Forbehandling af hærdeplastbaserede kompositmaterialer til genanvendelse

4 Forbehandlingsmetoder

Dette projekt er gennemført for at skabe grundlag for tekniske løsninger til forbehandling af affald af fiberforstærketkompositmateriale, således at det fremkomne regenerat muliggør fremstilling af nye kvalitetsprodukter. Tabel 1 er en oversigt over de kendte metoder til at behandle eller anvende affald af plastbaserede fiberkompositter.

Forbrænding behandles i dette projekt under betegnelsen termisk forbehandling, idet organiske materiale herunder plastmaterialer ved forbrænding - som kemisk set er en oxidation - nedbrydes til luftformige (og sommetider også til flydende) stoffer, som i princippet kan opsamles og viderebehandles. Såfremt affaldet indeholder uorganisk materiale, vil dette efter forbrænding forekomme som en rest, som ligeledes kan behandles videre eller eventuelt anvendes direkte. Kemisk nedbrydning er også en mulighed, denne metode har bl.a. været anvendt til forbehandling af uhærdet glasfiberforstærket phenolplast.

Overordnet set har den termiske forbehandling de umiddelbare fordele, at de mange forskellige typer af kompositmaterialer baseret på forskellige plastmaterialer efter forbehandling vil bestå af en forholdsvis ensartet glasfraktion, som lettere kan samles i store mængder. Afhængig af størrelsen af den konkrete forbrændingsovn vil det ved den termiske forbehandling i mange tilfælde kun være nødvendigt med en begrænset neddeling af de større affaldsemner inden forbehandling. Omvendt kræver den termiske forbehandling typisk store investeringer i form af dyre ovne eller lignende.

Den mekaniske forbehandling vil ikke nødvendigvis kræve så avanceret og investeringstungt neddelingsudstyr, men der kan være stor slitage på udstyret under neddelingen. Det resulterende neddelte kompositmateriale vil typisk bestå af en kompleks blanding af forskellige plastmaterialer, som det sandsynligvis kan være svært at fremstille i en ensartet kvalitet og finde genanvendelsesmuligheder for, med mindre der foretages en sortering. Omvendt, hvis der på et marked kan findes specifikke genanvendelsesmuligheder for det neddelte kompositmateriale, kan den mekaniske forbehandling have sine fordele.

Tabel 1. Metoder til bortskaffelse af kompositaffald
Mekanisk genvinding behandles i dette projekt under betegnelsen mekanisk forbehandling. Der er ganske enkelt tale om - eventuelt gennem flere procestrin - at neddele de kasserede emner til mindre dele

Klik her for at se Tabel 1.

 Version 1.0 Maj 2005, © Miljøstyrelsen.