Affaldsstatistik 2004

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

1 Affaldsproduktion og behandling

2 Genanvendelse

3 Farligt affald

4 Import og eksport af affald

5 De enkelte affaldskilder og status i forhold til sigtelinierne år 2008

6 Forbrændings- og deponeringsanlæg

Bilag 1 Tabeller over affaldsproduktion

Bilag 2 Forudsætninger for fordelingen af affald fra container/omlastestationer

Bilag 3 Opgørelse over organisk affald til kompostering, træflisning og bioforgasning

Bilag 4 Behandling af farligt affald

Bilag 5 Anlæg, der indberetter til ISAG. Angivet med CVR-nummer, navn, adresse, telefonnummer, affaldsfraktion og behandlingsform

 Version 1.0 Oktober 2005, © Miljøstyrelsen.