Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil

7. Prepress (Indledning)

Prepress ("før tryk") er, som ordet antyder, betegnelsen for det arbejde, der ligger før selve trykningen, når en tryksag fremstilles. Prepress består traditionelt af layout og repro, som igen består af filmfremstilling og pladefremstilling.

Der er gennem de senere år sket en stor teknologisk udvikling på prepress-området. Digitale arbejdsprocesser har i høj grad erstattet de arbejdsprocesser, der tidligere foregik manuelt: tegning, fotografering, montage, prøvetryk og filmfremkaldelse.

Layout, hvor tryksagens udseende bestemmes, foretages i dag på computer, og processen kaldes dtp - desk top publishing.

Ved den traditionelle tryksagsproces fremstilles herefter film, som derefter overføres til plader, som sættes i trykmaskinen.

Computer-to-plate (CTPlate) er en ny teknik, hvor motivet overføres direkte fra computer til plade, dvs. uden film.

En endnu nyere teknologi er CTPress, hvor teksten overføres fra computer til trykmaskine. Der fremstilles således hverken film eller plader.

En tredie teknologi er CTPaper, hvor tekst overføres fra computer til papir. CTPaper er en anden betegnelse for digital trykning.

Den teknologiske udvikling indenfor prepress betyder, at prepress-området "fylder" mere og mere i de grafiske virksomheder, økonomisk og uddannelsesmæssigt set, da der er tale om større investeringer og ændrede arbejdsgange, som kræver ny viden at håndtere.

Læs mere her:

Filmfremstilling

Traditionel pladefremstilling

CTPlate