Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil

9. Pladefremstilling

Ved den traditionelle trykproces skal der efter layout og filmfremstilling fremstilles plader, som sættes i trykmaskinen. Der fremstilles én plade for hver farve, der skal trykkes med.

Til langt størstedelen af arkoffset trykning anvendes aluminiumsplader belagt med en tynd hinde af lysfølsom emulsion. Plader til vandfri offset er belagt med silikone ovenpå emulsionen.

Fremstilling af film og plader på traditionel vis er på mange trykkerier i dag helt eller delvist erstattet af CTP, og det forventes, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende år.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

De væsentligste påvirkninger af miljø og arbejdsmiljø, som pladefremstilling kan medføre, er:
Affald

Plader af aluminium skal sendes til omsmeltning og genbruges, da aluminum er et værdifuldt metal og meget energikrævende at udvinde.

Brugt pladefremkalder skal opsamles og sendes til destruktion.

Ressourceforbrug

Der bruges vand, pladefremkalder og energi i fremkaldelsesprocessen. Der findes forskellige anlæg, der kan tilsluttes pladefremkaldermaskinen, hvor henholdsvis vand og pladefremkalder recirkuleres, renses og genbruges, så forbruget bliver reduceret.

Nyere fremkaldermaskiner har automatisk styring, så der kun bruges vand, når der skal fremkaldes en plade i modsætning til "gamle" fremkaldermaskiner, hvor der var en konstant gennemstrømning af vand, bl.a. af hensyn til køling af maskinen.

Algemiddel

Det er oftest nødvendigt at tilsætte algemiddel for at undgå algevækst i pladefremkaldermaskinen, især hvis vandet recirkuleres. Nogle algemidler nedbrydes let i naturen, mens andre indeholder stoffer, der er uønskede i naturen (vandmiljøet). Almindelig praksis er, at vand, der har været recirkuleret, ikke ledes til kloak, men opsamles og destrueres pga. indholdet af algemiddel.

Produktionsbeskrivelse

Der fremstilles én plade for hver farve, der skal trykkes med.

Pladerne fremstilles ved at kontaktkopiere en udskudt filmmontage over på en lysfølsom plade. Det foregår i en kopiramme (kopiboks), hvor filmen belyses (eksponeres) med UV-lys, hvorefter pladen fremkaldes.

Fremkaldelsen er forskellig, alt efter om pladen skal anvendes til trykning i den traditionelle vådoffset eller i vandfri offset.

Klik her, hvis du vil vide mere om plader til vådoffset

Klik her, hvis du vil vide mere om plader til vandfri offset

Positive plader, dvs. plader der belyses med positive film, er de mest udbredte i ark offset-trykning, fordi det er mest praktisk at anvende til flerfarve-arbejde, da montage og udskydninger er baseret på positive film. Normalt holder pladerne til ca. 200.000 tryk, men hvis de hærdes ("bages") ved en relativt høj temperatur, kan de holde til det dobbelte antal /15/.

Der findes også negative offsetplader, men de anvendes hovedsageligt ved avisrotation og kun sjældent i arkoffset, og er derfor ikke omtalt nærmere her.

Vådoffset

Til langt størstedelen (anslået ca. 90% /16/) af professionel vådoffset anvendes monometalplader, som består af en aluminiumsplade belagt med en tynd hinde af lysfølsom emulsion.

Når en positiv film kopieres til en vådoffset plade, rammer lyset gennem de lyse/"hvide" områder ned på pladen, hvorved den lysfølsomme hinde nedbrydes. Ved fremkaldelse af pladen udvaskes den uhærdede, eksponerede hinde. De mørke, ikke-belyste områder på pladen er pladens farvebærende lag og er i trykprocessen dér, hvor farven vil sætte sig og dermed afgive farve på papiret; dvs. danne motivet.

Fremkaldelse af pladen sker i fuldautomatiske pladefremkaldermaskiner. Der sprayes pladefremkalder på pladen, som derpå bearbejdes mekanisk med roterende børster for at fjerne den uhærdede hinde, skylles med vand, gummieres med et gummieringsmiddel og tørres i en tørresektion. Imellem hvert af disse procestrin passerer pladen mellem valser/rakler og kvætses, dvs. fremkalder eller vand klemmes væk fra pladen. Overskydende fremkalder føres retur til fremkaldersektionen.

De fleste kommunale tilsynsmyndigheder tillader, at skyllevandet ledes urenset til kloak, fordi det ikke indeholder skadelige stoffer.

Vandforbruget kan reduceres væsentligt ved at tilslutte et vandspareranlæg til pladefremkaldermaskinen. I anlægget bliver vandet renset med filtre og recirkuleret (genbrugt). Det kan være nødvendigt at tilsætte algemiddel for at undgå vækst af mikroorganismer, men i nogle systemer til vandbesparelse hindres væksten ved brug af UV-stråler. Hyppig rensning af vandkar og fremkaldermaskinen kan hindre væksten, men det medfører et øget vandforbrug.

Fremkalder til positive vådoffset plader er en vandbaseret, svagt basisk opløsning; typisk en 5-10% ikke-fordampende, vandig silikatopløsning, som består af vand, alkalisalte, uorganiske baser m.m.

Pladefremkalderen mister effekten efter en vis tid pga. reaktion med luftens ilt (oxidation). Fremkalderens holdbarhed kan forlænges ved regenerering, hvor der sker en løbende tilsætning af friske komponenter.

Hvis der er fejl på pladen, kan der foretages manuel retouch med korrekturvæske (retouchmiddel). Hvis det er en større fejl, skal der eventuelt fremstilles en ny plade og eventuelt først en ny film.

Efter endt brug sælges pladen til aluminium-genindvinding eller arkiveres på virksomheden til brug for senere genoptryk. Før arkivering vaskes pladen af med pladerens og "konserveres" ved, at den med en svamp påføres gummieringsmiddel, som hindrer oxidation ("udtørring") af pladen.

Vandfri offset

Plader til trykning i vandfri offset er aluminiumsplader belagt med en lysfølsom emulsion af fotopolymer og øverst et lag silikone samt en tynd beskyttelsesfilm.

Når positive plader til vandfri offset belyses med UV-stråler, trænger lyset gennem de ikke-motivbærende områder af filmen og gennem det øverste lag af silikone ned på pladens fotopolymerlag. Fremkaldelse af pladen sker i lukkede fremkaldermaskiner ved hjælp af en fremkalder, roterende børster og skylning med vand. Under fremkaldelsen fjernes silikonelaget i de ubelyste (trykbærende) områder. På den færdige plade er der således silikonehinde på de trykfarveafvisende områder, mens det fritlagte polymerlag danner de trykbærende områder.

Fremkalder til positive vandfri offsetplader består typisk af en forbehandlingsvæske med alkohol (90% polypropylenglykol og 10% 1-butoxy-2-propanol) samt en efterbehandlingsvæske med 10-30% vandig opløsning af diethylenglykoldirivater /17/. Forbehandlingsvæsken er lavt-flygtig og har lav MAL-kode (0-1), og efterbehandlingsvæsken vurderes af leverandøren til ikke at være omfattet af mærkningsreglerne.

Der kan foretages korrektur ved at påføre silikone, som er opløst i flygtige organiske opløsningsmidler, på de steder, hvor trykbilledet skal fjernes.

Pladerne gummieres ikke før arkivering. Pladeproducenten har udviklet et produkt til beskyttelse af pladerne, men det anvendes ikke i de danske trykkerier med vandfri offset; praksis er blot at rense pladerne og lægge et beskyttelsespapir på, før de arkiveres /17/.

Vandfri offset plader kan ligesom plader til vådoffset omsmeltes og aluminiumet genbruges.

Miljøpåvirkninger

Fremstilling af plader giver anledning til påvirkninger af miljø og arbejdsmiljø, som beskrives herunder. Imidlertid findes der ikke tilstrækkelig viden til at prioritere de forskellige påvirkninger, så nedenstående tekst fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Ressourceforbrug

Forbruget af vand i fremkaldelsesprocessen kan reduceres ved at pladefremkaldermaskinen sluttes til et anlæg, hvor vandet renses med filtre og recirkuleres. De forskellige anlæg er nærmere beskrevet i kataloget "Anlæg til reduktion af kemikalie- og spildevandsudledninger fra fotoprocesser" /10/.

Der findes tilsvarende anlæg, hvor pladefremkalderen kan recirkuleres og genbruges et antal gange ved at gennemgå en filtrering, ionbytning og tilsætning af friske komponenter.

Fremkalderen til vandfri offset er meget koncentreret i forhold til fremkalderen til vådoffsetplader, som består af 90-95% vand. Det betyder lavere forbrug (ca. 1/10 af forbruget ved vådoffset) og en mindre mængde kemikalieaffald.

Til gengæld består det ene af de to produkter, der anvendes til fremkaldelse af plader til vandfri offset, af opløsningsmidler. I kriterierne for det nordiske miljømærke Svanen tilkendegives, at vandbaseret pladefremkalder miljømæssigt er at foretrække, da der opnås en pointmæssig fordel ved at anvende vandbaseret pladefremkalder fremfor opløsningsmiddelbaseret pladefremkalder /11/.

Spildevand

Når pladen skylles som en del af fremkaldeprocessen, kan små rester af kemikalier ende i skyllevandet - for vådoffset plader drejer det sig om pladefremkalder, fotoemulsion og gummieringsmiddel; for vandfri offset plader er det pladefremkalder og silikonerester, som dog kan fjernes med filter. "Overslæb" af kemikalier til skyllevandet kan begrænses ved bl.a. god vedligeholdelse og justering af valser i fremkaldermaskinen.

Der er foretaget en grundig vurdering af stoffer, som udledes til spildevand. Kemikalier til positive vådoffset plader vurderes således: emulsion tildeles laveste miljøfarlighedsscore (Cp), fremkalder og gummieringsmiddel tildeles mellemste score (Bp), fordi de kan indholde overfladeaktive stoffer (detergenter), og korrekturmiddel tildeles ligeledes scoren Bp. Kemikalier til vandfri offset er ikke vurderet i rapporten /16/.

I praksis er mængderne af kemikalierester i skyllevandet så små, at der generelt ikke stilles krav fra de kommunale miljømyndigheders side om opsamling af skyllevandet til destruktion.

Tilsvarende stilles der ikke krav vedrørende udledning af spildevand fra fremstilling af almindelige, ikke-sølvholdige offsetplader i kriterierne for det nordiske miljømærke, Svanen /11/.

Algemiddel

Det kan være nødvendigt at tilsætte algemiddel for at undgå mikroorganismer (alger og bakterier) i pladefremkaldermaskinen, især hvis vandet recirkuleres. Nogle algemidler nedbrydes let i naturen, mens andre indeholder stoffer, der er uønskede i naturen (vandmiljøet). Algemiddel kan have samme effekt i rensningsanlæg og i naturen som i fremkaldermaskinen; det dræber alger, hvilket også går ud over de "gode" alger i vandmiljøet, som kan rense vandet og/eller være føde for andre organismer.Oftest opsamles og destrueres det vand, der har været recirkuleret, i stedet for at blive ledt til kloak.

Affald

Ved fremstilling af plader opstår følgende affald: brugte (kasserede) plader, brugt pladefremkalder samt eventuelt brugte filtre fra fremkaldermaskine og vandspareranlæg.

De fleste arkoffset-plader består af aluminum, som er et værdifuldt metal med mange anvendelsesmuligheder. Aluminium udvindes af mineralet bauxit, hvilket er en meget energikrævende proces. Pladerne bør derfor afleveres til særlige affaldsbehandlere (produkthandlere), som sælger pladerne videre til aluminiumssmelteværker i Danmark eller udlandet, hvor pladerne omsmeltes, så aluminiumet kan genbruges. Selvom omsmeltningen er energikrævende, fordi aluminium først smelter ved 660 C, kræver omsmeltningen kun ca. 5 % af den energi, der går til at fremstille nyt aluminium ud fra bauxit /19/.

Brugt pladefremkalder og eventuelle rester af andre kemikalier, som gummieringsmiddel, skal sendes til destruktion hos særlig affaldsbehandler. Hos nogle affaldsbehandlere består destruktionen i, at fremkalderen renses, f.eks. i industrirenseanlæg, og derefter ledes til havet. Hvis fotokemikalierne sendes til Kommunekemi, består destruktionen i afbrænding, så vandet fordamper, og metaller m.m. opsamles i asken/slammet, som deponeres.

Brugte filtre destrueres ved afbrænding, enten i almindelige forbrændingsanlæg til blandet brændbart affald eller hos særlige affaldsbehandlere, f.eks. Kommunekemi.

Arbejdsmiljø

Der anvendes forskellige kemikalier ved pladefremkaldelsen. Brugen af kemikalier vil altid have en påvirkning af arbejdsmiljøet. Påvirkningen kan begrænses væsentligt ved at håndtere kemikalierne med omtanke, dvs. holde beholdere lukket, tørre spild op straks og anvende egnede personlige værnemidler som handsker.

Klik her, hvis du vil vide mere om brug af kemikalier

Brug af kemikalier

Et led i processen, hvor god håndtering af kemikalier er særlig vigtig, er blanding af fotokemi. Tidligere kunne man udelukkende få fotokemikalierne leveret i dunke, enten brugsklar men oftest til videre opblanding med vand. Indenfor de senere år er der udviklet pulverbaserede pladefremkaldere, hvilket betyder mindre emballagemængde og mindsket transport både hen til virksomheden og internt i virksomheden. Miljømæssigt er det dog værd at bemærke, at mange af de pulverbaserede kemikalier kun er mulige at fremstille som en opløsning, som herefter tørres ved inddampning, som er en energiforbrugende proces /20/. Det betyder også, at pulverbaserede kemikalier ofte er dyrere end de væskebaserede, og pulverbaserede pladefremkaldere er da heller ikke særlig udbredte i de grafiske virksomheder.

Retouchemidler er de "skrappeste" kemikalier, der anvendes ved pladefremstilling. Flydende retouche, der påføres med pensel, bør undgås, da nogle af produkterne har meget høj MAL-kode (5-6), indeholder reproduktionsskadende stoffer og er mærket "Giftig". Retouchemiddel anvendes dog kun begrænset og flydende retouche er i vid udstrækning erstattet af pennetucher med retouchemiddel (for vandfri offsets vedkommende små tuber), hvorved påvirkningen af arbejdsmiljøet er væsentligt reduceret.

Retouchmidlerne til henholdsvis positive vådoffset plader og positive vandfri offset plader adskiller sig ikke meget fra hinanden med hensyn til påvirkningen af arbejdsmiljøet. Retouchemiddel til positive vådoffset plader kan indeholde uorganiske syrer (feks. fosforsyre), flygtige organiske opløsningsmidler (feks. acetone), vand og additiver (f.eks. siliciumdioxid) /16/. Retouchemiddel til positive vandfri offset plader består af silikone, som er opløst i flygtige organiske opløsningsmidler. Produktet har typisk en høj MAL-kode (5-3) og indeholder op til 5% tetrahydrofuran, som er stærkt lokalirriterende, meget flygtig og brandfarlig.

Til negative plader, som kun anvendes meget begrænset i arkoffset-trykning, anvendes mere skadelige kemikalier. Retouchemiddel til negative vådoffset plader indeholder flussyre, som er en vandig fortynding af det stærkt ætsende hydrogenflourid /16/. Også fremkalderen til negative vådoffset plader er "skrappere" end fremkalderen til positive plader, da den indeholder svovlforbindelser (sulfonater) og flygtige organiske opløsningsmidler (alkohol).

Fremtidsperspektiver

Der har i det seneste årti foregået en stor teknologisk udvikling indenfor prepress. Mange grafiske virksomheder investerer i disse år i CTPlate (computer-to-plate) udstyr, der afløser den traditionelle pladefremkaldelse. Det skal bemærkes, at der er andre miljøpåvirkninger knyttet til CTPlate.

Klik her, hvis du vil vide mere om CTPlate