Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil

20. Opløsningsmiddelbaseret lak

Lakering med opløsningsmiddelbaseret lak giver en pæn glans og beskytter de trykte overflader. Disse to egenskaber er dog ikke på højde med UV-lakkens egenskaber og dermed heller ikke så holdbar som denne.

Opløsningsmiddelbaseret lak kan anvendes til alle typer tryksager, f.eks. etiketter, brochurer og emballage.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

Opløsningsmiddelbaseret lak kaldes også "solventlak" eller "tysklak".

De væsentligste miljøpåvirkninger for opløsningsmiddelbaserede lakker er afdampning af opløsningsmidler til luften.
Arbejdsmiljø

I arbejdsmiljøet kan der ske afdampning af flygtige organiske opløsningsmidler til luften og dermed risiko for, at medarbejderne udsættes for skadelige stoffer.

Det ydre miljø

I det ydre miljø kan de organiske opløsningsmidler være skyld i fotokemisk ozondannelse. Høje koncentrationer af ozon kan have skadelig effekt på mennesker og planter.

Så vidt muligt bør lakering af trykte papirprodukter gennemføres uden brug af opløsningsmiddelbaserede lakker. Som alternativ bør der anvendes vandbaserede dispersionslakker eller UV-hærdende lakker. Begge disse anses for renere teknologiløsninger, selvom der ikke er lavet en egentlig livscyklusanalyse, som sammenligner de forskellige miljøbelastninger, de forskellige lakeringsmetoder frembringer /11/.

Såfremt der vælges opløsningsmiddelbaserede lakker, bør vælges lakker med mindst mulig indhold af opløsningsmidler og opløsningsmidler med lav flygtighed og sundhedseffekt.

Produktionsbeskrivelse

Lakering med opløsningsmiddelbaseret lak kræver en separat off-line enhed, idet lakeringen ikke kan foretages direkte fra trykmaskinen. Påføringen kan ske på våd eller tør farve.

Opløsningsmiddelbaserede lakker består hovedsagelig af flygtige organiske opløsningsmidler (60-85%). Opløsningsmiddelbaserede lakker tørrer ved afdampning af de flygtige organiske opløsningsmidler, som indgår i lakken.

Idet tørringen af lakken sker ved afdampning af flygtige organiske opløsningsmidler (som kan være sundhedsskadende) kræves en effektiv ventilation, afskærmning eller indkapsling af lakværket. Ekstra udstyr til rensning af luften, før den ledes ud til atmosfæren, kan eventuelt være nødvendig.

Ved udsættelse for lys vil lakken med tiden gulne.

Klik her, hvis du vil vide mere om opløsningsmiddelbaserede lakkers indholdsstoffer

Opløsningsmiddelbaserede lakkers indholdsstoffer

Opløsningsmiddelbaserede lakker består hovedsagelig af flygtige organiske opløsningsmidler. Bindemidler i disse lakker kan være af mange typer, men der er oftest tale om nitrocellulose, modificerede fyrretræsharpikser eller syntetiske polyesterharpikser.

Herunder er vist en tabel over den typiske sammensætning af opløsningsmiddelbaserede lakker samt eksempler på nogle enkeltstoffer, som ofte indgår i opløsningsmiddelbaserede lakker:

 

Opløsningsmiddelbaserede lakker (eksempler på enkeltstoffer, som indgår i opløsningsmiddelbaserede lakker)

Bindemidler

10-40%
- polymerer (polyamid,polyurethaner, polyvinylbutyral)
- harpikser (nitrocellulose)

Fortyndingsmidler

60-85%
- flygtige organiske opløsningsmidler (ethanol, isopropanol, ethylacetat)

Additiver

3-7%
- voks (polyethylenvoks eller polypropylenvoks)
- blødgørere (dibutylphthalat, 2-ethylhexyl-diphenylphosphat)
- fikseringsmidler (triacetylacetonat)


De forskellige additiver tilsættes af forskellige grunde:
Voks

Tilsættes for at opnå en større glathed af tryksagen, beskyttelse mod beskadigelse og opnåelse af vandafvisning.

Blødgører

Anvendes til blødgøring af bindemidlet, hvorved opnås at tryksagen kan tåle stræk mv.

Fikseringsmidler

Anvendes for at skabe større modstandsdygtighed overfor fysiske/kemiske påvirkninger (f.eks. ved udendørs brug af tryksagen) /16/.

Miljøpåvirkninger

Der er en række uafklarede forhold omkring miljøbelastningen ved fremstilling og brug af lakerede produkter. Det skyldes, at der ikke er iværksat en egentlig miljøvurdering, der omfatter en livscyklusvurdering af såvel produktion som forbrug og bortskaffelse af tryksager,

der er lakerede med opløsningsmiddelbaserede lakker. Derfor vil der herunder blot blive nævnt de miljøpåvirkninger, der er ved brugen af opløsningsmiddelbaserede lakker, men det fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Flygtige organiske opløsningsmidler, (VOC)

De organiske opløsningsmidler, som afdamper, når opløsningsmiddelbaserede lakker tørrer, skal fjernes fra arbejdsstedet og derefter udledes til det fri. Miljøstyrelsens vejledning om "Begrænsning af luftforurening fra virksomheder" definerer krav til industrivirksomheders udledning af flygtige organiske opløsningsmidler. Flygtige organiske opløsningsmidler kan medvirke til dannelse af luftforurening i form af smog og fotokemiske ændringer.

Klik her, hvis du vil vide mere om flygtige organiske opløsningsmidler (VOC) og deres forurening af det ydre miljø

Energi

Det er meget forskelligt, hvad der etableres af udstyr i forbindelse med lakering af opløsningsmiddelbaserede lakker, dermed er energiforbruget også meget individuelt fra virksomhed til virksomhed.

Affaldshåndtering

Lakrester skal betragtes som farligt affald. Klude fra rengøring og brugte afrensningsmidler skal behandles som farligt affald og destrueres.

Ikke-fornyelige ressourcer

De fleste bindemidler, opløsningsmidler og additiver i lakker stammer fra den petrokemiske industri. De er således fremstillet ud af, hvad der må betegnes som ikke-fornyelige ressourcer.

Genanvendelse af tryksager

Lakerede tryksager kan give problemer i de-inking i forbindelse med genanvendelse af papiret, hvor lakken skal fjernes.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager lakerede med opløsningsmiddelbaserede lakker

Arbejdsmiljø
Flygtige organiske opløsningsmidler

Anvendelse af flygtige organiske opløsningsmidler udgør en sundhedsrisiko. Kulbrinter påvirker centralnervesystemet, og ved udsættelse af høje doser over grænseværdien kan der forekomme følelse af beruselse, hovedpine, svimmelhed og kvalme. En række opløsningsmidler virker irriterende på slimhinder i øjne og luftveje.

Det er derfor vigtigt at have en effektiv ventilation. Effektiv ventilation vil sige, at de flygtige organiske opløsningsmidler kun vil forekomme i luften i små mængder.

Desuden kan påvirkninger af arbejdsmiljøet begrænses ved at håndtere kemikalier med omtanke, det vil sige have lukkede beholdere, tørre spild op straks og anvende egnede personlige værnemidler som f.eks. handsker ved håndtering.

Forurening af det ydre miljø.

Flygtige organiske opløsningsmidler (VOC).

Når opløsningsmidler og andre flygtige organiske forbindelser udledes til atmosfæren, nedbrydes de ofte i løbet af få dage. De flygtige organiske forbindelser, VOC'erne, nedbrydes især i troposfæren, der er den lavereliggende del af atmosfæren. De væsentligste menneskeskabte kilder til udledning af VOC'er er dels vejtransporten med dens udslip af uforbrændt benzin og diesel, og dels brugen af flygtige organiske opløsningsmidler.

Nedbrydningsreaktionen af VOC'erne er en oxidation i troposfæren, der sker under medvirken af lys fra solen. Hvis der også er nitrogenoxider (NOx) til stede, som stammer fra f.eks. forbærndingsprocesser, kan der dannes ozon (O3) ved nedbrydningen.

Nitrogenoxiderne forbruges ikke ved ozondannelsen, men fungerer som en slags katalysator. Denne proces betegnes fotokemisk ozondannelse.

Fotokemisk ozondannelse opstår særlig hyppigt i trafikbelastede storbyer i sommerperioder med stille vejr og stærk sollys. Der er således risiko for, at ozonkoncentrationen ved jordoverfladen findes i så høje koncentrationer, at det er generende - især for mennesker med astmaproblemer.

Ozon kan angribe organisk stof i de planter og organismer, der udsættes for luften. Dette kan lede til en øget hypighed af luftvejslidelser blandt mennesker og et udbyttetab for agerbrug /51/.

Genanvendelse af tryksager

Generelt kan man sige, at tryksager altid kan genanvendes. Men da de enkelte returpapirvirksomheder ønsker at opretholde en ensartet kvalitet på de afsværtede fibre uden for store procestab på deres anlæg, er der visse krav til returpapiret, der skal opfyldes.

Tryksager med opløsningsmiddelbaseret lak kan i stor udstrækning bortskaffes/genbruges på samme måde som tilsvarende produkter trykt med andre lakker. Ved de-inking (afsværtning) af tryksager kan disse lakker give problemer, som ikke kendes fra oliebaseret overtrykslak. De problemer, som fremkommer, er tilsvarende de, som kendes ved de-inking af UV- og vandbaserede lakker, men i mindre grad /23/.

Ved kontakt til tre af Danmarks store returpapirvirksomheder, som hver især fremstiller forskellige typer af genbrugspapir, er der herunder kort opridset, hvordan de enkelte virksomheder håndterer tryksager, der er lakeret med opløsningsmiddelbaseret lak.

Dalum Papir A/S fremstiller genbrugsfinpapir. Råvaren for fremstilling af genbrugsfinpapir er primært en blanding af kontoraffald og bogbinderi-/trykkeriaffald excl. ugeblade og aviser. Teknologien består i en vandbaseret proces (de-inking), hvor returpapiret slemmes op i vand, idet papiret disintegreres, dvs. adskilles i enkeltpartikler/ fibre. Papirets evne til at blive disintegreret afhænger primært af indhold af vådstyrkemiddel og vandafvisende overfladelag (plast/lak). Efter opslemning gennemløbes en række mekaniske renseprocesser og blegning.

Ved fremstilling/ anvendelse af finpapir på basis af returpapir med opløsningsmiddelbaseret lak, kan der blandt andet optræde flg. problemer: De ikke-vandopløselige typer forårsager isoleret set et stort materialetab og dårlig kvalitet af genbrugspapiret i form af mange store pletter. Bemærk, at vandopløseligheden refererer til opslemning af det lakerede returpapir.

Imidlertid vurderes det, at opløsningsmidelbaseret lakeret papir kun i ringe grad forekommer i virksomhedens samlede råvarer. Opløsningsmiddelbaseret lak udgør derfor ikke et problem for nærværende for virksomheden, men over 0,5 vægt% vurderes de negative effekter at være uacceptabelt store /34/.

Brødrene Hartmann A/S fremstiller støbepapemballage baseret på returpapir. Hovedprodukterne er æg- og frugtemballage, hospitalsbakker, industiemballage til eksempelvis mobiltelefoner samt fødevareemballage til færdigretter. I produktionen af støbepapemballage ønskes en fibersammensætning på ca. 75% træmasse primært fra aviser samt 25% cellulosefibre primært fra ugeblade og tryksager mm (dog ikke indbundne bøger, arkivpapir, hæfter med limet ryg, stærkt farvet papir, vådt stærkt papir eller pap, selvkopierende papir, bølgepap, sækkepapir samt laminerede og kacherede forsider).

Hartmann forsøger at minimere tryksager lakerede med opløsningsmiddelbaserede lakker i produktionen ved at frasortere dette papir inden fremstillingsprocesserne. Det er muligt procesteknisk at vaske lakken ud af papiret og derved mindske eventuelle problemer. Større mængder af tryksager lakeret med opløsningsmiddelbaserede lakker kan forårsage urenheder i pulpen, der er svære at fjerne ved flotation i de-inkingprocessen.

Dette kan bevirke, at papirmassen efterfølgende bliver mindre hvid eller giver "lakpletter", hvilket forringer slutproduktets kvalitet. Ved arbejdet og håndteringen af tryksager med opløsningsmiddelbaserede lakker i produktionen kan afdampningen af opløsningsmidler en sjælden gang lugtes.

Et problem som afhjælpes ved udluftning, men som potentielt kan være et problem for sundheden og i arbejdsmiljøet. Desuden ønsker Hartmann at reducere og fjerne bestemte kemiske stoffer, der sundhedsmæssigt kan være et problem i fødevareemballage /35/.

SCA Packaging Djursland fremstiller råpapir til bølgepap primært ud fra blandet papir og bølgepap. Sekundært bruges aviser, ugeblade og tryksager kun for den del det måtte være indeholdt i blandet papir. SCA Packaging Djursland køber ikke aviser, ugeblade og tryksager, men bruger kun disse kvaliteter som indhold i blandet papir.

Man ser helst ikke tryksager med opløsningsmiddelbaserede lakker i processen, hvis de er ikke-vandopløselige. Dette skyldes, at de ikke vandopløselige dele ruller sig sammen som en gummikage, som senere i papirfremstillingen tilstopper procesapperaturet medfølgende processtop og rensning. Med de mængder, SCA modtager i dag af tryksager, der er lakerede, er der ikke tekniske problemer, men man kan ikke aftage disse tryksager i koncentrerede mængder /36/.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager

Fremtidsperspektiver

Det kunne være ønskeligt, at returpapirfabrikkerne udviklede eller fremskaffede teknikker, som gjorde det muligt, at tryksager lakeret med opløsningsmiddelbaseret lak uden yderligere krav kunne genanvendes til returpapir.

Opløsningsmiddelbaserede lakker anvendes ikke i særligt stort omfang. Anvendelsen af opløsningsmiddelbaserede lakker forventes at falde, mens anvendelsen af vandlakker og UV-lakker forventes at stige /16/.

Ifølge C. Jul. Uttenthal A/S /33/, som har specialiseret sig i udførelsen af forskellige typer af efterbearbejdningsteknikker, er der stadig et marked for opløsningsmiddelbaserede lakker, men de oplever, at mængden af tryksager, der lakeres med opløsningsmiddelbaserede lakker, stagnerer. En forklaring hertil er måske, at man ved UV-lak og vandlak opnår en større glanseffekt, og at man ved UV-lak har mulighed for partiellakering. Dertil kommer, at man indenfor de seneste år har fået endnu flere forædlingskombinationer med bl.a. folietryk og holografi.

At de opløsningsmiddelbaserede lakker i dag bruges mindre på bekostning af bedre glans-effekt af andre laktyper og nye forædlingskombinationer kunne være en grund til, at opløsningsmiddelbaserede lakker ikke efterspørges i samme grad som tidligere.