Litteraturudredning vedrørende human medicin i miljøet

Indholdsfortegnelse

1. Forord
  
2. Sammendrag
  
3. English summary
  
4. Indledning
4.1 Baggrund
4.1.1 Godkendelse af lægemidler
4.1.2 Nye regler for nye lægemidler
4.1.3 Miljøvurdering af andre kemikalier
4.2 Fremgangsmåde
4.2.1 Screening af lægemiddelgrupper og lægemidler
4.2.2 Vurdering af miljøfarlighed for kandidatmidler og -grupper
4.2.3 Virkning på mennesker og effekter i miljøet
4.3 Projektafgrænsning
4.3.1 Humane lægemidler
4.3.2 Resistens fra anvendelse af antibiotika
4.3.3 Normal anvendelse
4.3.4 Eksponering af mennesker
4.3.5 Brug af standardtest til vurdering
   
5. Forbrug af lægemidler i Danmark
5.1 Anvendte typer
5.2 Receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin
5.3 Sygehuse
5.4 Beregning af lægemiddelforbruget
5.5 Screening af lægemiddelgrupper
5.5.1 Opgørelse indenfor hovedgrupper
5.5.2 ATC gruppering af de mest anvendte lægemidler
5.6 De 25 mest anvendte lægemidler
5.6.1 Screening af lægemidler
5.7 Kandidatliste
   
6. Lægemidlers vej til miljøet
6.1 Omdannelse af lægemidler
6.1.1 Generelle omdannelsesveje i mennesker
6.1.2 Omdannelse af kandidatstoffer
6.2 Omdannelse af lægemidler i renseanlæg, og fordeling i spildevand og slam
6.2.1 Kildetyper
6.2.2 Transport gennem og processer i spildevandssystemer
6.2.3 Nedbrydnings- og fordelingsdata
6.2.4 Forekomst og niveauer af stoffer i udløb fra renseanlæg
6.2.5 Forekomst og niveauer af lægemidler i slam fra renseanlæg
  
7. Eksponering af og effekt på miljøet
7.1 Beregning af teoretiske middel koncentrationer
7.1.1 Teoretisk middelkoncentration i spildevand
7.1.2 Koncentration i slam
7.2 Forekomst i miljøet
7.2.1 "Worst case" og målte koncentrationer
7.3 Effekter i miljøet
7.3.1 Effekttyper
7.3.2 Toksicitets data
7.3.3 Test med jord og terrestriske organismer
  
8. Eksponering af og effekt på mennesker
8.1 Eksponeringsveje
8.2 Mulige effekter
  
9. Samlet vurdering
9.1 Sundhedsvurdering
9.2 Økotoksikologisk vurdering
9.2.1 Lægemiddelgrupper
9.2.2 Vurdering af aktiv stoffer
9.3 Jordmiljøet
   
10. Konklusion
  
Referencer
  
Bilag 1