Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil

3. Beskrivelse af fremstillingsprocessen

En tryksags liv

Man kan betragte et hvilket som helst produkts "liv" som opdelt i en række faser; et livscyklusforløb. Det gælder også for en tryksag. Det kan illustreres som på nedenstående figur:

"Før fødsel" – der opdyrkes træ, som anvendes til fremstilling af papir; den væsentligste råvare i tryksagen

"Fødsel" – tryksagen layoutes/sættes op, kaldes prepress (før tryk)

"Opvækst" – tryksagen trykkes og færdiggøres

"Liv" – tryksagen "bruges" efter sit formål; læses og smides hurtigt ud eller gemmes i kortere eller længere tid, alt efter hvad det er for en tryksag – og bruger!

"Død" – tryksagen bortskaffes. En del tryksager anvendes til fremstilling af nyt papir, og dermed sluttes ringen; cyklus.

Hver af disse faser giver anledning til påvirkninger (belastninger) af miljø og arbejdsmiljø. Det er ikke muligt at producere uden, at der bruges energi og oftest også kemikalier og vand. Ligeledes vil al produktion betyde, at der - ud over selve produktet - dannes affald, som kan være fast, flydende (spildevand) eller på luftform (luftforurening). Og dertil kommer påvirkning af arbejdsmiljøet, f.eks. støj og anvendelse af kemikalier.

Visse påvirkninger optræder i alle faser, mens andre hører til én bestemt fase. F.eks. vil der i alle faser blive brugt energi. Da energi typisk fremstilles ved afbrænding af fossile brændsler som kul og olie, påvirkes miljøet ved brug af ikke-fornyelige ressourcer.

Hvis man ønsker at nedsætte den samlede belastning, som en tryksag giver anledning til, skal man se på hver fase og vurdere, hvor der er mulighed for at foretage ændringer, som kan nedsætte miljøpåvirkningerne. Det kan f.eks. være at anvende en anden type kemikalie, som er mindre belastende for arbejdsmiljøet eller, at tryksagen er lettere at genanvende til nyt papir.

Papir

Ved skovbrug, altså dyrkning og fældning af træet, er det især ved en skånsom udnyttelse af skovarealet, man kan reducere miljøbelastningerne.

Ved papirfremstilling, hvor træet bearbejdes og omdannes til papir, kan der være muligheder for at reducere miljøpåvirkningerne ved at fokusere på f.eks. områderne energiforbrug, spildevand og de kemikalietyper, der anvendes.

Klik her, hvis du vil vide mere om papir

Prepress

"Forarbejdet" før trykning kaldes prepress. Der foretages layout, hvor tryksagen sættes op på computer til det ønskede udseende. Afhængig af hvilken teknik, der er til rådighed, fremstilles film og plader eller CTP-plader.

Mulige områder for at nedsætte miljøbelastningerne ved prepress er især de kemikalier, der anvendes, vandforbrug og spildevand.

Klik her, hvis du vil vide mere om prepress

Trykning

Når trykfarve i en trykmaskine skal føres på papiret, anvendes fugtevand, og efter trykningen vaskes maskindelene af med afvaskere.

Der kan være mulighed for at nedsætte miljøbelastningerne ved trykning ved at ændre i de typer af kemikalier, der anvendes, og se på vandforbrug og spildevand.

Klik her, hvis du vil vide mere om trykning

Færdiggørelse

Færdiggørelse af tryksagen kan bestå i mekaniske processer, som renskæring og klammehæftning og/eller processer, hvor der anvendes kemikalier som folietryk, lakering, limning og kachering.

Færdiggørelsen kan have betydning for, hvor gode muligheder der på et senere tidspunkt er for at genanvende tryksagen til fremstilling af papir. Det skyldes, at nogle af de kemikalier, der anvendes, f.eks. visse limtyper, kan give produktionstekniske vanskeligheder hos de returpapirforbrugende virksomheder. Den teknologi, de returpapirbearbejdende virksomheder benytter sig af, har naturligvis også betydning for, om tryksagen kan genavendes. Nogle kan have svært ved at bearbejde nogle tryksager, andre ikke. Spørgsmålet kan være, hvor god en teknologi de benytter.

Klik her, hvis du vil vide mere om færdiggørelse

Bortskaffelse

Når tryksagen kasseres kan den blive genanvendt, brændt eller deponeret.

Miljøbelastningerne afhænger af, hvordan tryksagen bortskaffes. Uanset hvor tryksagen ender, skal den transporteres, hvilket giver anledning til miljøbelastninger.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager