Etablering af pileanlæg - Baggrundsrapport

Indholdsfortegnelse

Forord
  
1 Opbygning af pileanlæg
1.1 Generelt
1.2 Standard anlæg
1.2.1 Jordvold
1.3 Fordelersystem
1.3.1 Pumpning
1.4 Anlæg, inklusiv fordelerlag
1.4.1 Membran
1.4.2 Fordeling af spildevandet
1.4.3 Tilbagefyldning
1.4.4 Beplantning
1.5 Udvidelse af anlæg
  
2 Opbygning af pileanlæg med nedsivning
2.1 Generelt
2.2 Standard anlæg
2.2.1 Jordvold
2.3 Fordelersystem
2.3.1 Pumpning
2.4 Fordelerlag og jorddækning
2.4.1 Beplantning
  
3 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende lukkede pileanlæg
3.1 Baggrund og formål
3.1.1 Undersøgelsens omfang og målgruppe
3.1.2 Spørgeskemaet
3.2 Resultater
3.2.1 Anlægstidspunkt
3.2.2 Anlæggenes dimensionering og belastning
3.2.3 Anlæggenes udformning og funktion
3.2.4 Anlægsvedligeholdelse og tidsforbrug
3.2.5 Etableringspriser
  
4 Nedbørsstatistik
4.1 Baggrund og formål
4.2 Nedbørsfordeling i Danmark
4.3 Potentiel fordampning
4.4 Balance mellem nedbør og fordampning
4.5 Variation mellem år i nedbør
4.6 Årstidsvariation i nedbør og fordampning
4.7 Korrigeret nedbør
4.8 Referencer
  
5 Vandbalance
5.1 Fordampning
5.1.1 Evaporation
5.1.2 Transpiration
5.1.3 Interception
5.1.4 Total evaporation
5.1.5 Potentiel evaporation (=potentiel fordampning)
5.1.6 Oase effekt
5.1.7 Tøjsnors effekt
5.1.8 Forhold af betydning for oase og tøjsnors effekterne
5.1.9 Forhold, der maksimerer fordampning
5.2 Fordampning fra pilebevoksninger
5.2.1 Fordampning fra pil i lysimeter, Lake Oneida, NY, USA
5.2.2 Fordampning fra pil i lysimeter, Arlon, Belgien
5.2.3 To pilebevoksninger ved Tjele, Danmark
5.2.4 To pilebevoksninger i Ultuna, Uppsala (Sverige)
5.3 Fordampning fra pileanlæg
5.3.1 Pileanlægget i Tappernøje, Danmark
5.3.2 Pileanlæggene i Gesten, Vejle og Hjortshøj
5.3.3 Fordampning fra 24 pileanlæg
5.4 Vurdering af mulig fordampning fra pileanlæg
5.5 Anbefalinger
5.6 Referencer
  
6 Opmagasinering af vand
6.1 Jordens porevolumen
6.2 Porestørrelsesfordeling
6.3 Plantetilgængeligt vand
6.4 Udnytteligt porevolumen i pileanlæg
6.5 Anvendt porevolumen i dimensioneringsberegningerne
6.6 Referencer
  
7 Vandforbrug og muligheder for vandbesparelser
7.1 Vandforbrugsvaner og tekniske vandbesparelser
7.2 Perspektiver
7.3 Referencer
  
8 Dimensionering af pileanlæg
8.1 Dimensioneringsforudsætninger
8.2 Dimensioneringseksempel
8.2.1 Nedbør og fordampning
8.2.2 Opmagasineringskapacitet
8.2.3 Opstuvning af vand ved 10-års nedbør
8.2.4 Arealkrav
8.3 Dimensionering af anlæg i gridceller
8.3.1 Belastning i forhold til potentiel fordampning
  
9 Dimensionering af pileanlæg med nedsivning
9.1 Dimensionering af pileanlæg med nedsivning
9.1.1 Sammenhæng mellem hydraulisk ledningsevne og jordtype
9.1.2 Dimensioneringspraksis efter vejledning for nedsivningsanlæg
9.2 Reduktion af pileanlæggets areal som følge af nedsivning
  
10 Masse- og stofbalance for pileanlæg
10.1 Belastning af pileanlæg med husspildevand
10.1.1 Karakteristik af husspildevand
10.1.2 Belastning af pileanlæg fra spildevand
10.2 Pilens optag af metaller og salte
10.2.1 Parametre med betydning for planters optag af metaller og salte
10.3 Fjernelse af salte og metaller med høst af pil
10.4 Massebalance for metaller, salte og miljøfremmede stoffer i pileanlæg med bund
10.5 Udvaskning af salte, metaller og miljøfremmede stoffer fra pileanlæg med nedsivning
10.5.1 Tungmetaller
10.5.2 Klorid
10.5.3 Miljøfremmede stoffer
10.6 Referencer
  
11 Miljøvurdering af pileanlæg
11.1 Stofbelastning af pileanlæg
11.2 Miljøvurdering af jord i pileanlæg
11.3 Belastning af grundvand fra pileanlæg med nedsivning
11.4 Anvendelse af pil fra pileanlæg
11.5 Referencer
  
12 Kloridproblemet i lukkede pileanlæg
12.1 Akkumulering af salt i pileanlæg
12.2 Effekten af salt på planter
12.2.1 Osmotisk stress
12.2.2 Ernæringsstress
12.2.3 Giftvirkning
12.2.4 Planters tolerance
12.2.5 Skadebilleder og symptomer på saltstress
12.3 Effekten af salt på pil
12.4 Foranstaltninger til at undgå væksthæmning fra klorid
12.5 Referencer
  
13 Høstudbytte
13.1 Høstudbytter og potentielle høstudbytter i lukkede pileanlæg
13.1.1 Anlæg 1
13.1.2 Anlæg 2
13.1.3 Anlæg 3
13.1.4 Anlæg 4
13.2 Konklusion
13.3 Litteraturliste
  
Bilag A Gridnummerering i Danmark
   
Bilag B Dimensioneringsberegninger for gridceller
   
Bilag C Arealkrav