Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 10/2001

Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil

Indholdsfortegnelse

Forord
 
1. Projektbeskrivelse (arbejdsrapport)
1.1   Forundersøgelse, resultater og konklusioner af
1.1.1 Procedure og metode
1.2   Resultater/analyser
1.2.1   Interview med sælgere og ledelse
1.3   Opbygning og brug af MiljøNET
1.3.1 Anvendt metode til research og kildevurdering
1.3.2 Opbygningen af værktøjet
1.4 Evaluering og konklusion
1.4.1 Værktøjet
1.4.2 Research og kildevurdering
1.5 MiljøNET projekt del II
1.5.1 Etablering af IT-værktøj
1.5.2 Projektaktiviteter
1.5.3 Formidling og anvendelse
1.5.4 Vedligeholdelse og opdatering
Bilag 1
"Spørgsmål til virksomhedens ledelse og sælger"
Bilag 2
Kundeinterview
Bilag 3
Spørgsmål til sælger vedrørende kendskab til kunden
 
2. Ordliste
 
3. Beskrivelse af fremstillingsprocessen
 
4. Papir (Indledning)
 
5. Skovbrug
 
6. Papirfremstilling
 
7. Prepress (Indledning)
 
8. Filmfremstilling
 
9. Traditionel pladefremstilling
 
10. CTPlate
 
11. Trykning (våd offset)(Indledning)
 
12. Farver
 
13. Afvaskere
 
14. Fugtevand
 
15. Efterbehandling (Indledning)
 
16. Folietryk
 
17. Lakering (Indledning)
 
18. UV-lak
 
19. Vandlak
 
20. Opløsningsmiddelbaseret lak
 
21. Overtrykslak
 
22. Limning (Indledning)
 
23. Dispersionslim
 
24. Hotmeltlim
 
25. Opløsningsmiddelbaseret lim
 
26. Kachering (Indledning)
 
27. Termofolie
 
28. Plastfolie
 
29. Bortskaffelse af tryksager
 
30. Referencer og øvrige kilder

Forord

Projektet "Sælger- og kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil" er gennemført med støtte fra Miljøstyringsordningen, der administreres af Miljø- og Erhvervsfremme Styrelsen. Projektet er gennemført i perioden april 1999 til december 2000.

Projektet er 3. fase i Grafisk Arbejdsgiverforening (GA)'s miljøledelsesstrategi for den grafiske branche. Projektet er en overbygning på "Branchepakke til miljøstyring i små og mellemstore grafiske virksomheder" gennemført i perioden oktober 1996 til december 1998.

Projektet er udført af GA´s miljøafdeling www.ga.dk/miljo. Projektleder har været Ninna Johnsen.

Til projektet har været tilknyttet en følgegruppe, der i alt har afholdt 4 møder. Gruppen bestod af:

Cand. scient. Charlotte Thy Miljøstyrelsen
Fuldmægtig Palle Sørensen Erhvervsfremme Styrelsen
Cand. scient. Lene Madsen Gladsaxe Kommune
Faglig sekretær Sven Rose HK-Industri
Afdelingschef Peter Andersen DDFF
Afdelingsleder Stig Hoffland Den Grafiske Højskole
Projektleder Ingeniør Ninna Johnsen Grafisk Arbejdsgiverforening
Afdelingschef Carsten Bøg Grafisk Arbejdsgiverforening

Til projektet har yderligere været tilknyttet en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har været en vigtig faglig diskussionspartner og har samtidig virket ved løbende at evaluere resultaterne i projektforløbet. Gruppen har bestået af fem repræsentanter fra grafiske virksomheder samt projektleder ingeniør Ninna Johnsen, keming/cand. scient Anette Møller, afdelingschef Carsten Bøg, Grafisk Arbejdsgiverforening.

1. Indledende bemærkninger og baggrund

1.1   Forundersøgelse, resultater og konklusioner af
1.1.1 Procedure og metode
1.2   Resultater/analyser
1.2.1   Interview med sælgere og ledelse
1.3   Opbygning og brug af MiljøNET
1.3.1 Anvendt metode til research og kildevurdering
1.3.2 Opbygningen af værktøjet
1.4 Evaluering og konklusion
1.4.1 Værktøjet
1.4.2 Research og kildevurdering

Denne arbejdesrapport beskriver baggrunden for de overvejelser, der ligger til grund for genemførelsen af projektet "Sælger- og kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil", herefter kaldet "MiljøNET" samt det værktøj, som er et resultat af dette.

Projektet er gennemført som led i en strategi udarbejdet af Grafisk Arbejdsgiverforening i 1995, som sigtede på, inden for en overskuelig årrække, at udvikle en række værktøjer til etablering og drift af miljøledelse i grafiske virksomheder. Disse værktøjer skulle være konkrete og præsise i forhold til målgruppen og skulle i princippet kunne bruges af både små og store virksomheder uden anvendelse af store administrative ressourcer eller store udgifter til ekstern konsulenthjælp.

Første fase af strategien i 1995 var at gennemføre et forprojekt til afdækning af eksisterende erfaringer med miljøledelse i branchen samt behov for udviklingsinitiativer. Ålborg Universitets Center forestod den del af undersøgelsen, hvor en række grafiske virksomheder, både med og uden miljøledelseserfaring, gav udtryk for erfaringer, behov og ønsker.

Forprojektet er afrapporteret og findes på www.mst.dk/udgivelser "Arbejdsrapport nr. 74, 1996 "Forundersøgelse – Miljøstyring i grafisk branche". Konkret gav forprojektet anledning til iværksættelse af en række samlede aktiviteter, igansat i oktober 1996, under projekttitlen "Branchepakke for miljøstyring i små- og mellemstore grafiske virksomheder". Projektet har 4 hovedelementer, som er udgivet på www.mst.dk/udgivelser/publikationer :

Miljøprojekt nr. 548, 2000 "Nøgletalsprojekt"

Miljøprojekt nr. 549, 2000 "Kom-i-gang"-værktøj"

Miljøprojekt nr. 550, 2000 "Målrettede værktøjer – Guide til miljøledelse i grafiske virksomheder"

Miljøprojekt nr. 551, 2000 "Netværks- og uddannelsesprojekt".

I perioden 1997-1999 blev der etableret en lang række miljøledelsessystemer i grafiske virksomheder. I dag anslås det, at mere end 70 grafiske virksomheder har et certificeret miljøledelsessystem under ISO 14001 standarden eller EMAS. I ca. 50 af disse virksomheder har værktøjer udviklet under branchepakken været anvendt.

Statistisk andrager gruppen af grafiske virksomheder med miljøledelse, målt som enkelt-virksomheder, kun en lille del af det samlede antal grafiske virksomheder i Danmark. Til gengæld forholder det sig sådan, at disse 70 virksomheder har en betydelig andel af både produktionen af ark-offset tryksager og arbejdskraften. Som følge deraf har miljøudviklingen i disse virksomheder bidraget væsentligt til det generelle niveau i branchen.

Anden fase i GA's strategi var at udvikle værktøjer til at understøtte miljøledelsesvirksomhedernes konkrete bestræbelser på at produktorientere deres miljøledelsesarbejde.

For grafiske virksomheder har det altid været et primært mål at tilføre produktet de kvaliteter markedet måtte efterspørge. Disse har traditionelt været ydre kvaliteter som pris, levering, fleksibilitet og rådgivning samt brugskvaliteter som funktion, holdbarhed, design og budskaber i al almindelighed.

De grafiske virksomheder, som først tog initiativ til miljøledelse, forudså, at markedet ville komme til at efterspørge andre og nye typer produktkvaliteter, såsom miljømæssige kvaliteter.

De miljømæssige kvaliteter, der tilføres et grafisk produkt i fremstillingsprocessen, adskiller sig fra de førnævnte synlige kvaliteter ved at være "skjulte" kvaliteter. Det er en kvalitet, der må informeres om, og som ikke umiddelbart fremgår af udseendet på tryksagen.

De fleste grafiske virksomheder har fra etableringen af deres miljøledelsessystem, i miljøpolitikken, fremhævet, at de vil kunne give information om produktets miljørelationer i et livscyklusperspektiv. Dette har imidlertid til dels været vanskeligt af flere årsager. For det første, fordi miljøledelsessystemet typisk har været opbygget med baggrund i varetagelse af virksomhedens egne indre produktionsforhold, og for det andet, og måske langt det vigtigste forhold, at der generelt i branchen har manglet en samlet analyse af det grafiske produkts miljørelationer set i et livcyklusperspektiv. Baggrunden for nærværende projekt skal ses i dette lys.

Projektet har med udgangspunkt i eksisterende viden om miljøforhold for papir, prepress, tryk, færdiggørelse og bortskaffelse beskrevet produktionsprocesserne og miljøpåvirkningerne fra fremstilling til bortskaffelse. Den viden, der er indhentet, bygger på såvel almindelige kvalificerede data, som på data baseret på viden om livscyklus tilvejebragt efter anerkendte metoder (UMIP).

Værktøjet er grundlæggende en faglig redigering af den viden, der er frembragt gennem miljøudviklingsprojekter, artikler m.v. i de sidste 10-12 år. Værktøjet tjener flere primære formål. Det giver generelt alle med interesse en mulighed for at tilegne sig viden om miljøforhold ved tryksager. Det giver grundlag for at opkvalificere sælgere og kunder og dermed danne grundlag for en bedre dialog om de muligheder, der er for at tage størst mulige miljøhensyn. Desuden giver det de grafiske virksomheder og GA muligheden for at styrke uddannelsen af medarbejdere generelt omkring miljøforhold.

Værktøjet er udformet som et manuskript til et IT-værktøj. Viden om de enkelte procestrin i det grafiske produkts livscyklus gives i flere niveauer (lag). Indledningsvis vil det være muligt for hver af de beskrevne procestrin at få oplysninger om "væsentlige fakta", "produktionsbeskrivelse", "miljøpåvirkninger" og "fremtidsperspektiver". De sidstnævnte tre områder beskrives yderligere i underliggende "lag", hvor emner uddybes og detaljeres mere og mere, lag for lag.

I de følgende kapitler redegøres der for de undersøgelser, der ligger til grund for den brugerorienterede redigering og evaluering af værktøjet, og den deraf anvendte metode til opbygning og brug af indhold. Der redegøres endvidere for de perspektiver som værktøjet, MiljøNET, giver, hvis værktøjet bliver tilgængeligt som web-baseret værktøj og den formidling, der skal sikre størst mulig udbredelse og anvendelse.

1.1 Forundersøgelse, resultater og konklusioner af interview med sælgere og kunder

For at sikre, at form og indhold i det værktøj, der skulle etableres gennem projektforløbet, ville afspejle de behov og ønsker, der måtte være i den primære målgruppe, blev der foretaget en undersøgelse hos tre af GA's medlemmer og syv af deres kunder.

De grafiske virksomheders sælgere og kunders miljøinteresser m.h.t. værdier, dialog og produkt blev valgt som omdrejningspunktet for interviewundersøgelsen.

Dette kapitel beskriver essensen af undersøgelsen, herunder analyser og konklusioner.

1.1.1 Procedure og metode

Der blev valgt at anvende en dybdeinterview-metode med inspiration fra S. Kvale: "Interview - en introduktion til det kvalitative forskningsinterview", Hans-Reitzels Forlag A/S, Kbh. 1994. I stedet for at lave en undersøgelse, der involverer mange mennesker, og hvor man kun når at spørge om relativt lidt (kvantitaiv undersøgelse), har GA valgt at bruge mange ressoucer på relativt få personer (kvalitativ undersøgelse).

Indledningsvist blev en række overordnede spørgsmål formuleret. Disse havde til formål at kortlægge undersøgelsesfeltet. Spørgsmålene er angivet herunder.

Sælgerne og ledelsen:

Hvor meget ved sælgerne om miljø?
Hvor mange ordrer kommer fra reklamebureauerne, og hvor stor indflydelse har trykkeriet på tryksagens udformning?
Hvordan forholder sælgerne sig umiddelbart til værktøjets udformning?

Kunderne:

Produktet

Hvilke miljøforhold, knyttet til produktet, er interessante for kunderne?
Hvorfor stilles der krav til miljø ved køb af produktet?

Dialogen

Hvad forventer kunden af virksomheden m.h.t. miljøinformation?
Er der behov for en "dybere" miljødialog?
Har kunderne vilje til at bruge værktøjet (i den udformning vi fremlægger det)?
Hvorledes ønsker kunden værktøjet og kundepjecen udformet?

Værdier/grundholdninger

Hvilke værdier/grundholdninger har kunden på miljøområdet?
Hvilken betydning har værdier i købssammenhæng?

Generelt

Hvilke gevinster ser kunden i værktøjet?
Hvad vil kunden få ud af værktøjet?

Ud fra disse overordnede spørgsmål blev de egentlige spørgeskemaer til kunde samt sælger og ledelse udviklet. Skema til sælgerne findes som bilag 2 "Spørgsmål til virksomhedens ledelse og sælgere". Skema til kunderne findes som bilag 3.

Næste trin var en samtale med sælgerne på de respektive virksomheder.

Spørgsmålene i bilag 1 blev anvendt her. I denne sammenhæng blev trykkerierne opfordret til at finde 2-3 kunder, som kunne tænkes at ville deltage i et interview.

Det blev desuden besluttet, at spørgsmålene til kunderne også kunne stilles til de respektive sælgere. D.v.s. på en sådan måde, at den enkelte sælger skulle give sit bud på, hvordan kunden ville svare. Herved ville det blive muligt at se, hvorvidt sælgerens billede af kunden er i overensstemmelse med virkeligheden. Disse spørgsmål, der omhandler kendskab til kunden, findes som bilag 3.

Efter samtale med sælgerne (otte sælgere er udspurgt) blev syv kunder interviewet. Spørgsmålene er ikke blevet fulgt slavisk. Ofte viste det sig, at kunden ved besvarelse af et spørgsmål også besvarede andre spørgsmål senere i interviewet. Andre gange har uddybende spørgsmål været nødvendigt.

1.2 Resultater/analyser

1.2.1 Interview med sælgere og ledelse

De tre virksomheder, som blev valgt til undersøgelsen, blev udvalgt på baggrund af, at de ikke indbyrdes var i konkurrence med hinanden. Virksomhederne repræsenterer arkoffset, heat-set rotation og kartonnageindustrien. De tre virksomheder var alle virksomheder, der igennem flere år har arbejdet med miljø, EMAS eller ISO 14001. Ved at inddrage netop disse virksomheder i projektet, vurderede GA, at deres svar ville kunne danne grundlag for, hvad andre virksomheder vil bestræbe sig på at opnå inden for miljøområdet i nær fremtid.

Analyse af sælgernes kendskab til kunderne

Der synes at være forskel på, hvor stort et kendskab sælgerne har til de enkelte kunders miljøholdninger. Undersøgelsen har vist, at kendskabet varierer fra virksomhed til virksomhed og fra sælger til sælger. Denne variation gør, at de generelle betragtninger skal tages med et vist forbehold. Betragtningerne er gengivet herunder:

Hvad er sælgere og kunder enige om?

De vigtigste fokuspunkter er følgende:
Stort set alle implicerede personer (både sælgere og kunder) gav udtryk for, at miljødialogen er i dag kortfattet.
Der er enighed om, at samarbejdet mellem kunde og trykkeri ikke nødvendigvis opgives i tilfælde af miljøproblematiske forhold. Dog kan man forestille sig ekstreme situationer (f.eks. emne, der kommer frem i pressen), hvor samarbejet øjeblikkeligt afbrydes.
Der var en generel tiltro til, at et IT-værktøj vil blive anvendt i dialogen.
Der var udbredt enighed om, at der er behov for værktøjer om miljø til støtte i salgs/købssituationen.

Der kunne hos nogle sælgere spores en skepsis, idet deres opfattelse var, at den nuværende informationsmængde om miljøledelsessystemer og Svanemærkning måtte betragtes som tilstrækkelig.

Enkelhed, forståelighed og brugervenlighed er vigtigt, hvis værktøjet skal indpasses i dagligdagens øvrige opgaver.
Miljø er en kvalitet, der generelt prioriteres højt. Dog domineres salgssituationen fortsat af mere traditionelle parametre som f.eks. pris og produktkvalitet.
Der var enighed om, at miljøhensyn vil få en stadig større betydning i fremtiden.

Der må anses at være flere grunde til, at miljødialogen er begrænset i dag. For det første peger undersøgelsen på, at kundernes kendskab til miljøforholdene i den grafiske branche er begrænset. For det andet gav flere sælgere udtryk for, at de mangler viden på miljøområdet.

Forskelle på sælgernes og kundernes svar

Generelt viser undersøgelsen, at de adspurgte sælgerne ikke har et fuldt ud nuanceret billede af deres kunder på miljøområdet. Dette giver generelt sælgerne anledning til at tro, at kundens passivitet på dette område i salgssituationen er ensbetydende med manglende interesse. Der findes uden tvivl mange eksempler på kunder for hvem miljø ikke spiller nogen rolle i købssituationer, men denne undersøgelse viser dog, at en overvejende del af de adspurgte kunder ønsker at have en mere kvalificeret dialog og ønsker svar og information, som de ikke altid får i dag.

Undersøgelsen giver flere eksempler på, at sælgeren ikke konkret ved, om kunden ønsker at stille krav om miljøvenlige tryksager, eller hvorfor miljøvenlige tryksager vælges. En sådan situation kan enten karakteriseres som et uudnyttet kundepotentiale.

Flere af de adspurgte sælgere vidste ikke, om kunden havde en miljøpolitik. Kunden havde ikke på eget initiativ tydeliggjort dette i salgsdialogen, og sælgeren havde valgt ikke at give dette område opmærksomhed.

I hvilket omfang kunden tager hensyn til miljø, når der handles, var ofte også uklart for sælgeren. Her blev givet så forskellige svar som "aldrig" (sælger), "altid" (kunde)! Undersøgelsen viser en tendens til, at kunderne opfatter sig selv som mere orienterede mod at inddrage miljø i købssituationen, end sælgerne opfatter dem som værende.

Opsummering og afrunding

Undersøgelsen af sælgernes og kundernes syn på miljøbevidst salg kan sammenfattes i følgende hovedpunkter:
I forhold til kundernes egne udsagn er interessen for miljø stor, hvorfor potentialet til en udvidet miljødialog reelt er til stede.
Sælgerne mener, at de er primus motor med hensyn til miljø i salgsdialogen. Kunderne derimod føler, at sælgerne mangler viden, og at det er kunden selv, der skal være initiativtager.
Alle kunder, på nær en enkelt, forventer at gøre brug af IT-værktøjet.

a) den grafiske branches produktion/teknologi og især branchens miljøområde er fremmed for kunden (selv om interessen for miljø generelt er til stede)
b) sælgeren ved, at han skal/bør omtale miljø, men informationerne som gives, svarer ikke altid til kundens forventninger.

To sandsynlige grunde til den kortfattede miljødialog i dag er, at
Mange kunder oplever sælgeren som sympatisk, hvis de på eget initiativ bringer miljø ind i samtalen.
Kunderne giver udtryk for, at det er vigtigt, at grønne værdier/holdninger, som sælger tilkendegiver, skal fremstå sandfærdige. Det skal understreges, at ingen af de afspurgte kunder fremsatte dette som en konkret kritik af deres leverandører. Synspunktet var udtryk for en generel holdning.
Kunden, som sælgeren står overfor, præger til en vis grad også sin jobfunktion med private holdninger til miljø. Private værdier spiller derfor en rolle i salgssituationen.

Da et større kendskab til kunden synes at være et centralt omdrejningspunkt, kunne der med udgangspunkt i de anvendte interviewspørgsmål til kunderne, bilag 2, udarbejdes et spørgeskema, som kan hjælpe sælgeren til at afdække kundens miljøholdninger. En del af spørgsmålene vil dog skulle udgå, og der bør tilføjes flere spørgsmål omkring, hvilken information kunderne ønsker fra sælgeren/virksomhe-den (f.eks. om kunden ønsker info-breve om ny teknik, der er taget i brug, virksomhedsbesøg, ny politik osv.)

Det kan også anbefales at bruge interviewspørgsmål til sælgere om kendskab til kunder, bilag 3.

Ved at sammenholde kundernes svar med sælgernes giver undersøgelsen adgang til en en forholdsvis enkel analyse. Metoden giver sælgeren en mulighed for at registrere, hvorvidt hans billede af kunden er i overensstemmelse med virkeligheden og resultatet vil være, at der lægges op til en diskussion/vurdering, der kan føre til en mere bevidst og dermed kvalificeret miljødialog ud fra den enkelte kundes ønsker og behov, som i sidste ende kan være en gevinst for begge parter.

Ved at deltage i en sådan undersøgelse kan kunden se sin fordel i, at sælgeren i fremtidige salgssamtaler vil kunne sikre et højere serviceniveau. Det forekommer naturligt at ville give information,- særligt når den skal bruges til at servicere en selv bedre.

Ud fra punkterne, der er nævnt indledningsvis i afsnit 2.2.1, kan der opstilles en række indsatsområder, hvor trykkeriet kan styrke det miljøbevidste salg.
At sælgerne får et bedre kendskab til kundernes miljøinteresser gennem en interview- eller spørgeskemaundersøgelse.
Tilskynde sælgeren til at bruge disse undersøgelser til at teste, hvorvidt hans forestillinger om kunden er i overensstemmelse med virkeligheden.
Sørge for at sælgerne har en tilstrækkelig viden om miljø.
Hvis man vil styrke det miljøbevidste salg, bør man som udgangspunkt have den indstilling, at kunden er interesseret i miljø, indtil det modsatte er bevist.
Vær den aktive part på miljøområdet i salgssamtalen.
Lad først og fremmest de sælgere, der selv betragter miljø som vigtigt, tage sig af de "grønneste kunder". Det vil signalere en naturlig grøn attitude, som kunderne efterspørger.
Forsøg at afdække, hvem kunden er som person bag jobfunktionen. Den private indstilling til miljø har betydning for den miljøbevidste dialog.

1.3 Opbygning og brug af MiljøNET

Under interwievundersøgelsen af sælgerne og kunderne blev der givet udtryk for en række forventninger til værktøjet og givet ideer til opbygningen. En vigtig konklusion var, at værktøjet skulle opbygges lagvis, og det øverste lag af viden skulle være en kortfattet beskrivelse af fakta om hvilke miljøparametre, der er de væsentligste inden for det givne område.

Med baggrund i de ønsker, som den primære målgruppe for projektet havde, blev det besluttet at udarbejde et manuskript til en web-baseret IT model. På forhånd havde GA yderligere det kendskab til målgrupperne, at værktøjet ikke alene skulle være en beskrivelse af miljø på forskellige niveauer, men også beskrivelser af produktionsteknisk viden.

1.3.1 Anvendt metode til research og kildevurdering

Der blev foretaget en meget omfattende research af den litteratur, der behandler miljøforhold og grafisk produktion og dennes beslægtede områder. Referencer og øvrige kilder fremgår af værktøjet. Alle kilder er læst og vurderet, men den systematik, der anvendes, gør, at ikke alle kilder refereres med henvisning i teksten. Det er besluttet alene at lade referencer optræde i teksten, hvor der enten gengives egentlige påstande, klare statisktistiske data, oplysninger givet af personer, eller hvor kilden kan betegnes som primær ophavskilde.

Der er derfor gengivet kilder uden, at disse efterfølgende bærer en henvisning til referencelisten. Disse er i litteraturlisten betegnet "Øvrige kilder". Forfatterne har fundet det legitimt i relation til målet med værktøjet, som er at redigere mange års viden om miljøforhold i grafisk industri og gengive dette i en formidlingsegnet form.

1.3.2 Opbygningen af værktøjet

Værktøjet indholder produktionsbeskrivelser og viden om tryksagens miljøbelastning i et livscyklusperspektiv.

Værktøjet er udformet som et manuskript til et IT-værktøj. Viden om de enkelte procestrin i det grafiske produktslivscyklus gives i flere niveauer (lag). Indledningsvis vil det være muligt ved hver af de beskrevne procestrin at få oplysninger om "Væsentlige fakta", "Produktionsbeskrivelse", "Miljøpåvirkninger" og "Fremtidsperspektiver". De tre sidstnævnte områder beskrives yderligere i underliggende lag, hvor emnerne uddybes.

Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan værktøjet er opbygget for hvert procestrin. Eksemplet her dækker processen "Trykfarver". Opbygningen er vist i form af en sitemap, der viser en oversigt over, hvorledes manuskriptet er struktureret i forskellige lag samt forbindelserne mellem disse lag. Desuden er vist en "menu-oversigt" over indholdet i hele værktøjet.

Værktøjet, der er tænkt som et dialog-værktøj, har i bund og grund det formål at give sælger og kunde mulighed for at kommunikere på samme vidensniveau og på et så kvalificeret niveau, som det ønskes.

En tryksag er sjældent et produkt, der købes som en hyldevare modsat andre industriprodukter som vaskemaskiner og lignende, hvor kunden beser et færdigt produkt og derfra tager stilling til køb. Typisk designer trykkeriets sælger tryksagen sammen med kunden i ordre/købssituationen. Tryksagens design influerer på parametre som papir, kemikalier og færdiggørelse. Parametre, der vægter ganske tungt miljømæssigt.

Ideen er, at der under designfasen udarbejdes en miljøprofil for produktet som en oversigt over, hvordan produktet fremstilles og hvilke råvarer, der anvendes.

Nedenfor er vist en model for, hvorledes værktøjet tænkes anvendt i dialogen mellem sælgerne og kunderne.

Miljøprofilen giver brugeren oplysninger om, hvor i IT-værktøjet der findes oplysninger, der relaterer sig til en tryksag med det pågældende design, så de miljømæssige konsekvenser af det design, der er valgt, synliggøres. Oplysningerne kan således bruges i dialogen mellem sælger og kunde under designfasen.

Nedenfor er vist et forslag til, hvordan miljøprofilen kan opbygges. Ideen er, at når værktøjet IT-baseres, skal profilen indarbejdes som en integreret del af dette.

Den færdige miljøprofil kan ikke alene bruges som vejledning til at søge konkrete produktions- og miljøoplysninger, men også som en dokumentation for valg af miljørelationer i det købte produkt.

1.4 Evaluering og konklusion

Formålet, som er beskrevet i den oprindelige ansøgning, vurderes at være opfyldt. Målet var at udvikle et værktøj, som kunne understøtte de grafiske virksomheder i at fokusere direkte på og arbejde mere kvalificeret med de produktorienterede elementer i miljøledelsessystemer. Arbejdsgruppen har løbende været brugt som sparringspartner, og deltagerne har afsluttende givet udtryk for, at det er deres opfattelse, at værktøjet vil kunne anvendes til at kvalificere en vurdering og formidling af produktrelaterede miljøforhold.

Endvidere blev der opstillet det mål, at værktøjet skulle udvikles i tæt samarbejde med grafiske virksomheder, leverandører og deres kunder for at sikre, at værktøjet ville blive tilpasset behov og ønsker. Der blev på denne baggrund, i den indledende projektfase, gennemført en interviewundersøgelse af en række sælgere i udvalgte grafiske virksomheder og kunder udvalgt af disse sælgere. De grafiske virksomheder udpegede de kunder, som de ønskede skulle deltage i undersøgelsen. Interviewet blev gennemført af medarbejdere fra GA's miljøafdeling.

Undersøgelsen afdækkede, at de grafiske sælgere har et ikke-fuldstændigt billede af, hvad deres nøglekunder har af ønsker til samarbejdet på miljøområdet. Kunderne efterspurgte generelt mere information og mere dialog omkring miljøforhold, når de handler. Sælgerne mente, at kunderne fik den information de ønskede. De efterlyste dog begge mere dialog om miljø, ligesom de mente, at der skal være viden til stede til at kvalificere denne samtale eller dialog.

Kunderne svarede endvidere, næsten samstemmende, at de ønsker saglig information. Det blev udtrykt, at sælgeren skulle virke sandfærdig i sine formuleringer. Dette kan tolkes som at sælgere skal være parate og "klædt" på til at gå dybere ind i emner som f.eks. papir og skovbrug. Måske ikke alene på det mundtlige niveau, men også understøttet af skriftlig information og dokumentation.

Et af de indtryk, interviewundersøgelsen efterlader, er, at der blandt sælgere og deres kunder er en forskel mellem, hvad sælgerne tror, kunder ønsker, og hvad kunder forventer, men ikke får. Potentielt er dette forhold uhensigtsmæssig for en virksomhed, da der er et uudnyttet loyallitetspotentiale mellem kunde og leverandør.

De fremhævede konklusioner kunne efterlade det indtryk, at de deltagne virksomheder og deres sælgere ikke arbejder seriøst og kvalificeret med miljøforhold. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet. De virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, har i flere år haft enten ISO 14001 og/eller EMAS, licens til svanemærkning af tryksager osv. De sælgere, der har deltaget i undersøgelsen, er erfarne sælgere, der alle er velvidende om, hvad det indebærer at have miljøledelse eller licens til svanemærkning af tryksager.

Når der alligevel kan afdækkes forhold, der påpeger så forskellige opfattelser mellem to parter om den samme situation, kan én af årsagerne være, at der selv blandt erfane sælgere endnu er en tendens til at vægte forholdet økonomi/kvalitet tungere end miljø. Dermed overses den kendsgerning, at mange kunder i dag forventer og rent faktisk får høj traditionel produktkvalitet og tilnærmelsesvis samme pris, når de handler hos konkurrenter og derfor i stigende omfang, mere eller mindre bevidst, efterspørger andre kvalitetsparametre som miljø.

En vigtig konklusion, der afsluttende er værd at fremhæve igen, er, at sælgere og kunder samstemmende ønsker mere infomation, fordi de ønsker at bruge denne information til yderligere at kvalificere samarbejdet om miljøforhold. De giver generelt udtryk for at ville bruge og inddrage værktøjet i samarbejdet.

1.4.1 Værktøjet

Valg af metode til opbygning af værktøjet vurderes at have været hensigtsmæssig i forhold til det andet hovedformål for projektet. Indkøbere, sælgere og kunder skal hurtigt, overskueligt og på et fagligt kvalificeret niveau kunne hente oplysninger om en given miljøbelastning, såvel når produktype vælges, som når de enkelte valg i det konkrete produkt skal besluttes.

Arbejdsgruppen primært, men også følgegruppen, har aktivt og løbende evalueret udviklingen af de enkelte del-værktøjer i projektet. Der har været mange konstruktive og udviklende kommentarer i forløbet.

Det foreliggende manuskript (værktøj) vurderes at være egnet til at kunne opfylde de mål, der er til en kvalificering af såvel de grafiske virksomheders miljøarbejde, som de enkelte personer der arbejder med indkøb, salg og køb.

Værktøjet er endvidere egnet til at kunne vurdere et givent design på en tryksag eller til evaluering af valg af tryksagens design. Den til værktøjet tilknyttede vejledningsfacilitet ("produktmiljø profil"), hvortil der kan søges konkrete oplysninger om specifikke valg gør, at der bliver tale om en form for "interaktiv produkt miljødeklaration". Kunden tilbydes den facilitet at kunne deltage aktivt i opstilling af produktprofilen før produktion gennem elektronisk kommunikation.

Med det forhold in mente, at netop salgs/købssituationen er en af de væsenligste for de miljøbelastninger en tryksag forårsager i sin livscyklus, vurderes værktøjet generelt at kunne bidrage til at optimere miljøhensyn ved produktion og brug af tryksager. Det gælder, hvad enten tryksager vurderes i et samfundsmæssigt perspektiv eller indsatsen ses ud fra nye indsatsområder i den enkelte virksomheds miljøledelsessystem.

1.4.2 Research og kildevurdering

Med så stort et tilgængeligt materiale, som der forefindes på det grafiske område, er der naturligvis risiko for, at ikke alle relevante aspekter synes dækket. Derfor kan det ikke udelukkes, at alle vigtige informationer er medtaget, når prioriteringer af relevant litteratur til fordel for ikke relevant litteratur har måttet foretages.

Det forhold, at værktøjet er tænkt som et IT-værktøj, gør dog, at løbende revisioner og kommentarer i almindelighed kan indarbejdes nemt og hurtigt.

Emnet arbejdsmiljø er løbende, og på linje med miljø, søgt indarbejdet. Arbejdsmiljø, set i et perspektiv der så at sige følger produktets livscyklus, er ikke mindre vigtigt at beskrive, vurdere og handle ud fra end miljøforhold. Når det ikke har været muligt inden for dette projekts rammer at fuldføre en tilstrækkelig kvalificeret litteratursøgning og redigering af arbejdsmiljøforholdene, skyldes det, at der på dette område forefindes mindst lige så megen litteratur som på miljøområdet.

Arbejdsmiljøet er dog indpasset i hvert værktøj og er, hvor der måtte mangle oplysninger, forberedt til dette. Det Grafiske Branchearbejdsmiljøråd (Grafisk BAR) har udarbejdet mange vejledninger om arbejdsmiljø og udarbejder løbende materiale derom, hvorfor det vil være oplagt at foreslå dette råd at forestå en opdatering af værktøjet på arbejdsmiljøområdet.

1.5 MiljøNET projekt Del II

1.5.1 Etablering af IT-værktøj

Projekt Del II vil være at udvikle en web baseret IT-udgave af det vidensværktøj, der er udviklet under projektet "Sælger-kunde vejledning til opstilling af en produkt miljøprofil", og som p.t. foreligger som papirmanual.

Ved valg af databaseværktøj og systemprogrammering kan reproducerbarhed til brug i andre brancher indgå som parameter.

1.5.2 Projekt aktiviteter

Projektet vil kunne indeholde følgende aktiviteter:

Fase 1: Valg af database-program (udviklede standardværktøjer vil blive valgt)
 
Udformning af specifik og detaljeret kravsspecifikation i relation til målgruppers behov og anvendelse
 
Redigering, evt. begrænset programmering
 
Udformning af layout og opsætning af tekst
 
Afprøvning og tilretning
 
Fase 2: 20 grafiske virksomheder samt udvalgte kunder introduceres og undervises i brug af den IT-baserede vidensdatabase. Undervisningen lægger op til et forløb af en varighed på ca. 3 måneder, hvor deltagende virksomheder og kunder anvender vidensdatabasen og tilhørende værktøjer under løbende evaluering, herunder løbende supervision om nødvendigt.
 
Afsluttende evaluering og introduktion til den grafiske branches virksomheder og kunder generelt. Primært sigtes der på at nå kunderne som målgruppe gennem de grafiske virksomheder.

1.5.3 Formidling og anvendelse

Når projektet foreligger i en IT-bruger udgave, kan der generelt blive informeret om idé, indhold og brug gennem GA's nyhedsmedier. Dette vil være gennem nyhedsbreve, De Grafiske Fag, cirkulære, som ved foredrag i interessegrupper, kredsforeninger og ERFA-grupper.

GA's nyhedsbrev bliver sendt til alle medlemmer. Tilbagemeldinger fra medlemmer viser, at der opnås en god formidlingseffekt gennem dette medie.

De Grafiske Fag er GA's månedlige fagblad. Det udkommer i 9000 eksemplarer og sendes, udover til GA´s ca.1000 medlemmer, til mange af branchens kunder.

GA har endvidere en meget omfattende aktivitet på interesse- og ERFA-gruppe området.

Der tænkes udarbejdet en generel pjece, som beskriver ideen bag og brugen af værtøjet. Pjecen kan bruges dels overfor de grafiske virksomheder, dels overfor andre vigtige målgrupper som brancheforeninger, forbund, interesseorganisationer i almindelighed, forbrugere osv.

Desuden tænkes der udarbejdet en pjece om de 20 virksomheders erfaringer om, hvorledes vidensdatabasen kan bruges osv. Pjecen vil både beskrive de grafiske virksomhedes erfaringer samt kundernes. Pjecen er altså målrettet til grafiske virksomheder samt indkøbere af grafiske produkter.

Der vil blive udarbejdet et ét-dagskursus under GA's kursustilbud. Det kan endvidere indgå som et modul under salgsdiplomuddannelsen, der er en egentlig uddannelse for sælgere af grafiske ydelser.

Der vil blive udarbejdet et kursus, hvor virksomheder kan deltage med deres kunder. Dette kursus kan også udbydes som et virksomhedskursus, hvis virksomhederne ikke ønsker at deltage sammen med konkurrenter. Kurset kan ligeledes udbydes til kunder alene.

Desuden vil der blive afholdt en fælles temadag for brancheforeninger.

Værktøjet vil med titlen MiljøNET kunne blive offentlig tilgængelig på GA's hjemmeside, www.ga.dk/MiljoNET

1.5.4 Vedligeholdelse og opdatering

Vedligeholdelse af oplysninger i vidensdatabasen kan ske gennem GA's miljøafdeling i det første år fra introduktionen af det "færdige" værktøj. Erfaringerne med vedligeholdelse af vidensdatabasen vil herefter blive evalueret.

På baggrund af dette besluttes, om vidensdatabasen skal gøres til genstand for en vis brugerbetaling eller alternativt reklamefinansieres under kontrollerede former (f.eks. af leverandører af miljømærkede produkter).

Resultaterne af nye udviklingsprojekter og øvrig ny viden vil løbende kunne formidles gennem MiljøNET. Derved sikres en kontinuitet og fastholdelse af det produktorienterede miljøperspektiv i et værktøj (formidlingsmedie).

Ideelt set vil der kunne skabes mulighed for at opsamle og bearbejde ny viden og kommentarer i relation til MiljøNET.

Bilag 1

Spørgsmål til virksomhedens ledelse og sælger

Virksomhedens navn  
Sælgers navn  

Ledelse

1) Salgsstrategi. Arbejder I med kundeprofiler / kundesegmentering? Hvordan analyserer I kundernes behov? Hvordan følger I kunderne?

2) Hvilken indflydelse har I på produktets udformning? Hvor i processen kan I få indflydelse? Hvor meget bestemmer reklamebureauerne? Hvor mange ordrer kommer fra reklamebureauerne?

3) Hvordan og i hvilket omfang følges kundens miljøinteresser?

4) Har arbejdsmiljø en særlig prioritet (både med hensyn til virksomhedens egen indsats og værktøjets indretning)?

Sælger

1) Hvor interesseret oplever I, at kunderne er i miljø?

2) Hvor meget fylder miljø i en salgssituation i dag?
Hvor lang tid bruges på miljø? Hvilke miljøargumenter bruger I? Er det altid de samme argumenter? Skal man kunne svare på alle kundens spørgsmål?

3) Hvilke miljøspørgsmål/krav møder I hos kunderne i dag? Oplever I, at der er nogle tendenser i forhold til fremtiden?

4) Hvem bringer miljø ind i samtalen (sælger / kunde)? Skal kunden altid selv spørge til miljø?

5) Hvad mener I, der skal til, hvis salgssamtalen skal indeholde mere miljø?

6) Føler I jer "klædt på" til en salgssamtale, der (i højere grad end i dag) indeholder miljøforhold knyttet til tryksagens "livsprocesser"?

7) Der skal laves et CD-rom værktøj ud fra "vugge til grav -princippet" (forklaring).
Har I umiddelbart nogle idéer til, hvordan et sådant værktøj skal udformes for være interessant og for at blive brugt?

8) Hvor meget har I hidtil haft brug for kendskab til tryksagers produktionsprocesser og miljøforhold?

9) Vil det være hensigtsmæssigt at udforme CD-rom værktøjet som et slags leksikon, der sætter sælgeren i stand til at 1) finde relevante oplysninger hurtigt, 2) udbygge sin viden om processer og miljø samt 3) give kunden relevante anbefalinger?

10) Hvor detaljeret bør værktøjets informationsbase være?

11) Er det en god idé at værktøjets svar er differentieret i forhold til forskellige kundetyper med anbefalinger på forskellige niveauer?

12) Har I idéer til skrivestil og opsætning?

13) Hvilken indflydelse har I på produktets udformning? Hvor i processen kan I få indflydelse? Hvor meget bestemmer reklamebureauerne? Hvor mange ordrer kommer fra reklamebureauerne?

Bilag 2

Kundeinterview

Kundens navn  
Virksomhedens navn  

Hvilke produkter fremstiller I?

Hvilke tryksager får I fremstillet hos trykkerierne?

Hvorfor bruger I trykkeri X?

Gør I brug af et reklamebureau, når I får lavet tryksager (kartonage)?

Værdier / grundholdninger.

1) Stiller I krav om grønne tryksager (miljøvenlig kartonage)? Hvorfor?

2) Har I egen miljøpolitik / miljøledelse?

3) Hvor længe har I været interesseret i miljø?

4) Hvilke kriterier bruger I, når I vælger samarbejdspartnere?

5) Hvor ofte tager I hensyn til miljøet, når I handler (altid, ofte, sommetider, sjældent, aldrig)?

6) Kan belastende miljøforhold hos dem I handler med være årsag til, at I opgiver samarbej-det med pågældende virksomhed?

7) Kan man forestille sig, at I vil skifte leverandør/underleverandør, hvis andre virksomheder kan vise bedre miljøresultater?

8) Hvilken betydning har værdigrundlaget hos de virksomheder, I handler med?

Dialog

1) Hvordan oplever I miljødialogen i dag?

2) Hvilke resultater forventer I at få ud af miljødialogen med virksomheden (er det jeres ideelle ønsker)?

3) Er det tilstrækkeligt, at samtalen indeholder oplysninger om mærkning (svanemærkning) og miljøledelse (EMAS / ISO 14001) ?

4) Mener I, at I sammen med sælger vil gøre brug af CD-rom værktøjet?

5) Kan I forestille jer, at samtalen med sælger også omfatter information om papirtype, tryksagens format, laktype?

6) Vi forestiller os, at vi skal lave en pjece til brug i designfasen, således at I i fællesskab med sælgerne kan designe tryksagen, så den lever op til jeres behov, og samtidig beskriver produktets miljøprofil. Hvad mener I den skal indeholde, for at den kan blive brugbar? (Eksempelvis: checkliste, beskrivelse af tryksagen fra vugge til grav, omtale af de væsentligste miljøbelastninger)

Produkt

1) Hvorfor har I valgt at stille bestemte miljøkrav til tryksagen?

2) Kan I forestille jer, at I vil være rede til at ændre tryksagens udformning, hvis det gør en miljømæssig forskel?

3) Er der nogle faser i produktets livscyklus, I interesserer jer specielt for?

4) Er der nogle miljøområder, I er særlig interesseret i (arbejdsmiljø, affald, kemikalier, energiforbrug m.m.)?

5) Har I en særlig interesse i arbejdsmiljø, når I køber tryksager?

6) Hvilke kvaliteter ved produktet lægges der vægt på, når I køber tryksager?

7) Hvordan vil I prioritere de forskellige kvaliteter?

8) Hvorledes vil I vægte følgende kvaliteter ved køb af et produkt (vis papir)?

Produktkvalitet

Prisniveau

Serviceniveau

Teknologisk stade
(udviklingen følges i forhold til de teknologiske muligheder for at optimere virksomhedens produktion)

Etik

Miljødialog
(I lægger vægt på, at der er en miljøkommunikation med virksomheden. D.v.s. i form af samtale og information)

Miljøhensyn
(I lægger vægt på, at virksomheden har taget miljømæssige initiativer)

9) Tror I, at miljøbetragtninger får større, mindre eller uændret betydning for virksomhedens valg af tryksager i fremtiden?

Bilag 3

Spørgsmål til sælger vedrørende kendskab til kunden

Kundens navn  
Virksomhedens navn  
Sælgers navn  

Hvilke produkter fremstiller kunden?

Hvilke grafiske produkter får kunden fremstillet hos jer?

Hvorfor bruger kunden jer?

Gør kunden brug af et reklamebureau, når han får lavet grafiske produkter?

Værdier / grundholdninger

1) Stiller kunden krav om grønne grafiske produkter og i givet fald hvorfor?

2) Har kunden egen miljøpolitik / miljøledelse?

3) Hvor længe har kunden været interesseret i miljø?

4) Hvilke kriterier bruger kunden, når der vælges samarbejdspartnere?

5) Hvor ofte tager kunden hensyn til miljøet, når der handles (altid, ofte, sommetider, sjældent, aldrig)?

6) Kan I forestille jer at belastende miljøforhold hos jer kan være årsag til, at kunden opgiver samarbejdet med jer?

7) Kan I forestille jer, at kunden vil skifte leverandør/underleverandør, hvis andre virksomheder kan vise bedre miljøresultater?

8) Hvilken betydning for kunden har værdigrundlaget hos de virksomheder, som kunden handler med?

Dialog

1) Hvordan oplever kunden miljødialogen i dag?

2) Hvilke resultater forventer kunden at få ud af miljødialogen med virksomheden?

3) Er det tilstrækkeligt set fra kundens synspunkt, at samtalen indeholder oplysninger om mærkning (Svanemærkning) og miljøledelse (EMAS / ISO 14001) ?

4) Tror I, at kunden er interesseret i at CD-rom værktøjet tages i brug i salgsdialogen?

5) Kan I forestille jer, at kunden ønsker, at samtalen med sælger omfatter information om kartontype, fraskær, limtype, laktype m.m. i relation til miljø (nuancer, der går længere end f.eks. Svanemærkning)?

6) Vi forestiller os, at vi skal lave en pjece til brug i designfasen, således at I i fællesskab med kunderne kan designe tryksagen, så den lever op til deres behov, og samtidig beskriver produktets miljøprofil. Hvad tror I den skal indeholde, for at den kan blive brugbar for kunden? (Eksempelvis: checkliste, beskrivelse af grafiske produkter fra vugge til grav, omtale af de væsentligste miljøbelastninger)

Produkt

1) Hvorfor har kunden valgt at stille bestemte miljøkrav til grafiske produkter?

2) Kan I forestille jer, at kunden vil være rede til at ændre det grafiske produkts udformning, hvis det gør en miljømæssig forskel?

3) Er der nogle faser i produktets livscyklus, kunden interssererer sig specielt for?

4) Er der nogle miljøområder kunden er særlig interesseret i (arbejdsmiljø, affald, kemikalier, energi m.m.)?

5) Har kunden en særlig interesse i arbejdsmiljø, når han køber grafiske produkter?

6) Hvilke kvaliteter ved produktet lægges der vægt på, når kunden køber grafiske produkter?

7) Hvordan vil kunden prioritere de forskellige kvaliteter?

8) Tror I, at miljøbetragtninger får større, mindre eller uændret betydning for kundens valg af grafiske produkter i fremtiden?

9) Hvorledes tror I kunderne vil prioritere følgende kvaliteter ved køb af et produkt?

Produktkvalitet

Prisniveau

Serviceniveau

Teknologisk stade

(udviklingen følges i forhold til de teknologiske muligheder for at optimere virksomhedens produktion)

Etik

Miljødialog
(kunden lægger vægt på, at der er en miljøkommunikation med virksomheden. D.v.s. i form af samtale og information)

Miljøhensyn
(kunden lægger vægt på, at virksomheden har taget miljømæssige initiativer)

2. Ordliste

Acrylat: Fællesbetegnelse for produkter afledt af acrylsyre. Til UV-hærdende trykfarver og visse fotopolymere trykforme anvendes reaktive acrylater, hvoraf nogle er tungtflygtige opløsningsmidler, medens andre er tyktflydende bindemidler. Det reaktive viser sig ved, at molekylerne ved belysning med ultraviolette stråler (UV-stråler) er i stand til at "danne" store netværk, hvorved stoffet hærder. Mange reaktive acrylater er kendte allergene stoffer, således at der ved kontakt med huden vil være stor risiko for at udvikle allergi.

Additiver: Fællesbetegnelse for forskellige tilsætningsmidler eller hjælpestoffer til at fremme visse egenskaber af et produkt. Findes f.eks. i trykfarver for at fremme tørringen, reducere afsmitning eller få farven til at trykke mere skarpt. Anvendes også i papirs bestrygningsmasse, i fotokemikalier, lime, lakker, plast, m.v.

Adressering: Tryksager kan med specialudstyr påføres navn og adresse. Adresseringen kan også ske på selvklæbende etiketter, som efterfølgende påklæbes tryksagen. Påtrykningen af adressen sker som regel med inkjet, hvor farven overføres til papiret ved, at det sprøjtes ud gennem små mundstykker. Inkjet-farven kan være baseret på vand eller organiske opløsningsmidler.

Algemiddel: Se Biocider.

Alkyder: Tyktflydende, syntetiske bindemidler i trykfarver. Tørrer ligesom linolie ved kemisk reaktion med luftens ilt (oxidationstørring). Fremstillet ved kondensation af glycerol, phthalsyre og tørrende olier.

Ammoniumthiosulfat: Fikser indeholder thiosulfater, der fungerer som fikseringsmiddel og kompleksdanner. Ammoniumthiosulfat bidrager til spildevandet med én ikke ubetydelig mængde kvælstof (som aminer eller ammonium).

Animalsk: Stammer fra dyr.

Animalsk baseret varmlim: Er en vandig naturlim, som udvindes af animalsk hud, hove og knogler. Disse lime tørrer ved afkøling og fordampning af vand. De anvendes i begrænset omfang mest til fremstilling af kassetter og beklædning af bogomslag og kasser med papir.

Aromater: En gruppe af stoffer som består af kulbrinter og som indeholder en såkaldt benzenring. Aromater er flygtige og svære at nedbryde i naturen.

Artsdatabasens rødliste: Er en del af en artsdatabank, der arbejder med kundskab om biologisk mangfoldighed. Artsdatabanken bedømmer arternes status og opretter såkaldte rødlister, der omfatter truede vækster og dyr. Arterne kategoriseres efter, hvor truede de er. Sveriges rødliste kan findes på: http://www.dha.slu.se/rodlist.htm

Atom: Mindste del af et grundstof.

Base: Det modsatte af en syre. Kemisk definition: En base kan optage brint-ioner, baser kan neutralisere syre, baser har høj pH-værdi (over 7).

Basiske: Se base.

Bestrygning: Papir, der fortrinsvis skal anvendes til trykning af farvebilleder, er ofte bestrøget, dvs. at der på papiroverfladen er lagt et bestrygningslag eller bestrygningsmasse, der gør overfladen mere jævn. Der findes både blankt og matbestrøget papir. Ofte anvendes den engelske betegnelse "coated" i stedet for "bestrøget".

Bestrygningslag: Se bestrygning.

Bestrygningsmasse: Se bestrygning.

Bestrøget: Se bestrygning.

Bindemidler: Stoffer i farve, lakker, lime, bestrygningsmasse, fotoemulsioner, kopihinder o.l., som dels binder komponenterne sammen, dels binder produkterne til den overflade, de skal sidde fast på. Bindemidler er normalt stormolekylære stoffer, f.eks. forskellige typer harpiks, plast, alkyder eller tørrende olier.

Biocider: Bakterie- og svampedræbende midler. Biocider tilsættes fugtevand og vandbaserede farver, lakker og lime for at hindre bakterie- og svampevækst. Biocider kan give problemer i biologiske rensningsanlæg, da de kan dræbe de bakterier, som renser spildevandet.

Biodiversitet: Den biologiske mangfoldighed af planter og dyr kaldes for biodiversitet. Biodiversitet beskriver både variationen blandt levende organismer og de økologiske sammenhænge, de indgår i. Et andet ord, der dækker nogenlunde det samme, er "artsrigdom".

Bionedbrydelig: Stoffer og materialers evne til at nedbrydes i forskellige naturlige miljøer, f.eks. vand og jord.

Bæredygtig: Bæredygtighedsbegrebet omfatter tre centrale elementer; nemlig økonomiske, økologiske og sociale aspekter. Begrebet er et abstrakt begreb, men bruges i daglig tale, når miljø og ressourceforbrug ved produktion vurderes i forhold til de miljømæssige aspekter.

Bæredygtigt skovbrug: Der er ikke truffet globale beslutninger om en definition af og kontrol med, hvad bæredygtigt skovbrug er. Bæredygtighedsbegrebet omfatter tre centrale elementer; nemlig økonomiske, økologiske og sociale aspekter. De overordnede mål er at bevare skovens biodiversitet samt at sikre genressourcerne.

Bølgelængde: Lyset kan dels opfattes som bølger med forskellige bølgelængder og dels som partikler. Korte bølgelængder, f.eks. UV-stråling, har kortere afstand mellem 2 bølgetoppe end det synlige lys og den mere langbølgede IR-stråling.

Cellulose: Et såkaldt polysaccarid eller kulhydrat, som udgør væggen i plantefibre, herunder træfibre. Når træ skal bruges til papirfabrikation, findeles det, og uvedkommende stoffer kan fjernes ved en kemisk proces, så der kun bliver cellulose tilbage.

Coated: Papir, der fortrinsvis skal anvendes til trykning af farvebilleder, er ofte bestrøget, dvs. at der på papiroverfladen er lagt et bestrygningslag eller bestrygningsmasse, der gør overfladen mere jævn. Der findes både blankt og matbestrøget papir. Ofte anvendes den engelske betegnelse "coated" i stedet for "bestrøget".

Coatemasse: Se coated.

Coating: Se coated.

Centralnervesystemet: Omfatter hjerne og rygmarv, som udgør nervesystemets overordnede del.

CH4 (metan): En gasart, som bl.a. dannes ved forrådnelse af organisk materiale, og som bidrager til drivhuseffekten.

Chlorerede opløsningsmidler (chlorerede carbonhydrider): Er en gruppe af opløsningsmidler, der består af grundstofferne carbon, hydrogen og chlor. Denne gruppe giver anledning til sundhedsskadende effekter og forsøges derfor substitueret i arbejdsmiljøet. Chlorerede opløsningsmidler virker desuden nedbrydende på ozonlaget i stratosfæren.

CMYK: Engelsk betegnelse for de fire farver, der anvendes til 4-farvetrykning. Se evt. også Europa-farver.

CO2 (kuldioxid): En gasart, som dannes ved enhver form for forbrænding, f.eks. af kul, affald og andre stoffer. Atmosfærens indhold af CO2 er ca. 0,03%, men er stadigt stigende. CO2 betragtes ikke som en egentlig luftforureningskomponent, når man måler luftforureningen fra virksomheder, men den bidrager til drivhuseffekten.

CTPaper: Computer-to-print eller Computer-to-paper, CTPaper, er en anden betegnelse for digital trykning. CTPaper dækker over et antal tryk- eller kopimetoder, hvor data fra computeren overføres direkte til papir i en printer eller andet udstyr. Da der ikke fremstilles film eller en statisk trykform, kan teksten ændres fra tryk til tryk. Digital trykning anvendes både til prøvetryk og til egentlig produktion af tryksager.

CTPress: Computer-to-press, CTPress, er en ny og endnu ikke særlig udbredt teknologi. Princippet i CTPress er, at tekst (data) overføres direkte fra en computer til trykformen, som er monteret i trykmaskinen. Der fremstilles således hverken film eller plader i traditionel forstand. Trykbilledet brændes ind på trykpladen med elektroder eller IR-laserdioder, som fjerner en silikonebelægning og eksponerer en polyesterbase, som vil tiltrække trykfarve. Trykningen sker i vandfri offset.

Damptryk: Damptrykket for et produkt eller stof angiver, hvor stort et tryk der skal til, før produktet/stoffet fordamper. Damptrykket angives ved en temperatur, ofte 20° C.

De-inking: En proces, som har til formål at rense genbrugspapiret for farve og lak samt fjerne lim og andre urenheder, således at nyt papir kan fremstilles af fibrene i stedet for at anvende jomfruelige fibre. De-inking af papir kan foretages efter 2 hovedprincipper: vaskning og flotation. De indledes begge med, at papiret opslemmes i rigelige mængder vand under mekanisk (og kemisk) påvirkning. Under denne proces frasorteres plast, hæfteklammer og andre større urenheder.

Der blaue Engel: Er et statsligt tysk miljømærke. Den første "blå engel" blev uddelt i 1978. I dag har ca. 3.500 varer i Tyskland fået mærket.

"Den blå engel" sættes på varer, der – i sammenligning med andre varer inden for varegruppen – er de mest miljøvenlige. Reglerne for at få mærket er fastlagt med udgangspunkt i en vugge-til-grav analyse.

Miljømærket gives til producenter af papir/karton baseret på returfibre, der er tale om indsamlet betrykt papir, som kan afsværtes. Andelen af returpapir skal minimum udgøre 95%, mindst 51% heraf skal være middel- og undersorter. "Den blå engel" stiller også krav om, at der ikke må benyttes optiske blegemidler i papirproduktionen eller klor til fiberproduktionen. Endvidere må der ikke anvendes tungmetaller, skadelige eller kræftfremkaldende stoffer i papirproduktionen. Til blækfjernelse er stoffet EDTA ikke tilladt.

Derivat: I kemi betegnelsen på et stof, der er afledt af, det vil sige dannet ud fra, et andet stof.

Derivatiseret: Afledt af.

Detergenter: Kaldes også emulgatorer - eller "i daglig tale" sæber. Detergenter er overfladeaktive stoffer, der anvendes til at fjerne fedt og snavs pga. deres evne til at nedsætte væskers, f.eks. vands, overfladespænding.

Dextrin-lim: En vanding naturlim, det vil sige lim, hvor bindemidlerne findes i naturen. Bindemidlet er modificeret stivelse, som indeholder mere tørstof og leder til, at limen hurtigere sætter sig og har et højere vådklæb end stivelseslim.

Dioxiner: Fællesbetegnelse for en række chlorholdige, cykliske organiske stoffer. Nogle af stofferne er meget giftige og klassificeret som kræftfremkaldende.Stofferne nedbrydes meget langsomt i miljøet. Kan dannes ved nogle industrielle produktioner og kan også opstå ved forbrænding eller ophedning af materialer, der indeholder chlor selv i små mængder. Kilder med emission af dioxiner er f.eks. trafikudstødning, kul- og affaldsforbrænding, stålproduktion og småskibsmotorer.

Divalente metalioner: En ion er en elektrisk ladet atom. Ved divalente metalioner menes, at metalionen er dobbeltladet. Blandt divalente metalioner findes calcium og magnesium, der udgør "hårdheden" i vand.

DP-farver: Såkaldte DP-farver ("Dansk Presse") anvendes ofte til trykningen af aviser.

Drivhuseffekten: Stigningen i koncentrationen af forskellige gasser, som CO2 og metan i atmosfæren, hæmmer varmestrålingen væk fra jorden, så temperaturen stiger omkring jorden. Dette kaldes drivhuseffekten.

DTPA: Forkortelse for diethylentriaminpentaacetat, kompleksdanner, der kan binde metalioner.

ECF: Forkortelse for "Elementary Chlorine Free". Udtrykket anvendes til at betegne papir, der er fremstillet uden blegning med grundstoffet klor (= klorgas). Normalt er der i stedet anvendt en iltforbindelse af klor: klordioxid.

EDTA: Forkortelse for ethylen diamine tetra acetid acid. EDTA-salte findes bl.a. i filmfremkaldere og anvendes også i forbindelse med papirfremstilling. EDTA er en komplexdanner, der også anvendes i vaskemidler m.v. EDTA er uønsket i vandmiljøet af flere årsager: EDTA-forbindelser indeholder kvælstof, de er langsomt nedbrydelige, og de kan mobilisere, dvs. "medrive"/frigive tungmetaller, som er bundet f.eks. i slam. Det har betydning ved rensningen af spildevand for metaller, hvor tilstedeværelse af EDTA kan betyde, at tungmetaller ledes ud i vandmiljøet i stedet for at blive fældet (bundet) i slammet, som deponeres. Når tungmetallerne er gjort vandopløselige, kan de lettere optages i vandlevende organismer.

Elektrolyse: Metode hvor stoffer i en væske deles/skilles ved, at der ledes elektrisk strøm gennem væsken. De partikler, der er positivt ladede, "fanges" på den negativt ladede elektrode ("ledning"), mens de negativt ladede partikler fanges på den positivt ladede elektrode. Anvendes bl.a. til at rense skyllevand fra filmfremstilling for sølv-ioner (som er negativt ladede).

EMAS: Forkortelse af Environmental Management and Audit Scheme, som er en fælles frivillig EU forordning for virksomheder, der har indført miljøledelse på højt niveau. Formålet er at fremme løbende miljøforbedringer i industrien. EMAS skal stimulere virksomhederne til at udforme en miljøpolitik og forpligte sig til at leve op til den. For at deltage i EMAS skal virksomheden indføre miljøledelse. Virksomhedens miljøledelse og miljøforhold beskrives i en miljøredegørelse, som vurderes af en uafhængig ekspert. Deltagende virksomheder forpligter sig til stadige miljøforbedringer, men EMAS stiller ikke specifikke miljøkrav, udover at virksomheden skal overholde loven. Der stilles krav om en miljøredegørelse, hvilket der ikke gøres til ISO 14001.

Emulsion: 1) En blanding af to ikke-blandbare væsker, hvor den ene er findelt som dråber i den anden , f.eks. mælk, der er en emulsion af fedt i vand. 2) Det lysfølsomme lag øverst på en fotografisk film eller en lysfølsom trykplade.

Enzym: Et stof, der regulerer kemiske processer i levende organismer. Kan dog også fungere uden for levende systemer, f.eks. i vaskemidler eller som blegemiddel ved papirfabrikation.

Epoxy: Er kemiske stoffer i hvillke der indgår en ring sammensat af to carbonatomer og et oxygenatom. En fælles egenskab hos de fleste epoxider er, at de er allergifremkaldende og mange af dem er kræftfremkaldende. Ved arbejde med epoxyforbindelser skal medarbejderne gennemgå et særligt epoxykursus.

Estre: Produkter som kan dannes af reaktion mellem syrer og alkoholer. Estre findes vidt udbredt i naturen i fedtstoffer, aromastoffer m.m. De forskellige estre anvendes til mange formål, bl.a. som opløsningsmiddel.

EUGROPA: Papir- og kartonfabrikker kan anvende EUGROPA genbrugsmærkning, hvis deres produkt indeholder mindst 50% genbrugspapir/-karton. Genbrugsandelen må ikke indeholde papir eller karton, som stammer fra fabrikkens spildprodukter produceret af nye cellulosefibre. EUROGRA miljømærkningen er resultatet af samarbejde mellem europæiske papir- og kartongrossister.

Europa-farver: Betegnelse for kulører i et 4-farvesæt (gul, magenta, cyan og sort) i henhold til en oprindelig fælles europæisk standard (CEI-standard). Er i dag erstattet af en international standard (ISO).

Eutrofiering: Næringssaltbelastningen i vandmiljøet betegnes "eutrofiering". Tilførsel af næringssalte fører til en øget produktion af bl.a. planktonalger, som igen kan føre til iltsvind. Eutrofiering og iltsvind fører til en generel forringelse af vandmiljøets dyre- og planteliv.

Falsning: En falsning vil sige, at arkene bukkes, således at de får den færdige størrelse. Arbejdet udføres i falsemaskiner og foregår efter renskæring af arkene.

Faremærke: Et symbol, der skal være synlig på produktet, og som angiver produktets farer. Der findes forskellige symboler og de skal være udfærdiget nøjagtigt som vist i bilag 3 i klassificeringsbekendtgørelsen. Faresymbolerne skal være med sort tryk på orangegul baggrund (orangegul=Pantone 165C eller Dansk Standard 735 nr. 20).

Fedtsyrer: Organiske syrer, som udgør en vigtig del af voksarter og fedtstoffer.

Flotation: Ved flotationsprocessen tilsættes papirmassen forskellige kemikalier, der bl.a. bevirker en opsvulmning af cellulosefibrene, som derved "afstøder" farverne. Papirmassen gennembobles af luft, der ved hjælp af overfladespændingen binder de afstødte farve- og lakpartikler til sig og fører dem til overfladen, hvor de afskummes. Processen er væsentlig mere vandsparende end vaskeprocessen og lader samtidig en del af papirets fyldstoffer tilbage i papirmassen.

Processen kan gentages et passende antal gange i efterfølgende flotationskar for at opnå et tilfredsstillende resultat.

Flotationsprocessen fjerner partikler på 2-100 µm, selvom nye undersøgelser antyder større effektivitet. UV-flagerne på 50-100 µm burde således kunne fjernes ved flotationsprocessen, men praksis viser, at flagerne er meget vanskelige at få trukket ud af papirmassen.

Flygtige organiske opløsningsmidler (VOC): Fællesbetegnelse for flere grupper af organiske, tyndtflydende, letfordampelige væsker, bl.a. kulbrinter, alkoholer, ethere, estere m.fl., der kan anvendes om opløsnings- og fortyndingsmiddel i visse farver, lakker og lime samt afvaskere. Dampene fra organiske opløsningsmidler er generelt brandfarlige, sundhedsskadelige og skadelige for miljøet.

Fornyelig ressource: Eksempel på fornyelige ressourcer er vand og træ. Se desuden definitionen for "Ikke fornyelige ressourcer".

Forsuring: Forsuring af jorden medfører, at jordens pH-værdi falder. Forsuring skyldes tilførsel af mere syre end jorden har kapacitet til at neutralisere. Syren "bytter plads" med næringsstoffer i jorden, som f.eks. kalcium, magnesium og kalium, og jorden mister vigtige næringsstoffer.

Fotosyntese: Fotosyntese er den proces, hvor lysenergi fra solen indfanges og omdannes til en energiform, der kan udnyttes af levende organismer. Processen udføres i grønne planter, alger og nogle få baktier. I selve fotosynteseprocessen omdannes CO2 og vand til sukkerstof og ilt. Den biokemiske formel for fotosyntese er 6CO2+6H2O+lysenergi Õ C6H12O6+6O2.

Forvitring: Nedbrydning under indflydelse af vind, vand, sollys og forurening.

Fotoinitiator: Lysfølsomme stoffer som ved belysning med UV-stråler bliver aktive og starter polymeriseringen (dannelsen af polymerer).

Fotokemisk ozondannelse: Begrebet dækker over en række kemiske processer i den jordnære del af atmosfæren. Overordnet indgår flygtige organiske forbindelser (VOC), kvælstof-oxider (NO og NO2 ), kemisk reaktive iltforbindelser (bl.a. hydroxyradikaler) i en kemisk dannelse af ozon (O3) ved jordoverfladen.

FSC: (Forest Stewardship Council) FSC er en international paraplyorganisation med omkring 200 organisationer og firmaer som medlemmer. FSC er et internationalt mærke, hvis formål er verden over at støtte skovbrug, der er til gavn for både skovnaturen; de mennesker, der bor og arbejder i skoven; skovens gæster, og for skovejeren. De 10 overordnede principper kan findes på hjemmesiden http:/www.fsc.dk/fsc_10prin.html. Omkring 0,3% af verdens skovareal er FSC-certificeret og størstedelen heraf tilhører de store svenske skovindustrier og visse polske statsskove.

Genetisk: Forhold, der har med arvelighed at gøre. Arvemassen = generne.

Glitning: Papiroverflader gøres glatte ved glitning i en kalander. Processen kaldes også kalandrering. Der findes både matglittet og blankt glittet papir, samt flere mellemliggende glitningsgrader.

Glitningsgrader: Se glitning.

Glittet: Se glitning.

Gramvægt: Vægten i gram af en kvadratmeter af et givet papir. Papir fås i mange forskellige tykkelser, men det er dog ikke så almindeligt at sætte tal på tykkelsen. I stedet benytter man gramvægten, hvilket vil sige papirets vægt pr. m2. Papir til telefonbøger eller aviser har lave gramvægte på 35-45 g/m2. Til bøger anvendes karakterisktisk papir med gramvægt omkring 70-80 g/m2, til finere reklametryksager typisk omkring 100-135 g/m2. Karton er papir med høj gramvægt, typisk 170-250 g/m2.

Humus: Et organisk materiale dannet ved delvis forrådnelse af døde plantedele.

Hydroquinon: Hydroquinon indgår ofte i fotografiske fremkalderbade. Det tilsættes bl.a. også visse UV-lakker, idet det forhindrer, at der foregår en utilsigtet polymerisering (f.eks. ved udsættelse for dagslys). Støv og dampe af hydroquinon virker stærkt irriterende på hud og øjne. Dyreforsøg tyder på, at hydroquinon er kræftfremkaldende. Bakterie- og celleforsøg har vist, at hydroquinon kan ændre arveanlæggene samt at det i store doser kan påvirke formeringsevnen hos dyr.

Hærder: En hærder er et stof, som tilsættes til 2-komponentsystemer (lime, lakker, specialtrykfarver) for at få dem til at hærde. Meget ofte er der et vist indhold af organiske opløsningsmidler i hærderen. Eksempler på stoffer, der kunne anvendes som hærdere, er formaldehyd, isocyanater, peroxider og en del amider og aminer (f.eks. diethylentriamin, dipropylentriamin og triethylentetriamin).

Ikke-fornyelig ressource: Er ressourcer, der er begrænsede eller "knappe" og som ikke gendannes i samme tempo, som de bruges. Ikke-fornyelige ressourcer kan derfor ikke udnyttes uden, at fremtidige generationers muligheder forringes. Eksempler på ikke-fornyelige ressourcer er kul, olie, naturgas og de fleste metaller, mens eksempler på fornyelige ressourcer er vand og træ.

Intensitet: En gennemtrængende kraft eller styrke.

Ion: Et atom eller en atomgruppe, der har en elektrisk ladning; (+) eller (-).

Ionbytning: Metode, hvor stoffer i en væske deles/skilles ved udveksling af ioner med et fast, uopløseligt stof, kaldet en ionbytter, der "fanger" modsat ladede ioner. Anvendes bl.a. til at fjerne kalk (calcium-ioner) fra postevand, så vandet bliver "blødt".

IR-stråler: Infrarødt lys. Anvendes bl.a. til belysning (eksponering) af CTP-plader.

IR-tørring: Tørring ved hjælp af infrarød bestråling. Anvendes i stor udstrækning i arkoffset, hvor man ved hjælp af særlige IR-lamper opvarmer papirarkene med trykfarve umiddelbart efter trykøjeblikket, hvorved tørreprocessen af farver fremmes. Der er tale om en opvarmning, som cirka halverer tørretiden.

ISO standard: Standard, som er vedtaget af International Standardization Organisation. Omfatter fastsættelse af mål, vægt, egenskaber, afprøvninger, fremgangsmåder, m.v. for produkter, processer, metoder, m.v.

ISO 14001: I 1996 har "the International Standardization Organization" (ISO) udarbejdet en række miljøledelsesstandarder. ISO 14001 kan opnås af alle typer af virksomheder. Det er producenten selv, der bestemmer, hvilke miljøkrav virksomheden skal leve op til, men man forpligter sig til løbende at forbedre sig miljømæssigt og at dokumentere sine forbedringer. Forholdene skal vurderes af en uafhængig ekspert. Ved ISO 14001 er der ikke krav om, at der skal udarbejdes en miljøredegørelse, som der stilles krav til i EMAS.

Jomfruelige fibre: Jomfruelige fibre stammer fra nyt træ. Papir kan fremstilles ud fra nye træfibre (jomfruelige fibre) eller genbrugsfibre (returfibre). Ved returfibre genvindes fibre fra forskellige typer indsamlet og genindvundet papir.

Kacherbar: Betegnelse for et tryk eller en trykfarve, som kan tåle kachering, dvs. overtrækning med en tynd plastfolie uden, at farven beskadiges (f.eks. afbleges). Betegnelsen er noget upræcis, idet der er flere metoder til at udføre kachering, medens farverne normalt kun er testet for ægthed over for de opløsningsmidler, der findes i traditionelle kacheringsklæbere.

Kachering: En kachering betyder lagvis sammenklæbning. Processen foregår f.eks. ved, at en lim smøres på en plastfolie, som under tryk og varme samles med de trykark, der skal kacheres. Man taler også om kachering, hvor en papirliner klæbes sammen med et bæreark - enten bølgepap eller massivpap.

Kacheres: Se kachering.

Kaolin: Lerjord. Finkornede, aluminiumsilikater, der blandt andet anvendes til produktion af fajance og som fyldstof i papir. Kaolin findes som mineral i naturen.

Katalysator: Et stof, der fremmer hastigheden af en kemisk proces uden selv at blive forbrugt ved processen. Eksempler på katalysatorer i grafisk industri er sikkativer i trykfarver, der fremmer den oxidative tørring af linolie og alkyder.

Kulbrinter: Kaldes også carbonhydrider eller hydrocarboner. Omfatter de organiske stoffer, der alene består af kulstof og hydrogen. Kulbrinter kan efter deres kemiske opbygning inddeles i hovedgrupperne alifatiske, aromatiske og cykliske kulbrinter. De aromatiske kulbrinter antages i almindelighed at være de mest sundhedsskadelige. Kulbrinterne kan være mere eller mindre flygtige. De flygtige kulbrinter afgiver dampe, der er brandfarlige, sundhedsskadelige og miljøbelastende.

Lakerbar: Betegnelse for et tryk eller trykfarve, som kan tåle lakering uden at bløde eller blive afbleget. Betegnelsen er noget upræcis, da der anvendes mange meget forskellige laktyper til tryksager, medens laboratorieprøver normalt kun giver oplysning om farvernes modstandsdygtighed mod organiske opløsningsmidler i traditionelle lakker.

Laminering: Laminering af tryksager er en proces, hvor et tryk på papir eller karton svejses inde mellem to lag plastikfilm. Herved opnås en endnu bedre beskyttelse af trykket end ved kachering. Ved laminering fremkommer et ret stift produkt, hvor trykket er beskyttet mod selv meget kraftige mekaniske påvirkninger og fugt. Plastfilmene, der bruges til laminering, købes på rulle eller i lommer i forskellige formater. De kan være både matte og blanke og findes i forskellige tykkelser. Laminerede tryksager er som regel ikke-vandopløselige, og tryksager med laminering vil i returpapirvirksomhederne blive frasorteret under grovsorteringen og således ikke indgå i returfiberfremstillingen. Laminering af tryksager anvendes f.eks. til ID-kort, plakater, menukort og udstillingsplancher.

Lavtflygtige organiske opløsningsmidler: En gruppe væsker, som p.g.a. deres høje kogepunkt ikke afdamper særligt let. P.g.a. deres egenskaber i form af at de kan opløse en lang række kemiske stoffer, anvendes de i stor udstrækning indenfor industrien, f.eks. som opløsningsmiddel i trykfarver til arkoffset.

Lignin: Højmolekylært, meget tungt opløseligt organisk stof, der findes i træ, hvor det binder fibrene sammen.

Livscyklusanalyse: Begrebet anvendes om vurdering af en given produktionsproces, hvor såvel produktion af råvare, selve produktionen af produktet, distribution, brug og bortskaffelse er vurderet. Der findes ikke nogen egentlig standard. I Danmark er den mest kendte og udbredte standard UMIP (Udvikling af Miljøvenlige Industri Produkter).

Livscyklusvurdering: Se livscyklusanalyse.

Lysægthed: Betegnelse for den grad af modstandsdygtighed (resistens), som et tryk eller en trykfarve har over for belysning. Opgives efter laboratorieforsøg i henhold til den internationale ildskala fra 1 til 8, hvor 8 er den bedste karakter.
Normalt betegnes et tryk med lysægthed 6 eller derover som lysægte. Det svarer nogenlunde til, at det vil kunne tåle udendørs belysning i fint sommervejr i mindst 6 måneder.

MAL-kode: Den danske arbejdsmiljølovgivning stiller krav om angivelse af MAL-koder for visse produkter, herunder afvaskere. MAL-koden består af to tal adskilt af en bindestreg. Jo højere tallene er, des større er sundhedsfaren ved arbejdet med produktet. Tallet før bindestregen er et udtryk for produktets flygtighed og kan være fra 00 op til 5. Tallet efter bindestregen kan være fra 1 op til 6 og angiver hvilke personlige værnemidler (f.eks. handsker), der skal anvendes ved arbejdet.

Marktryk: Det tryk på skovbunden, som en skovbrugsmaskine påfører jorden. Jo tungere skovbrugsmaskinen er, jo større bliver marktrykket og sammenpresningen af jorden. Ved for hård en sammenpresning af jorden kan nye frø have svært ved at slå rod og dermed betyde, at nyvækst har vanskeligt ved naturligt at finde sted.

Miljøledelsessystemer: Se EMAS og ISO 14001.

Mineralolie: Olieprodukter, som er udvundet af jordolie ved raffinering, f.eks. dieselolie, fyringsolie og de fleste smøreolier. Særligt rene typer anvendes som opløsningsmidler i farver og afvaskere til offset.

Mineralsk: Betegnelse på stoffer, der findes i jorden og udvindes ved minedrift eller boring.

Modificerede vegetabilske olier: Olier, som er fremstillet af vegetabilske olier ved ændring af disses molekyler ved kemiske processer. Ofte foretager man en såkaldt omesterificering, hvorved de vegetabilske oliers molekyler opdeles, og olien derved bliver tyndere.

Modificeret: Givet noget en anden form eller indhold, dvs. man har ændret eller tilpasset noget.

Molekyler: En gruppe af atomer, der tilsammen danner den mindste del i en kemisk forbindelse.

Monomerer: Kemiske stoffer som er sammensat af en enkelt molekyl-enhed(mono = enkelt). Udtrykket anvendes om grundmaterialer til fremstilling af plast, som betegnes som polymerer (poly = mange), dvs. består af mange monomerer, der er bundet sammen i kæmpemolekyler, som bliver til polymerer. Restmonomerer har som oftest kun sundhedsskadende effekter, når der er risiko for, at disse kommer i direkte eller indirekte kontakt med kroppen.

NAPM: (The National Association of Paper Merchants). Papir og kartonfabrikker kan anvende NAPM genbrugsmærkning hvis deres produkt indeholder mindst 75% genbrugspapir/karton.

Genbrugsandelen må ikke indeholde papir eller karton, som stammer fra fabrikkens spildprodukter produceret af nye cellulosefibre.

Naturnært skovbrug: Naturnært skovbrug er en samlebetegnelse for mere skånsomme former for skovdrift, hvor bl.a. anvendelsen af naturlig foryngelse og vedvarende skovdække tilstræbes fremfor renafdrift.

Ved at arbejde i retning af mere naturnært skovdrift, hvor der bl.a. anvendes naturligt forekommende træarter, vil man fremme variationen i skovene og sandsynligvis få en bedre sundhedstilstand og en større biodiversitet. Naturnært skovbrug er et eksempel på bæredygtigt skovbrug.

Naturskov: Skov, som ikke er påvirket af menneskelig aktivitet.

Nitrogenoxider (NOx): Er typiske kemiske stoffer, der kommer fra kraftværker og fra trafiksektoren direkte fra bilernes udstødning. Typiske potentielle miljøpåvirkninger til disse stoffer giver anledning til er: ozonlagsnedbrydning, forsuring, næringssaltbelastning og fotokemisk ozondannelse.

Nøglebiotop: "Biotop" betyder et levested for bestemte plante- og dyrearter, der kræver de samme levevilkår. En nøglebiotop er derfor et vigtigt levested, der har en særlig økologisk betydning (eksempelvis med specielle livsvilkår for sjældne arter).

Omvendt osmose: Metode til behandling af vand, hvorved kalk m.m. fjernes.

Opacitet: Uigennemskinnelighed. Anvendes f.eks. til at karakterisere i hvor høj grad en papirkvalitet kan skjule det, som er trykt på bagsiden eller på næste ark.

Optisk hvidt: Farvestof, der fluorescerer hvidt, dvs. at det opsuger ultraviolette stråler fra lyset og omdanner energien i dem til hvidt lys. Energien i den ikke-synlige del af dagslys bliver altså herved til lysenergi. Papir med optisk hvidt er "hvidere end hvidt".

Organisk: Betyder oprindelig stoffer, der stammer fra levende organismer, men dækker også nedbrydningsprodukter fra forhistoriske planter og dyr, dvs. kul, olie og naturgas, som er råmaterialer for den organisk kemiske industri. Fælles for alle organiske stoffer er, at de indeholder grundstoffet kul.

Oxidation: Kemisk proces, hvor et stof afgiver elektroner. Anvendt i processer, hvor stoffer reagerer kemisk med oxygen (ilt), f.eks. når kul brænder eller metal nedbrydes (ruster).

Oxidationstørring: Se oxidativ tørring.

Oxidativ tørring: Kemisk proces, hvor visse bindemidler (tørrende olier, f.eks. linolie, eller alkyder) optager ilt fra luften og denne ilt danner broer mellem bindemidlets molekyler, som bindes sammen i et solidt netværk.

Ozon: En giftig, farveløs gas, som dannes ved forskellige reaktioner, f.eks. ved elektriske udladninger eller ved kraftig ultraviolet belysning. Den kemiske betegnelse for ozon er 03. Normalt nedbrydes ozon hurtigt. Det meste ozon i luften befinder sig i ca. 20 km's højde i det såkaldte ozonlag i stratosfæren. Her har det en gavnlig virkning ved at absorbere solens farlige ultraviolette stråler.

Pantoneâ : Integreret amerikansk system for kommunikation og blanding af kulører til trykfarver. Systemet bestod oprindeligt af 9 grundkulører plus sort og hvid, hvoraf man kan fremstille et større antal blandingsfarver. Antallet af grundfarver stiger jævnligt med nye udgaver af systemet. Til systemet hører prøvebøger og computerprogrammer m.v.

PEFC: Er en forkortelse af Pan European Forest Certification. Forvaltningen og brugen af skovene og skovjorden skal dyrkes på en måde, hvor biodiversiteten, produktiviteten, regenerationskapaciteten, vitaliteten og deres potentiale til at opfylde relevante økologiske, økonomiske og sociale funktioner ved både lokale, nationale og globale niveauer opretholdes og ikke forårsager skade på andre økosystemer. Ordningen bygger på seks kriterier for bæredygtigt skovbrug.
De seks overordnede kriterier kan findes på hjemmesiden www.pefc.org/technic.htm

Petroleumsdestillater: Se petroleumsprodukter.

Petroleumsprodukter: Produkter, som er fremstillet af jordolie (mineralolie) ved destillation, dvs. "kogning" hvor olien adskilles i fraktioner efter kogepunkt. Nogle fraktioner er flygtige, som benzin, mens andre er lavtflygtige eller ikke-flygtige produkter. Petroleumsprodukter er bl.a. flaskegas, benzin, petroleum, smøreolier og brændselsolier.

pH-værdi: Talværdi for surhedsgraden af en opløsning eller et materiale. pH-skalaen går fra 0 til 14, hvor 0-7 er det sure område, 7 er neutral, og 7-14 er basisk.

Phthalater: Er en gruppe af kemiske stoffer, der bl.a. anvendes som blødgøringsmidler i plastprodukter. Visse af phthalaterne kan give anledning til miljø- og sundhedsskadelige effekter, og andre mistænktes for at have tilsvarende effekter. Stofferne er desuden under mistanke for at have østrogenligende effekter.

Pigment: Meget finkornede, uopløselige farvestoffer. I trykfarver normalt syntetisk fremstillede, organiske produkter.

Pletter: Pletter er fagbetegnelsen for synlige farvede flager i genbrugspapir. Hvis returpapiret vanskeligt lader sig disintegrere, kan det resultere i mange store pletter i papiret, det vil sige en kraftig kvalitetsforringelse af papirproduktet.

Plukhugst: Betegnelse, der anvendes i skovbrug, når de enkelte træer fældes efterhånden, som de opnår rette størrelse og alder.

Polymerer: Kemiske stoffer, som består af et meget stort antal molekyl-enheder (monomerer), der er bundet sammen i lange kæder eller store netværk.

Polymerisering: En kemisk proces, hvor de enkelte molekylenheder (monomerer) kædes sammen til en sammenhængende kæde eller netværk.

Polymerisation: Se polymerisering.

Polyurethan lim (PUR): Hovedbindemidlet i de fleste hotmelt lime er plasttypen ethylenvinylacetat copolymer. Men der findes også andre typer f.eks. polyurethan hotmelt lime (PUR). Polyurethan indeholder isocyanater, hvilket kræver, at limen faremærkes, og medarbejderne skal gennemgå en særlig uddannelse ifølge arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 199 af 26. marts 1985 om epoxyharpikser og isocyanater mv. Polyurethan forekommer både som én-komponent lim og to-komponent lim. Anvendes kun meget sjældent til grafiske produkter.

Præpolymerer: Stofferne har gennemgået en begyndende hærdning. D.v.s. de enkelte molekylenheder er kædet sammen til noget større kæder på vej til at blive egentlige polymerer.

Pulp: Opslemning af papirfibre i vand, eventuelt også indeholdende fyldstoffer, lim og farver. Pulpen er den opslemning, der bliver doceret til papirmaskinen ved papirproduktionen.

Raffinering: Industriel proces, hvor stoffer, f.eks. olier, renses, bleges, adskilles ved destillation og eventuelt modificeres kemisk for at opnå de ønskede egenskaber.

Rasterfinhed: Antal rasterpunkter i et billede pr. løbende cm (ln/cm). I engelsktalende lande, i Sverige og i computer-sprog måles rasterfinhed normalt i lines per inch og betegnes ofte med symbolet #.

Renafdrift: Ved renafdrift fældes alle træer i en bevoksning på én gang og derefter plantes nye træer.

Reproduktionsskadende: Betegnelsen anvendes om kemiske stoffer og andre miljøfaktorer, der kan skade den menneskelige forplantning på følgende tre måder: 1. Sterilitet, 2. Genetiske skader, følgerne kan blive aborter, misdannelser eller medfødte misdannelser hos fostret. 3. Fosterskader kan opstå, hvis den gravide udsættes for et skadeligt stof. Følgerne kan blive aborter, misdannelser, vækstforstyrrelser eller mental tilbageståenhed.

Restmonomerer: I polymere materialer findes ofte restmonomerer, dvs. monomerer som ikke sidder i polymerkæden. Grunden til, at de findes dér, kan skyldes en ikke fuldstændig polymerisation under fremstillingen af polymeren, eller at polymeren nedbrydes. Restmonomererne har som oftest kun sundhedsskadende effekter, når der er risiko for, at disse kommer i direkte kontakt eller indirekte kontakt med kroppen.

Skæring: Når arkene er færdigtrykte, renskæres de i en skæremaskine. Det papirspild, der opstår ved renskæringen, kan minimeres ved bl.a. at vælge tryksagens format svarende til standard papirformater.

Smog: Smog skyldes luftforurening, f.eks. fra trafik og fyringsanlæg. Smog dannes, når kulbrinter og kvælstofforbindelser udsættes for sollys og kan føre til fotokemisk ozondannelse.

Sprøjtepulver: Pulver, der sprøjtes på nytrykte tryksager, hvor pulveret lægger sig som en fin "hinde" på arket, hvorved afsmitning på det efterfølgende ark undgås.

Stickies: Stickies er fagbetegnelse for klæbende partikler. Stickies stammer primært fra lim (latex, dispersionslim, hotmelt osv.) Stickies forårsager huller i papiret, og dermed kassation under papirproduktion, samt fejl i efterfølgende trykprocesser, fordi partiklerne sætter sig i trykkerimaskinen.

Stivelseslim: En naturlim, dvs. lim, hvor bindemidlerne kommer fra kartofler, hvede, majs og lign. Disse bløde, hvide, let flexible lime bruges primært til fremstilling af papirposer, bølgepap og lignende, hvor papir limes mod papir.

Stratosfære: Lag af jordens atmosfære umiddelbart over troposfæren. Det strækker sig fra ca. 10 km til 80 km’s højde.

Svanen: Nordisk Ministerråds miljømærke, som har eksisteret siden 1989. Danmark tilsluttede sig mærket i 1997. Svanemærket viser, at varen er blandt de mest miljøvenlige inden for sin varegruppe. Mærket skal signalere, at der stilles miljøkrav i alle faser af produktets livscyklus; fra råvarer til bortskaffelse af produkter. Kravene revideres hvert 3. år.

Reglerne for mærket er fastlagt ud fra en vugge-til-grav analyse og opdateres ca. hvert 3. år. Reglerne udarbejdes i et samarbejde mellem repræsentanter fra stat, forbruger- og miljøorganisationer samt handel og industri.

I Danmark administrerer Miljømærkesekretariatet reglerne for mærket. Svanemærket er en frivillig ordning, hvor producenten betaler gebyr for retten til at bruge mærket. Der findes mulighed for at svanemærke en lang række produkter, bl.a. tryksager og papir. Kriterierne, som skal opfyldes, findes på www.ecolabel.dk

Svanemærket: Se Svanen.

Symbiose: Når to arter lever af/med hinanden, og det er til gensidig fordel.

Syntetiske: Betegnelse for stoffer, der er fremstillet af den kemiske industri i modsætning til naturstoffer, f.eks. vegetabilske og animalske.

Syre: Definition: En syre kan afgive brint-ioner. Syrer har lav pH-værdi (under 7).

Sølv: Sølv er et halvædelt metal, hvis salte anvendes som lysfølsom bestanddel af fotografisk film. Sølv er meget svært opløseligt og ophobes i levende organismer som planter, dyr og mennesker. Der er fastsat grænser for udledningen af sølv til det ydre miljø, da sølv vurderes som et miljøfarligt stof, der er giftigt for organismer i vandmiljøet. Undersøgelser tyder på, at ophobning af sølv i organerne kan give forskellige skader.

TCF: Totally chlorine free. Betegnelse for papir, som er fremstillet af fibre, der ikke er bleget med chlor eller chlorholdige kemikalier.

Tensider: Er stoffer, som mindsker overfladespændingen hos væsker, kaldes heraf også overflade aktive stoffer. Tilsætning af tensider gør det muligt at blande olie og andre vandskyende stoffer i vand, idet der dannes emulsioner. Denne egenskab gør, at tensider bl.a. anvendes i fugtevandstilsætninger, vaskemidler og rengøringsmidler. Kationiske tensider er meget miljøbelastende, svært nedbrydelige og giftige overfor vandlevende organismer.

Termofolie: En plastfolie, der anvendes til kachering. Termofolien er fra leverandørens side forsynet med lim. Ved kachering opvarmes termofolien, hvorved limen smelter, og termofolien klæber sig til trykarkene.

To-komponent lime: Disse lime bliver hårde ved tilsætning af en hærder. Almindelige typer kan være epoxy-, carbamid-, phenol-, resorcinol- og polyurethanlim PUR.

Treating: En overfladebehandling med flammer eller elektriske udladninger, som gør, at overfladen gøres tryk- eller lakerbar i en sådan grad, at farven/lakken hæfter ordentligt. Treating anvendes primært før trykning på polyethylen og andre plastfoiler eller plastbehandlet karton.

Troposfære: Den nederste del af atmosfæren hvor temperaturen falder med stigende højde. Strækker sig fra ca. 8 km til 16 km's højde afhængig af breddegraden.

Træfrit papir: Burde mere korrekt kaldes "ligninfrit papir". Papir fremstillet af kemisk papirmasse. Lignin i træet er fjernet ved kemiske processer og tilbage er de rene cellulosefibre.

Træholdigt: Burde mere korrekt kaldes "ligninholdigt papir". Papir, der indeholder mekanisk træmasse, dvs. at lignin ikke er blevet fjernet ved papirproduktionen.

Ubestrøget papir: Papir, som ikke er bestrøget (coated).

Udstansning: Anvendes når formen på en tryksag ikke kan opnås ved almindelig skæring af papiret eller kartonen. Arkene indføres i en stansemaskine, hvor stanseforme udstanser emnerne. Derefter sker en afrensning af arket for overskydende papir.

Udvaskning: Jorden mister vigtige næringsstoffer ved udvaskning, hvor jordens næringsstoffer opløses i nedsivende regnvand og siver ned til grundvandet eller føres til søer og åer, hvor kvælstof og fosfor kan forårsage problemer med overproduktion af alger.

Urskov: Skov som ikke har været berørt af mennesker. Ofte bliver begrebet "urskov" brugt synonymt med "tropisk regnskov", hvilket er for enkelt, da der også findes oprindelig, uberørt skov andre steder i verden end i troperne. Da skovarealet i Europa og Danmark blev mindre i 1700-tallet, som følge af menneskelig aktivitet, svandt de naturlige skovområder nogenlunde, som det sker i udviklingslandene i dag. Ved rydningerne blev den store artsrigdom i skovene formindsket, fordi levemulighederne forsvandt for en række dyr og planter. I dag er der kun få uberørte skove i Europa.

UV-farver: Farver, der hærder ved ultraviolet bestråling. Farverne indeholder fotoinitiatorer, der ved UV-bestråling sætter en polymerisation af bindemidlerne i gang. Bindemidlerne er reaktive akrylater. Hærdeprocessen forløber nærmest momentant.

UV-flager: For at fjerne UV-flagerne fra papirmassen har man eksperimenteret med centrifugering, en forøgelse af papirmassens pH-værdi samt en forøgelse af procestiden, men uden resultat. Tilsætning af natriumhydroxyd reducerer derimod partikelstørrelsen, men ødelægger samtidig cellulosefibrene og kan derfor ikke anbefales. Knusning eller varmepåvirkning af UV-flagerne efterfulgt af en vaskning og/eller blegning af papirmassen kan benyttes for at opnå en tilstrækkelig hvidhed i papiret.

UV-stråler: Se UV-stråling.

UV-stråling: Har bølgelængder på 100-400nm; mellem røntgenstråler og den violette ende af det synlige spektrum. Er en naturlig del af solens stråler, der desuden består af synligt lys og IR-stråling. Der skelnes mellem UV-A, UV-B og UV-C stråling, hvor UV-C har de korteste bølgelængder og er mest sundhedsskadelig. UV-stråler kan medføre skadevirkninger på menneskets helbred (direkte forbrænding, stigning i antallet af hudkræfttilfælde, flere øjensygdomme og en generel forringelse af immunsystemet).

Vandfri offset: kaldes også tøroffset. I trykmaskiner indrettet efter vandfri offset-princippet, anvendes ikke fugtevand.

Vandopløselig hotmelt lim: Der stilles krav til, at laboratorieanalyser viser, at hotmelt limen er vandopløselig og uden problemer kan indgå i returfiberfremstillingen.

Vegetabilsk: Stammer fra planter.

Vegetabilske olier: Olier fra frø og frugter, f.eks. olivenolie, linolie (fra hørfrø), rapsolie og kokosolie.

Viskositet: Mål for, hvor tyktflydende en væske er. Sirup er f.eks. højviskos, mens vand er lavviskos. Farver til arkoffset har relativ høj viskositet, mens farver til offsetrotation har medium viskositet. Farver til flexografi og dybtryk er relative lavviskose. Viskositeten kontrolleres på farvefabrikken ved hjælp af forskellige typer viskosimetre.

VOC: Se flygtige organiske opløsningsmidler.

3. Beskrivelse af fremstillingsprocessen

En tryksags liv

Man kan betragte et hvilket som helst produkts "liv" som opdelt i en række faser; et livscyklusforløb. Det gælder også for en tryksag. Det kan illustreres som på nedenstående figur:

"Før fødsel" – der opdyrkes træ, som anvendes til fremstilling af papir; den væsentligste råvare i tryksagen

"Fødsel" – tryksagen layoutes/sættes op, kaldes prepress (før tryk)

"Opvækst" – tryksagen trykkes og færdiggøres

"Liv" – tryksagen "bruges" efter sit formål; læses og smides hurtigt ud eller gemmes i kortere eller længere tid, alt efter hvad det er for en tryksag – og bruger!

"Død" – tryksagen bortskaffes. En del tryksager anvendes til fremstilling af nyt papir, og dermed sluttes ringen; cyklus.

Hver af disse faser giver anledning til påvirkninger (belastninger) af miljø og arbejdsmiljø. Det er ikke muligt at producere uden, at der bruges energi og oftest også kemikalier og vand. Ligeledes vil al produktion betyde, at der - ud over selve produktet - dannes affald, som kan være fast, flydende (spildevand) eller på luftform (luftforurening). Og dertil kommer påvirkning af arbejdsmiljøet, f.eks. støj og anvendelse af kemikalier.

Visse påvirkninger optræder i alle faser, mens andre hører til én bestemt fase. F.eks. vil der i alle faser blive brugt energi. Da energi typisk fremstilles ved afbrænding af fossile brændsler som kul og olie, påvirkes miljøet ved brug af ikke-fornyelige ressourcer.

Hvis man ønsker at nedsætte den samlede belastning, som en tryksag giver anledning til, skal man se på hver fase og vurdere, hvor der er mulighed for at foretage ændringer, som kan nedsætte miljøpåvirkningerne. Det kan f.eks. være at anvende en anden type kemikalie, som er mindre belastende for arbejdsmiljøet eller, at tryksagen er lettere at genanvende til nyt papir.

Papir

Ved skovbrug, altså dyrkning og fældning af træet, er det især ved en skånsom udnyttelse af skovarealet, man kan reducere miljøbelastningerne.

Ved papirfremstilling, hvor træet bearbejdes og omdannes til papir, kan der være muligheder for at reducere miljøpåvirkningerne ved at fokusere på f.eks. områderne energiforbrug, spildevand og de kemikalietyper, der anvendes.

Klik her, hvis du vil vide mere om papir

Prepress

"Forarbejdet" før trykning kaldes prepress. Der foretages layout, hvor tryksagen sættes op på computer til det ønskede udseende. Afhængig af hvilken teknik, der er til rådighed, fremstilles film og plader eller CTP-plader.

Mulige områder for at nedsætte miljøbelastningerne ved prepress er især de kemikalier, der anvendes, vandforbrug og spildevand.

Klik her, hvis du vil vide mere om prepress

Trykning

Når trykfarve i en trykmaskine skal føres på papiret, anvendes fugtevand, og efter trykningen vaskes maskindelene af med afvaskere.

Der kan være mulighed for at nedsætte miljøbelastningerne ved trykning ved at ændre i de typer af kemikalier, der anvendes, og se på vandforbrug og spildevand.

Klik her, hvis du vil vide mere om trykning

Færdiggørelse

Færdiggørelse af tryksagen kan bestå i mekaniske processer, som renskæring og klammehæftning og/eller processer, hvor der anvendes kemikalier som folietryk, lakering, limning og kachering.

Færdiggørelsen kan have betydning for, hvor gode muligheder der på et senere tidspunkt er for at genanvende tryksagen til fremstilling af papir. Det skyldes, at nogle af de kemikalier, der anvendes, f.eks. visse limtyper, kan give produktionstekniske vanskeligheder hos de returpapirforbrugende virksomheder. Den teknologi, de returpapirbearbejdende virksomheder benytter sig af, har naturligvis også betydning for, om tryksagen kan genavendes. Nogle kan have svært ved at bearbejde nogle tryksager, andre ikke. Spørgsmålet kan være, hvor god en teknologi de benytter.

Klik her, hvis du vil vide mere om færdiggørelse

Bortskaffelse

Når tryksagen kasseres kan den blive genanvendt, brændt eller deponeret.

Miljøbelastningerne afhænger af, hvordan tryksagen bortskaffes. Uanset hvor tryksagen ender, skal den transporteres, hvilket giver anledning til miljøbelastninger.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager

4. Papir (Indledning)

Næsten alle tryksager i arkoffset er fremstillet af papir. Kun i specielle tilfælde trykker man på andre materialer, f.eks. metal og plast. Papiret udgør omkring 98% af tryksagens vægt, og set i miljøsammenhæng udgør papiret den væsentligste del for det grafiske produkt, både i forhold til ressourceforbrug og miljøbelastning /1/.

Den primære råvare til fremstilling af papir er træ eller genbrugsfibre.

Papir kan opdeles efter type i henhold til anvendelse, f.eks. avispapir, magasinpapir, bogpapir, offsetpapir (bestrøget), offsetpapir (ubestrøget), kontorpapir, emballagepapir, osv.

Regnet efter tonnage spiller avispapir den største rolle. Papiret leveres i ruller. Avispapir har lav pris, lav gramvægt (ca. 45 g/m2) og høj sugeevne.

Magasinpapir leveres i ruller. Der er især tale om tyndt glittet SC-papir (super calendered) til dybtryk og LWC (light weight coated) til heatset. Nogle typer kan indeholde en vis mængde returfibre eller mekanisk træmasse.

Bogpapir omfatter en lang række kvaliteter, både træholdige, træfri, bestrøgne og ubestrøgne. Valget af papir til bøger afhænger i høj grad af bogens art, indhold (tekst og/eller billeder), pris og forventet levetid.

Bestrøget offsetpapir (coated) anvendes primært til reklametryksager, hvor specielt farvefotos skal gengives med høj kvalitet. Bestrygningslaget giver mulighed for at trykke skarpt med høj rasterfinhed og opnå høj farveintensitet og glans. Der vælges ofte papir med ret høj gramvægt, primært for at give læseren indtryk af kvalitet. Bestrøgne kvaliteter forefindes både med blank, halvmat og mat overflade.

Ubestrøget offsetpapir findes i mange glitningsgrader, dog oftest som matglittede typer til f.eks. bøger, informationsmateriale, og rapporter, især hvor teksten er dominerende. Papirerne har ofte god opacitet. Det er også ubestrøget papir, der i en gramvægt omkring 80 anvendes til printere og kopimaskiner.

Læs mere her:

Skovbrug

Papirfremstilling

Genanvendelse af tryksager

5. Skovbrug

Vores hovedleverandører af træ er landene omkring os - Sverige, Finland, Tyskland samt Danmark selv. Derfor omhandler materialet her skovbrug i disse lande.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

Papir udgør omkring 98% af tryksagens vægt, og set i miljømæssigsammenhæng udgør papiret den væsentligste del for det grafiske produkt, både i forhold til ressourceforbrug og miljøbelastning. Da skovbruget udgør en ikke uvæsentlig del af fremstillingen af papir, er det vigtig at stille krav til, hvordan det træ, som papiret er fremstillet af, er fremdrevet. Primært findes der to hovedproduktionsmetoder; renafdrift og bæredygtigt skovbrug. Nedenfor er nævnt de væsentligste miljøforhold ved skovbrug.
Generelle miljøpåvirkninger ved skovbrug

Når træerne fældes anvendes skovbrugsmaskiner, som kan medfører, at jordbunden og de øvrige træer i bevoksningen beskadiges. Det er derfor vigtigt at tage de nødvendige hensyn, så skovens økosystem ikke skades.

Der anvendes sprøjtemidler til bekæmpelse af skadedyr og ukrudt i skovene, specielt for at beskytte nye planter. Desuden anvendes der gødning. Skovbruget anvender dog meget få mængder sprøjtemidler og gødning i forhold til forbruget i f.eks landbruget.

Miljøpåvirkninger ved renafdrift

Renafdrift medfører ofte, at der sker en forsuring samt udvaskning af jorden, hvilket vil sige, at jorden udpines, da der ikke tilbageføres tilstrækkelig næring tilbage til jorden, da både nyfældede træer og dødt træmateriale fjernes fra skoven. At både træer og dødt træmateriale fjernes medfører desuden, at vækstbetingelserne for mange plante- og dyrearter forringes betydeligt.

Miljømærker for skovbrug

Der er ikke altid en direkte sammenhæng mellem bæredygtigt skovbrug og fremstilling af papir. Nogle af de anerkendte miljøstandarder og mærker handler om bæredygtigt skovbrug, andre lægger vægt på selve fremstillingen af papiret, men stiller ikke krav til, hvordan skovene er dyrket. Herunder er nævnt nogle standarder og mærker med fokus på bæredygtigt skovbrug:

FSC
Bra Miljöval
PEFC
WG 2 Forestry management TR 14061

Det er usikkert, om svanemærket trykpapir er fremstillet af fibre, der stammer fra bæredygtigt skovbrug. Dette skyldes, at kravene til bæredygtigt skovbrug kan afviges, hvis mindst 50% af fiberråvaren er returfibre eller fiberråvaren kommer fra savflis eller affaldsmateriale fra savværker.
Øvrige mærker

Desuden findes der miljømærker, der stiller krav til selve fremstillingen af papiret.

Klik her, hvis du vil vide mere om miljømærker for fremstilling af papir

Produktionsbeskrivelse

Papir er fremstillet af træ. Finland og Sverige er blandt verdens største papirproducenter og eksportører. Træ til papirfremstilling, "cellulosetræ", er typisk forholdsvist ungt træ, som må fældes for at tynde ud i skoven. Bestemte træsorter er særligt velegnede til papir, som f.eks. nåletræerne fyr og gran. Der bruges ikke træ fra regnskovene.

Træ, som fældes i Danmark til papirfabrikation, eksporteres (hovedsagelig til Sverige), da vi ikke selv har anlæg til fremstilling af papir af jomfruelig masse.

Klik her, hvis du vil vide mere om skovbrugsmetoden, renafdrift

Klik her, hvis du vil vide mere om skovbrugsmetoden, bæredygtigt skovbrug

Renafdrift

I Sverige og Finland er den mest almindelige drift af skov renafdrift. Det vil sige, at alle træer fældes i et større, sammenhængende område. Skovbrugets mekanisering og effektivisering har medført, at store terrængående maskiner og skovkøretøjer bruges til at fælde træerne, afgrene dem, skære dem op og transportere dem bort.

Den renafdrift, der fandt sted i 1960'erne og 1970'erne kunne omfatte flere tusinde hektarer. P.g.a. forandringer i lokalklimaet på de store åbne områder og kritik fra flere sider, der har interesse i miljøet, er gennemsnitsarealet af den enkelte renafdrift blevet reduceret.

Skovbrug ved renafdrift vil typisk bestå af følgende trin:
Jordbehandling

For at sikre de nye planters overlevelse på et renafdrevet område starter man med at bearbejde jorden. Jordens lag af humus brydes op, og den underliggende mineraljord blotlægges. Det er almindeligt, at jorden harves.

Afvanding

Træ opsuger store mængder vand. Det betyder, at når man fjerner træerne, er der risiko for, at vandet står tilbage i det ryddede skovterræn. Dette fjernes ved at grave grøfter.

Genplantning og vækst

Genvæksten sikres enten ved, at skovejeren selv planter træer ud eller ved naturlig frøspredning, hvor et vist antal træer bevares på arealet (selvforyngelse). I de nordiske lande er det hovedsagelig gran- og fyrretræer, der plantes, hvilket også er de træarter, der er den oprindelige skovtype her.

Udtynding

Hovedproduktet ved skovbrug vil normalt være tømmer, der anvendes som konstruktionstræ til møbler m.m. Under dyrkning af dette træ foretages løbende udtynding. Det er som regel dette udtyndingstræ, som bruges til papirmassefremstilling.

Renafdrift

Træerne fældes.

Bæredygtigt skovbrug

Træ- og papirindustrien har i 1990'erne mærket et øget behov for at dokumentere sine miljøforhold overfor bl.a. kunder, myndigheder og naboer. Dette har medført, at flere og flere skovbrug har indført miljøledelse. Ved at indføre miljøledelsesssystemer i skovbruget nærmer man sig begrebet bæredygtigt skovbrug.

Der findes ikke én definition af begrebet bæredygtighed, men begrebet omfatter tre centrale aspekter, nemlig de økonomiske, økologiske og sociale aspekter.

Bæredygtigt skovbrug omfatter både skovenes træproduktion, skovdriftens påvirkning af natur- og kulturværdier, skovdriftens udledninger og ressourceforbrug samt arbejdsmiljø. I bæredygtigt skovbrug forsøges at tilstræbe også at være imødekommende overfor publikums interesse. Ofte laves en overordnet landskabsplan, således at skovens skønhed sikres indefra og udefra. Der forsøges at bruge varierende træarter og aldre, som kan skabe bedre levevilkår for et artsrigt fugle- og dyreliv, hvor også en righoldig skovflora har mulighed for at blomstre. Også urskov, gammel skov og skovområder af stor miljømæssig, social eller kulturel betydning bevares.

Nedenfor er opsummeret en række mulige tiltag, som skovejere kan gøre brug af for at kunne bevæge sig i retning af bæredygtigt skovbrug:
Plukhugst/ måldiameterhugst

De enkelte træer tages ud efterhånden, som de opnår den rette størrelse, hvilket giver en jævn produktion af træ. Kriteriet er måldiameteren og ikke alderen. Dette kræver bevoksningspleje i alle aldersklasser af træerne.

Miljøvenlig skovteknologi

Der findes i dag maskiner med lavt energiforbrug, lavt marktryk og stor fleksibilitet overfor forhindringer i terrænet. Der kan derfor udtyndes og fældes med høj effektivitet og med minimale skader. Herved undgås også, at jordbundsstrukturen ødelægges. Ved renafdrift er det ikke ualmindeligt, at stort set hver eneste kvadratmeter jord får kontakt med tunge maskiner.

Ingen jordbearbejdning

I bæredygtig skovbrug foretages som regel ingen jordbearbejdning.

Ingen eller meget få kemiske midler

Mange skovejere har opstillet miljømål til minimering af mængden af sprøjtemidler. F.eks. ved etablering af behovsbestemt sprøjtning efter et overvågningsprogram eller ved brug af alternative ukrudtsbekæmpelsesmidler eller ved mekanisk renholdelse /4/.

Blandede træsorter

Der opbygges blandede og strukturelt varierede skove, hvor træarterne vælges efter voksestedets beskaffenhed.

"Lokalitetstilpassede" træarter

Lokale forhold er udgangspunktet for skovdriften. Iagttagelse af naturen og påskønnelse af de oprindelige naturlige processer i lokalområdet er det første skridt mod et bæredygtigt skovbrug.

Naturlig foryngelse

Naturlig foryngelse betyder, at skovens egne træer på naturlig vis leverer frø til reproduktion. Der kan eventuelt suppleres med plantning. Foryngelse hentyder til, at træsammensætningen "gøres yngre" ved, at man fælder nogle gamle træer og lader nye gro op.

Skærmforyngelse

Ved skærmforyngelse efterlades en hel del store træer, der giver læ og beskyttelse mod bl.a. frost og tørke for de nye plantede eller selvsåede træer.

Miljøpåvirkninger

Ved dyrkning af skoven bruges de naturlige ressourcer, der er på stedet: solenergi, CO2, vand og næringsstoffer. Selve skovdriftens miljømæssige påvirkning afhænger af de anvendte skovdyrkningsmetoder, dvs. træartsvalget, brugen af kemikalier f.eks. sprøjtemidler og gødning.

Nye skovbrugsmetoder søger at råde bod på de uheldige påvirkninger, som kommer fra renafdrift ved at drive en form for bæredygtigt skovbrug.

Klik her, hvis du vil vide mere om generelle miljøpåvirkninger ved skovbrugsproduktion:

CO2
Skovbrugsmaskiner
Kemikalier (gødning, sprøjtemidler)

Klik her, hvis du vil vide mere om de miljøpåvirkningerne, der typisk knyttet sig til renafdrift:

Få plante- og dyrearter
Forsuring og udvaskning
Ændringer af landskab og naturtype

CO2

Skovbruget påvirker, som alle planter, dannelsen og bindingen af CO2.

Ved at plante flere træer end der fældes eller går til grunde, opnås en positiv indvirkning på CO2 -balancen (kuldioxidbalancen) og derved også drivhuseffekten.

Klik her, hvis du vil vide mere om CO2 (kuldioxid) og drivhuseffekten

CO2 og drivhuseffekt

Klimaet på jorden bestemmes overordnet af forholdet mellem indkommende solstråling og udgående varmestråling. En række gasser, såsom CO2 (kuldioxid) og CH4 (metan) holder på varmen i atmosfæren og kaldes derfor drivhusgasser og medvirker til drivhuseffekten.

Drivhuseffekten er en forudsætning for liv på jorden, men forøges den naturlige drivhuseffekt, kan jordens varmebalance ændres. En stigning i indholdet af drivhusgasser i atmosfæren menes at være medvirkende årsag til, at klimaet har forandret sig de seneste 100 år. Bl.a. er jordens middeltemperaturen steget med 0,6 grader siden 1860 /3/.

Der er mange naturlige processer, der danner CO2, og den naturlige udskillelse er langt større end den industrielle CO2-emission. Men den naturlige udskillelse modsvares af en lige så stor CO2-optagelse hos planterne og træerne ved fotosyntesen. Naturen sørger altså for en vis balance, således at CO2-koncentrationen kunne holdes næsten konstant, hvis der ikke var den menneskeskabte påvirkning.

Herunder er kort angivet, hvordan skovbruget påvirker dannelsen og bindingen af CO2. Som det kan ses, skal der, såfremt forrådnelsesprocessen og fældningen af træer skal være CO2-neutral, nyplantes et tilsvarende antal træer, som det der fjernes og går til grunde.
Dannelse af CO2

Ved nedbrydning af grene, rødder og blade dannes CO2 og små mængder metan. Derudover kan fjernelse af skovområder og skovbrande også øge atmosfærens indhold af CO2, fordi der ved afbrænding frigøres CO2.

Binding af CO2

Planter og træer bruger luftens CO2 til deres vækst. Det atmosfæriske CO2 lagres herved som kulstof i træernes plantevæv og i jorden. På den måde fjerner skoven noget af atmosfærens CO2 og medvirker hermed til, at koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren formindskes. Hurtigvoksende træarter som f.eks. rødgran lagrer ikke nødvendigvis mere CO2 end langsomtvoksende træarter som f.eks. bøg og eg, idet det er træets tørstofindhold, der bestemmer CO2-mængden i en m3.

Skovbrugsmaskiner

Hvis man vil drive skovbrug, skal der med jævne mellemrum transporteres store mængder træ ud af skoven - uanset driftform og transportmiddel. Hvis dette skal ske forsvarligt for miljøet, kræver det især:

 1. At man forsøger at forebygge de skader, man kan påføre jordbunden og de øvrige træer i bevoksningen under arbejdet. Sammenpresning af jordbundens materiale kan have betydning for træernes vækstmuligheder og kan lave skade på skovøkosystemernes funktionsdygtighed.
 1. Derudover bør skovbrugsmaskinernes energiforbrug, karakteriseret ved brændstofforbruget, være så lavt som muligt.

Klik her, hvis du vil vide mere om, at det ikke nødvendigvis er bedre at fælde træerne manuelt end at bruge skovbrugsmaskiner

Skovbrugsmaskiner

Herunder er en sammenligning af miljøbelastningen ved manuel fældning med motorsav og brug af skovbrugsmaskiner. Det viser sig, at manuel høst af træ samlet kan medføre et højere brændstofforbrug og en større påvirkning af skovbunden end maskinskovning.

Skovbrugsmaskiner anvender som gennemsnit 15 l diesel/time og skover fra 12-20 m3/time, mens en mand med en motorsav kan fælde ca. 1 m3 / time ved et benzinforbrug på ca. 1 l. Dette giver ca. samme brændstofforbrug pr. m3 fældet træ. Forskellen kommer ved arbejdet med at køre træet ud af skoven. En skovarbejder må nemlig ikke bære træstykker over 50 kg, men kun enkelte træstykker mellem 25 og 50 kg. Hvis træet opsaves i stykker på over 25 kg, skal skovarbejderen altså normalt lade træet ligge og lade udkørselsmaskinen samle den op. Dette giver en del mere kørselsarbejde. Skovningsmaskinen kan stable træstykkerne i bunker ved køresporet, hvor udkørselsmaskinen kan læsse dem uden at skulle køre udenfor sporene. Manuel høst af træ kan altså samlet medføre et højere brændstofforbrug og en større påvirkning af skovbunden end maskinskovning /3/.

Kemikalier (gødning, sprøjtemidler)

Skovbruget anvender meget lidt sprøjtemiddel og gødning i forhold til forbruget i landbruget. Der er højst tale om anvendelse i ganske få år i begyndelsen af en bevoksnings samlede drift. Man arbejder på at forbedre og udbrede metoder til mekanisk ukrudtsbekæmpelse til erstatning for den kemiske. Anvendelse af gødning og sprøjtemidler er aftaget markant i de senere år /3/.

Klik her, hvis du vil vide mere om kemikalier og miljøpåvirkninger

Kemikalier (gødning, sprøjtemidler)
Sprøjtemidler

I korte træk er miljøproblemerne med anvendelsen af sprøjtemidler, at en effektiv bekæmpelse med sprøjtemidler af skadedyr og ukrudt har haft en indirekte effekt på antallet af de dyr, som lever af skadedyrene. Der kan være tale om en dødelig effekt, eller at dyrenes reproduktionsevne er blevet nedsat. Sprøjtemidlerne nedbrydes i naturen, men det tager tid. Der kan gå fra en uge til mere end et år, før et sprøjtemiddel er nedbrudt. Yderligere kan der være en risiko for, at sprøjtemidlerne siver ned i grundvandet og dermed forurener drikkevandet.

I det finske skovbrug anvendes en begrænset mængde sprøjtemidler, især til ukrudtsbe-kæmpelse i nyplantede områder. I 1990-1994 blev der anvendt mellem 25-70 tons aktivstoffer pr. år i skovbruget, svarende til mellem 2 og 5% af Finlands samlede forbrug af sprøjtemidler (aktivstoffer) /3/.

Kun 0,1% af det samlede forbrug af sprøjtemidler i Sverige i 1994 blev anvendt til skovbruget (regnet som aktivstoffer) /3/.

Gødskning

I korte træk er miljøproblemerne med anvendelsen af gødning, at en del kvælstof og fosfor udvaskes af jorden og udledes til havet via vandløbene. For vandmiljøer betegnes næringssaltbelastningen "eutrofiering". En berigelse af vandmiljøet med næringssalte fører til en øget produktion af planktonalger og højere vandplanter, som igen kan føre til iltsvind. Eutrofiering og iltsvind fører til en generel forringelse af vandmiljøets dyre- og planteliv. En anden problematisk miljøeffekt er, at der kan sive nitrat ned til grundvandet. Hvis grundvandet har høje koncentrationer af nitrat, er det sundhedsskadeligt at drikke. Da man endnu ikke har udviklet tekniske løsninger til fjernelse af nitrat, som er økonomisk rentable, lader man i dag være med at bruge grundvandet til drikkevand eller fortynder sig ud af problemet.

Der er vurderet, at der i svenske skove anvendes mere gødning end i dansk skovbrug. Men forbruget er faldende /3/.

Jordbunden i Finland er generelt mere mager end den danske. I 1970'erne blev store dele af det finske skovareal gødet. I 1980'erne aftog gødskningen væsentligt og i første halvdel af 1990'erne var det stort set ophørt /3/.

Få plante og dyrearter ved renafdrift

Grunden til, at man finder færre plante- og dyrearter i skove, der dyrkes som renafdrift, er bl.a., at alt træ fjernes fra skoven (både de nyfældede træer og dødt træmateriale). Det betyder, at man ikke finder rådnende stammer, hvor svampe, mosser, bregner, lav og forskellige buske og urter kan vokse på. Der er ingen døde træer, hvori spætter kan hakke deres rede, og hvor flagermus og små pattedyr som mår og mus kan finde husly. Mange fugle (f.eks. tjurhøns, sortspætter, ugler og havørne) behøver gammelt groft træ. Grove døde træer er også de mest værdifulde for insekter og svampe. Med andre ord medfører renafdrift fattigere betingelser for den variation af plante- og dyrearter, som findes i naturskove (de upåvirkede skove).

Klik her, hvis du vil læse mere om, at der findes 75% færre arter i en produktionsskov end i en naturskov

Få plante og dyrearter ved renafdrift

Skovbrug dyrkes på store udstrakte arealer, men i modsætning til landbruget, hvor der høstes, og hvor man udnytter jordens frugtbarhed fuldt ud hvert år, står en produktionsskov ca. 40 år, og dyrkelsen af jorden er ikke nær så intensiv. Alligevel er resultatet af skovdriften: en skov, hvis struktur og sammensætning af plante- og dyrearter langt fra ligner den oprindelige urskov.

Ifølge den svenske naturfredningsforening er mere end 600 truede arters eksistens i Sverige afhængige af dødt træ, hvilket er en tredjedel af de over 1900 skovdyrarter, der findes på Artdatabasens rødliste /2/.

Flere produktionsskove betyder mindre plads til alsidig natur. I 1950erne var 25% af skovhugsten i Sverige renafdrift; i dag er tallet 54%. Siden begyndelsen af 1970erne er mængden af dødt træ i skoven faldet med en tredjedel. Der findes 75% færre arter i en produktionsskov end i en naturskov. Dette gælder, selvom det samlede skovareal i Skandinavien øges løbende.

I Finland er renafdrifterne i dag i gennemsnit under 2 ha, dvs. ret små områder f.eks. 100x200 m, svarende til hvad vi kan se i danske skove. Dette giver mulighed for, at der i skovene som helhed eksisterer leveområder for forskellige dyre- og planteliv. Mangel på rig underskov, dødt ved m.m., betyder dog stadigvæk, at der ikke er betingelser til stede for den artsmangfoldighed man finder i naturskove /3/.

Forsuring og udvaskning ved renafdrift

Forsuring

I en skov, som er under opvoksning, bliver jorden mere sur, jo ældre træerne bliver (den såkaldte pH-værdi falder). Dette skyldes, at træerne optager næring i form af bl.a. kalium,- kalcium- og magnesiumioner, der er positivt ladede partikler. En planterod, der optager en sådan partikel (en ion) må samtidig afgive en anden positiv ion til jorden. Oftest bliver dette en brintion, d.v.s. den aktive "bestanddel" i en syre. En skov, der vokser til, vil således trække flere og flere næringsstoffer ud af jorden. Samtidig bliver jorden mere og mere sur, jo ældre træerne bliver. Efter fældningen føres en del af næringsstofferne tilbage til jorden, fordi efterladte kviste m.m. fra træfældningen nedbrydes. Derved elimineres også en tilsvarende mængde brintioner, så jorden bliver mindre sur (d.v.s. pH-værdien stiger igen). Men i det træ, som føres bort, findes der næringsstoffer. Tilbageførslen af næringsstoffer bliver altså ikke fuldstændig, og fjernelse af træ forårsager en nettoforsuring af jorden.

Det skal dog bemærkes, at luftforurening (stammende fra industrielle processer) giver det største bidrag til forsuring af skovarealet /2/.

Udvaskning af næringsstoffer

Det har længe været kendt, at renafdrift giver store tab af næringsstoffer i form af udvaskning. Når der ikke er trærødder fra nabotræer til at holde på stofferne, som der er ved plughugst, er der risiko for at dræn og overfladevand fører dem væk fra området.

De stoffer, som forlader skovøkosystemet opløst i det nedsivende regnvand, siges at blive udvasket fra systemet. På denne måde mister skoven vigtige næringsstoffer. Næringsstofferne siver ned til grundvandet eller føres til søer og åer, hvor kvælstof og fosfor kan forårsage problemer med algevækst (eutrofiering).

Klik her, hvis du vil vide mere om forsuring og udvaskning

Forsuring og udvaskning ved renafdrift

Forsuring af en jord medfører, at jordens pH-værdi falder - at jorden bliver mere sur. Forsuringen har to væsentlige årsager:
Tilførsel af forsurende svovl- og kvælstofforbindelser fra atmosfæren

Nedfaldet af sure svovl- og kvælstofforbindelser betyder, at syren fortrænger visse næringsstoffer, der så bliver vasket ud af systemet. Forsurende og luftforurenende stoffer kan desuden gå i forbindelse med vand og forårsage syreskader på løv og ved. Kvælstofnedfaldet har også gavnet skovtilvæksten, idet kvælstoffet kan udnyttes som næringsstof.

Optagelse af næringsstoffer i træerne under væksten

Når en skov vokser til, optager træerne næring. Træernes næringsoptagelse er med til at forbruge næringsstoffer fra jorden og samtidigt tilføre syre til jorden. Hvis skoven fældes, og tømmeret føres bort, vil der være en nettoforsuring af skovbunden. Gennem vort århundrede er skovbrugets forsurende virkning tiltaget. Skovens tilvækst og dermed også dens optagelse af næringsstoffer er øget, og intervallerne mellem træfældningerne er blevet kortere. Især renafdrift kan have en kraftig forsurende virkning på jorden.

Det skal bemærkes, at nedfaldet af luftforurening dog giver det største bidrag til forsuring af skovarealet. Eksempelvis tyder beregninger på, at luftforureningen i Sydsverige har op til tre gange så stor forsurende virkning som skovbruget, mens det længere nordpå er omtrent den samme.

Mikroorganismer og svampe, der lever af at nedbryde bl.a. døde vækster, spiller en afgørende rolle i økosystemernes funktion. Man ved, at disse kan have en stor følsomhed i forhold til forsuring, men de præcise konsekvenser kendes ikke.

Forskellige træsorter har forskellig påvirkning af jordens surhedstilstand. Granskov har en kraftig forsurende virkning, mens birk og andre løvtræer forårsager en let forsuring.

Der mangler endnu forskning, som kan oplyse om mere præcise konsekvenser for vilde arter. Flere laboratorieforsøg viser, at i særlige sure miljøer (pH-værdi mindre end 4,5) frigøres aluminiumioner og andre normalt hårdtbundne ioner. Aluminium og visse tungmetaller kan være giftige for træernes rødder i større koncentrationer.

En særlig kraftig forsuring af jorden fremkommer de steder, hvor ikke bare tømmeret transporteres bort efter fældning, men også grene og kviste indsamles og bruges til brændsel. En sådan heltræsudnyttelse indebærer, at praktisk taget ingen næringsstoffer føres tilbage til jorden. Lejlighedsvis kan kraftig forsuring også forekomme ved afvanding, idet luften får mulighed for at trænge dybere ned i jorden end tidligere og kan ilte oplagrede svovl- og kvælstofforbindelser til stærke syrer.

Konsekvensen af ovenstående er, at arter, som tåler sure forhold - inklusiv et højt indhold af aluminiumioner - udbreder sig, ligesom de arter, der trives ved god tilgang til kvælstof. Til gengæld bliver der færre af dem, der kræver mere neutrale omgivelser (mindre sure forhold) og dem, der kan konkurrere i kvælstofholdige miljøer.

En svampegruppe ved navn Mykorrhiza har rodtråde, der fungerer som et forlænget rodsystem, der hjælper f.eks. et træ med at optage vand og næringsstoffer. Til gengæld får svampene kulhydrater, som træet producerer ved hjælp af sollys i sin fotosyntese (grønne planters omdannelse af vand og luftens CO2 (kuldioxid) til kulhydrater ved hjælp af sollyset). Man siger, at træ og svamp lever i symbiose (samliv til gensidig fordel). Mykorrhiza er følsom overfor både forsuring og kvælstoftilførsel. En tilbagegang af svampene kan indbære store forandringer af floraen, eftersom et stort antal højere vækster - inklusiv alle skovtræer - har Mykorrhiza.

Jordbundens humusformer anses for at være en meget vigtig del af skovøkosystemet. Humus har blandt andet afgørende indflydelse på træernes og bundfloraens vækstforhold. Det er meget væsentligt at sikre, at næringsstofferne ikke forsvinder ud af økosystemet, da tab af disse på længere sigt betyder tilvæksttab og dermed også økonomisk tab.

Det har længe været kendt, at renafdrift giver store tab af næringsstoffer i form af udvaskning. Når der ikke er trærødder fra nabotræer til at holde på stofferne, er der risiko for at dræn og overfladevand fører dem væk fra området.

Ændringer af landskab og naturtype ved renafdrift

Renafdriften har betydet, at træerne er lige gamle og har næsten samme højde indenfor samme bevoksning. Man vil på 10-20 km's afstand kunne iagttage, at to bevoksninger støder op til hinanden og de forskellige træhøjder skaber skarpe grænseflader i landskabet.

Skove drevet ved renafdrift får sjældent lov til at blive mere end 40 år, inden en ny cyklus starter.

Nye renafdrevne områder forbliver åbne i 15-25 år, før de almindeligvis vil blive opfatte som skov. Det tager endnu længere tid, inden de vil fungere som skov i økologisk henseende.

Typisk består skoven også af træ, der er indført fra andre områder, og som kan have andre genetiske egenskaber.

Klik her, hvis du vil vide mere om ændringer af landskab og naturtyper

Ændringer af landskab og naturtype ved renafdrift

Træ opsuger store mængder vand. Ved renafdrift står vandet tilbage i jordbunden med risiko for forsumpning. Man forsøger derfor at sikre hugsten ved at grave grøfter, der leder vandet væk. Desværre kan et sådant indgreb betyde, at nærliggende mindre vandområder tørlægges.

Skovtilplantning giver mulighed for at indføre træer med andre genetiske egenskaber end de træer, som oprindeligt hører hjemme i området. F.eks. stammer mere end halvdelen af de træer, der plantes ud i det sydlige Sverige, fra Hviderusland eller andre mere sydlige himmelstrøg /1/. Ved at indføre træer med andre genetiske egenskaber kan man have nogle for-ventninger om, at de kan vokse hurtigere end de hjemmehørende træer, men de kan samtidig være mere følsomme overfor f.eks. frostskader, angreb fra insekter og svampe eller stormskader, hvis de ikke er tilpasset det nye klima. Naturskov danner en mere afbalanceret helhed, som værner bedre mod forskellige angreb udefra.

Fremtidsperspektiver

Det forventes, at det fokus, der er i dag på, hvorledes skovbrug foretages, vil medføre, at bæredygtigt skovbrug vil vinde yderligere frem. Specielt set i lystet af, at forbrugerne i dag, gennem de miljømærkeordninger, der er etableret for området, så som FSC, Bra Miljöval og PEFC, har nemmere ved at stille konkrete krav til den måde skovbrugene er drevet på.

FSC

FSC er en international medlemsorganisation, der arbejder i alle verdensdele og har hovedkvarter i Mexico. Organisationen blev stiftet i 1993 af repræsentanter for miljøorganisationer, træhandlere, skovbrugserhverv, indfødte folks organisationer, skovejere og certificeringsfirmaer. Der er i øjeblikket godt 180 medlemmer (organisationer og firmaer) fra i alt 36 lande i FSC.

Formålet med FSC er verden over at støtte skovbrug, der er til gavn for både skovnaturen; de mennesker der bor og arbejder i skoven, skovens gæster og for skovejeren. FSC fremmer sit mål ved at få certificerede skovområder, der drives på denne måde og ved at fremme udviklingen af nationale certificeringsinitiativer. Certifikatet er forbrugernes garanti for, at det træprodukt, de står med i hånden, kommer fra et skovområde drevet under særlige hensyn, uanset hvor i verden det er produceret. FSC's overordnede principper for hensynsfuld skovdrift bruges som grundlag for at lave direkte anvendelige retningslinier for skovdrift i de enkelte lande.

Den danske arbejdsgruppe under FSC blev stiftet i juni 1996 af en række organisationer med Regnskovsgruppen Nepenthes og WWF Verdensnaturfonden som initiativtagere. I dag omfatter arbejdsgruppen 17 institutioner og organisationer, hvoraf 7 er medlemmer af FSC, mens 11 har deltaget i arbejdet som aktive observatører. Medlemmerne er: BAT - Bygge-, Anlægs- og Træ-kartellet, Danmarks Naturtfredningsforening, Greenpeace-Danmark, Natur og Ungdom, Regnskovsgruppen Nephenthes, SID - Specialarbejderforbundet i Danmark og WWF - Verdensnaturfonden.

FSC er organiseret således, at bestyrelsen godkender uafhængige konsulentfirmaer, der så foretager evalueringer og certificeringen af skovområdet ved hjælp af de retningsliner, der gælder i området. Der er med andre ord en tredeling mellem dem, der udarbejder retningslinierne, dem der certificerer skovdriften, og dem der ejer skoven. Det er denne opsplitning, der sikrer uvildighed i systemet og gør ordningen troværdig.

Der er ved udgangen af 1997 certificeret over 3,7 millioner hektar skov i verden, og yderligere 6 millioner hektar er ved at blive vurderet med henblik på certificering. Der er mere end 400 forskellige FSC-mærkede produkter på markedet i Europa - dog endnu ikke i Danmark.

FSC-certificeringen vinder kraftigt frem. En del internationale koncerner har besluttet kun at handle med FSC-certificerede leverandører og kun sende FSC-certificerede varer på markedet.

FSC-mærkningen beror på markedets efterspørsel, som har vist sig at være stor og stadig voksende, især i lande som England og Tyskland. FSC bygger på frivillighed. De krav, der skal opfyldes, er mange og omfattende. I korthed indebærer de (i Sverige):
Mindst 5% af skoven skal spares og ikke udsættes for skovbrug.
Løvtræer og dødt ved skal efterlades.
Der må ikke graves krøfter i sumpskove og vådt terræn.
Fremmede træarter må ikke plantes.
Alle regler kontrolleres af uafhængige certificeringsfirmaer, der følger op med stikprøvekontrol én eller flere gange om året.

I dag er næsten 40% af den produktive svenske skov FSC-mærket. Alle de 6 største skovselskaber, mere end 30 kommuner og nogle hundrede mindre skovbrug, er nu FSC-certificeret.

Målet for FSC er at fremme miljømæssig ansvarlighed, der er socialt velgørende med økonomisk levedygtig ledelse af verdens skove. Dette gøres ved at etablere verdensomspæn-dende standarder med anerkendte og respekterede principper for skovforvaltning. Der er opstillet 10 overordnede principper og kriterier, som kan findes på www.fsc.dk

Bra Miljöval

Den svenske naturfredningsforening, Svenska Naturskyddsföreningen (SNF), har i samarbejde med detailhandelen udviklet et privat miljømærke, "Bra Miljöval". Ordningen er frivillig, og producenten betaler gebyr for at bruge mærket. Mærket stiller krav til både skovbrug og papirfremstilling. Der er i dag endnu ikke trykpapir på markedet med mærket BRA MILJÖVAL. Den Svenske Naturfredningsforening har dog oplyst, at det vil dukke op i fremtiden. Der kræves:
Råvarer

SNF kræver, at alle nye råvarer skal komme fra leverandører, som skriftligt kan dokumentere, at der ikke produceres i de mest fredningsværdige svenske skovområder. "Bra Miljöval" er således en garanti for, at der ikke findes fibre fra f.eks. fyr, som stammer fra fjeldnær urskov. Begrundelsen er, at skove med særlige naturværdiinteresser skal reddes for at sikre den biologiske mangfoldighed (artsdiversiteten). Dette omfatter diskussionen om, hvorvidt mennesket har ret til at begrænse andre arters livsmuligheder (bioetik). Det kræves desuden, at en vis procentdel af træfibrene består af returfibre og/eller skovråvarer, der er certificeret i overensstemmelse med national/regional FSC-standard.

Internt miljøarbejde

Masse- og papirfremstillingsvirksomhederne skal kunne dokumentere miljøledelse i form af EMAS eller ISO 14001.

Energi

Ud fra 4 energinøgletal søger SNF, at papirmasseproducenterne:

 1. i højere grad udnytter overskudsenergi,
 2. mindsker brugen af el,
 3. mindsker brugen af fossil brændsel,
 4. udnytter en større andel Bra Miljöval-mærket el leverancer sammenlignet med andre producenter.
Kemikalier
 1. Papiret må højst indeholde 2 vægtprocent af organiske forbindelser med begrænset nedbrydelighed.
 2. Farveforbindelser må maksimalt udgøre 1 vægtprocent af papirets vægt (de er altid svært nedbrydelige og i visse tilfælde giftige for organismer i vandet).
 3. Optiske hvidmidler er ikke tilladt (de er som regel svære at nedbryde i naturen og papiret kan blive tilstrækkelig hvidt ved blegning).
 4. Kun algebekæmpelsesmidler, der er godkendt af kemikalieinspektionen (KemI) må anvendes.
 5. Klorholdige blegemidler må ikke anvendes.
Udslip i vand
 1. Ingen regler for AOX.
 2. Ved undersøgelse af BAT (Best Available Technology) er den øvre grænse for COD fastlagt til 20 kg per ton produceret papirmasse.
 3. Organisk materiale (COD) og nærings-salte (f.eks. fosfor) giver anledning til vækst af alger og mikroorganismer i vand. Det kan medføre iltsvind, så fisk og andre dyr i vandet dør. Ved nebrydning af det organiske materiale dannes giftige gasser som methan (CH4) og svovlbrinte, der ligeledes kan dræbe vandorganismer.

Udslip til luft

Der stilles krav til udslippet af svovloxider (SOx) og kvælstofoxider (NOx) til atmosfæren. Begge giver anledning til forsuring af jord og vand. Svovl forsurer mere end kvælstofoxiderne, men sidstnævnte bidrager også til overgødskning af vandløb. Det skal nævnes, at skovindustriens udslip af svovl er mindsket med mere end 90% siden slutningen af 70-erne! Det beror på, at industrien forbruger mindre olie, anvender oliekvaliteter med mindre svovl og bedre rensningsteknikker.

Affald

Der findes ikke nogle krav om affaldsmængden.

Genanvendelse

Papirproducenten skal dokumentere, at papiret egner sig til genanvendelse.

PEFC

De europæiske skovejerorganisationer (der repræsenterer de mindre private ejendomme) er i 1998 begyndt at udarbejde et system kaldet PEFC (Pan-European Forest Certification). Dette system skal gøre certificering mere økonomisk realistisk for små skovejendomme end de hidtidige systemer. En PEFC certificering skal dokumentere, at skovdriften lever op til de europæiske regeringers fælles forståelse af, hvad bæredygtig skovdrift vil sige i praksis. Denne forståelse er formuleret i de såkaldte Lissabon-resolutioner fra 1998 (som er en opfølgning på den såkaldte Helsinki-proces). Certificeringen er godkendt i Sverige, Finland og Norge i februar 2000. Ordningen er dermed ret ny, men man forventer ifølge dansk skovbrug, at en stor del af skovarealet og skovbruget i disse lande inden for dette år vil opnå at blive certificeret efter ordningen.

WG 2 Forestry management TR 14061

Den omtaler samspil mellem ISO 14001 og en række internationale og regionale konventioner, som rummer principper, betingelser (kriterier) og målestokke (indikatorer) for bæredygtigt skovdrift.

Systemcertificering er en mulighed, men produktmærkning er ikke tilknyttet, og der indgår ikke præstationsniveauer.

6. Papirfremstilling

Fremstillingen af papir omfatter først en findeling af træet og herefter en mekanisk, termisk eller kemisk behandling af fibrene, så man får den ønskede type papirmasse. Papirmassen hældes herefter ud på en papirmaskine, hvor papiret dannes som en lang bane.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

Papiret udgør omkring 98% af tryksagens vægt, og set i miljøsammenhæng udgør papiret den væsentligste del for det grafiske produkt, både i forhold til ressourceforbrug og miljøbelastning. De væsentligste miljøforhold kan deles op i følgende:
Valg af papir

Tryksagsindkøbere, salgskonsulenter, designere og tilrettelæggere bør være bevidste om de miljøbelastninger, der kan være forbundet med valg af papir, design og oplagsstørrelse. Valget af papir omfatter ikke blot papirtypen, men også papirformat og gramvægt, og da miljøpåvirkningerne, ligesom økonomien, er proportionale med papirforbruget i kg, bør tryksagsproduktionen tilrettelægges, så papirforbruget og spildet begrænses mest muligt.

Det er vigtigt at skabe et overblik over mulighederne og respekterer hensyn til økonomi og produktion. "Skæve" formater, som giver dårlig udnyttelse af standard papirformater og maskiner, resulterer i stort papirspild og dyr produktion. Desuden bør der vælges så lav en gramvægt som muligt.

Ved valg af papirtypen kan vælges en kvalitet, der er miljømærket. Som eksempel på miljømærker, der gives på grundlag af krav til fremstillingsprocessen af papir, kan nævnes Svanemærket, Bra Miljöval og "Der Blaue Engel". Kravene, der stilles, er forskellige fra mærke til mærke. Desuden skal det nævnes, at der findes kvaliteter på markedet, som overholder disse krav, men som ikke er miljømærket af den grund, at producenten ikke ser en markedsføringsfordel i dette.

Råvarer og energi

Papirproduktion kræver mange ressourcer, både fornyelige i form af plantefibre og ikke-fornyelige i form af tilsætningsstoffer og kemikalier. Papirproduktion som omfatter både fremstillingen af papirmasse og den egentlige papirproduktion er forbundet med et meget stort energiforbrug.

Blegning af papir

En særlig del af papirfremstillingen er blegning af papirmassse, som tidligere har været forbundet med store udslip af klorholdige affaldsprodukter. Efterhånden er de fleste papirfabrikker gået bort fra blegning med klorgas og over til andre blegeprincipper. Deres papir mærkes med ECF (elementary chlorine free, dvs. ikke bleget med klorgas) eller TCF (totally chlorine free, dvs. ikke bleget med nogen klorholdige kemikalier).

Genbrugsfibre

Der eksisterer både papirtyper der er fremstillet af nye fibre, genbrugsfibre samt et miks af disse. Der er ikke udarbejdet livscyklusanalyser, der entydigt viser, hvorvidt det er bedst, set i et miljømæssigt perspektiv, at anvende papir fremstillet af nye fibre eller genbrugsfibre. Papirtyper mærket med "Der Blaue Engel" er fremstillet af minimum 95% genbrugsfibre, papir mærket med NAPM minimum 75% og papir mærket med EUGROPA minimum 50%. Er papiret mærket med Svanen, er dette ingen garanti for, at papiret indeholder genbrugsfibre.

Øvrige miljømærker

Desuden findes der en række miljømærker for skovbrug.

Klik her, hvis du vil vide mere om miljømærker for skovbrug

Produktionsbeskrivelse

Papir består af sammenfiltrede plantefibre, fortrinsvis fra træ. Hertil kommer varierende mængder af fyldstoffer, limstoffer, farvestoffer, bindemidler m.v. afhængigt af, hvilken papirtype der er tale om.

Klik her, hvis du vil vide mere om råmaterialer

Fremstillingen af papir omfatter først en findeling af træet og herefter yderligere mekanisk, termisk eller kemisk behandling, så man får den ønskede type papirmasse. Herefter røres fibrene ud i vand og formales. Derefter tilsættes der evt. lim, fyldstof og farvestoffer. Endelig hældes opslemningen af papirfibre i vand (pulpen) ud på en papirmaskine, hvor papiret dannes som en lang bane med en hastighed på 50-100 km/timen.

De forskellige papirtyper adskiller sig fra hinanden ved valget af råmaterialer og deres forarbejdning på papirfabrikken. Meget af det papir, man trykker på, får en efterbehandling ved, at overfladen bliver bestrøget og/eller glittet.

Klik her, hvis du vil vide mere om papirfremstilling

Råmaterialer

De råmaterialer, der anvendes til papir kan groft deles op som vist i følgende skema:

Fiberstof (træfibre)
70-100%

 

Mekanisk masse

Træslib (RMP)

TMP (mekanisk/termisk)

CTMP (mekanisk/termisk/kemisk)

Halvkemisk masse

Kemisk masse

Sulfitcellulose

Sulfatcellulose

Andre celluloser

Genbrugsfibre

Lim og bindemidler
0-15%

Harpikslim
Neutrallim
Stivelseslim, CMC
Plast-emulsioner

Fyldstoffer
0-20%

Kridt
Kaolin
Titandioxid, m.fl.

Additiver
0-5%

Optisk hvidt
Andre farvestoffer
Andre additiver

Fiberstoffer

Fiberstoffet, også kaldet papirmassen, eller bare massen, kan bestå af plantefibre fra både nåle- og løvtræer, samt fra visse græsarter, f.eks. esparto. Defibreringen (findeling i fibre) af træet kan foregå mekanisk eller kemisk eller ved en kombination af disse principper. Der er desuden tale om flere forskellige mekaniske og kemiske metoder. Ofte foregår massefabrikationen på fabrikker, som er strategisk placeret i forhold til skovbrug og adgang til billig energi.

Klik her, hvis du vil vide mere om fremstilling af mekanisk masse

Klik her, hvis du vil vide mere om fremstilling af kemisk masse

Papirmasse er oftest kraftigt farvet og må derfor bleges ved hjælp af kemiske processer. Der er flere forskellige principper for blegning af papirmasse.

Klik her, hvis du vil vide mere om blegning af papirmasse

En voksende mængde fiberstoffer er genbrugsfibre, der skal gennemgå en de-inking, dvs. at rester af trykfarve skal fjernes, inden de genanvendes til papir.

Klik her, hvis du vil vide mere om returfibre

Lim og bindemidler

De klassiske stoffer til limning af papir er udvundet af forskellige former for naturharpikser. De anvendes som vandige opløsninger, der fæstnes til papirfibrene ved en sur proces (sker ved lav pH-værdi).

Disse limstoffer er i stor udstrækning blevet erstattet af syntetiske limstoffer, der fæstnes til papirfibrene ved en neutral proces (sker ved neutral pH-værdi), og processen kaldes derfor neutrallimning.

Til overfladelimning af papir anvendes bl.a. forskellige typer stivelse, f.eks. fra majs eller kartofler.

Bestrygningsmasse til papir indeholder bl.a. bindemidler, som kan være af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, men langt mere almindeligt er emulsioner af forskellige plasttyper, evt. i kombination med naturprodukter.

Fyldstoffer

Fyldstoffer anvendes til at udfylde hulrummene i papiret mellem papirfibrene. De medvirker til større opacitet (uigennemsigtighed) og bedre indsugning af trykfarve. De mest anvendte fyldstoffer er kridt og kaolin. Fyldstofferne udgør også en stor procentdel af et eventuelt bestrygningslag (coating).

For at få nøjagtig samme nuance i hver produktion, justeres papirets kulør med ganske små mængder farvestoffer. Der tilsættes desuden ofte optisk hvidt, en form for farvestof, der kan omdanne lysets UV-stråler til synligt lys, som reflekteres og giver indtryk af, at papiret er "hvidere end hvidt".

Additiver

I forbindelse med papirproduktionen kan man sætte små mængder af en række additiver til pulpen. De skal lette produktionsprocesserne og forbedre papirets egenskaber i forskellig retning.

Klik her, hvis du vil vide mere om fyldstoffer, bindemidler, limstoffer og farvestoffer

Mekanisk masse

Mekanisk papirmasse anvendes primært til avispapir og bestanddel af billigere bogpapirer og magasinpapir.

Træholdigt papir indeholder alle træets stoffer, både cellulose fra fibrenes vægge og lignin, som gør papiret gråligt eller gulligt, ligesom papiret bliver brunt med tiden, specielt ved belysning.

De mekaniske metoder giver et stort udbytte, ofte over 90%. Det medvirker til en god økonomi, og i mange år blev der brugt meget mekanisk træmasse til billige, såkaldte træholdige papirtyper. Imidlertid er træholdigt papir ikke særlig holdbart. Det nedbrydes ret hurtigt af lys, luft, varme og fugtighed. Desuden er både miljøforholdene og økonomien ved fremstillingen stærkt påvirket af, at processen kræver meget elektrisk energi til drift af det tunge maskineri. Det er dog værd at bemærke, at på trods af, at der kræves mere energi til fremstilling af mekanisk masse end til kemiske masse, er mekanisk masse stadigvæk billigere end kemisk masse p.g.a. det høje udbytte, der er ved fremstilling af mekanisk masse.

Mekanisk masse (RMP)

Man kan fremstille papirmasse ved mekanisk at defibrere træ. Det skete oprindeligt udelukkende ved våd slibning på en stor roterende slibesten (slibestol), og det produkt, der fremkom, blev kaldt træslib. Stammerne blev først skåret ud i passende længder og afbarket. Så blev de i store "bundter" presset hårdt mod slibestenen. En anden mekaniske metode består i, at det afbarkede træ først hugges til flis, dvs. spåner, på en flishugger. Flisen slemmes op i vand og transporteres via et rørsystem til refinere, dvs. maskiner med hurtigt roterende, riflede skiver, som findeler flisen (Refiner Mechanical Pulp, RMP). Papirmasse fremstillet ved disse metoder kaldes træslib eller slibemasse.

Mekanisk/Termisk masse (TMP)

Hvis flisen samtidig opvarmes passende, sker der en termisk blødgøring af træet, som medvirker til at lette defibreringen. Det er især stoffet lignin, der holder fibrene sammen, som blødgøres ved opvarmningen.

Hvis man benytter en kombination af varmebehandling og mekanisk behandling i en refiner, får man et produkt, der kaldes Thermo Mechanical Pulp (TMP).

Mekanisk/termisk/kemisk masse (CMTP)

CMTP (Chemi Thermo Mechanical Pulp) er papirmasse fremstillet ved kombineret kemisk, termisk og mekanisk behandling.

Kemisk/mekanisk masse (halv kemisk)

En del træaffald bliver desuden oparbejdet til såkaldt halvkemisk masse ved en kombination af kemisk og mekanisk behandling.

Kemisk masse

Træfibrene består af en væg af cellulose og et hulrum fyldt af træsaft. I træet er fibrene bundet sammen af stoffet lignin. Stoffet cellulose består af meget store molekyler, der nok kan suge vand til sig, men ikke er opløselige i vand. Der er flere typer cellulose i træfibrene. De adskiller sig blandt andet ved størrelsen af molekylerne og dermed deres forhold over for vand. En del af træfibrenes cellevægge består desuden af stoffet hemicellulose, der har lidt mindre molekyler end cellulose og kan opløses i varme basiske opløsninger.

Ren cellulose giver det stærkeste og mest hvide papir. Det er også særdeles holdbart, selvom det i lang tid udsættes for lys, varme, fugt og luft.

Skal man adskille træet i enkelte fibre, fjernes ligninen ved langvarig kogning med specielle kemikalier. Først afbarkes træet og hugges til flis. Så anbringes flisen i meget store beholdere og overrisles under tryk med meget varm kogelud.

Ved de kemiske metoder opløses næsten al ligninen, som udgør rundt regnet 40% af træets vægt. Man kan derfor maximalt regne med et udbytte på 60%, ofte under 50%. Selvom energiforbruget er mindre end ved fremstilling af mekanisk masse, er kemisk papirmasse en hel del dyrere. Papir, som fremstilles alene af kemisk masse kaldes træfrit papir, hvilket naturligvis kan misforstås – det er fremstillet af træ, men ligninen er fjernet.

Der er to dominerende processer til cellulosefremstilling, nemlig en basisk (sulfatmetoden) og en sur (sulfitmetoden).

Ved sulfatmetoden behandles træflisen under højt tryk i flere timer med en stærk og op mod 200° C varm opløsning af natriumhydroxid og natriumsulfid. Metoden har sit navn fra, at man benytter natriumsulfat til fremstilling af natriumsulfid. Det er især fyr og birk, der behandles på denne måde. Sulfatcellulose er brun og kan benyttes direkte til papir, som kaldes kraftpapir. Det bruges til emballageformål bl.a. til fremstilling af bølgepap.

Ved sulfitmetoden er kogevæsken en opløsning af calciumbisulfit og svovlsyre. De træsorter, som mest benyttes her, er gran og poppel, men man kan også bruges metoden til behandling af fyrretræ, hvis man forinden har fjernet hovedparten af dets harpiksindhold.

Størstedelen af de kemikalier, der bruges i kogeluden, bliver regenereret, og den opløste lignin afbrændes sammen med knaster, bark og andet træaffald på fabrikkens varmecentral.

Der er andre metoder til fremstilling af cellulose. Enkelte steder i Skandinavien anvendes en såkaldt magnefit-metode, der er en afart af sulfitmetoden. En del træaffald bliver desuden oparbejdet til såkaldt halvkemisk masse ved en kombination af kemisk og mekanisk behandling.

Returfibre

Papiraffald klassificeres efter kvalitet. I Danmark bruges kun de reneste kvaliteter til fremstilling af genbrugspapir. Det drejer sig f.eks. om skæreaffald og makulatur fra trykkerier og samt indsamlet papiraffald fra kontorer. Andre kvaliteter papiraffald (aviser, ugeblade) anvendes til fremstilling af støbepapemballage (f.eks. æggebakker) og billigere typer karton og bølgepap.

Returpapiret slemmes op i vand og papiret rives i stykker i enkeltfibre. Efter opslemning gennemløbes en række mekaniske renseprocesser, de-inking og blegning. Afsværtningsprocessen forløber normalt efter princippet flotation. Trykfarven løsnes her ved hjælp af en kraftig basisk opløsning. Der blæses luft gennem opslemningen, og farvepartiklerne hæfter sig til de dannede luftbobler og stiger til overfladen, hvor de kan fjernes sammen med skummet. Efter afsværtning bleges fibermassen trinvis ved hjælp af hydrogenperoxid, natriumhydroxid, natriumbisulfit, m.v.

Oliebaserede ikke-oxidationstørrende trykfarver, som f.eks. avisfarver, kan let vaskes bort fra papirfibrenes overflade. Oxidationstørrende trykfarver (arkoffset), som sidder på bestrøget papir, fjernes let sammen med bestrygningslaget. Oxidationstørrende farver trykt på ubestrøget papir vil derimod sidde mere fast, specielt hvis tryksagerne er af ældre dato. Afsværtningsprocessen kan generes af lakker og lime fra tryksagerne. Det er absolut nødvendigt at rense fibermassen grundigt for små lak- og limpartikler for at undgå problemer med "stickies", dels på papirmaskinen, dels når trykkeriet senere skal benytte papiret.

Ved oparbejdning af returfibre sker der en beskadigelse af fibrene. Genbrugspapir er derfor generelt mere porøst og mindre stærkt end papir af jomfruelige fibre. Efter 7-10 ganges genbrug er fibrene blevet så beskadigede, at de ikke kan anvendes til papirfabrikation.

Der er gjort store fremskridt mht. genbrugspapirs hvidhed og styrke, men papiret er dog stadig lidt mere gråt og noget svagere end papir af jomfruelige fibre. Hvis genbrugspapir bestryges, kan man opnå en overflade, der ligger meget tæt på jomfrueligt papir. Indsamling og oparbejdning af returpapir er forbundet med væsentlige omkostninger. Der er derfor sjældent noget direkte økonomisk incitament forbundet med at vælge genbrugspapir.

Blegning

Blegning af kemisk masse kan opfattes som en videreførsel af cellulosefabrikationen. Den brune eller gule farve af cellulose skyldes nemlig rester af nedbrudt lignin, som altså skal fjernes.

De traditionelle metoder omfatter blegning med klor, hypoklorit eller klordioxid, der ved kraftig oxidation gør ligninen opløselig i syrer eller baser, men også svækker cellulosen. For at gøre blegningen effektiv gennemføres den i flere trin, som skiftevis omfatter behandling med klor, natriumhydroxid og klordioxid. Mellem trinene vaskes fibermassen med vand.

Der er udviklet en række alternative blegemetoder. Der er f.eks. tale om blegning med en kombination af hydrogenperoxid (brintoverilte) og natriumsilikat eller oxygen (ilt) under højt tryk i en basisk opløsning. I forbindelse med blegningen anvendes nogle hjælpestoffer, f.eks. kompleksbindere (EDTA, DTPA m.fl.) /5/ . Der er også forsøgt blegning med enzymer.

Til blegning af papirtyper mærket med TCF (Totally Chlorine Free) er der ikke anvendt rent klor. Til blegning af papirtyper mærket med ECF (Elementary Chlorine Free) er der anvendt rent klordioxid som blegemiddel. Papir bleget med klordioxid er at foretrække frem for papir bleget med klor, da man herved i et ret stort omfang undgår dannelsen af de mest miljøskadelige organiske klorforbindelser (AOX).

Mekanisk papirmasse indeholder ca. 40% lignin, som ikke lader sig fjerne ved blegning, og som desuden kun er svagt gullig eller grålig i frisk papir. Diverse generende farvede bestanddele af papirmassen kan bleges med hydrogenperoxid (brintoverilte). Det samme gælder for blegning af genbrugsfibre.

Fyldstoffer, bindemidler, limstoffer, farvestoffer, m.v.

Afhængigt af papirtypen indgår der varierende mængder fyldstoffer, bindemidler, limstoffer, farvestoffer og andre materialer i papiret.

Fyldstoffer er finkornede hvide mineralske stoffer, der tilsættes pulpen primært for at forøge papirets opacitet, men de forbedrer også papirets evne til at binde trykfarve og påvirker papirets glathed og evne til at ligge plant. Endvidere kan nogle fyldstoffer give papiret større hvidhed. Fyldstoffer er normalt billigere end fibre, og tilsætningen af fyldstoffer kan derfor også have et økonomisk perspektiv. I trykpapir er det almindeligt med et indhold på 10-20% fyldstof.

Fyldstofferne indgår også enkeltvis eller som blandinger i bestrygningslaget på bestrøgne (coatede papirer). Her udgør de en meget vigtig komponent af det porøse lag, og deres samspil med trykfarve er afgørende for papirernes trykbarhed.

De mest almindelige fyldstoffer er kaolin, fældet kridt, talkum og det meget dækkende (opale) titandioxid, alle mineralske stoffer, der må betragtes som ikke-fornyelige ressourcer. Fyldstofpartiklernes form og størrelse er afgørende for deres egenskaber.

Det klassiske limstof i papir er fyrretræsharpiks. Harpiksen gøres opløselig i vand ved hjælp af natriumhydroxid, og udfældes på papirfibrenes overflade ved fiksering med aluminiumsulfat (alun), som er et surt produkt (lav pH-værdi). Limning med naturharpiks er forbundet med nogle problemer, dels ved at naturharpiks let bliver klæbrigt ved opvarmningen i papirmaskinens tørresektion, dels ved at papiret bliver surt og dermed mindre holdbart. Det sure papir begrænser også brugen af kridt som fyldstof, idet kridt angribes af syre. Set fra et miljøsynspunkt er harpiksen en fornyelig ressource.

I nutidig produktion af finere papirkvaliteter anvendes fortrinsvis neutrallimning (sker med neutral pH-værdi) med syntetiske limstoffer, f.eks. emulsioner af alkenyl ravsyre anhydrid (ASA) og alkylketon dimer (AkD), som er reaktive stoffer, der polymeriserer ved tilsætning af en aktivator. Der findes også et ASA en-komponentsystem.

Ved overfladelimning på et valsesystem, normalt i papirmaskinen, påføres opløsninger af forskellige typer stivelse, polyvinylalkohol, gelatine eller carboxymethylcellulose (CMC).

Bindemidlerne i bestrygningsmasse (coating) omfatter både traditionelle vegetabilske og animalske produkter som stivelse og casein og emulsioner af syntetiske co-polymerer som styren-butadien, butadien-acrylonitril og polyvinylacetat.

De fleste limstoffer og bindemidler i nutidig papirproduktion er fremstillet af ikke-fornyelige ressourcer.

De typer farvestoffer, der sættes til papir afhænger af fibermaterialets art og anvendelsen af papiret. Normalt anvendes syntetiske, opløselige farvestoffer, der fikseres på papirfibrene. Optiske blegemidler, der anvendes som bestanddel af næsten alle bedre trykpapirer, er normalt derivater af stoffet stilben.

Papirfremstilling

På papirfabrikken blandes de valgte fibermaterialer op med vand til en grød kaldet pulp med ca. 1% tørstof. Pulpen males i refinere, hvorved fibrenes egenskaber bliver justeret, så man opnår de ønskede mekaniske og optiske egenskaber i det færdige papir. Pulpen renses omhyggeligt for uønskede partikler. Dernæst tilsættes de ønskede fyldstoffer, lim, farvestoffer og andre additiver.

Den færdigt blandede pulp flyder gennem en slidse ud på papirmaskinen, der i grove træk består af tre sektioner: Vådpartiet, pressepartiet og tørrepartiet.

Papiret dannes i vådpartiet, idet pulpen løber ud på et endeløst net, den såkaldte vire. Her suges størstedelen af vandet fra pulpen, så fibrene danner et meget vådt papirvæv, der føres over til pressepartiet. Her presses yderligere vand ud af papiret ved hjælp af en række valser. Fra pressepartiet føres papirbanen til tørresektionen, hvor den passerer et stort antal opvarmede valser. På vejen gennem papirmaskinen kan der ved hjælp af valser være påført en tynd bestrygning, og papiret kan maskinglittes ved passage af nogle hårdt sammenspændte valser.

På papirmaskinen dannes papiret i en lang bane med en hastighed på mellem 50 og 100 km i timen. Sidst på maskinen rulles papiret op i store ruller.

På papirmaskinen er der kun mulighed for begrænset overfladebehandling i form af glitning og/eller bestrygning, idet papirbanen bevæger sig gennem maskinen med meget høj hastighed.

Derfor foretages disse behandlinger ofte på separate maskiner.

Glittet papir

Glitning kaldes også kalandrering og foretages på en såkaldt super kalander, der består af et antal valser – skiftevis hårde og bløde. Afhængigt af valsernes overfladestruktur kan man gøre papiroverfladen blank eller mat, eller man kan præge mønster i papiroverfladen.

Bestrøget papir (coated)

Bestrygningen foretages ved, at der lægges et porøst lag på papirets overflade. Bestrygningslaget består af en ret stor mængde finkornet hvidt fyldstof og et bindemiddel, oftest en syntetisk plastemulsion. Bestrygningslaget kan have meget varierende tykkelse. Ofte er der tale om flere ganges bestrygning, der desuden kan være glittet i flere grader fra mat til meget blankt.

Klik her, hvis du vil vide mere om indholdsstofferne i bestrygningslaget

Miljøpåvirkninger

Papiret udgør omkring 98% af tryksagens vægt, og set i miljøsammenhæng udgør papiret den væsentligste del for det grafiske produkt, både i forhold til ressourceforbrug og miljøbelastning /1/. De væsentligste miljøpåvirkningerne ved fremstilling af papir kan deles op i følgende:
Råvareforbrug

Papirfibre fra skovbrug udgør en fornyelig ressource. Dog er det vigtigt at betragte hele produktionsforløbet i skovbruget og vurdere, om der er tale om bæredygtigt skovbrug.

Fyldstoffer, limstoffer, farvestoffer og diverse hjælpestoffer er overvejende udvundet af ikke-fornyelige ressourcer.

Klik her, hvis du vil vide mere om miljøbelastningerne ved skovbrug

Klik her, hvis du vil vide mere om råvarer til brug ved papirfremstilling

Energiforbrug

Alle trin i produktionen af papir kræver megen energi, både termisk og elektrisk. Den termiske energi produceres i stor udstrækning internt på papirfabrikken som biprodukt til selve produktionen ved afbrænding af affaldsstoffer (træfibre m.m.), medens den elektriske energi produceres eksternt på kraftværker. Fremstilling af energi eksternt medfører afhængigt af produktionsmetode udslip af miljøfremmede stoffer til luft, vand og/eller jord.

Energien, der anvendes ved fremstillingen af papir, er alt efter produktions metode enten en vedvarende ressource (vand, kraft m.v.) eller en ikke vedvarende ressource (atomkraft, kul m.v.)

Klik her, hvis du vil vide mere om miljøbelastningerne ved energiproduktion

Emissioner til vand

Ved masse- og pairfremstilling sker der udslip til vandmiljøet af kemikalierester, fiberrester og slam fra papirfibrene.

En del kemiske stoffer og slam fra fabrikationen af papirmasse og papir nedbrydes ved kemiske processer i rensningsanlæg eller i naturen. Disse nedbrydningsprocesser kræver imidlertid oxygen (ilt), som tages fra vandet og derfor kan medvirker til iltsvind i vandmiljøet.

Desuden vil der ved brug af klor eller klorforbindelser til blegning af papirmasse dannes miljøskadelige organiske klorforbindelser, der risikerer at slippe ud i spildevandet.

Klik her, hvis du vil vide mere om emissioner til vand ved papirfremstilling

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøforholdene ved fremstilling af masse og papir med såvel kemiske, termiske og fysiske forhold.

Klik her, hvis du vil vide mere om arbejdsmiljøforholdene ved fremstilling af papir

Råvareforbrug

Fibermaterialet til det papir, der benyttes i Danmark, kommer primært fra skovbrug i de nordiske lande, men der kommer også fibermaterialer fra andre europæiske og oversøiske lande. Desuden anvendes der genbrugsfibre udvundet af papiraffald.

En lille del – formodentlig omkring 10% af hele verdens forbrug af papirfibre – stammer fra områder nær regnskov, hvor der f.eks. dyrkes de hurtigt voksende eukalyptustræer. Der fældes ikke regnskov med henblik på fremstillingen af papirfibre. Det vil altså sige, at det papir, der anvendes i Danmark, ikke er fremstillet af træ, der kommer fra regnskove.

Udnyttelsen af træet afhænger af de metoder, der bruges til defibrering. Mekaniske metoder giver et udbytte på ca. 90%, medens kemiske metoder kun giver et udbytte omkring 50%. Tabet ved produktionen består af lignin, hemicellulose, harpiks og små fiberrester, der i stor udstrækning udnyttes som brændsel i produktionen.

For at spare på træ som råstof, kan vælges mekanisk papirmasse, men da det kræver et langt større forbrug af elektricitet i fabrikationen, taler det samlede regnestykke ikke til fordel for mekanisk papirmasse /1/.

Fyldstoffer, limstoffer, farvestoffer og diverse hjælpestoffer er overvejende udvundet af ikke-fornyelige ressourcer som mineraler og olie.

Proceskemikalier til masse- og papirfabrikation genvindes i stor udstrækning.

Emissioner til vand

Ved masse- og papirfremstilling er der udslip til vandmiljøet af kemikalierester, fiberrester og slam fra papirfibrene og biprodukter fra fabrikationen. De væsentligste forhold er:

Udslip af klorforbindelser (AOX).

Ved brug af klor eller klordioxid til blegning af papirmasse dannes der miljøskadelige organiske klorforbindelser, der risikerer at slippe ud i spildevandet.

Under den biologiske rensning af spildevandet i renseanlæg bliver de ikke nedbrudt fuldstændigt, så en del af stofferne udledes til omgivelserne. Rester af organiske klorforbindelse kan desuden findes i det færdige papir. Ved afbrænding af papir med rester af organiske klorforbindelser risikerer man dannelsen af dioxiner. Mange af disse stoffer er kræftfremkaldende, angriber det genetiske materiale, eller er giftige på anden vis. De organiske klorforbindelser har stor skadevirkning på dyrelivet i vandmiljøet. Mængden af de organiske klorforbindelser måles ved adsorption på aktivt kul i form af AOX-værdier (adsorberbart organisk halogen). Kriterierne for det nordiske miljømærke Svanen udelukker nu helt blegning med klor (klorgas), men ikke med klorforbindelser. Lave grænser for papirfabrikkernes udslip af AOX udgør på grundlag heraf et af kriterierne for tildeling af miljømærket. Kriterierne for "Der Blaue Engel" udelukker helt brugen af klor og klorforbindelser til blegning af papir.

Udslip af stoffer, der fjerner ilt fra vandet (COD).

En del kemiske stoffer og slam fra fabrikationen af papirmasse og papir vil nedbrydes ved kemiske processer i rensningsanlæg eller i naturen. Disse nedbrydningsprocesser kræver imidlertid oxygen (ilt), som tages fra vandet og derfor medvirker til iltsvind. Mængden af stoffer i spildevandet, som nedbrydes på denne måde karakteriseres ved spildevandets COD (chemical oxygen demand). Udslippet medregnes i kriterierne for Svanemærket.

Miljøbelastninger ved produktion af energi

Den energi, der anvendes ved fremstilling af masse og papir, er typisk produceret af enten fossile brændsler, vandkraft, atomkraft eller affaldsstoffer fra fremstillingen af masse- og papir.

De forskellige metoder, der anvendes til produktion af energi, medfører forskellige typer af miljøpåvirkninger. De væsentligste miljøpåvirkninger er:
Energi fremstillet af kul, olie og naturgas (fossile brændsler)

Mange fossile brændsler indeholder varierende mængder svovl- og nitrogenforbindelser, som ved forbrændingen danner miljøbelastende svovldioxid og nitrogenoxider. Der dannes endvidere varierende mængder aske og slagger ved afbrænding af kul. Endvidere dannes CO2 ved afbrænding af fossile brændstoffer.

Energi fremstillet af vandkraft

Produktion af el med vandkraft belaster ikke som sådan miljøet, men anlæg af vandkraftværker har medført store indgreb i naturen i form af ændringer af vandløb og dannelse af kunstige søer. Det er nærmest umuligt at vurdere konsekvenserne heraf for dyre- og plantelivet eller at afgøre, om det er medvirkende årsag til oversvømmelser.

Energi fremstillet med atomkraft

Produktion af el ved hjælp af atomkraft har været genstand for mange diskussioner. I sig selv er fremstilling af atomenergi en ren og ikke miljøbelastende proces. Der dannes dog radioaktivt affald, hvis bortskaffelse og deponering udgør en stor potentiel risiko i en meget lang fremtid. Der er også megen nervøsitet omkring de risici, som er forbundet med drift af kernekraftværker.

Energi fremstillet ved afbrænding af affaldsstoffer fra fremstillingen af masse og papir

Ved afbrænding af affald kan man udnytte den energi, som er bundet i affaldet og samtidig undgå deponering af affald på lossepladser. Ved afbrændingen dannes der imidlertid CO2 og varierende mængder miljøskadelige biprodukter samt aske og slagger. Der stilles store tekniske krav til forbrændingsanlæggene med henblik på at minimere miljøbelastende udslip.

Arbejdsmiljø

Forhold af arbejdsmiljømæssig karakter ved papirfremstilling er ikke vurderet i detaljer. Nedenfor er angivet i hovedtræk hvilke forhold, der kan give anledning til arbejdsmiljørisici:
håndtering af store mængder farlige kemikalier ved cellulosefremstillingen
arbejde med maskineri
arbejde med varme genstande
arbejde med installationer under højt tryk
færdsel på trapper, balkoner, våde og glatte gulve
støj

Fremtidsperspektiver

Det er vanskeligt at sige, om den stærke vækst i elektronisk kommunikation vil medføre en nedgang i papirforbruget. På trods af mange forudsigelser om det papirløse samfund gennem de sidste årtier viser papirforbruget i industrilandene ingen tydelige tegn på afmatning, men det kan naturligvis ændre sig.

I udviklingslandene er papirforbruget pr. indbygger meget lavere end i industrilandene. Hvis u-landenes forbrug pr. indbygger kommer til at stige, bare op til et niveau som de fattigste u-lande, vil der blive problemer med at skaffe råvarer. Imidlertid synes en sådan udvikling ikke at være lige om hjørnet, og det er en almindelig vurdering i de skovrige lande, at der vil være rigeligt med træ inden for en overskuelig årrække.

Papirmasse- og papirfabrikker har i de sidste årtier forbedret deres miljøledelse, så forureningen af miljøet er blevet kraftigt reduceret. International konkurrence på miljøparametre og strengere krav fra myndighederne vil formodentlig yderligere reducere papirindustriens miljøbelastninger.

7. Prepress (Indledning)

Prepress ("før tryk") er, som ordet antyder, betegnelsen for det arbejde, der ligger før selve trykningen, når en tryksag fremstilles. Prepress består traditionelt af layout og repro, som igen består af filmfremstilling og pladefremstilling.

Der er gennem de senere år sket en stor teknologisk udvikling på prepress-området. Digitale arbejdsprocesser har i høj grad erstattet de arbejdsprocesser, der tidligere foregik manuelt: tegning, fotografering, montage, prøvetryk og filmfremkaldelse.

Layout, hvor tryksagens udseende bestemmes, foretages i dag på computer, og processen kaldes dtp - desk top publishing.

Ved den traditionelle tryksagsproces fremstilles herefter film, som derefter overføres til plader, som sættes i trykmaskinen.

Computer-to-plate (CTPlate) er en ny teknik, hvor motivet overføres direkte fra computer til plade, dvs. uden film.

En endnu nyere teknologi er CTPress, hvor teksten overføres fra computer til trykmaskine. Der fremstilles således hverken film eller plader.

En tredie teknologi er CTPaper, hvor tekst overføres fra computer til papir. CTPaper er en anden betegnelse for digital trykning.

Den teknologiske udvikling indenfor prepress betyder, at prepress-området "fylder" mere og mere i de grafiske virksomheder, økonomisk og uddannelsesmæssigt set, da der er tale om større investeringer og ændrede arbejdsgange, som kræver ny viden at håndtere.

Læs mere her:

Filmfremstilling

Traditionel pladefremstilling

CTPlate

8. Filmfremstilling

Til traditionel tryksagsfremstilling skal der fremstilles film, som overføres til plader, der sættes i trykmaskinen.

Fremstilling af film og plader på traditionel vis er på mange trykkerier i dag helt eller delvist erstattet af CTPlate og det forventes, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende år.

Hvis man anvender computer-to-plate-teknologien (CTPlate), er der ingen filmfremstilling, da tekst og billede overføres direkte fra computeren til pladen.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

De væsentligste påvirkninger af miljø og arbejdsmiljø, som filmfremstilling kan medføre, er:
Sølv

Film og brugt fikser indeholder sølv, som er uønsket i naturen, da det ophobes i mennesker, dyr og planter.

Under filmfremkaldelsen skylles filmen med vand, hvilket medfører, at små rester af sølv overføres til skyllevandet. Der findes i dag forskellige metoder til at reducere eller helt undgå sølvudledning til omgivelserne.

Kasserede film, brugt fikser og brugt filmfremkalder skal opsamles og sendes til destruktion, da det er kemikalieaffald, som bl.a. indeholder rester af sølv.

Hydroquinon

Stoffet hydroquinon findes i de fleste filmfremkaldere. Hydroquinon er mistænkt for at kunne give fosterskader, og derfor er det almindelig praksis i branchen, at gravide ikke arbejder med fremkaldere, der indeholder hydroquinon.

Der er fremkaldere uden hydroquinon på markedet, men erfaringerne med anvendelsen er forholdsvis få.

Vandforbrug

Der bruges en del vand i fremkaldelsesprocessen. Der findes forskellige anlæg, hvor vandet recirkuleres og genbruges, så vandforbruget bliver reduceret.

Algemiddel

Det kan være nødvendigt at tilsætte algemiddel for at undgå algevækst i filmfremkaldermaskinens skyllesektion, især hvis vandet recirkuleres. Nogle algemidler nedbrydes let i naturen, mens andre indeholder stoffer, der er uønskede i naturen (vandmiljøet). Almindelig praksis er, at vand, der har været recirkuleret, ikke ledes til kloak, men opsamles og destrueres.

Produktionsbeskrivelse

Efter at layoutet er udarbejdet på computer, overføres motivet derefter til fotografisk film. Det foretages i dag i de fleste grafiske virksomheder på en imagesetter (fotosætter), som er en maskine, hvor motivet eksponeres (overføres/"udskrives") på film ved hjælp af laserlys.

Først ved fremkaldningsprocessen dannes det synlige billede. Filmen fremkaldes i en fuldautomatisk filmfremkaldermaskine, som består af et fremkalder-bad, et fikser-bad og et skyllevands-bad samt en tørresektion. Filmen trækkes ved hjælp af valser gennem de enkelte bade. Mellem hvert bad sørger afkvætsevalser for, at filmen aftørres, så overslæbet af væsker mellem de enkelte bade begrænses.

Til fremkaldelsen anvendes fotokemikalier; fremkalder og fikser. Fremkalderen indeholder et fremkaldende stof, ofte hydroquinon. Fremkalderen indgår en kemisk proces med de sølvkorn, som sidder på filmens overflade, så disse korn får farve (bliver mørke). Fikserens funktion er at stoppe denne proces, så billedet gøres permanent.

Fikser og filmfremkalder mister effekten efter en vis tid. Fremkalderens effekt nedsættes ved reaktion med luftens ilt (oxidation), og fikseren nedbrydes, når små mængder fremkalder føres med over i fikser-badene. Fremkalderens holdbarhed kan forlænges ved regenerering, hvor der sker en rensning (filtrering) og løbende tilsætning af friske komponenter. Fikserens levetid kan forlænges ved at sikre en god justering af valserne i fremkaldermaskinen, så mindst mulig fremkalder føres over i fikseren, og ved at tilslutte en såkaldt "sølvmine", hvor fikseren løbende renses ved elektrolyse.

Det kan være nødvendigt at tilsætte algemiddel for at undgå mikroorganismer (alger og bakterier) i filmfremkaldermaskinen, især hvis skyllevandet recirkuleres. I nogle systemer til vandbesparelse anvendes UV-stråling til at forhindre væksten af mikroorganismer. Hyppig rensning af vandkar og fremkaldermaskinen kan hindre væksten, men det medfører et øget vandforbrug.

Til rengøring af maskiner og udstyr anvendes vand og sæbe samt forskellige kemikalier i meget små mængder.

Filmene kan være positive eller negative. I Danmark er positive film mest udbredt til arkoffset-trykning. På en fremkaldt positiv film er det de belyste, dvs. de sorte, områder, der danner motivet.

Hvis motivet er i farver, foretages farveseparation, hvor motivet separeres i de fire farver, som der oftest trykkes med i arkoffset-trykkerier. Farverne er: gul, magenta (rød), cyan (blå) og sort (CMYK-farver).

Der fremstilles én film for hver farve.

Ud fra de separerede film kan man ikke umiddelbart vurdere, hvordan det færdige tryk kommer til at se ud. Derfor laves ofte et prøvetryk, så kunden - og den grafiske virksomhed - kan vurdere resultatet. Der findes flere forskellige systemer til filmprøvetryk, og de kan opdeles i fotografiske og digitale.

Klik her, hvis du vil vide mere om prøvetryk

Hvis filmen ikke er korrekt, kan der foretages manuel retouchering af filmen, men ofte vælges elektronisk retouche med efterfølgende fremstilling af en ny film.

Med en fotosætter kan fremstilles færdigudskudte film. Hvis filmen har et mindre format end trykpladen, monteres filmen med tape på store folier. Dette benævnes arkmontage. Der kan fremstilles korrekturtryk af arkmontagen, før pladen fremstilles. Dette korrekturtryk kaldes blåkopi, fordi trykket er blåligt, og det kan således ikke bruges til kontrol af farverne. Til fremstilling af blåkopi anvendes lysfølsomt papir, ozalid-papir, som fremkaldes med en ammoniak-opløsning. Fremstillingen skal foretages i et lukket system, så ammoniakdampe ikke spredes i produktionslokalet.

Prøvetryk

Matchprint og Cromalin er eksempler på prøvetrykssystemer, hvor der fremstilles fotografiske farvekopier af de færdige separationsfilm. Ved fremstilling af cromalin overtrækkes specialpapir med en lysfølsom og klæbrig hinde, som ved eksponering gennem en af farvesættets fire film mister klæbrigheden dér, hvor lyset rammer. Arket indstøves med farvepulver svarende til filmen, og farven sætter sig i de klæbrige punkter. Herefter overtrækkes arket med endnu en lysfølsom hinde og næste farve pålægges. Når alle fire farver er pålagt, overtrækkes arket med en beskyttende hinde. Til Matchprint anvendes farvede folier og pulveret undgås. Der benyttes en fremkalder til folierne.

Digital trykning, også kaldet CTPaper, kan anvendes til såvel decideret produktion som prøvetryk. Nogle benævner denne form for prøvetryk for elektronisk prøvetryk, fordi et elektronisk system styrer en printer/plotter. Der er forskellige metoder til overføring af farven fra computeren til papiret; xerografi med tør toner, xerografi med våd toner (laserprint), inkjet (med vandbaserede eller opløsningsmiddelbaserede farver) eller digital kopiering.

Også farveprintere anvendes til fremstilling af prøvetryk.

Miljøpåvirkninger

Filmfremstilling af film giver anledning til påvirkninger af miljø og arbejdsmiljø, som beskrives herunder. Imidlertid findes der ikke tilstrækkelig viden til at prioritere de forskellige påvirkninger, så nedenstående tekst fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Spildevand

Når filmen skylles som en del af fremkaldeprocessen, ender rester af fotokemikalier og opløst sølv fra filmen i skyllevandet. Det er ikke muligt helt at undgå "overslæb" af fotokemikalier til skyllevandet, men det kan begrænses ved bl.a. god vedligeholdelse og justering af valserne i fremkaldermaskinen.

Da sølvforbindelser er skadelige for miljøet, er der i miljølovgivningen med spildevandsvejledningen angivet en maksimalt tilladt udledning af sølv til kloak (max. 0,25 mg/liter) /13/.

I kriterierne for det nordiske miljømærke, Svanen, sættes kravet om maksimal udledning af sølv i spildevand i forhold til arealet af fremkaldt film, max. 10 mg sølv pr. m2 film, og der kræves behandling af skyllevandet, før det eventuelt udledes til kloak /11/.

Klik her, hvis du vil vide mere om, hvordan virksomheden kan overholde kravet om udledning af sølv

Af øvrige stoffer i fotokemikalier er EDTA og ammoniumthiosulfat problematiske, hvis de udledes med spildevandet.

Algemiddel

Det kan være nødvendigt at tilsætte algemiddel for at undgå mikroorganismer (alger og bakterier) i filmfremkaldermaskinen, især hvis skyllevandet recirkuleres. Nogle algemidler nedbrydes let i naturen, mens andre indeholder stoffer, der er uønskede i naturen (vandmiljøet). Algemiddel kan have samme effekt i rensningsanlæg og i naturen som i fremkaldermaskinen; det dræber alger, hvilket også går ud over de "gode" alger i vandmiljøet, som kan rense vandet og/eller være føde for andre organismer. Oftest opsamles og destrueres det vand, der har været recirkuleret i stedet for at blive ledt til kloak.

Vandforbrug

Der bruges en del vand i fremkaldelsesprocessen. Der findes forskellige anlæg, som kan sluttes til filmfremkalderen, hvor vandet recirkuleres og genbruges, så vandforbruget bliver reduceret. De mest simple anlæg består af et kar, hvor skyllevand recirkuleres, renses og genbruges et antal gange. De mere avancerede anlæg er kombineret med reduktion af sølvindholdet ved hjælp af elektrolyse eller ionbytning.

De forskellige anlæg er nærmere beskrevet i /10/.

Affald

Ved filmfremstilling opstår følgende affaldstyper: brugte (kasserede) film, brugt fikser, brugt fremkalder, spildevand samt eventuelt brugte filtre fra fremkaldermaskine og vandbehandlingsanlæg.

Brugte (kasserede) film og fikser indeholder sølv. De bør derfor sorteres fra øvrigt affald og afleveres til særlige affaldsbehandlere, så sølvet kan udvindes og genbruges.

Sølv i film og papir udvindes ved, at filmen brændes af, og sølvet findes i asken, hvorfra det oprenses ved elektrolyse. Herefter kan det genbruges.

Sølv i fikseren kan udvindes ved elektrolyse og kemisk fældning.

Brugt filmfremkalder skal sendes til destruktion hos særlige affaldsbehandlere. Hos nogle affaldsbehandlere består destruktionen i, at fremkalderen renses, f.eks. i industrirenseanlæg, og derefter ledes til havet. Fikser, som er afsølvet, kan blandes i fremkalderen og renses sammen med den.

Hvis fotokemikalierne sendes til Kommunekemi, består destruktionen i afbrænding, så vandet fordamper, og metaller m.m. opsamles i asken/slammet, som deponeres.

Brugte filtre destrueres ved afbrænding, enten i almindelige forbrændingsanlæg til blandet brændbart affald eller hos særlige affaldsbehandlere, f.eks. Kommunekemi.

Arbejdsmiljø
Brug af kemikalier

Der anvendes forskellige kemikalier ved filmfremstilling. Brugen af kemikalier vil altid have en påvirkning af arbejdsmiljøet, og denne påvirkning kan begrænses ved fornuftigt håndtering af kemikalierne.

Klik her, hvis du vil vide mere om, hvordan brugen af kemikalier til filmfremstilling påvirker arbejdsmiljøet

Indholdsstoffer

Stoffet hydroquinon findes i de fleste filmfremkaldere. Hydroquinion er mistænkt for at kunne give fosterskader, og det er derfor almindelig praksis i branchen, at gravide ikke arbejder med fremkaldere med hydroquinon.

Filmfremkalderen indeholder basiske væsker, og syrer findes i fikseren samt i nogle midler til rengøring af fremkaldermaskinen.

Klik her, hvis du vil vide mere om indholdsstofferne i de kemikalier, der anvendes ved filmfremstilling

Sølv i skyllevand

I den danske miljølovgivning (spildevandsvejledningen) er der fastsat en maksimal tilladt udledning af sølv på 0,25 mg/liter spildevand /13/.

I kriterierne for det nordiske miljømærke, Svanen, sættes kravet om maksimal udledning af sølv i spildevand i forhold til arealet af fremkaldt film; max. 10 mg sølv pr. m2 film /11/.

Virksomheden kan overholde kravet om sølvudledning ved hjælp af forskellige renere teknologier, som beskrives herunder. I kriterierne for Svanen er teknologierne tildelt point efter den miljøbelastning, de vurderes at udgøre, således at lavest point svarer til lavest miljøbelastning.

De renere teknologier, virksomheden kan gøre brug af, er at:
tilslutte et anlæg, hvor skyllevandet renses og genbruges til opblanding af ny fikser i pulverform eller koncentrat. Efter brug opsamles fikseren og sendes til sølvudvinding og destruktion hos særlig affaldsmodtager. Der udledes altså ikke skyllevand til kloak.

Teknologien tildeles 0 point i Svanen /11/.

tilslutte et anlæg, hvor skyllevandet recirkuleres og genbruges et antal gange, hvorefter det opsamles og sendes til destruktion på Kommunekemi. Der udledes altså ikke skyllevand til kloak.

Teknologien tildeles 1 point i Svanen /11/.

Alternativt kan skyllevandet opsamles, uden først at blive recirkuleret, og sendes til destruktion på Kommunekemi. Der udledes altså ikke skyllevand til kloak, men det kan være en større mængde vand, der skal transporteres. Det er en økonomisk dyr løsning, da virksomheden betaler for såvel forbruget af vand og for destruktionen.

Teknologien tildeles 2 point i Svanen /11/.

fjerne sølv fra skyllevandet før det udledes til kloak ved at tilslutte en såkaldt "sølvudvinder" eller "sølvmine", som består af en lille beholder med en sølvkatode, hvor sølvet "fanges". Sølvet kan derefter genbruges. Processen kaldes elektrolyse eller ionbytning.

Teknologien tildeles 1 point i Svanen /11/.

Hvis virksomheden ikke har indført en af disse renere teknologier, men udleder skyllevandet til kloak, kræver det, hvad man kan kalde "en god husholdningspraksis" at overholde kravet om udledning af sølv. Opkoncentreringen af sølv i fikseren skal kontrolleres. En metode hertil er beskrevet i en pjece fra Miljøkontrollen i København /14/. Metoden går ud på, at man finder sammenhængen mellem overslæb af sølv fra fikserbad til skyllevandsbad og løbende kontrollerer udledningen ved at måle sølvindholdet i fikseren med såkaldte "sølvstrips", som måler g/liter.

Brug af kemikalier

Der anvendes forskellige kemikalier til filmfremstillingen. Brugen af kemikalier vil altid have en påvirkning af arbejdsmiljøet. Påvirkningen kan man begrænse væsentligt ved at håndtere kemikalierne med omtanke, dvs. holde beholdere lukket, tørre spild op straks og anvende egnede personlige værnemidler som handsker.

Et led i processen, hvor god håndtering af kemikalier er særlig vigtig, er blanding af fotokemi. Tidligere kunne man udelukkende få fotokemikalierne leveret i dunke, enten brugsklar men oftest til videre opblanding med vand. Indenfor de senere år er der udviklet pulverbaserede fotokemikalier, hvilket betyder mindre emballagemængde og mindsket transport både hen til virksomheden og internt i virksomheden. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at ved blanding af de pulverbaserede fotokemikalier skal pulveret tilsættes vand for at undgå støv fra kemikaliepulveret.

Indholdsstoffer

Hydroquinon

Hydroquinon findes i de fleste filmfremkaldere, hvor det er selve fremkalderstoffet. Hydroquinon kan virke stærkt irriterende på hud og øjne. Ved stuetemperatur er hydroquinon et fast stof, men der kan være små vandbårne partikler (aerosoler) i luften f.eks. ved kemikalieblanding, påfyldning og aftapning samt ved rengøring af fremkaldermaskine. Direkte hudkontakt med hydroquinon kan give eksem og permanent blegning af huden. For at mindske udsættelsen for hydroquinon skal man derfor anvende handsker ved håndtering af filmfremkalderen og sikre god udsugning.

Dyreforsøg tyder på, at hydroquinon er kræftfremkaldende. Bakterie- og celleforsøg har vist, at hydroquinon kan ændre arveanlæggene, samt at det i store doser kan påvirke formeringsevnen hos dyr. Gravide kvinder bør derfor ikke arbejde med filmfremkaldere med hydroquinon, men det er også vigtigt at være opmærksom på håndtering af fremkalderen, hvis man påtænker at blive gravid.

Baser

Fremkalderen indeholder stærke baser, som kan give hudirritation og alvorlige øjenskader i tilfælde af kontakt. Derfor skal man undgå direkte kontakt med filmfremkalderen ved at bruge handsker og briller ved håndtering af fremkalderen.

Syrer

Til grundig rengøring af fremkaldermaskinen kan bruges stærke syrer. Desuden indeholder fikseren syrer (eddikesyre og borsyre) til regulering af pH-værdien. Syrer virker irriterende eller ætsende, og man skal undgå direkte kontakt ved at bruge handsker og briller ved håndtering. Også her er god ventilation vigtig for at mindske påvirkningen af arbejdsmiljøet under brug og håndtering af kemikalierne.

Fremtidsperspektiver

Der er i det seneste årti foregået en stor teknologisk udvikling indenfor prepress på det elektroniske område, både hvad angår computer- og scannerteknologi.

Der er udviklet såkaldt kemikaliefri film eller "termofilm". Filmen belyses med laserstråle, som frembringer sværtning (fremkaldelse) af områder med motiv.

Udbredelsen af de kemikaliefrie film må dog betegnes som at være "overhalet indenom" af CTP, computer-to-plate-teknologien, hvor man både undgår filmkemikalier og film, da originalmotivet via computer overføres direkte til trykpladen. Det skal dog bemærkes, at der er andre miljøpåvirkninger, som knytter sig til anvendelse af CTPlate.

Klik her, hvis du vil vide mere om CTPlate

Ved anvendelse af de nyere teknologier CTPress (computer-to-press) og CTPaper (computer-to-paper) er der ingen filmfremstilling.

Også på kemikalieområdet foregår der en udvikling. F.eks. er der udviklet en fremkalder uden hydroquinon baseret på ascorbinsyrederivater. Den er dyrere end almindelige fremkaldere med hydroquinon pga. større produktionsomkostninger, men er til gengæld mere "drøj" i brug. Nogle virksomheder er meget tilfredse med fremkalderen; på enkelte virksomheder har man set problemer i forhold til udstyret (valser mv.) afhængig af valsetyper og brugsmønstre /7/.

9. Pladefremstilling

Ved den traditionelle trykproces skal der efter layout og filmfremstilling fremstilles plader, som sættes i trykmaskinen. Der fremstilles én plade for hver farve, der skal trykkes med.

Til langt størstedelen af arkoffset trykning anvendes aluminiumsplader belagt med en tynd hinde af lysfølsom emulsion. Plader til vandfri offset er belagt med silikone ovenpå emulsionen.

Fremstilling af film og plader på traditionel vis er på mange trykkerier i dag helt eller delvist erstattet af CTP, og det forventes, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende år.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

De væsentligste påvirkninger af miljø og arbejdsmiljø, som pladefremstilling kan medføre, er:
Affald

Plader af aluminium skal sendes til omsmeltning og genbruges, da aluminum er et værdifuldt metal og meget energikrævende at udvinde.

Brugt pladefremkalder skal opsamles og sendes til destruktion.

Ressourceforbrug

Der bruges vand, pladefremkalder og energi i fremkaldelsesprocessen. Der findes forskellige anlæg, der kan tilsluttes pladefremkaldermaskinen, hvor henholdsvis vand og pladefremkalder recirkuleres, renses og genbruges, så forbruget bliver reduceret.

Nyere fremkaldermaskiner har automatisk styring, så der kun bruges vand, når der skal fremkaldes en plade i modsætning til "gamle" fremkaldermaskiner, hvor der var en konstant gennemstrømning af vand, bl.a. af hensyn til køling af maskinen.

Algemiddel

Det er oftest nødvendigt at tilsætte algemiddel for at undgå algevækst i pladefremkaldermaskinen, især hvis vandet recirkuleres. Nogle algemidler nedbrydes let i naturen, mens andre indeholder stoffer, der er uønskede i naturen (vandmiljøet). Almindelig praksis er, at vand, der har været recirkuleret, ikke ledes til kloak, men opsamles og destrueres pga. indholdet af algemiddel.

Produktionsbeskrivelse

Der fremstilles én plade for hver farve, der skal trykkes med.

Pladerne fremstilles ved at kontaktkopiere en udskudt filmmontage over på en lysfølsom plade. Det foregår i en kopiramme (kopiboks), hvor filmen belyses (eksponeres) med UV-lys, hvorefter pladen fremkaldes.

Fremkaldelsen er forskellig, alt efter om pladen skal anvendes til trykning i den traditionelle vådoffset eller i vandfri offset.

Klik her, hvis du vil vide mere om plader til vådoffset

Klik her, hvis du vil vide mere om plader til vandfri offset

Positive plader, dvs. plader der belyses med positive film, er de mest udbredte i ark offset-trykning, fordi det er mest praktisk at anvende til flerfarve-arbejde, da montage og udskydninger er baseret på positive film. Normalt holder pladerne til ca. 200.000 tryk, men hvis de hærdes ("bages") ved en relativt høj temperatur, kan de holde til det dobbelte antal /15/.

Der findes også negative offsetplader, men de anvendes hovedsageligt ved avisrotation og kun sjældent i arkoffset, og er derfor ikke omtalt nærmere her.

Vådoffset

Til langt størstedelen (anslået ca. 90% /16/) af professionel vådoffset anvendes monometalplader, som består af en aluminiumsplade belagt med en tynd hinde af lysfølsom emulsion.

Når en positiv film kopieres til en vådoffset plade, rammer lyset gennem de lyse/"hvide" områder ned på pladen, hvorved den lysfølsomme hinde nedbrydes. Ved fremkaldelse af pladen udvaskes den uhærdede, eksponerede hinde. De mørke, ikke-belyste områder på pladen er pladens farvebærende lag og er i trykprocessen dér, hvor farven vil sætte sig og dermed afgive farve på papiret; dvs. danne motivet.

Fremkaldelse af pladen sker i fuldautomatiske pladefremkaldermaskiner. Der sprayes pladefremkalder på pladen, som derpå bearbejdes mekanisk med roterende børster for at fjerne den uhærdede hinde, skylles med vand, gummieres med et gummieringsmiddel og tørres i en tørresektion. Imellem hvert af disse procestrin passerer pladen mellem valser/rakler og kvætses, dvs. fremkalder eller vand klemmes væk fra pladen. Overskydende fremkalder føres retur til fremkaldersektionen.

De fleste kommunale tilsynsmyndigheder tillader, at skyllevandet ledes urenset til kloak, fordi det ikke indeholder skadelige stoffer.

Vandforbruget kan reduceres væsentligt ved at tilslutte et vandspareranlæg til pladefremkaldermaskinen. I anlægget bliver vandet renset med filtre og recirkuleret (genbrugt). Det kan være nødvendigt at tilsætte algemiddel for at undgå vækst af mikroorganismer, men i nogle systemer til vandbesparelse hindres væksten ved brug af UV-stråler. Hyppig rensning af vandkar og fremkaldermaskinen kan hindre væksten, men det medfører et øget vandforbrug.

Fremkalder til positive vådoffset plader er en vandbaseret, svagt basisk opløsning; typisk en 5-10% ikke-fordampende, vandig silikatopløsning, som består af vand, alkalisalte, uorganiske baser m.m.

Pladefremkalderen mister effekten efter en vis tid pga. reaktion med luftens ilt (oxidation). Fremkalderens holdbarhed kan forlænges ved regenerering, hvor der sker en løbende tilsætning af friske komponenter.

Hvis der er fejl på pladen, kan der foretages manuel retouch med korrekturvæske (retouchmiddel). Hvis det er en større fejl, skal der eventuelt fremstilles en ny plade og eventuelt først en ny film.

Efter endt brug sælges pladen til aluminium-genindvinding eller arkiveres på virksomheden til brug for senere genoptryk. Før arkivering vaskes pladen af med pladerens og "konserveres" ved, at den med en svamp påføres gummieringsmiddel, som hindrer oxidation ("udtørring") af pladen.

Vandfri offset

Plader til trykning i vandfri offset er aluminiumsplader belagt med en lysfølsom emulsion af fotopolymer og øverst et lag silikone samt en tynd beskyttelsesfilm.

Når positive plader til vandfri offset belyses med UV-stråler, trænger lyset gennem de ikke-motivbærende områder af filmen og gennem det øverste lag af silikone ned på pladens fotopolymerlag. Fremkaldelse af pladen sker i lukkede fremkaldermaskiner ved hjælp af en fremkalder, roterende børster og skylning med vand. Under fremkaldelsen fjernes silikonelaget i de ubelyste (trykbærende) områder. På den færdige plade er der således silikonehinde på de trykfarveafvisende områder, mens det fritlagte polymerlag danner de trykbærende områder.

Fremkalder til positive vandfri offsetplader består typisk af en forbehandlingsvæske med alkohol (90% polypropylenglykol og 10% 1-butoxy-2-propanol) samt en efterbehandlingsvæske med 10-30% vandig opløsning af diethylenglykoldirivater /17/. Forbehandlingsvæsken er lavt-flygtig og har lav MAL-kode (0-1), og efterbehandlingsvæsken vurderes af leverandøren til ikke at være omfattet af mærkningsreglerne.

Der kan foretages korrektur ved at påføre silikone, som er opløst i flygtige organiske opløsningsmidler, på de steder, hvor trykbilledet skal fjernes.

Pladerne gummieres ikke før arkivering. Pladeproducenten har udviklet et produkt til beskyttelse af pladerne, men det anvendes ikke i de danske trykkerier med vandfri offset; praksis er blot at rense pladerne og lægge et beskyttelsespapir på, før de arkiveres /17/.

Vandfri offset plader kan ligesom plader til vådoffset omsmeltes og aluminiumet genbruges.

Miljøpåvirkninger

Fremstilling af plader giver anledning til påvirkninger af miljø og arbejdsmiljø, som beskrives herunder. Imidlertid findes der ikke tilstrækkelig viden til at prioritere de forskellige påvirkninger, så nedenstående tekst fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Ressourceforbrug

Forbruget af vand i fremkaldelsesprocessen kan reduceres ved at pladefremkaldermaskinen sluttes til et anlæg, hvor vandet renses med filtre og recirkuleres. De forskellige anlæg er nærmere beskrevet i kataloget "Anlæg til reduktion af kemikalie- og spildevandsudledninger fra fotoprocesser" /10/.

Der findes tilsvarende anlæg, hvor pladefremkalderen kan recirkuleres og genbruges et antal gange ved at gennemgå en filtrering, ionbytning og tilsætning af friske komponenter.

Fremkalderen til vandfri offset er meget koncentreret i forhold til fremkalderen til vådoffsetplader, som består af 90-95% vand. Det betyder lavere forbrug (ca. 1/10 af forbruget ved vådoffset) og en mindre mængde kemikalieaffald.

Til gengæld består det ene af de to produkter, der anvendes til fremkaldelse af plader til vandfri offset, af opløsningsmidler. I kriterierne for det nordiske miljømærke Svanen tilkendegives, at vandbaseret pladefremkalder miljømæssigt er at foretrække, da der opnås en pointmæssig fordel ved at anvende vandbaseret pladefremkalder fremfor opløsningsmiddelbaseret pladefremkalder /11/.

Spildevand

Når pladen skylles som en del af fremkaldeprocessen, kan små rester af kemikalier ende i skyllevandet - for vådoffset plader drejer det sig om pladefremkalder, fotoemulsion og gummieringsmiddel; for vandfri offset plader er det pladefremkalder og silikonerester, som dog kan fjernes med filter. "Overslæb" af kemikalier til skyllevandet kan begrænses ved bl.a. god vedligeholdelse og justering af valser i fremkaldermaskinen.

Der er foretaget en grundig vurdering af stoffer, som udledes til spildevand. Kemikalier til positive vådoffset plader vurderes således: emulsion tildeles laveste miljøfarlighedsscore (Cp), fremkalder og gummieringsmiddel tildeles mellemste score (Bp), fordi de kan indholde overfladeaktive stoffer (detergenter), og korrekturmiddel tildeles ligeledes scoren Bp. Kemikalier til vandfri offset er ikke vurderet i rapporten /16/.

I praksis er mængderne af kemikalierester i skyllevandet så små, at der generelt ikke stilles krav fra de kommunale miljømyndigheders side om opsamling af skyllevandet til destruktion.

Tilsvarende stilles der ikke krav vedrørende udledning af spildevand fra fremstilling af almindelige, ikke-sølvholdige offsetplader i kriterierne for det nordiske miljømærke, Svanen /11/.

Algemiddel

Det kan være nødvendigt at tilsætte algemiddel for at undgå mikroorganismer (alger og bakterier) i pladefremkaldermaskinen, især hvis vandet recirkuleres. Nogle algemidler nedbrydes let i naturen, mens andre indeholder stoffer, der er uønskede i naturen (vandmiljøet). Algemiddel kan have samme effekt i rensningsanlæg og i naturen som i fremkaldermaskinen; det dræber alger, hvilket også går ud over de "gode" alger i vandmiljøet, som kan rense vandet og/eller være føde for andre organismer.Oftest opsamles og destrueres det vand, der har været recirkuleret, i stedet for at blive ledt til kloak.

Affald

Ved fremstilling af plader opstår følgende affald: brugte (kasserede) plader, brugt pladefremkalder samt eventuelt brugte filtre fra fremkaldermaskine og vandspareranlæg.

De fleste arkoffset-plader består af aluminum, som er et værdifuldt metal med mange anvendelsesmuligheder. Aluminium udvindes af mineralet bauxit, hvilket er en meget energikrævende proces. Pladerne bør derfor afleveres til særlige affaldsbehandlere (produkthandlere), som sælger pladerne videre til aluminiumssmelteværker i Danmark eller udlandet, hvor pladerne omsmeltes, så aluminiumet kan genbruges. Selvom omsmeltningen er energikrævende, fordi aluminium først smelter ved 660° C, kræver omsmeltningen kun ca. 5 % af den energi, der går til at fremstille nyt aluminium ud fra bauxit /19/.

Brugt pladefremkalder og eventuelle rester af andre kemikalier, som gummieringsmiddel, skal sendes til destruktion hos særlig affaldsbehandler. Hos nogle affaldsbehandlere består destruktionen i, at fremkalderen renses, f.eks. i industrirenseanlæg, og derefter ledes til havet. Hvis fotokemikalierne sendes til Kommunekemi, består destruktionen i afbrænding, så vandet fordamper, og metaller m.m. opsamles i asken/slammet, som deponeres.

Brugte filtre destrueres ved afbrænding, enten i almindelige forbrændingsanlæg til blandet brændbart affald eller hos særlige affaldsbehandlere, f.eks. Kommunekemi.

Arbejdsmiljø

Der anvendes forskellige kemikalier ved pladefremkaldelsen. Brugen af kemikalier vil altid have en påvirkning af arbejdsmiljøet. Påvirkningen kan begrænses væsentligt ved at håndtere kemikalierne med omtanke, dvs. holde beholdere lukket, tørre spild op straks og anvende egnede personlige værnemidler som handsker.

Klik her, hvis du vil vide mere om brug af kemikalier

Brug af kemikalier

Et led i processen, hvor god håndtering af kemikalier er særlig vigtig, er blanding af fotokemi. Tidligere kunne man udelukkende få fotokemikalierne leveret i dunke, enten brugsklar men oftest til videre opblanding med vand. Indenfor de senere år er der udviklet pulverbaserede pladefremkaldere, hvilket betyder mindre emballagemængde og mindsket transport både hen til virksomheden og internt i virksomheden. Miljømæssigt er det dog værd at bemærke, at mange af de pulverbaserede kemikalier kun er mulige at fremstille som en opløsning, som herefter tørres ved inddampning, som er en energiforbrugende proces /20/. Det betyder også, at pulverbaserede kemikalier ofte er dyrere end de væskebaserede, og pulverbaserede pladefremkaldere er da heller ikke særlig udbredte i de grafiske virksomheder.

Retouchemidler er de "skrappeste" kemikalier, der anvendes ved pladefremstilling. Flydende retouche, der påføres med pensel, bør undgås, da nogle af produkterne har meget høj MAL-kode (5-6), indeholder reproduktionsskadende stoffer og er mærket "Giftig". Retouchemiddel anvendes dog kun begrænset og flydende retouche er i vid udstrækning erstattet af pennetucher med retouchemiddel (for vandfri offsets vedkommende små tuber), hvorved påvirkningen af arbejdsmiljøet er væsentligt reduceret.

Retouchmidlerne til henholdsvis positive vådoffset plader og positive vandfri offset plader adskiller sig ikke meget fra hinanden med hensyn til påvirkningen af arbejdsmiljøet. Retouchemiddel til positive vådoffset plader kan indeholde uorganiske syrer (feks. fosforsyre), flygtige organiske opløsningsmidler (feks. acetone), vand og additiver (f.eks. siliciumdioxid) /16/. Retouchemiddel til positive vandfri offset plader består af silikone, som er opløst i flygtige organiske opløsningsmidler. Produktet har typisk en høj MAL-kode (5-3) og indeholder op til 5% tetrahydrofuran, som er stærkt lokalirriterende, meget flygtig og brandfarlig.

Til negative plader, som kun anvendes meget begrænset i arkoffset-trykning, anvendes mere skadelige kemikalier. Retouchemiddel til negative vådoffset plader indeholder flussyre, som er en vandig fortynding af det stærkt ætsende hydrogenflourid /16/. Også fremkalderen til negative vådoffset plader er "skrappere" end fremkalderen til positive plader, da den indeholder svovlforbindelser (sulfonater) og flygtige organiske opløsningsmidler (alkohol).

Fremtidsperspektiver

Der har i det seneste årti foregået en stor teknologisk udvikling indenfor prepress. Mange grafiske virksomheder investerer i disse år i CTPlate (computer-to-plate) udstyr, der afløser den traditionelle pladefremkaldelse. Det skal bemærkes, at der er andre miljøpåvirkninger knyttet til CTPlate.

Klik her, hvis du vil vide mere om CTPlate

10. CTPlate

Computer-to-plate, CTPlate, er en ny teknologi, der kan erstatte filmfremstilling og den traditionelle pladefremstilling. CTPlate indebærer, at teksten overføres direkte fra computer til plade, så film undgås.

CTPlate indføres i flere og flere danske trykkerier. Såvel plader til trykning i vådoffset som vandfri offset, populært kaldet tøroffset, kan fremstilles ved brug af CTP-teknikken.

Der er flere forskellige pladetyper og deraf følgende forskelle i fremstilling af pladen med belysningsmetode og eventuel fremkaldelse. Området er i konstant udvikling.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

De væsentligste påvirkninger af miljø og arbejdsmiljø, som fremstilling af CTP-plader kan medføre, er:
Affald

De fleste plader til CTP består af aluminium, som skal sendes til omsmeltning og genbruges, da aluminum er et værdifuldt metal og meget energikrævende at udvinde.

Hvis der anvendes sølvholdige pIader (sølvhalid plader) er indholdet af sølv i fremkaldte plader så lavt (max. 1 g sølv pr. m2 plade /6/), at affaldsmodtagerne genvinder dem ligesom plader uden sølv.

Brugte laserdioder skal bortskaffes som elektronikaffald.

Hvis der anvendes pladetyper, der skal fremkaldes med kemikalier, skal de brugte kemikalier opsamles og sendes til destruktion.

Ressourceforbrug

Der bruges vand, pladefremkalder og energi i fremkaldelsesprocessen. Der findes forskellige anlæg, der kan tilsluttes pladefremkaldermaskinen, hvor henholdsvis vand og pladefremkalder recirkuleres, renses og genbruges, så forbruget bliver reduceret.

Nyere fremkaldermaskiner har automatisk styring, så der kun bruges vand, når der skal fremkaldes en plade i modsætning til "gamle" fremkaldermaskiner, hvor der var en konstant gennemstrømning af vand, bl.a. af hensyn til køling af maskinen.

Algemiddel

Hvis der anvendes pladetyper, der skal fremkaldes på traditionel vis med kemikalier og vand, kan det være nødvendigt at tilsætte algemiddel for at undgå algevækst i pladefremkaldermaskinen, især hvis vandet recirkuleres. Nogle algemidler nedbrydes let i naturen, mens andre indeholder stoffer, der er uønskede i naturen (vand-miljøet). Almindelig praksis er, at vand, der har været recirkuleret, ikke ledes til kloak, men opsamles og destrueres.

Sølvholdige plader

Hvis der anvendes sølvhalid plader, skal man være opmærksom på sølvindhold i affaldet: skyllevand, brugte kemikalier og kasserede plader.

Da sølvforbindelser er skadelige for miljøet, er der i miljølovgivningen med spildevandsvejledningen angivet en maksimalt tilladt udledning af sølv til kloak på 0,25 mg/liter. Virksomheden kan f.eks. overholde kravet ved hjælp af forskellige renere teknologier.

Fremkalderen indeholder hydroquinon, som er mistænkt for at kunne give fosterskader, og derfor er det almindelig praksis i branchen, at gravide ikke arbejder med fremkaldere, der indeholder hydroquinon.

Produktionsbeskrivelse

Fremstilling af en tryksag starter med layout. Hvis man anvender CTP-teknologien overføres motivet direkte fra computer til plader uden brug af fotografisk film.

Der findes flere forskellige typer plader til CTP-teknologien, og området er i konstant udvikling. Sølvhalid, fotopolymerplader og termoplader er de mest kendte og anvendte typer, men der findes også andre pladetyper som OPC-plader, inkjet plader og hybridplader.

Pladerne til CTP betegnes digitale plader og kan inddeles i optiske og termiske plader. Optiske plader, f.eks. sølvhalid og fotopolymerplader, er følsomme overfor synligt lys, mens termiske plader (termoplader) kan håndteres i dagslys.

Fotopolymerplader er negative plader. Sølvhalid og termoplader findes både som positive og negative plader, men ligesom ved traditionel pladefremstilling er positive CTP-plader de mest anvendte til arkoffset-trykning i Danmark. Princippet i positive plader er, at de belyste (eksponerede) områder af pladen udvaskes ved fremkaldelse af pladen, og de ikke-belyste områder på pladen er i trykprocessen dér, hvor farven vil sætte sig og dermed afgive farve på papiret; dvs. danne motivet.

Klik her, hvis du vil vide mere om de forskellige pladetyper

De fleste CTP-anlæg, også kaldet platesettere, består i princippet af en lasereksponeringsenhed og en fremkaldermaskine. I laser-eksponeringsenheder belyses pladen med IR-stråler, UV-stråler eller synligt lys, afhængig af pladetypen. Efterfølgende fremkaldes plader. Der findes dog sølvhalidplader og termoplader også som "procesfri" typer, som efter belysning sættes direkte i trykmaskinen uden at blive fremkaldt.

Fremkaldelsen foregår ved, at pladen køres gennem fremkaldebadet, samtidig med at den bearbejdes mekanisk med roterende børster for at fjerne den uhærdede hinde, derpå skylles den med vand, gummieres med et gummieringsmiddel og tørres i en tørresektion. Imellem hvert af disse procestrin passerer pladen mellem valser/rakler og kvætses, dvs. fremkalder eller vand klemmes væk fra pladen. Overskydende fremkalder føres retur til fremkalderreservoir.

Pladefremkalderen mister effekten efter en vis tid pga. reaktion med luftens ilt (oxidation). Fremkalderens holdbarhed kan forlænges ved regenerering, hvor der sker en løbende tilsætning af friske komponenter.

Skyllevandet kan, efter tilladelse fra den kommunale tilsynsmyndighed, ledes til kloak. Der findes vandspareranlæg, som kan sluttes til pladefremkalderen, hvor vandet recirkuleres, renses med filtre og genbruges, så vandforbruget bliver reduceret. Det kan være nødvendigt at tilsætte algemiddel for at undgå vækst af mikroorganismer, men i nogle systemer hindres vækst ved brug af UV-stråler. Hyppig rensning af vandkar og fremkaldermaskine kan hindre væksten, men det medfører et øget vandforbrug.

I forhold til traditionelle plader er der sjældent fejl i form af støv og andre urenheder på CTP-plader, fordi der ikke foregår en egentlig kopiering. Der findes korrekturmidler til manuel korrektur på CTP-plader, men det er ikke så enkelt, så hvis der forekommer fejl i pladen, vælger man ofte at fremstille en ny plade.

Efter endt brug sælges pladen til aluminiumsgenindvinding eller arkiveres på virksomheden til senere genoptryk. Før arkivering vaskes pladen af med pladerens og "konserveres" ved, at den med en svamp påføres gummieringsmiddel, som hindrer oxidation ("udtørring") af pladen.

Pladetyper

Sølvhalid plader

Sølvhalid plader kaldes også sølvbaserede plader eller sølvdiffusionsplader. Pladen består af aluminium belagt med et lag sølvkim, et barrierelag og øverst et lag emulsion, som består af sølvhalid-partikler i gelantine. Efter belysning trænger sølvhalid partikler i emulsionslaget ned til sølvkimlaget og omdannes til rent sølv. Pladen påføres fremkalder, behandles med finisher og derpå fjernes emulsionslag, barrierelag og ikke eksponerede arealer af sølvkimlaget med varmt vand /7/.

Sølvhalidpladerne er udbredt på det danske marked, men på vej til at blive afløst af fotopolymerplader og termoplader, som ikke indeholder sølv /8/. Pladernes høje lysfølsomhed betyder, at der kræves langt mindre energi til belysning i forhold til andre plader, men lysfølsomheden betyder også, at de ikke kan håndteres i dagslys. Ved at vælge pladetyper uden sølv undgår man desuden at skulle håndtere sølvholdigt affald (spildevand, plader og fotokemikalier).

Fotopolymerplader

Fotopolymerplader er den mest anvendte type CTP-plade i verden og stærkt på vej til, sammen med termoplader, at fortrænge sølvhalidpladerne fra det danske marked /8/. Pladerne består af aluminium belagt med en hinde af fotopolymer og et beskyttelseslag af polyvinylacetat, der beskytter pladen mod luftens ilt. Pladerne er negative, og belysningen starter en polymerisation i de områder, der bliver motivbærende. Efter belysning "fremkaldes" (udvaskes) pladerne i en vandig alkalisk fremkalderopløsning, renses og gummieres. Pladerne kan efter fremkaldelsen hærdes ("indbrændes" eller "bages") for at opnå større slidstyrke til tryk i meget store oplag.

Termoplader

Termoplader er på vej ind på markedet og anses, på linie med fotopolymerplader, at være fremtidens CTP-pladeteknik /8/. De typiske termoplader er aluminiumplader påført lag af varmefølsom emulsion og eventuelt beskyttelseslag. Der findes også termoplader af polyester, men de vurderes at være på vej ud af markedet, efterhånden som de mere holdbare aluminiumsplader er blevet billigere /9/. Der findes flere forskellige typer termoplader, afhængig af laser og maskinkonstruktion (intern eller ekstern tromle princip), som dog ikke beskrives nærmere her. Fælles for termopladerne er, at de eksponeres med varme fra en IR-laser.

De termoplader, der i dag er på markedet til kommerciel brug, skal fremkaldes, men der findes typer, som er "procesfri", det vil sige, at de fremkaldes uden kemikalier. De områder af pladen, som ikke skal danne motivet og derfor ikke hærder ved belysningen, kan blæses af som silikonestøv. Pladetypen anvendes p.t. kun til små oplag.

Andre pladetyper

OPC-plader (organiske fotokonduktorer) anvendes stort set ikke mere i Danmark; de har været anvendt på enkelte danske avistrykkerier, men er på vej ud /7/ /8/.

Inkjet plader anvendes kun begrænset til små oplag /8/.

Der er gennem årene udviklet forskellige hybridplader som kombinationer mellem pladetyperne (sølvhalid og fotopolymer, sølvhalid og termo, fotopolymer og termo), men de anvendes stort set ikke kommercielt.

Miljøpåvirkninger

Fremstilling af CTP-plader giver anledning til påvirkninger af miljø og arbejdsmiljø, som beskrives herunder. Imidlertid findes der ikke tilstrækkelig viden til at prioritere de forskellige påvirkninger, så nedenstående tekst fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Ressourceforbrug

Forbruget af vand i fremkaldelsesprocessen kan reduceres ved, at pladefremkalderen tilsluttes et anlæg, hvor vandet recirkuleres, renses med filtre og genbruges, hvis dette ikke er en integreret del.

De forskellige anlæg er nærmere beskrevet i "Anlæg til reduktion af kemikalie- og spildevandsudledninger fra fotoprocesser" /10/.

Der findes tilsvarende anlæg, hvor pladefremkalderen kan recirkuleres og genbruges et antal gange ved at gennemgå en filtrering, ionbytning og tilsætning af friske komponenter.

Spildevand

Når pladen skylles som en del af fremkaldeprocessen, kan små rester af pladefremkalder, fotoemulsion og gummieringsmiddel ende i skyllevandet. "Overslæb" af kemikalier til skyllevandet kan begrænses ved bl.a. god vedligeholdelse og justering af valser i fremkaldermaskinen.

I praksis er mængderne af kemikalierester i skyllevandet så små, at der generelt ikke stilles krav fra miljømyndighedernes side om opsamling af skyllevandet til destruktion.

Hvis der anvendes sølvhalidplader, vil der være små mængder af sølv i skyllevandet. Da sølvforbindelser er skadelige for miljøet, er der i miljølovgivningen med spildevandsvejledningen angivet en maksimalt tilladt udledning af sølv til kloak på 0,25 mg/liter /13/.

I kriterierne for det nordiske miljømærke, Svanen, sættes kravet om maksimal udledning af sølv i spildevand i forhold til areal af fremkaldt plade, max. 10 mg sølv pr. m2 plade /11/.

Virksomheden kan f.eks. overholde kravet ved hjælp af én af følgende renere teknologier:

tilslutte et anlæg, hvor skyllevandet recirkuleres og genbruges et antal gange, hvorefter det opsamles og sendes til destruktion hos affaldsmodtager.
fjerne sølv fra skyllevandet før det udledes til kloak ved at tilslutte en såkaldt "sølvudvinder" eller "sølvmine", som består af en lille beholder med en sølvkatode, hvor sølvet "fanges". Sølvet kan derefter genbruges. Processen kaldes elektrolyse eller ionbytning.
Algemiddel

Det kan være nødvendigt at tilsætte algemiddel for at undgå vækst af mikroorganismer (alger og bakterier) i pladefremkaldermaskinen, især hvis vandet recirkuleres. Nogle algemidler nedbrydes let i naturen, mens andre indeholder stoffer, der er uønskede i naturen (vandmiljøet). Algemiddel kan have samme effekt i rensningsanlæg og i naturen som i filmfremkalderen; det dræber alger, hvilket også går ud over de "gode" alger i vandmiljøet, som kan rense vandet og/eller være føde for andre organismer. Oftest opsamles og destrueres det vand, der har været recirkuleret, i stedet for at blive ledt til kloak.

Affald

Ved fremstilling af CTP-plader opstår følgende affald: brugte (kasserede) plader og brugte lasere.

For de pladetyper der skal fremkaldes, hvilket gælder stort set alle dem, der p.t. anvendes kommercielt, opstår desuden brugt pladefremkalder, spildevand samt eventuelle brugte filtre fra fremkaldermaskine og vandbehandlingsanlæg.

De fleste CTP-plader består af aluminum, som er et værdifuldt metal med mange anvendelsesmuligheder. Aluminium udvides af mineralet bauxit, hvilket er en meget energikrævende proces. Pladerne bør derfor afleveres til særlige affaldsbehandlere (produkthandlere), som sælger pladerne videre til aluminiumssmelteværker i Danmark eller udlandet, hvor pladerne omsmeltes, så aluminiumet kan genbruges. Selvom omsmeltningen er energikrævende, fordi aluminium først smelter ved 660° C, kræver omsmeltningen kun ca. 5% af den energi, der går til at fremstille nyt aluminium ud fra bauxit /19/.

Indholdet af sølv i fremkaldte sølvhalid plader er så lavt (max. 1 g sølv pr. m2 plade /6/), at affaldsmodtagerne genvinder dem ligesom plader uden sølv.

Hvis der anvendes polyesterplader, afleveres de til destruktion og forbrændes hos særlige affaldsbehandlere, f.eks. Kommunekemi.

Brugt pladefremkalder og eventuelle rester af andre kemikalier, som gummieringsmiddel, skal sendes til destruktion hos særlig affaldsbehandler. Hos nogle affaldsbehandlere består destruktionen i, at fremkalderen renses, f.eks. i industrirenseanlæg, og derefter ledes til havet. Hvis fremkalderen sendes til Kommunekemi, består destruktionen i afbrænding, så vandet fordamper, og metaller m.m. opsamles i asken/slammet, som deponeres.

Brugte filtre destrueres ved afbrænding, enten i almindelige forbrændingsanlæg til blandet brændbart affald eller hos særlige affaldsbehandlere, f.eks. Kommunekemi.

Arbejdsmiljø
Brug af kemikalier

Ved anvendelse af CTP-plader, der kræver fremkaldelse med kemikalier, skal man være opmærksom på, at brugen af kemikalier altid vil have en påvirkning af arbejdsmiljøet. Påvirkningen kan begrænses væsentligt ved at håndtere kemikalierne med omtanke, dvs. holde beholdere lukket og tørre spild op straks.

Da nogle af indholdsstofferne i de forskellige kemikalier er ætsende, skal der anvendes handsker ved håndtering af kemikalierne for at undgå hudkontakt.

Fremkaldere til CTP-plader består, ligesom fremkaldere til traditionelle plader, af vandige opløsninger af alkalisalte (kaliumhydroxid eller natriumhydroxid) /12/. Til sølvhalid plader indeholder fremkalderen desuden hydroquinon, mens finisheren kan bestå af en vandig opløsning af uorganiske salte /6/.

Fremtidsperspektiver

Der har i det seneste årti foregået en stor teknologisk udvikling indenfor prepress. Mange grafiske virksomheder investerer i disse år i CTP (computer-to-plate)-anlæg.

Også indenfor CTP-teknikken foregår der en konstant udvikling af nye pladetyper, lasere m.v. Således anses trykplader med sølvbaserede kopihinder (sølvhalidplader) for at være "et skridt på vejen" og forventes at forsvinde i løbet af få år, idet de erstattes af fotopolymere kopihinder med ekstremt høj lysfølsomhed sammenlignet med traditionelle diazo-eller fotopolymere offsetplader. Termoplader spås en stor markedsandel, da de kan håndteres i dagslys og måske i fremtiden ikke kræver fremkaldelse.

Der er indenfor de seneste år også udviklet et CTP-system, hvor traditionelle offsetplader belyses med UV-stråler; en teknologi der endnu er på udviklingsstadiet.

Det formodes, at fremstilling af plader til tøroffset ved brug af CTP-teknikken vil vinde frem.

Det er dog værd at hæfte sig ved, at det måske viser det sig, at ikke bare traditionelle film og plader, men også CTP-plader indenfor en overskuelig fremtid er overflødige pga. udviklingen af Computer-to-press (CTPress) teknikken.

11. Trykning (Indledning)

Arkoffset-trykning bygger på det princip, at vand og olie skyr hinanden. Til brug for trykningen anvendes en trykplade med den egenskab, at visse områder af pladen skyr vand og tiltrækker olien (kaldet de farvebærende områder), mens andre områder skyr olie (kaldet de vandbærende områder).

Trykmaskiner er opbygget med et antal trykværker. I hvert trykværk opspændes en plade. Der findes trykmaskiner med 1, 2, 4, 5, 6, 8 og 10 trykværker, hvor papirarket føres fra trykværk til trykværk, så der kan trykkes med op til 10 nuancer i én arbejdsgang. Trykmaskiner, der kan trykke i to eller fire farver, er stadig mest udbredt i de danske arkoffset-trykkerier. En 4-farve trykmaskine kan trykke med de fire standardfarver, kaldet CMYK- eller Europa-farver, som alle nuancer kan dannes ud fra. På grund af trykfarvens evne til at sætte sig hurtigt på papiret, er det muligt at trykke "vådt i vådt".

Trykket kan eventuelt beskyttes med en overtrykslak, som kan påføres i et trykværk i trykmaskinen.

I trykmaskinen fordeles vand på trykpladen ved hjælp af valser. Vandet - som benævnes fugtevand, fordi det fugter pladen - er tilsat forskellige fugtevandstilsætninger (koncentrater), der skal sikre kemisk balance mellem vand og farve. Nogle af tilsætningerne regulerer vandets surhedsgrad (pH-værdi), mens alkohol kan tilsættes for at nedsætte vandets overfladespænding.

Derefter påføres pladen trykfarve. Farven er meget tyk, og et antal valser sikrer, at farven fordeles jævnt på pladen. Da trykfarven er oliebaseret, lægger den sig på de steder, hvor pladen skyr vandet, og sådan dannes motivet. Trykfarver til offset kan være baseret på mineralske eller vegetabilske olier.

Når farven skal afsættes (engelsk: offset) til papiret, sker det ved, at farve fra pladen afsættes på en gummidug, der herefter afsætter trykbilledet på papiret, der føres mellem en gummidugs- og modtrykscylinder.

Såvel under som efter trykningen er det nødvendigt at afvaske plader, valser, gummiduge og maskindele for farverester og fibre fra papiret. Hertil anvendes afvaskere af forskellig sammensætning.

Der foregår konstant en teknologisk udvikling af trykmaskinerne. Mange af de arbejdsprocesser, der tidligere foregik manuelt, kan i dag foretages automatisk på trykmaskinen: afvaskning, skift af plader, farvepåfyldning, indretning af farver og papir samt justering af farvetilførsel, fugtevandtilførsel og balancen mellem farve og fugtevand.

Den teknologiske udvikling har også betydet udvikling af nye trykmetoder. Vandfri offset , populært kaldet tøroffset, er en nyere teknologi, som endnu ikke er så udbredt i Danmark. Som navnet antyder, er der intet fugtevand til at "afgrænse" farvens udbredelse på papiret. I stedet anvendes specielle plader med et lag silikone ovenpå et lag af fotopolymer.

Trykprocessen kan foregå "mere eller mindre" digitalt. Der er udviklet digitale trykmaskiner, hvor trykpladerne fremstilles i trykværket ud fra data, som overføres fra computer. Princippet benævnes computer-to-press, CTPress, hvoraf nogle er vandfrie.

Ved CTPaper, som er en anden betegnelse for digital trykning, overføres teksten direkte fra computer til papir, dvs. tryksagen printes på baggrund af digitalt lagrede data.

Læs mere her:

Trykfarver

Afvaskere

Fugtevand

Overtrykslakker

12. Trykfarver

Trykfarver er et af de vigtigste materialer inden for grafisk produktion. Sammensætningen af trykfarver er yderst kompleks, og der kan være meget stor forskel på sammensætningen, idet der stilles varierende krav til trykfarvernes egenskaber afhængigt af produktionsforholdene under trykning og tryksagens anvendelse.

Trykkerierne beslutter, hvilke farvetyper de vil anvende ud fra produktions- og kvalitetssynspunkter. I de fleste tilfælde ønskes der en hurtig og effektiv tørring på papiret, i andre tilfælde er det ønskeligt, at farverne ikke tørrer så hurtigt. Der findes også farver, der er bedst egnede til trykning på ubestrøget papir, medens andre er tilpassede bestrøget papir osv. Måske har trykkeri og kunden særlige ønsker med hensyn til den færdige tryksags farveintensitet, glans og gnidefasthed. Trykfarve, der anvendes til plakater, der skal ophænges udendørs, skal udvise stor lysægthed. Hvis tryksagen skal lakeres eller kacheres, vælges der lakerbare eller kacherbare farver, så man undgår, at trykket ødelægges ved behandlingen.

Trykfarver til offset er oliebaserede, og olien er enten vegetabilsk eller mineralsk. Der findes dog også UV-farver, som ikke er oliebaserede, men de anvendes i offset kun i et yderst begrænset omfang og beskrives derfor ikke her.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

Farver baseret på vegetabilske olier antages for, set i en miljømæssig sammenhæng, at være at foretrække i forhold til farver baseret på mineralske olier. Der eksisterer dog ikke en egentlig livscyklusanalyse, der dokumenterer dette /23/.
Olier

Brugen af farver baseret på vegetabilske olier motiveres med to vigtige argumenter: I modsætning til mineralolierne er de modificerede vegetabilske olier fremstillet af fornyelige ressourcer, og det slam, der dannes ved deinking af tryksager, er lettere bionedbrydeligt. Det er dog værd at bemærke, at selvom de modificerede vegetabilske olier er fremstillet af fornyelige materialer, omfatter produktionen af olien, raffinering og den efterfølgende kemiske behandling (omesterificeringen) elementer, der udgør en belastning for miljøet /23/. I denne sammenhæng er det desuden værd at bemærke, at olien kun udgør ca. 22-35% af de samlede indholdsstoffer i farven.

I kriteriedokumentet for det nordiske miljømærke Svanen for tryksager betegnes farven som vegetabilsk baseret, hvis indholdet af mineralolier er max. 2% og tildeles heraf 0 point. Hvis indholdet af mineralolier er over 2%, betegnes farven mineralsk baseret og tildeles heraf 1 point. Igen er det vigtigt at bemærke, at der ikke eksisterer en livscyklus-analyse, der dokumenterer, at disse farver udgør en renere teknologi, selvom de anbefales i henhold til kriterierne for den nordiske Svanemærkning /11/. Pointfordelingen er lavet ud fra den betragtning, at jo lavere point, jo lavere miljøbelastning.

Pigmenter

Trykfarver til arkoffset indeholder organiske pigmenter, som ikke er baseret på pigmenter, der indeholder giftige tungmetaller.

Intet indhold af flygtige organiske opløsningsmidler

Trykfarver til arkoffset indeholder ikke flygtige organiske opløsningsmidler og bidrager dermed ikke til virksomhedens emission af flygtige organiske opløsningsmidler.

Arbejdsmiljø

Farver til arkoffset belaster ikke arbejdsmiljøet med sundhedsskadelige opløsningsmiddeldampe. Der er næppe nogen arbejdsmiljømæssig forbedring ved at anvende farver baseret på vegetabilske olier frem for mineraloliebaseret, idet de mineralolier, der anvendes i farverne, nærmest er ufordampelige ved stuetemperatur.

Både mineralolier og vegetabilske olier kan give irritation ved gentagen hudkontakt. Både farver baseret på mineralolier og farver baseret på vegetabilske olier kan indeholde bindemidler fremstillet af fyrretræsharpiks, som kan gøre dem allergene /24/.

Produktionsbeskrivelse

Trykfarveproducenterne leverer en lang række standardiserede kulører. Specialkulører kan ligeledes leveres af tryksagsproducenterne, men trykkerierne blander ofte selv specialfarver ved hjælp af et begrænset antal farver, f.eks. efter Pantoneâ blandesystemet. Ved trykning af 4-farvebilleder anvendes såkaldte CMYK-farver (cyan, magenta, gul, sort), der næsten altid har standardiserede kulører (ISO-standard, Europa-farver). Der findes både vegetabilske og mineralske farver.

Forskellen på vegetabilske farver og mineralske farver beror på forskelligheden af de olier, der indgår i farverne. I mineralske farver vil der være 22-35% mineralolier som fortyndingsmiddel eller opløsningsmiddel. Mineralolierne består af petroleumsdestillater med et kogeinterval mellem 250° C og 290° C. I vegetabilske farver er disse mineralolier erstattet med modificerede vegetabilske olier. De vegetabilske olier, der indgår i vegetabilske farver, kan bl.a. være soyaolie, rapsolie og linolie, som dog ofte er kemisk modificerede.

Offsetfarver er tykke i konsistensen, nærmest pasta-agtige, og de påføres papiret i et meget tyndt lag (omkring 0,001 mm). Farverne er derfor meget kraftigt pigmenteret sammenlignet med trykfarver til andre trykmetoder og maling.

Farver til arkoffset tørrer i to faser. Først indsuges de flydende bestanddele (olierne) i farverne i papiret, hvorved trykket bliver nogenlunde afsmitningsfrit. Herefter sker der en langsom kemisk reaktion mellem farvens indhold af tørrende olier eller alkyder og luftens ilt (oxidation), hvorved farven hærder og efter et stykke tid får de ønskede egenskaber i form af hårdhed og glans. Det kan tage mellem 24 og 38 timer, inden olien helt er oxideret til et tørt lag. IR-tørring kan fremskynde tørringen noget, idet man ved hjælp af IR-lamper opvarmer papiret med yderligere ca. 10-15° C.

Klik her, hvis du vil vide mere om trykfarvernes indholdsstoffer

Trykfarvers indholdsstoffer

Trykfarver indeholder pigmenter, bindemidler, additiver og fortyndingsmidler, som i mineralske farver består af højt kogende petroleumsdestillater. I vegetabilske farver er fortyndingsmidlerne vegetabilske olier, der som regel er kemisk modificerede.

Herunder er vist en tabel over den typiske sammensætning af en mineralsk baseret trykfarve samt givet nogle eksempler på nogle enkeltstoffer, som ofte indgår i denne farvetype:

 

 

Trykfarver til arkoffset (eksempler på enkeltstoffer, som indgår i trykfarven)

Pigmenter

12-28%
-pigmenter

Bindemidler

30-56%

- hårde harpikser (modificerede phenolharpikser)
-
flydende harpikser (linoliealkyder, soyaoliealkyder)
-
tørrende olier (vegetabilske olier f.eks lin-, soya-, rapsolier)

Olier

22-35%
-petroleumsdestillater (kogepunkter: 250° C-290° C)
eller modificerede vegetabilske olier

Additiver

4-12%
-sikkativer (kobolt(II)octoat, manganoctoat)
-antioxidanter (f.eks.,hydroquinon)
-voks (polyethylen voks eller paraffin)
-rheologimodificeringsmidler (aluminiumisopropoxid)
-lithoadditiver (EDTA, oleater)

De forskellige additiver tilsættes af forskellige grunde:
Sikkativer

Fungerer som katalysatorer for at fremskynde den oxidative tørreproces.

Antioxidanter

Tilsættes for at hæmme oxidation i utide (skinddannelse på overfladen, tørring i farvekasse og på valser ved stilstand)

Voks

Tilsættes for at opnå en større glathed i farvelaget på tryksagen samt beskyttelse mod beskadigelse og opnåelse af vandafvisning.

Rheologimodificeringsmidler

Tilsættes bl.a. for at opnå korrekt viskositet af farven og dermed høj skarphed i det trykte motiv

Lithoadditiver

Tilsættes for at binde forstyrrende divalente metalioner (primært Ca++) /16/.

Miljøpåvirkninger

Der er en række uafklarede forhold omkring miljøbelastningen ved trykfarver. Det skyldes, at der ikke findes en egentlig miljøvurdering, der omfatter en livscyklusvurdering af såvel produktion og brug af trykfarve samt bortskaffelse af tryksager. Derfor vil der herunder blot blive nævnt de miljøpåvirkninger, der er ved brugen af trykfarver, men det fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Ingen afdampning

Vegetabilske og mineralske olier i offsetfarver er nærmest ufordampelige ved stuetemperatur og giver derfor ingen VOC-emission

Affald

Ved brug af farve opstår der to typer af affald, farverester og emballage. Farverester betragtes som farligt affald. Emballageaffald kan bortskaffes til genbrug eller som blandet affald, såfremt emballagen er skrabet tom for farve.

Klik her, hvis du vil vide mere om farverester og emballageaffald

Pigmenter

Pigmenterne i farver til arkoffset er ikke baseret på giftige tungmetaller, men alle pigmenter kan indeholde minimale mængder bly, cadmium, kviksølv og chrom i form af urenheder. Den øvre grænse for den samlede mængde af disse er fastsat til 100 ppm (= 0,1 promille) for farver, der anvendes til tryksager, der skal mærkes med Svanen /11/ samt emballage /28/.

Farver til ark-offset indeholder normalt kun organiske pigmenter. Den eneste undtagelse er pigmenter til dækhvid samt guld- og sølvfarve.

Mange af de organiske pigmenter kan være belastende for vandmiljøet, hvis de ledes ud med spildevandet i form af kasseret fugtevand, vand fra rengøring af maskiner eller slam fra de-inking af kasserede tryksager.

Klik her, hvis du vil vide mere om pigmenter

Fornylige og ikke-fornyelige ressourcer

Farver indeholder ca. 22-35% olier. I modsætning til olierne i mineralske farver udgør olier i de vegetabilske farver en fornyelig ressource.

De fleste bindemidler og additiver i farverne stammer fra den petrokemiske industri. De er således fremstillet ud fra, hvad der må betegnes som ikke-fornyelige ressourcer. Bindemidlerne udgør 42-77% af indholdsstofferne i farven

Energi

Såfremt der anvendes IR-tørring, vil dette også bidrage til energiforbruget.

Genbrug

Papirfibrene i brugte tryksager kan genanvendes efter, at trykfarverne er fjernet. Det slam, der derved dannes, indeholder trykfarverester, der kan være miljøbelastende.

Klik her, hvis du vil vide mere om tryksagers genanvendelse

Arbejdsmiljø
Allergifremkaldende stoffer

Både mineralske og vegetabilske farver kan indeholde stoffer, som kan være allergifremkaldende.

Klik her, hvis du vil vide mere om arbejdsmiljøet i relation til de komponenter, der indgår trykfarverne

Arbejdsmiljø

Herunder er nævnt nogle af de sundhedsskadende effekter, som trykfarven kan give anledning til. I og med at flere af de mest skadelige stoffer i farven indgår i små mængder, samt at ventilationen i trykkerierne normalt er god, og at hudkontakt kan undgås ved brug af egnede handsker, formodes sundhedseffekterne ved arbejdet med farverne at være minimal. Undtagelsesvis til dette er, hvis man i forvejen har allergi mod komponenter, som findes i farven /25/.
Pigmenter

Det mest brugte pigment i trykfarver er sod, som under betegnelsen carbon black bruges i sorte farver. I princippet er carbon black rent kulstof, men i praksis er der en hel del andre stoffer på pigmentkornenes overflade. Mange af disse stoffer er allergene, og nogle mistænkes for at være kræftfremkaldende. Imidlertid er disse stoffer fast bundet til pigmentoverfladen. Arbejdstilsynet vurderer derfor, at tilstedeværelsen af carbon black i trykfarve ikke udgør nogen sundhedsrisiko.

Bindemidler

De bindemidler, som indgår i trykfarver, kan være af typen modificeret fyrretræsharpiks og derivater af fyrretræsharpiks. Der er en risiko for, at uomdannet fyrretræsharpiks optræder i farven i små mængder. Fyrretræsharpiks kan give kontaktallergi.

Fortyndingsmidler

I mineralske farver til ark-offset anvendes mineralolier med et kogeinterval mellem 250° C og 290° C som fortyndingsmiddel. Disse mineralolier har meget lavt damptryk ved stuetemperatur, og fordampningen fra valserne på trykmaskinen er minimal. Olierne anses ikke for at være flygtige. Mineralolierne i ark-offset afgiver således ikke normalt dampe, der anses for at udgøre en risiko i arbejdsmiljøet /23/ /26/.

Additiver og tørremidler

I trykfarver findes også en række additiver og flere af disse har vist sig at være allergi-fremkaldende og irriterende.

Farverester og emballageaffald

Offsetfarver bortskaffes i dag som farligt affald. Det er derfor vigtigt at reducere mængden af farveaffald. Tomme dåser af metal eller plast kan genbruges, hvis beholderne skrabes tomme. Alternativt bortskaffes emballagen som blandet affald, som forbrændes i kraftvarmeanlæg.

Det er generelt vigtigt at reducere farvespildet samt mængden af emballage. Dette kan f.eks ske ved at fokusere på emballagestørrelse og -typer.

Emballagestørrelser

Trykfarver til offset leveres normalt i 1, 2½ eller 5 kg metal- eller plastdåser. Til virksomheder, der anvender store mængder trykfarver, leveres farverne i større beholdere, hvorfra farven pumpes direkte frem til trykmaskinerne. Herved reduceres emballageaffaldet betydeligt.

Farver i tuber

Udover metal- eller plastbeholdere kan farver leveres i tuber med 1 kg eller 2½ kg. Dette er specielt egnet til trykkerier, der har behov for at opbevare farver (f.eks. ganske bestemte nuancer) over lang tid, idet farven ikke tørrer ud under opbevaringen. Hermed reduceres mængden af farveaffald. En anden fordel med tuberne er, at de trykkes fuldstændig flade og tomme med et specielt værktøj og kan genbruges eller bortskaffes som brandbart affald.

Farver i plastrør

Andre leverandører leverer trykfarver i plastrør eller patroner á f.eks. 2 kg. Ved hjælp af specialudstyr på trykmaskinen og trykluft presses farven ud af rørene og doseres i farvekassen. Dette kan ske manuelt eller automatisk. Farvespildet ved et system som dette er meget lavt , idet al farven presses ud af rørene. De tomme plastrør kan enten forbrændes eller genanvendes.

Pigmenter

Der anvendes mange forskellige typer pigmenter i farver til ark-offset. De er valgt af farvefabrikken ud fra overvejelser om kulør, transparens, påvirkning af trykfarvens trykbarhed, ægtheder, m.v. Pigmenterne kan give en miljømæssig belastning i forbindelse med udslip med spildevand fra rengøring af maskiner, kasseret fugtevand fra trykprocessen, røg ved afbrænding af papirprodukter og spredning af slam fra de-inking. De mest almindelige typer er:
Carbon black eller sod er pigmentet i alle sorte farver. Produktion af carbon black kan være forurenende, men som bestanddel af trykfarve giver det kun en minimal miljømæssig belastning.
Kulørte organiske pigmenter vil normalt indeholde stoffer, som ved nedbrydning i naturen omdannes til stoffer, der er skadelige for organismer, specielt i vandmiljøet /16/ /27/. Der er i denne forbindelse særligt fokus på de såkaldte azopigmenter, der findes i nogle trykfarver, specielt i gule og røde nuancer. Azopigmenter udgør ikke i sig selv et miljømæssigt problem, men visse af pigmenterne nedbrydes til aromatiske aminer, som kan være kræftfremkaldende. Forholdene omkring omfanget af azopigmenters tilstedeværelse i farver til arkoffset, samt problemerne forbundet hermed, er dog kun undersøgt i ringe omfang. Det forventes, at der i de kommende år vil bliver foretaget dybdegående undersøgelser af problemets omfang.

Ved forbrænding ved lave temperaturer (f.eks. i brændeovne eller pejse) kan der dannes giftige stoffer i røgen.

Mængden af giftige tungmetaller er så lav, at aske fra forbrændingen ikke anses for at være miljøbelastende. Det samlede indhold af bly, cadmium, kviksølv og chrom (+6) bør ikke overstige 100 ppm /11/, /28/. Enkelte pigmenter indeholder kobber eller barium, som dog ikke regnes for særligt belastende.

Specialpigmenter i form af metallisk messing eller aluminium anvendes til guld- og sølvfarve, og dagslysfluorescerende pigmenter til såkaldte "neon"-farver. Disse pigmenters miljømæssige forhold er ikke nærmere belyst, men det skønnes, at de udgør en større belastning end andre pigmenter.

Genanvendelse af tryksager

Generelt kan man sige, at papirfibrene i tryksager altid kan genanvendes. Men da de enkelte returpapirvirksomheder ønsker at opretholde en ensartet kvalitet på de afsværtede fibre uden for store procestab på deres anlæg, er der visse krav, der skal opfyldes til returpapiret. Tryksager med vegetabilske eller mineralske trykfarver er lette at genanvende og giver sjældent anledning til nogen specielle problemer i genanvendelsen /34/ /36/.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager

Fremtidsperspektiver

Der anvendes i dag i større og større omfang farve, der er baseret på vegetabilske olier fremfor farver baseret på mineralolier. Der er i branchen mange diskussioner om, hvorvidt det er rigtigt at gøre dette. For at det kan afgøres, skal der udarbejdes livscyklusanalyser, hvor der medtages miljøbelastningerne fra såvel produktion, brug og bortskaffelse.

Forskellige undersøgelser peger på, at der ved genanvendelse af tryksager trykt med farver baseret på vegetabilske olier kan opstå problemer. Dette er dog ikke endeligt afgjort.

Det er heller ikke i dag muligt at afgøre, hvorvidt pigmenterne i farverne udgør et reelt problem eller ej. Det forventes, at der i den nærmeste fremtid vil blive gennemført projekter, som vil belyse dette. Resultaterne af disse projekter vil komme til at indgå i dette værktøj.

13. Afvaskere

Afvaskere (også kaldet afvaskningsmidler eller afrensningsmidler) er betegnelsen for en række forskellige produkter, som anvendes til at fjerne farverester og papirfibre fra forskellige dele af trykmaskinen under og efter trykning.

Afvaskningen kan foregå manuelt ved, at trykkeren med en klud eller svamp vasker maskindelene af, eller automatisk ved at anvende indbygget afvaskningsanlæg i maskinen.

Indenfor de seneste årtier er der foregået en stor udvikling af ikke-flygtige afvaskere baseret på vegetabilske olier og lavtflygtige kulbrinter, som i vid udstrækning har erstattet brugen af flygtige afvaskere. Generelt er der pågået en udvikling blandt producenterne for at udvikle produkter med lavere MAL-kode.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

De væsentligste påvirkninger af miljø og arbejdsmiljø, som afvaskning kan medføre, er:
Flygtige organiske opløsningsmidler, VOC

Hvis der anvendes flygtige afvaskere påvirkes både miljø- og arbejdsmiljø. Flygtige afvaskere indeholder flygtige organiske opløsningsmidler, som er sundhedskadelige. De fjernes derfor fra det indre miljø, arbejdsmiljøet, ved udsugning, hvorved de føres ud i det ydre miljø. Her kan tilstedeværelse af VOC medvirke til dannelsen af fotokemisk luftforurening, især i form af ozon og smog.

Den grafiske branche har derfor de seneste mange år haft fokus på at erstatte brugen af flygtige afvaskere med ikke-flygtige afvaskere, f.eks. afvaskere baseret på vegetabilske olier og lavtflygtige kulbrinter.

Typer af afvaskere

I kriterierne for det nordiske miljømærke, Svanen, inddeles afvaskere i 4 forskellige grupper, der får point efter den miljøbelastning, de vurderes at have. Jo højere miljøbelastning, des flere point. Petroleumsprodukter, som er blandinger af kulbrinter, får 2 eller 3 point, efter hvor flygtige de er (kogepunkt over eller under 150° C), mens vegetabilske afvaskere får 0 point /11/.

Affald

Brugt afvasker (afvaskerrester) skal opsamles og sendes til destruktion hos særlig affaldsbehandler.

Der findes en del afvaskere i kludene, som anvendes ved manuel afvaskning. Almindelig praksis er, at kludene genbruges. På grund af kludenes indhold af afvaskere betragtes de som farligt affald, hvorfor de vaskes på særlige industrivaskerier, før de genbruges.

Produktionsbeskrivelse

Under trykning er det nødvendigt regelmæssigt at fjerne farver og papirstøv/fibre fra trykmaskinens farvevalser, gummiduge og modtrykscylindere for at holde en høj trykkvalitet. Efter trykning vaskes trykmaskinen grundigt af, og der skiftes eventuelt farver, før maskinen er klar til en ny trykopgave.

Der findes en lang række afvaskere på markedet til denne rengøring; mere end 100 produkter. To hovedgrupper er dominerende indenfor afvaskere til offset: estre baseret på vegetabilske olier (eller lignende syntetiske estre) og kulbrintedestillater, også kaldet petroleumsprodukter.

Klik her, hvis du vil vide mere om fremstilling af og indhold i de forskellige typer af afvaskere

Nogle petroleumssprodukter er flygtige, dvs. de fordamper hurtigt fra maskinen efter brug. Flygtige afvaskere er sundhedsskadelige, og der skal etableres effektiv udsugning ved trykmaskinerne for at hindre, at dampene skader medarbejderne i trykkeriet. Med udsugningen "flyttes" de flygtige afvaskere til det ydre miljø, hvor de bidrager til trykkeriets VOC-udledning. Det forsøges derfor at erstatte (substituere) flygtige afvaskere med ikke-flygtige afvaskere.

Klik her, hvis du vil vide hvad definitionen på flygtige afvaskere er

Klik her, hvis du vil vide mere om substitution af flygtige afvaskere med mindre flygtige

De fleste trykkerier anvender 2-3 forskellige afvaskere, men nogle virksomheder anvender flere. Det skyldes bl.a., at nogle afvaskere kan bruges til flere formål, mens andre er målrettet til afvaskning af f.eks. gummidug eller til at fjerne særligt besværlige farverester.

Nogle afvaskere anvendes til manuel afvaskning, hvor trykkeren påfører afvasker på en klud eller svamp, som maskindelene vaskes af med. Nyere trykmaskiner fås med indbygget afvaskningssystem, så man ved tryk på en knap får afvasket farvevalser og gummiduge, og - afhængig af system - eventuelt også modtrykscylindere og plader.

Til produktionen af tryksager, der skal mærkes med det nordiske miljømærke, Svanen, skal anvendes afvaskere med et indhold af aromater på under 1%. Dog accepteres, at max. 2% af det totale forbrug af afvaskere har et aromatindhold på mere end 1%.

Afvaskere inddeles i 4 forskellige grupper og får point efter den miljøbelastning, de vurderes at have. Jo højere miljøbelastning, des flere point:
flygtige petroleumsprodukter, som har kogepunkt under 150° C, får 3 point,
lavtflygtige petroleumsprodukter, som har kogepunkt over 150° C, får 2 point,
vegetabilske afvaskere får 0 point
mens øvrige afvaskere får 1 point /11/.

Fremstilling og indhold

Afvaskere består typisk af enten estre baseret på vegetabilske olier (eller lignende syntetiske estre), kulbrintedestillater, også kaldet petroleumsprodukter eller blanding af disse to hovedgrupper. Ofte er tilsat forskellige additiver.

Nogle afvaskere er beregnet til at blive fortyndet med op til 50% vand, som tilsættes ved brugen på virksomheden. Andre "afvaskere", som primært består af vand, er ikke egentlige afvaskere, men anvendes efter afvaskning med vegetabilske afvaskere til at affedte maskindelene og fjerne resterne af afvaskeren.

Herunder er vist den typiske sammensætning af afvaskere samt givet eksempler på stoffer, som kan indgå /16/ /21/:

 

Afvaskere til offset (eksempler på stofgrupper angivet i parentes)

Organiske

opløsningsmidler

0-100%

petroleumsdestillater (alifatiske og/eller aromatiske kulbrinter med kogepunktsintervaller 60° C-300° C, alkoholer, glycolethere, estre, ketoner)

Olier

0-100%

estre af vegetabilske olier (sojaolie, rapsolie, kokosolie)

eller syntetiske estre (rapsoliemethylester, kokosoliemethylester)

Additiver

0-ca, 5%

Detergenter (aniondetergenter, kationdetergenter, noniondetergenter)

Korrisionsinhibitorer

Farvemarkører

Nedenfor er beskrevet de forskellige indholdsstoffer egenskaber:

Flygtige organiske opløsningsmidler

Petroleumsprodukter fremstilles ud fra råolie (mineralolie), som fraktioneres, hvor olien ved en destillation ("kogning") adskilles i fraktioner ("dele") med forskellige egenskaber. Petroleumsprodukterne kaldes også kulbrintedestillater eller kulbrinteblandinger, fordi mineralolie består af kulbrinter. Mange af de petroleumsprodukter, der anvendes som afvaskere til offset, er flygtige, men der udvikles løbende nye afvaskere, der består af blandinger af lavt-flygtige kulbrinter.

Enkelte af de petroleumssprodukter, der anvendes som afvaskere, indeholder aromater, som er meget flygtige og har andre egenskaber, som ikke ønskes i arbejdsmiljøet. Så vidt muligt bør afvaskere med aromater erstattes med aromatfrie afvaskere.

Olier

I dag anvendes sjældent rene vegetabilske olier i afvaskere, fordi de er forholdsvis tyktflydende og kan hærde ved påvirkning af luftens ilt. I stedet er udviklet afvaskere, som er baseret på estre af vegetabilske olier, f.eks. rapsolie eller soyaolie, eller på syntetisk fremstillede estre. Estrene fremstilles ved en kemisk proces kaldet forestring, hvor enten fedtsyrer af vegetabilske olier eller syntetisk fremstillede carboxylsyrer reagerer med alkohol og danner estre. Fælles for disse estre er, at de ikke er flygtige.

Additiver

De forskellige additiver tilsættes af forskellige grunde:
Detergenter

Også kaldet emulgatorer eller overfladeaktive stoffer. Sæbe og andre detergenter anvendes til at fjerne fedt og snavs pga. deres evne til at nedsætte væskers, f.eks. vands, overfladespænding. Desuden betyder tilsætning af detergenter, at afvaskeren er lettere at fjerne med vand fra maskindelene.

Korrosionsinhibitorer

Tilsættes for at hindre rust (korrosion) af trykmaskinen.

Farvemarkører

Tilsættes for at afvaskeren kan skelnes fra andre klare væsker, f.eks. ved omhældning i mindre flaske.

Blandingsprodukter

Der findes en del afvaskere, som er blandingsprodukter af de to dominerende typer; petroleumsprodukter og estre. Nogle afvaskere er tilsat andre kemiske stoffer for at øge rengøringseffekten, hvoraf nogle er flygtige (forskellige alkoholer, ethylacetat, glycolethere), mens andre er meget lidt flygtige (f.eks. dibasiske estre).

Flygtige afvaskere

Flygtige afvaskere er afvaskere med et vist indhold af flygtige stoffer, dvs. stoffer der nemt fordamper. Der er ikke defineret én præcis grænse mellem flygtige og lavt-flygtige/ikke-flygtige. Der er flere måder til at afgøre, om en afvasker er flygtig:
I det ydre miljø defineres et stof ifølge EU's VOC-direktiv som tilhørende gruppen af flygtige organiske opløsningsmidler, hvis det har et damptryk, som er større end 0,01 kPa ved 20° C.

I den danske miljølovgivning stilles krav til udledning af flygtige stoffer i "Vejledning for begrænsning af luftforurening", hvor stoffer inddeles i tre klasser med tilhørende emissionsgrænser, og derudover er der for en række stoffer fastsat grænseværdier, kaldet B-værdi.

Hvis virksomheden har kapacitet til at udlede mere end 6 kg VOC pr. time, skal den have en miljøgodkendelse. Det er kun et fåtal af de danske grafiske virksomheder, der anvender så mange flygtige stoffer, at de er underlagt kravet om miljøgodkendelse.

Den danske arbejdsmiljølovgivning stiller krav om angivelse af MAL-koder for visse produkter, herunder afvaskere. Der er ikke fuldstændig overensstemmelse mellem EU's definition af flygtighed og MAL-koden, men som en "tommelfingerregel" er afvaskere med MAL-koder på 1- og derover flygtige.
Produktets kogepunkt fortæller også om flygtigheden. Jo højere kogepunkt, des mindre flygtigt er produktet. Som en "tommelfingerregel" er afvaskere med et kogepunkt på under 170° C flygtige og afvaskere med kogepunkt på over 260° C er ikke-flygtige /21/. Hvis kogepunktet ligger mellem 170° C og 260° C, må produktets damptryk afgøre, om det er flygtigt.

Substitution

Siden man i Danmark sidst i 1970'erne anmeldte de første tilfælde af erhvervsbetinget hjerneskade grundet udsættelse for flygtige organiske opløsningsmidler, har den grafiske branche, som det er tilfældet i den øvrige industri, haft fokus på brugen af flygtige organiske opløsningsmidler.

Til arkoffsettrykning findes flygtige organiske opløsningsmidler bl.a. i afvaskere og alkohol til fugtevand.

Udvikling af ikke-flygtige afvaskere tog for alvor fat i slutningen af 1980'erne og er forløbet i flere trin. De første "generationer" af vegetabilske afvaskere var smør, margarine og rene vegetabilske olier som salatolie og sojaolie. Senere er der udviklet langt mere velfungerende afvaskere baseret på vegetabilske olier samt blandinger af vegetabilske olier og lavtflygtige kulbrinter.

Disse "nye" afvaskere har i vid udstrækning erstattet de traditionelle, meget flygtige afvaskere som benzin, acetone, toluen og terpentin i de fleste danske trykkerier, på trods af de produktionstekniske vanskeligheder som ofte følger med skift af afvasker. Især de rent vegetabilske afvaskere kan give tekniske problemer, og det vil ofte kræve ændrede afvaskningsrutiner og tage længere tid end afvaskning med flygtige afvaskere. Da de vegetabilske afvaskere ikke fordamper, skal de omhyggeligt tørres af maskindelene efter brug, og oftes vaskes efter med vand.

Substitution af flygtige afvaskere foretages oftest, som beskrevet ovenfor, af hensyn til arbejdsmiljøet i trykkeriet, men det er også et direkte krav i miljøbeskytttelsesloven og i arbejdsmiljølovgivningen, at man skal anvende de produkter, der er mindst belastende for miljø og arbejdsmiljø og erstatte produkter, hvis der findes mindre belastende alternativer.

Den grafiske branches arbejdsgivere og arbejdstagere har via det formelle samarbejdsorgan Grafisk BAR (tidligere: BSR 3) fået foretaget en sundhedsmæssig vurdering af en række forskellige afvaskere. Afvaskerne er "rangordnet" på en liste efter deres sundhedsfare, så listen kan anvendes ved substitution, når man ønsker at finde en afvasker, der er mindre belastende for arbejdsmiljøet. Listen kan findes på Grafisk BARs hjemmeside www.grafiskbar.dk

Miljøpåvirkninger

Afvaskere giver anledning til påvirkninger af miljø og arbejdsmiljø, som beskrives herunder. Imidlertid findes der ikke tilstrækkelig viden til at prioritere de forskellige påvirkninger, så nedenstående tekst fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Udledning af flygtige organiske opløsningsmidler, VOC

Hvis der anvendes flygtige afvaskere, sker der en udledning af flygtige organiske opløsningsmidler, VOC, til miljøet, når de ved udsugning fjernes fra arbejdsmiljøet og derefter udledes til det fri. Flygtige organiske opløsningsmidler kan medvirke til dannelse af luftforurening i form af smog og fotokemisk ozondannelse.

Klik her, hvis du vil vide mere om flygtige organiske opløsningsmidler (VOC) og deres forurening af det ydre miljø

For at nedbringe VOC-udledningen indgik industrien, herunder den grafiske branche, i 1995 en frivillig aftale med Miljøministeren om at begrænse brugen af flygtige organiske opløsningsmidler (VOC-reduktionsplanen). Reduktionsmålet for den grafiske branche var at have reduceret forbruget med 58% i år 2000. Dette mål synes overbevisende at kunne nås. Det endelige resultat foreligger endnu ikke /22/.

Affald

Brugte afvaskere er kemikalieaffald, som skal sendes til destruktion hos særlig affaldsbehandler (Kommunekemi). Destruktionen består i afbrænding, så vandet fordamper, og slammet deponeres.

I praksis bruges afvaskerne oftest op, således at man ikke bortskaffer brugt afvasker (afvaskerrester) alene. Fra nogle typer af anlæg til automatisk afvaskning er det nødvendigt at bortskaffe afvaskerene. Dette behandles som beskrevet ovenfor.

Hvis der anvendes manuel afvaskning, opsamles en større mængde afvaskere i kludene. Praksis er, at kludene vaskes på særlige industrivaskerier og genbruges. Det vand, kludene vaskes i, renses ved membranfiltrering og genbruges til vask af klude.

Alternativt sendes kludene til forbrændning, eventuelt sammen med blandet brændbart affald, hvis den kommunale tilsynsmyndighed accepterer dette. Der er dog en vis brand-risiko forbundet med at blande kludene sammen med andet affald.

Hvis der til afvaskningen i stedet for klude anvendes papir eller papir"duge", hvor rester af afvaskere og farve opsamles, skal disse ligeledes sendes til destruktion i form af forbrænding.

Spildevand

Efter afvaskning med afvaskere baseret på vegetabilske olier er det ofte nødvendigt at vaske efter med vand.

Små rester af afvaskere og farver kan dermed ende i vaskevandet. I praksis er mængderne af kemikalierester i vandet så små, at der generelt ikke stilles krav fra miljømyndighedernes side om rensning/behandling før udledning til kloak.

Heller ikke i kriterierne for det nordiske miljømærke, Svanen, sættes der krav om behandling af vaskevandet, men der opnås en pointmæssig fordel ved at rense vandet før udledning til kloak eller opsamle vandet til destruktion /11/.

Ressourcer

Petroleumsprodukter er fremstillet ud af ikke-fornyelige ressourcer (mineralolie) i modsætning til estrene fremstillet ud fra vegetabilske olier, som er en fornyelig ressource. Det skal dog bemærkes, at der anvendes energi til fremstilling af estrene, og denne energi er oftest fremstillet ud fra kul, som er en ikke-fornyelig ressource.

Der findes p.t. ingen livcyklusanalyse, der sammenligner miljøpåvirkningerne ved fremstilling af afvaskere baseret på henholdsvis kulbrinter og vegetabilske olier.

Hvis der anvendes flygtige afvaskere, skal der etableres egnet ventilation, hvortil der bruges en del energi.

Brandfare

Nogle flygtige afvaskere er meget brandfarlige, og det betyder, at der er særlige krav til hvor store mængder, der må opbevares på trykkeriet. En brand vil være en miljøbelastning.

Arbejdsmiljø
Flygtige organiske opløsningsmidler

Anvendelse af flygtige afvaskere udgør en sundhedsrisiko. Kulbrinter påvirker centralnervesystemet, og ved udsættelse af høje doser over grænseværdien kan der forekomme følelse af beruselse, hovedpine, svimmelhed og kvalme. En række opløsningsmidler virker irriterende på slimhinder i øjne og luftveje.

Påvirkningen af arbejdsmiljøet ved brug af flygtige afvaskere kan elimineres eller begrænses væsentligt ved at:
erstatte flygtige produkter med mindre flygtige
etablere egnet udsugning i lokalet
håndtere afvaskerne med omtanke, dvs. have lukkede låg på beholdere med såvel afvaskere som brugte klude, tørre spildt afvasker op straks og anvende egnede personlige værnemidler som handsker.

Ved brug af automatiske afvaskningsanlæg på trykmaskinen udsættes medarbejderne ikke direkte for dampe, idet medarbejderne ikke vil være til stede ved trykværkerne under afvaskningen.

Det er dog fortsat nødvendigt at etablere effektiv ventilation, da det ofte er nødvendigt at anvende mere flygtige afvaskere til de automatiske afvaskesystemer, og fordi afvaskningssystemet ikke er hermetisk lukket.
Brug af kemikalier

Påvirkningen af arbejdsmiljøet ved brug af kemikalier som afvaskere kan begrænses væsentligt ved at håndtere kemikalierne med omtanke, dvs. have lukkede låg på beholdere, tørre spild op straks og anvende egnede personlige værnemidler.

Der bør altid anvendes handsker ved manuel afvaskning for at undgå hudkontakt med afvaskere. Såvel petroleumsprodukter som estre virker affedtende på huden, længere tids hudkontakt med kemikalierne kan fremkalde rødme og eventuelt eksem, og rensepastaer m.v. til ekstra grundig rengøring kan indeholde ætsende bestanddele.

Ergonomi

Automatiske afvaskningsanlæg betyder bedre ergonomiske forhold for medarbejderne, idet afvaskning af maskinen på svært tilgængelige steder undgås.

Fremtidsperspektiver

På trods af den store udvikling, der har foregået de seneste mange år, foregår der stadig en stor udvikling inden for området, både af nye afvaskertyper og nye afvaskesystemer.

Efterhånden, som der er udviklet afvaskere baseret på ikke-flygtige kulbrinter og/eller vegetabilske olier, som er teknisk mere velfungerende, ses en stigende anvendelse af disse afvaskere i branchen.

Til automatiske afvaskningssystemer er der endnu kun udviklet få ikke-flygtige afvaskere, som kun et fåtal af virksomheder har fået til at fungere. Som noget relativt nyt er der udviklet afvaskningssystemer, hvor der isættes en papirdug imprægneret med afvasker baseret på vegetabilske olier.

Der er udviklet enkelte systemer til genbrug af afvaskere, men de er endnu ikke særlig udbredt. Ét system består i et anlæg, hvor brugte afvaskere i form af petroleumsprodukter renses ved destillation, som en temmelig energikrævende proces. Et andet system består i rensning af afvaskere baseret på vegetabilske eller syntetiske estre eller blandingsprodukter af estre og petroleumsprodukter. De brugte afvaskere skilles ved opvarmning i en vandfase og en oliefase, som renses med forskellige filtre. Dette system foreligger alene som en prototype. Metoden er meget fleksibel over for mange typer af produkter samt energibesparende sammenlignet med andre metoder /18/.

Hvis rester af vegetabilske afvaskere ikke er blandet med petroleumsprodukter, kan de i stedet for destruktion afleveres til biologisk nedbrydning på industrirenseanlæg.

14. Fugtevand

Fugtevand anvendes i trykprocessen til at fugte pladen, før trykfarve påføres.

Fugtevand består af vand tilsat forskellige fugtevandstilsætninger (koncentrater), der skal sikre kemisk balance mellem vand og farve. Nogle af tilsætningerne regulerer vandets surhedsgrad (pH-værdi), mens alkohol kan tilsættes for at nedsætte vandets overfladespæn-ding.

Indenfor de seneste årtier er der foregået en stor udvikling af fugtevandstilsætninger, som kan reducere alkoholforbruget.

Hvis trykmaskinen fungerer efter vandfri offset-teknikken, er der intet fugtevand.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

De væsentligste påvirkninger af miljø og arbejdsmiljø, som brugen af fugtevand kan medføre, er:
Flygtige organiske opløsningsmidler, VOC

Hvis der anvendes alkohol i fugtevandet påvirkes både miljø- og arbejdsmiljø. Alkohol er et flygtigt organisk opløsningsmiddel, som er sundhedsskadeligt. Det fjernes derfor fra det indre miljø, arbejdsmiljøet, ved udsugning, og føres ud i det ydre miljø. Her kan tilstedeværelse af VOC medvirke til dannelsen af fotokemisk luftforurening, især i form af ozon og smog.

Spildevand

Kasseret fugtevand kan udledes til kloak, hvis den kommunale myndighed giver tilladelse hertil. Hvis fugtevandet indholder fugtevandstilsætninger med uønskede stoffer, kan fugtevandet alternativt opsamles og sendes til destruktion hos særlig affaldsbehandler.

Produktionsbeskrivelse

Fugtevand anvendes til at befugte pladen, før trykfarven påsmøres. Trykfarve er oliebaseret, og fugtevandet har den funktion at fugte pladen, hvorved det afgrænser farvens udbredelse på trykpladen og dermed papiret.

Trykmaskinens fugteværk består af et valsesystem, som bringer vand fra et fugtevandskar og fordeler det på trykpladen. Fugtevandet renses med et groft filter, typisk en "skumgummipude", og recirkuleres et antal gange. I nogle trykkerier tømmes fugtevandskarret med faste mellemrum, f.eks. hver uge eller hver måned, mens andre trykkerier bruger fugtevandet op; karret køres tomt og fyldes derpå op igen. Efter trykning afvaskes fugtevalserne automatisk med et vaskesystem indbygget i trykmaskinen. Et typisk fugteværk består af to kromvalser og to gummivalser, men valserne kan også være keramiske.

Fugtevandet består typisk af vand, 1-5% fugtevandstilsætning og 8-15% alkohol.

For at opnå et godt trykresultat er det vigtigt, at fugtevandet er i balance med trykfarvens kemi. Kvaliteten af ledningsvand (postevand) spiller ind her, da f.eks. vandets kalkindhold (hårdhed), kan variere fra vandboring til vandboring, og ofte får det enkelte vandværk sit vand fra flere boringer. For at have et kendt, ensartet udgangspunkt for fugtevandet renser de fleste trykkerier ledningsvandet for kalk m.m. i et blødgøringsanlæg (blødt-vandsanlæg), ionbytning-anlæg eller omvendt osmose-anlæg. Derpå tilsættes vandet et eller flere fugtevandstilsætninger (fugtevandskoncentrater) for at opnå balance mellem fugtevand og farve, og mellem fugtevand og plade.

Klik her, hvis du vil vide mere om indholdsstoffer i fugtevandstilsætninger

På nyere trykmaskiner tilsættes fugtevandet alkohol, enten 100 % isopropylalkohol (også kaldet isopropanol eller 2-propanol) eller IPA-sprit, som består af ca. 10% isopropylalkohol og 90% ethanol. Alkoholen nedsætter vandets overfladespænding og letter dermed transporten af vand i fugteværket. Det betyder lettere indstilling af trykmaskinen, højere effektivitet og højere kvalitet af trykket. Der tilsættes oftest 8-15% alkohol, men mængden kan nedsættes ved brug af særlige alkoholreducerende fugtevandstilsætninger. Det Iykkes for en del trykkerier at nedsætte forbruget af alkohol ved, f.eks. i forbindelse med virksomhedens miljøledelsessystem at teste sig frem til den laveste alkoholprocent, hvor trykket stadig får en tilfredsstillende kvalitet.

Alkoholen har en kølende effekt på valserne, hvilket bl.a. har betydning for farvens funktion og dermed trykresultatet. Ved brug af valser, der køles med vand eller luft, kan forbruget af fugtevand, og dermed alkohol, nedsættes.

I små, ældre trykmaskiner kan valserne være betrukket med stof; det kaldes plysvalser eller fugtestrømper. Fugtevandet består af vand og fugtevandstilsætninger; der anvendes ikke alkohol i disse trykmaskiner. Efter trykning tages plysvalserne ud af trykmaskinen og vaskes enten manuelt i en vask eller i en "vaskemaskine".

Indholdsstoffer i fugtevandstilsætninger

Herunder er vist det typiske indhold i fugtevandstilsætninger samt givet eksempler på nogle enkeltstoffer, som ofte indgår:

 

Fugtevandstilsætninger til arkoffset (eksempler på stofgrupper angivet i parentes)

Opløsningsmiddel

40-80% vand

Befugtningsmidler

- 0-10% alkoholer (isopropylalkohol, ethanol) eller alkoholerstatninger (polyoler (polyvalente alkoholer), glycoler, glycolethere, glycole the- racetater)
- Tensider

Surhedsregulatorer

Syrer:
- organiske syrer (fosforsyre)
- organiske syrer (citronsyre)
Buffer (citrater, fosfater)

Pladefugtigheds- regulatorer

Glycoler

Pladekonserverings- midler

Oftest under 1% biocider (bronopol, isothiazoliner, creosoler)

Øvrige additiver

- Konserveringsmidler
- Korrosionsinhibitorer (magnesiumnitrat, amoniumbicarbonat)
- Komplexbindere (EDTA)
- Desensitizers (fluorider, fosfater, nitrater)

Opløsningsmiddel er vand, som de øvrige stoffer er opløst i /16/ /31/.
Befugtningsmidler

Tensider justerer fugtevandets overflade- og grænsespænding og er med til at hindre, at fugtevandet skummer. Alkohol har flere funktioner, bl.a. at nedsætte vandets overfladespænding.

Surhedsregulatorer

Tilsættes for at regulere vandets surhedsgrad (pH-værdi). En buffer (oftest et salt) stabiliserer pH-værdien, så den er næsten konstant, når der tilsættes 2-5 % fugtevandsstilsætning, så pH-værdien ikke påvirkes af eventuelle stoffer fra papirets overflade.

Pladefugtighedsregulatorer

Tilsættes for at holde trykpladen fugtig under maskinstop.

Pladekonserveringsmidler

Gummi eller lignende tilsættes for at beskytte pladen mod oxidation.

Konserveringsmidler

Tilsættes for at hindre vækst af alger og mikroorganismer i fugtevandssystemet.

Korrosionsinhibitor

Beskytter trykmaskine og plader mod rust.

Komplexbindere og desensitizers

Har betydning for kvaliteten af trykbilledet ved at øge de hydrofile egenskaber på pladens trykfarveafvisende partier.

Som det fremgår af ovenstående, er koncentrationerne af de forskellige kemikalier i fugtevandet meget lave, da fugtevandstilsætningerne i sig selv indeholder op til 80% vand og typisk anvendes i 5 %-opløsning.

Mange af de fugtevandstilsætninger, der er beregnet til at nedsætte alkoholforbruget i fugtevandet, har et større indhold af flygtige organiske opløsningsmidler, op til 60%, men da de tilsættes i små mængder og kan betyde, at alkoholtilsætningen kan reduceres fra 10 til 5%, betyder det en samlet mindre miljø- og arbejdsmiljøbelastning /32/.

Miljøpåvirkninger

Fugtevand giver anledning til påvirkninger af miljø og arbejdsmiljø, som beskrives herunder. Imidlertid findes der ikke tilstrækkelig viden til at prioritere de forskellige påvirkninger, så nedenstående tekst fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Udledning af flygtige organiske opløsningsmidler, VOC

Ved brug af alkohol i fugtevandet sker der en udledning af flygtige organiske opløsnings-midler, VOC til miljøet, når alkoholen ved udsugning fjernes fra arbejdsmiljøet og derefter udledes til det fri. Miljøstyrelsens vejledning om "Begrænsning af luftforurening fra virksomheder" definerer krav til industrivirksomheders udledning af flygtige organiske opløsningsmidler. Flygtige organiske opløsningsmidler kan medvirke til dannelse af fotokemisk luftforurening, især i form af ozon og smog.

Klik her, hvis du vil vide mere om flygtige organiske opløsningsmidler og deres forurening af det ydre miljø

Spildevand

Ved brug af fugtevand kan der forekomme spildevand fra afrensning af fugtevandssystemet samt det kasserede, "brugte" fugtevand.

Spildevandet kan udledes til kloak, hvis den kommunale myndighed giver tilladelse hertil. Alternativet er at opsamle det og sende det til destruktion hos særlig affaldsbehandler.

Klik her, hvis du vil vide mere om spildevand

Vandforbrug

Typisk renses fugtevandet i fugtevandssystemet og recirkuleres nogle gange, afhængig af hvor snavset vandet bliver af den anvendte farve og papirkvalitet. Der er udviklet anlæg, der kan tilkobles fugtevandskarret og renser fugtevandet med f.eks. keramiske filtre, men de er ikke særlig udbredt bl.a. pga. høje omkostninger i forhold til effektiviteten.

Brandfare

Alkohol er meget brandfarlig, og det betyder, at der er særlige krav til hvor store mængder alkohol, der må opbevares på trykkeriet. En brand vil være en miljøbelastning.

Arbejdsmiljø
Flygtige organiske opløsningsmidler, VOC

Alkoholen fordamper fra fugtevalserne under trykningen, men spredning af dampene til arbejdsmiljøet mindskes ved, at fugtevandet kører i lukkede systemer.

Anvendelse af alkohol i fugtevandet kan udgøre en sundhedsrisiko. Flygtige organiske opløsningsmidler som alkohol kan påvirke centralnervesystemet, og ved høje doser over grænseværdien kan der forekomme følelse af beruselse, hovedpine, svimmelhed og kvalme.

Afhængig af hvilken alkoholtype og koncentration, der anvendes, kan der være krav om ventilation ved trykmaskine og i produktionslokalet.

Som alkohol anvendes 100% isopropylalkohol (også kaldet isopropanol eller 2-propanol) eller IPA-sprit, som består af ca. 10% isopropylalkohol og 90% ethanol. De to produkter har ensartede tekniske egenskaber, men arbejdsmiljømæssigt er IPA-sprit at foretrække. Arbejdstilsynets grænseværdier, som er et udtryk for produkternes farlighed, er 5 gange lavere for isopropylalkohol end for ethanol, hvilket betyder, at man kan "tåle" udsættelse for større mængder ethanol. Dette afspejles også i produkternes MAL-kode, som er 4-1 for isopropylalkohol og 2-1 for IPA-sprit.

Den brugsklare blanding med typisk 10% alkohol i fugtevandet får MAL-koden 1-1, hvis der anvendes isopropylalkohol, og 0-1 hvis der anvendes IPA-sprit. Både MAL-koden 0-1 og 1-1 betyder, at fordampningen er så lav, at der ikke stilles særlige krav til ventilation under produktionen.

Brug af kemikalier

Påvirkningen af arbejdsmiljøet ved brug af kemikalier som alkohol og fugtevandstilsætninger kan begrænses væsentligt ved at håndtere kemikalierne med omtanke, dvs. have lukkede låg på beholdere, tørre spild op straks og anvende egnede personlige værnemidler.

Handsker bør benyttes ved risiko for hudkontakt ved håndtering af alkohol og fugtevandstilsætninger. Længere tids hudkontakt med opløsningsmidler som alkohol affedter huden og kan fremkalde rødme og eventuelt eksem, og fugtevandstilsætningerne kan indeholde stoffer, som er allergifremkaldende, bl.a. isothiazolioner som hindrer vækst af alger og mikroorganismer i fugtevandssystemet.

Spildevand

Ved brug af fugtevand kan der forekomme spildevand fra afrensning af fugtevandssystemet samt det kasserede, "brugte" fugtevand.

Afrensning af fugtevandssystemet

I nyere trykmaskiner renses fugtevalserne under og efter trykningen med et automatisk vaskesystem. Fugtevandskarret rengøres oftest med vand, eventuelt tilsat sæbe, når fugtevandet udskiftes. Dette vaskevand udledes oftest til kloak.

Spildevand fra vask af plysvalser fra ældre trykmaskiner ledes ofte til kloak sammen med selve afvaskningsmidlet, som kan indeholde flygtige organiske opløsningsmidler og/eller tensider. Dette spildevand er derfor vurderet som en miljømæssig belastning /16/. Det skal dog bemærkes, at plysvalser er en teknologi på vej ud af det danske marked; i 1995 blev trykmaskiner med plysvalser vurderet til at producere under 5% af mængden af tryksager /16/, og mængden er sandsynligvis endnu lavere i dag.

Kasseret fugtevand

Brugt, kasseret fugtevand kan indeholde små rester af trykfarve, papirfibre, alkohol og fugtevandstilsætninger. Alkohol tilsættes typisk i mængder på 10%, hvoraf en del fordamper under brugen, mens der typisk tilsættes 2-5% fugtevandstilsætninger. Det skønnes, at trykfarven maksimalt udgør 1% af fugtevandet /16/. I praksis er mængderne af kemikalierester i vandet så små, at de fleste kommuner, efter en konkret vurdering af sammensætning og mængde, tillader, at fugtevandet udledes til kloak.

Hvis fugtevandet indholder fugtevandstilsætninger med uønskede stoffer, f.eks. tensider, kan fugtevandet alternativt opsamles og sendes til destruktion hos særlig affaldsbehandler.

I kriterierne for det nordiske miljømærke, Svanen, stilles krav om, at fugtevandet enten renses før udledning til kloak eller opsamles og sendes til destruktion /11/. Destruktionen foretages hos særlige affaldsbehandlere og består i afbrænding eller rensning på særligt industrirenseanlæg, hvorefter det rensede vand ledes til havet.

Der foreligger ingen egentlige tilbundsgående vurderinger af, om miljøbelastningen er størst ved:
udledning af fugtevandet til kloak
destruktion af fugtevandet ved afbrænding
rensning på industrirenseanlæg.

Nogle fugtevandstilsætninger indeholder tensider og biocider. Nogle af disse kemikalier er lette at nedbryde for organismer i vandmiljøet, mens andre ikke er let-nedbrydelige.

I kriterierne for det nordiske miljømærke, Svanen /11/, opnås en pointmæssig fordel ved at anvende letnedbrydelige tensider.

Fremtidsperspektiver

Mængden af alkohol, der tilsættes i fugtevand, må forventes at falde, bl.a. som følge af en løbende udvikling af alkoholreducerende fugtevandstilsætninger.

Det kan betyde, at nogle trykkerier kan køre uden alkohol (alkoholfri vådoffset). I USA producerer mange trykkerier uden alkohol.

Vandfri offset, populært kaldet tøroffset, hvor der ikke anvendes fugtevand, er endnu kun begrænset udbredt i Danmark, men udbredelsen er stigende.

I de digitale trykmetoder, CTPress og CTPaper, der ligeledes spås en større udbredelse, anvendes ikke fugtevand.

15. Efterbehandling (Indledning)

Alle tryksager skal gennemgå en eller anden form for efterbehandling, før produktet er helt færdigt. Efterbehandlingen foretages af mange årsager, bl.a. kan tryksagen opnå større modstand overfor slid og snavs, være med til at give tryksagen en større reklameeffekt, eller slet og ret give tryksagen det ønskede format.

Efterbehandling kan være adressering, folietryk, kachering, lakering, laminering, limning, falsning (bukning), skæring, udstandsning, hæftning samt pakning.

Læs mere her:

Folietryk

Lakering

Limning

Kachering

16. Folietryk

Folietryk betyder, at tryksagen belægges med pigmenter fra en plastfolie (bærefolie som regel fremstillet af polyester) ved hjælp af varme og tryk på enkelte dele af tekst/motiv.

Foliene findes i mange forskellige farver, udover sølv, guld, kobber og holografi. Fordelen ved folietryk er en høj glanseffekt og lysrefleksion, der ikke kan opnås ved andre trykmetoder.

Hvis der ønskes fremtræden af bestemte flader på tryksagen, kan anvendes partiel folietryk. Partiel folietryk vil sige, at der kun belægges folietryk på et bestemt område af arket.

Folietryk anvendes ofte som udsmykningseffekt til brochurer, årsregnskaber, tidsskrifter, magasiner, ugeblade, kartonnage og andre tryksager.

I stedet for ordet folietryk høres ofte ordene folieprægning, varmeprægning eller hot stamp.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

Herunder er nævnt nogle af de væsentligste miljøpåvirkninger ved folietryk:
Affald

Der vil fra folietrykningen være en del rester af folien, der ikke kan genbruges og derfor sendes til forbrænding.

Energi

Folietryk foregår ved en temperatur på omkring 120-150° C på cylindermaskiner. Hvis der benyttes fladtryksmaskiner er arbejdstemperaturen ca. 110° C.

Genanvendelse af tryksager

Folietryk er som regel ikke-vandopløselig, og tryksager med folietryk vil i returpapirvirksomhederne blive frasorteret under grovsorteringen og således ikke indgå i returfiberfremstillingen. Trykket kan være sammensat af metalpigmenter og kan således indeholde tungmetaller. Hvis fibrene efterfølgende skal genindvindes, kan der være et indhold af tungmetaller i genbrugspapiret.

Pigmenter

Hvis man laver folietryk med metalfolie, skal man være opmærksom på, at den kan indeholde tungmetaller.

Produktionsbeskrivelse

Folierne, der anvendes til folietryk, købes på ruller med den ønskede tykkelse, bredde, glans og farve.

Selve arbejdsprocessen med folietryk foregår ved, at rullen med folien fastgøres i maskinen. Ved hjælp af et transportbånd føres det enkelte ark ind under folierullen og over en metalform i det design, som folierne skal vise. Under tryk og opvarmning overføres metalpigmenter/farver fra bærefolien til arket.

Folien indeholder ofte, ud over pigment, en lak og en lim, der hurtigt størkner ved afkøling så snart metalformen er væk. Trykket er på intet tidspunkt vådt, smitter ikke af, giver et skarpt og letaflæseligt aftryk og opløses ikke af vand eller fedtstoffer.

Miljøpåvirkninger

Der er en række uafklarede forhold omkring miljøbelastningen ved fremstilling og brug af produkter med folietryk. Det skyldes, at der ikke er iværksat en egentlig miljøvurdering, der omfatter en livscyklusvurdering af såvel produktion som forbrug og bortskaffelse af tryksager med folietryk. Derfor vil der herunder blot blive nævnt de miljøpåvirkninger, der er ved brugen af folietryk, men det fortæller ikke, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Rengøring af udstyr

Rengøringen sker med vand eller opløsningsmidler fra 1 gang om dagen til 1 gang om ugen. Både mængden af lim samt vandmængden og brugen af opløsningsmidler er relativt lille ved hvert rengøringsproces. Rengøringsvandet kan indeholde rester af limen og ender ofte i afløbet. Dette kan teoretisk set resultere i en miljøpåvirkning af vandmiljøet.

Affald

Det affald, der kan opstå, er rester af folier, klude, evt. opløsningsmiddelrester fra rengøringen og papirmakulatur.

Energi

Den anvendte arbejdstemperatur ved folietryk er omkring 120-150° C på cylindermaskiner afhængig af folietype og farve. Ved folietryk på en fladtrykmaskine er arbejdstemperaturen omkring 110° C /33/.

Ikke-fornyelige ressourcer

Polymerene og additiver i plastfolien stammer fra den petrokemiske industri. De er således fremstillet ud af, hvad der må betegnes som ikke-fornyelige ressourcer. Ligeledes er pigmenter i metalfarvene, ikke-fornyelige ressourcer.

Genanvendelse af tryksager

Tryksager med folietryk er normalt ikke-vandopløselige og sorteres som regel fra, hvis de havner i returfiberanlæggene.

Klik her, hvis du vil vide mere om tryksager med folietryk og deres genanvendelse

Arbejdsmiljøet
Under selve pålæggelsen af metalfolien er der ikke de store arbejdsmiljøpåvirkninger. Visse arbejdsmiljøpåvirkningerne findes dog under fremstillingen af folien.

Genanvendelse af tryksager

Generelt kan man sige, at tryksager altid kan genanvendes. Men da de enkelte returpapirvirksomheder ønsker at opretholde en ensartet kvalitet på de afsværtede fibre uden fór store procestab på deres anlæg, er der visse krav til returpapiret, der skal opfyldes.

Ved kontakt til tre af Danmarks store returpapirvirksomheder, som hver især fremstiller forskellige typer af genbrugspapir, er der herunder kort opridset, hvordan de enkelte virksomheder håndterer tryksager, der er trykt med folietryk.

Dalum Papir A/S fremstiller genbrugs-finpapir. Råvaren for fremstilling af genbrugs-finpapir er primært en blanding af kontoraffald og bogbinderi-/trykkeriaffald excl. ugeblade og aviser. Teknologien består i en vandbaseret proces (de-inking), hvor returpapiret slemmes op i vand, idet papiret disintegreres, dvs. adskilles i enkeltpartikler/fibre. Papirets evne til at blive disintegreret afhænger primært af indhold af vådstyrkemiddel og vandafvisende overfladelag (plast/lak). Efter opslemning gennemløbes en række mekaniske renseprocesser og blegning.

Ved fremstilling/ anvendelse af finpapir på basis af returpapir, der er trykt med folietryk, kan der blandt andet optræde følgende problemer: Film af plast i returpapiret forårsager isoleret set et stort materialtab og stickies, og dermed produktionstab og dårlig trykkvalitet. I virksomhedens kvalitetsspecifikation for returpapirråvaren udelukkes derfor principielt plast-belagt papir. I praksis er det umuligt at undgå mindre mængder, men over 0,5 vægt% vurderes de negative effekter at være uacceptabelt store /34/.

Brødrene Hartmann A/S fremstiller støbepapemballage baseret på returpapir. Hovedprodukterne er æg- og frugtemballage, hospitalsbakker, industriemballage til eksempelvis mobiltelefoner samt fødevareemballage til færdigretter. I produktionen af støbepapemballage ønskes en fibersammensætning på ca. 75% træmasse primært fra aviser samt 25% cellulosefibre primært fra ugeblade og tryksager mm. (dog ikke indbundne bøger, arkivpapir, hæfter med limet ryg, stærkt farvet papir, vådt stærkt papir eller pap, selvkopierende papir, bølgepap, sækkepapir samt laminerede og kacherede forsider).

Hartmann forsøger at minimere anvendelsen af tryksager med folietryk i produktionen ved at frasortere dette papir inden fremstillingsprocesserne. Da folietryk ikke er vandopløseligt, vil folien i produktionsprocessen danne klumper og være relativt lette at sortere fra. Dog risikeres det, at der dannes mindre stykker folie, der kan være vanskelig at fjerne fra pulpen /35/.

SCA Packaging Djursland fremstiller råpapir til bølgepap primært ud fra blandet papir og bølgepap. Sekundært bruges aviser, ugeblade og tryksager kun for den del, der måtte være indeholdt i blandet papir. SCA Packaging Djursland køber ikke aviser, ugeblade og tryksager, men bruger kun disse kvaliteter som indhold i blandet papir. Man modtager ikke på nuværende tidspunkt særlige store mængder af tryksager med folietryk. Man ser helst ikke tryksager med folietryk i processen, idet de er ikke-vandopløselige. Også her frasorteres tryksager med folietryk og indgår ikke i returfiberfremstillingen /36/.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager

Fremtidsperspektiver

Det er i de senere år blevet almindeligt at efterbehandle mange tryksager med folietryk med metalfolie for at give tryksagen en større udsmykningseffekt, idet der opnås en glanseffekt og lysrefleksion, som ellers ikke kan opnås. Meget typisk anvendte metalfolier er guld og sølv, dertil kommer holografiske folier, hvor der findes et hav af forskellige motiver påtrykt /33/. Efterspørgslen på folietryk må til en vis grad anses som værende afhængig af tendensen i moden.

17. Lakering (Indledning)

Lakering anvendes dels af visuelle grunde, dels af praktiske grunde. De visuelle egenskaber, som tillægges et grafisk produkt, der er lakeret, er en flottere finish ved: høj glans, klarhed (fremhæver underliggende farver) samt en behagelig overflade ved berøring eller slet og ret en dekoration. Disse egenskaber er med til at gøre det grafiske produkt mere attraktivt. Lakkens praktiske funktion er at beskytte overfladen af det grafiske produkt: øge holdbarheden mod varme/kulde, stød og kemikalier samt forhindre afsmitning af farver.

Spørgsmålet omkring ressourceforbrug og berettigelsen af lakering i den grafiske branche rejses med jævne mellemrum. Der er både fordele og ulemper ved lakering. På den ene side forlænges visse produkters levetid, men på den anden side repræsenterer lakering et forbrug af råvarer og energi, og i visse tilfælde vanskeliggøres genbrug af materialerne. Hvis man ser på en tryksag fra "vugge til grav", det vil sige tryksagens livscyklus, vil overfladebehandling betyde længere holdbarhed for tryksagen og dermed længere brugsfase.

Den simpleste form for overfladebehandling er overtrykslakering (vegetabilsk lak og mineralsk lak) i offset. Men det giver ikke ret meget beskyttelse og glans. En vandbaseret lak, der er pålagt fra farveværket, vil have nogenlunde samme egenskaber som en overtrykslak, mens en vandbaseret lak pålagt fra et laktårn giver bedre glans og beskyttelse end en overtrykslak. Lakering med en opløsningsmiddelbaseret eller UV-hærdende lak kan udføres på specielt udstyr og giver en bedre glans og beskyttelse.

De laktyper, der anvendes indenfor den grafiske branche, kan opdeles i følgende grupper:

UV-lak

Vandlak

Opløsningsmiddelbaseret lak

Overtrykslak (vegetabilsk lak og mineralsk lak)

I kriterierne for Svanemærket bliver lakker i efterbehandlingsdelen inddelt i 5 grupper og pointgivet efter nedenstående skema. Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke er tydeligt vist ved en fuldstændig livscyklusanalyse, hvilke lakker der udgør den reneste teknologi, selvom de er prioriteret i svanemærkekriterierne. Lakker er pointgivet fra 0 til 3 point. Pointfordelingen er lavet ud fra den betragtning, at jo lavere point lakken opnår, jo mindre er miljøbelastningerne, og jo bedre er det for miljøet. De forskellige laktyper tildeles følgende point:
opløsningsmiddelbaseret lak - 3 point
UV-lak - 2 point
vandbaseret lak - 1 point
overtrykslak, mineralsk - 1 point
overtrykslak, vegetabilsk - 0 point /11/.

18. UV-lak

Lakering med UV-lak giver tryksagens ydre kvalitet en meget høj glans og hårdhed. Glansen er af høj kvalitet - bedre end ved nogen af de øvrige laktyper. Yderligere giver UV-lakering en høj grad af beskyttelse mod stød og kemikalier og er ridse- og gnidfast.

Hvis der af visuelle årsager ønskes en lak på bestemte flader på tryksagen, kan der anvendes partiel UV-lakering. Partiel lakering vil sige, at der kun lakeres på et bestemt område af arket.

UV-lakering anvendes især til ugeblade, månedsmagasiner, etiketter, emballage, plakater og brochurer.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

Herunder er nævnt nogle af de væsentligste miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger ved UV-lakering.
Fri for flygtige organiske opløsningsmidler

Der er ingen afdampning af flygtige organiske opløsningsmidler og dermed intet bidrag til VOC i arbejdsmiljøet eller til det ydre miljø.

Ikke anbefalelsesværdig til fødevarer

Det kan ikke anbefales til emballering af fødevarer, idet der er en risiko for udsivning af restmonomerer fra UV-lakker til emballerede fødevarer.

Energiforbrug

Der er et stort energiforbrug forbundet med tørring af lakken. Ofte er energiforbruget dog større ved tørring af vandlakker /26/.

UV-lamperne

Visse forhandlere har indført en genbrugsordning, hvilket betyder, at de brugte rør tages retur. Andre rør deponeres og er dermed med til at øge affaldsmængden /37/.

Arbejdsmiljø.

UV-lakker kræver flere arbejdsmiljømæssige hensyn, bl.a. fordi de indeholder stoffer, som kan give anledning til allergi.

Genanvendelse af tryksager

UV-lakerede tryksager kan give problemer i forbindelse med genanvendelse af papiret, hvor trykfarven skal fjernes.

Produktionsbeskrivelse

Ved UV-lakering transporteres fortrykte ark ind i lakværket og påføres UV-lak, hvorefter arkene med det ønskede lag af UV-lak transporteres videre ind under en UV-lampe, som afgiver UV-stråling. Når UV-strålerne rammer lakken, sker der en kemisk proces i den flydende lak, så denne hærder.

UV-lamperne skal lyse med rette bølgelængde og med rette intensitet for, at lakken kan hærde. Lamper, der anvendes til hærdning, udsender meget intense UV-stråler. UV-stråler er usynlige, men anlæggets lamper udsender samtidig synligt lys og infrarød stråling, d.v.s. varme.

UV-lakkerne indeholder ikke opløsningsmidler og har et meget højt tørstofindhold. Man opnår med UV-lak derfor en stor lagtykkelse af det tørre laklag, hvilket giver overfladen ekstra glans og beskyttelse. Dette har medført en øget anvendelse af denne type lak gennem de sidste 10-15 år /26/.

Klik her, hvis du vil vide mere om tekniske detaljer i produktionen

Klik her, hvis du vil vide mere om UV-lakkens indholdsstoffer

UV-lamper

UV-lamperne skal levere den energi i form af stråling, som igangsætter hærdningen af UV-farver eller lakker.

Alle UV-lamper er i princippet varme, idet det kræver en temperatur på omkring 800-900° C at få kviksølvet i lamperne til at fordampe. Lampens glasside er omkring 700-800° C og den varmeudvikling, der kommer derfra, er med til at øge polymeriseringen af UV-lakken. Forskellige tiltag for at fjerne varmen foretages dog for, at der ikke skal ske en ødelæggelse af det trykte materiale. Af tiltag, der kan gøres for at fjerne varmen fra lamperne, kan nævnes; køling med køleluft eller kølevand, benyttelse af forskellige materialer, der dels reflekterer UV-lyset, og dels absorberer varmen eller en decideret afskærmning med kvartsplader.

Enkelte lamper er stadig luftkølede, men det er nu mest almindeligt, at der er indlagt kølekanaler i lampehuset for cirkulerende kølevand, hvilket tilsigter, at størstedelen af den varme, lamperne udvikler, straks fjernes og ikke forårsager overophedning af maskinen.

Kun ca. 20-30% af den energi, der tilføres lampen, omdannes til UV-stråling, resten udsendes i form af synligt lys og infrarød stråling (IR-stråler). Den varme, de infrarøde stråler forårsager, øger ganske vist den hastighed, hvormed farven hærder, men varmen er så rigelig, at den er til meget stor gene.

For at opnå så fuldstændig hærdning som muligt, er der udviklet UV-rør med forskellig intensitet, således at det kan tilpasses lakken, laktykkelsen og trykhastigheden.

En UV-lampe har en levetid på mellem 1000 og 2000 timer, hvorefter røret skal skiftes for at man kan sikre den rette bestråling af lakken. Et UV-rør indeholder fra 50-1000 mg kviksølv (Hg) afhængig af rørets længde (ca. 20-150 cm). Til sammenligning kan nævnes, at et almindeligt lysstofrør indeholder 1-2 mg kviksølv. Visse forhandlere har indført en genbrugsordning, hvilket betyder, at de brugte rør tages retur og sendes til Tyskland til korrekt affaldshåndtering. Andre rør deponeres.

Der er foregået en stor udvikling af lamperne, siden de første blev taget i anvendelse. I dag er det muligt at få lamper, der initierer UV-strålingen ved hjælp af mikrobølger eller højfrekvens.

UV-lakkers indholdsstoffer

UV-lakker består bl.a. af acrylatmolekyler (kunststoffer) og fotoinitiatorer. Selve hærdningen af UV-lakken sker ved, at UV-stråler rammer lakken. Når UV-stråling rammer lakken, deles foto-initiatorens molekyler. De nye molekyler, der dannes, indgår i en kemisk proces med de flydende kunststoffer, så disse hærder. Kunststofferne i den flydende lak er såkaldte præ-polymere acrylater, d.v.s. at de har gennemgået en begyndende hærdning. Denne proces indebærer, at de enkelte molekyle-enheder (monomere) kædes sammen til større kæder (polymere).

Der findes i dag principielt to forskellige typer af UV-hærdende lakker:
Radikalt hærdende, der er baseret på reaktive acrylater
Kationisk hærdende, der er baseret på epoxyforbindelser.

De to typer af UV-hærdende lakker, der findes, er kemisk meget forskellige og derfor kan de ikke behandles under et, ligesom de ikke er blandbare. Desuden er de i anvendelse så forskellige, at blandes der blot lidt af den ene type i den anden, kan produktet ikke længere hærde /39/.

Herunder er vist en tabel over den typiske sammensætning af UV-lakker samt givet nogle eksempler på nogle enkeltstoffer, som ofte indgår i UV-lakker:

 

UV-lakker (eksempler på enkeltstoffer som indgår i UV-lakken)

Bindemidler

£ 99%
-præpolymerer (epoxy-, polyurethan- eller polyesteracrylater)
-monomerer (1,6-hexandioldiacrylat eller N-vinyl-2-pyrrolidon)
-fotoinitiatorer (benzophenon eller benzildimethylketal)

Fortyndingsmidler

fortyndes med monomerer. Vandfortyndbare typer fortyndes med vand og kan indeholde 30-50% vand

Additiver

1-5%
-voks (polyethylenvoks eller polypropylenvoks)
-antiskummiddel (poly (dimethylsiloxan))
-forkortningsmiddel (siliciumdioxid)
-fyldstoffer (pigment Hvid 18 eller 26)
-inhibitorer (p-methoxyphenol eller hydroquinon eller ketoner)


De forskellige additiver tilsættes af forskellige grunde:
Voks

Tilsættes for at opnå en større glathed af tryksagen, beskyttelse mod beskadigelse og opnåelse af vandafvisning.

Antiskummiddel

For at hindre at lakken skummer under lakprocessen tilsættes antiskummidler.

Forkortningsmidler

Tilsættes bl.a. for at opnå korrekt viskositet af lakken og for at undgå udflydning.

Inhibitorer

Tilsættes for at undgå utilsigtet polymerisering (f.eks. ved udsættelse for dagslys) /16/.

Miljøpåvirkninger

Der er en række uafklarede forhold omkring miljøbelastningen ved fremstilling og brug af lakerede produkter. Det skyldes, at der ikke er iværksat en egentlig miljøvurdering, der omfatter en livscyklusvurdering af såvel produktion som forbrug og bortskaffelse af tryksager, der er lakerede med UV-lakker. Derfor vil der herunder blot blive nævnt de miljøpåvirkninger, der er ved brugen af UV-lakker, men det fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Affaldshåndtering

UV-lakrester skal håndteres som farligt affald.

Rengøring af udstyr

UV-lakker vaskes af lakværket med flygtige organiske opløsningsmidler (så som ethanol eller IPA), men eftersom UV-lakker ikke tørrer/hærder, hvis det ikke belyses med UV-lys, behøver lakværket ikke at blive tømt og vasket lige så ofte, som når andre lakker anvendes, hvilket begrænser udslippet.

Ikke-fornyelige ressourcer

De fleste bindemidler og additiver i UV-lakken stammer fra den petrokemiske industri. De er således fremstillet ud af, hvad der må betegnes som ikke-fornyelige ressourcer. Kviksølvet, som findes i UV-lamperne, kan ikke genanvendes i alle tilfælde, men deponeres.

Energiforbrug

Der er ofte et stort energiforbrug forbundet med hærdning af lakken, men forbruget er ofte mindre, end hvad der bruges til tørring af vandlakker /26/.

Acrylater

Der findes for acrylater ikke tilgængelige miljødata, men stofferne anses ikke for at være miljøfarlige. De menes at have lav giftighed overfor pattedyr, fisk og akvatiske organismer. Stofferne er ikke specielt flygtige og forventes ikke at blive afgivet til luften i nogen større mængde.

Genanvendelse af tryksager

UV-lakerede tryksager kan give problemer ved de-inking.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af UV-lakerede  tryksager

Arbejdsmiljø

Hvor UV-lak ofte er blevet fremført som et miljøvenligt alternativ, eftersom det ikke indeholder flygtige organiske opløsningsmidler, vil der ud fra et arbejdsmiljøsynspunkt skulle træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger.

Herunder er nævnt nogle af arbejdsmiljøpåvirkningerne /37/ /40/ /41/.
Håndtering af UV-lakker

Der findes en lang række anbefalinger i forhold til arbejdsmiljø. Hvis forholdsreglerne følges, er der tilsyneladende ingen problemer ved at arbejde med UV-lakkerne.

Klik her, hvis du vil mere vide mere om håndtering af UV-lakker

Acrylater

Den uhærdede lak skal håndteres med forsigtighed, eftersom acrylater kan være meget allergene. Acrylater er mere eller mindre eksemfremkaldende og kan derudover give skader i åndedrætsvejene og på centralnervesystemet. De virker irriterende på hud og øjne og er kendt for at kunne udvikle overfølsomheds-eksem.

Ozon

Ved UV-bestråling på den flydende lak dannes ozon, som påvirker luftvejene. Det skyldes, at strålingen absorberes af iltmolekylerne i luften omkring lampen, hvorved der dannes ozon. Ozon har en karakteristisk lugt, og selv i forholdsvis lave koncentrationer virker ozon irriterende på øjne og luftveje og kan give hovedpine og træthed. Brug af UV-lak kræver derfor forsvarlig indkapsling af lakanlægget og god ventilation.

UV-stråling

UV-stråling kan give øjen-og hudskader. Strålingen kan medføre akutte skader såsom "svejseøjne" og solskoldning, men også langtidsskader såsom grå stær og hudkræft.

Også reflekteret lys fra lamperne kan være skadelig eller give gener. De skal derfor være forsvarligt indkapslede, så man ikke kan se lyset, uanset hvor man befinder sig.

Lugtgener i arbejdsmiljøet og risiko for ubehagelig lugt af trykte produkter

UV-lakker har en markant og anderledes lugt end traditionelle trykfarver og lakker, hvilket beror på deres indhold af acrylater og fotoinitiatorer. Foruden produkternes egen lugt kan der forekomme lugtgener, der stammer fra en kemisk reaktion mellem et stof i UV-lakken og det materiale, der trykkes på. Den ubehagelige lugt signalerer ikke farlighed /37/.

Klik her, hvis du vil vide mere om UV-lakkers påvirkning af arbejdsmiljøet

Håndtering af UV-lakker

 

Radikalt hærdende
UV-lakker

Kationisk hærdende
UV-lakker

Indhold

Acrylatbaserede

Baseret på epoxyforbindelser

Rester af UV-lak

Uhærdet affald er omfattet af reglerne om kemikalieaffald. Det betyder, at de skal afleveres til den kommunale modtageordning. Dette gælder f.eks. klude med rester, kasserede UV-lakker og bøtter der har indeholdt UV-lakker.

Affald, som er uhærdet, er omfattet af i bekendtgørelse 199/85 og ændringsbekendtgørelse 779/99 om epoxyharpikser og isocyanater m.v. Affaldet skal i en særligt mærket beholder og i øvrigt håndteres efter de deribeskrevne regler. Dette gælder f.eks. klude med rester, kasserede UV-lakker og bøtter, der har indeholdt UV-lakker.

Affald med afhærdet tryk

I stor udstrækning skal afhærdet tryk håndteres som andet trykkeriaffald.

Hvis lakken har været belyst, vil den fortsætte med at reagere, indtil der ikke længere er frie epoxygrupper tilbage. Der skal derfor ikke træffes særlige forholdsregler for tryk, der er kasseret, hvis blot det har passeret UV-lamper med en normal effekt og i normal tempo.

Arbejdstøj

De store specialvaskerier vil kunne håndtere arbejdstøj forurenet med UV-lak.

Vaskerier, der kan håndtere arbejdstøj fra virksomheder, der anvender epoxyprodukter, kan naturligvis også håndtere arbejdstøj fra personer, der arbejder med kationiske trykfarver.

/39/.

Arbejdsmiljøpåvirkninger
Risiko for hudskader

Hudgener anses for at være det største arbejdsmiljøproblem ved brug af UV-lakker som følge af hudkontakt med ikke-hærdede UV-lakker. I løbet af UV-lampens levetid falder strålingens intensitet, hvilket betyder, at hærdeeffekten af UV-lakken falder tilsvarende. Man bør derfor løbende checke lampens effekt, da en slidt lampe giver en dårlig hærdning og således kan udgøre en risiko for arbejdsmiljøet og for de mennesker, der senere kommer i berøring med materialet - såvel ansatte i produktionen som brugerne i sidste ende.

Bindemidler, reaktive fortyndere og fotoinitiatorer i UV-hærdende produkter udgør en potentiel risiko for hudirritation og hudallergi hos en person, der er beskæftiget med de uhærdede produkter. En undersøgelse for Arbejdsmiljøfondet, publiceret i 1995, bekræfter, at UV-hærdende trykfarver og lakker indeholder acrylater, methacrylater og fotoinitiatorer, der er hudirriterende og sensibiliserende (allergifremkaldende) /42/. Forfatterne har på baggrund af omfattende analyser af medicinske forsøg og opgørelser over internationale registreringer af hudskader sluttet, at der er en reel og ikke lille risiko for at blive sensibiliseret og få allergisk kontakteksem ved erhvervsmæssig udsættelse for UV-produkter, men de aktuelle arbejdsforhold er af afgørende betydning. For den grafiske branche vurderes: "Samlet er der grund til at antage, at der i den grafiske branche i dag er en potentiel risiko for at blive sensibiliseret ved praktisk arbejde med UV-produkter, om end den må bedømmes som "lav" /37/. Når der skal vælges, vil UV-lakker baseret på visse metharylatprodukter med høj renhedsgrad være at foretrække. Det er ofte urenheder i produkterne, der er årsag til hudproblemerne.

Dannelse af ozon

Ved bestråling af ilt med den kraftige, kortbølgede UV-stråling, som bruges til hærdning af UV-lakker, dannes den giftige og miljøskadelige luftart ozon. Lugtgrænsen er ca. 0,01 ppm. Arbejdstilsynets grænseværdi er 0,1 ppm (0,2 mg/m3). Ozonproduktionen i lamperne er dog meget lille, og de lamper, der normalt anvendes, er indkapslede eller ventilerede, så ozon-emissionen til arbejdsmiljøet anses for at være minimal. I forbindelse med anvendelsen af UV-lakker er det også muligt at anvende UV-rør med begrænset udsendelse af ozon, fordi der kan anvendes UV-stråler med bølgelængder, hvor ozondannelsen er næsten elimineret. Sådanne rør har en højere pris, men lige så god levetid som sædvanlige UV-rør.

Ligeledes er risikoen for direkte eller indirekte bestråling med UV-stråler minimal, idet UV-lamperne i dag er godt indkapslede.

Genanvendelse af tryksager

Generelt kan man sige, at tryksager altid kan genanvendes. Men da de enkelte returpapirvirksomheder ønsker at opretholde en ensartet kvalitet på de afsværtede fibre uden fór store procestab på deres anlæg, er der derfor visse krav, der skal opfyldes til returpapiret.

Ved kontakt til tre af Danmarks store returpapirvirksomheder, som hver især fremstiller forskellige typer af genbrugspapir, er der herunder kort opridset, hvordan de enkelte virksomheder håndterer tryksager, der er lakeret med UV-lak.

Dalum Papir A/S fremstiller genbrugsfinpapir. Råvaren for fremstilling af genbrugsfinpapir er en blanding af kontoraffald og bogbinderi-/trykkeriaffald excl. ugeblade og aviser. Teknologien består i en vandbaseret proces (de-inking), hvor returpapiret slemmes op i vand, idet papiret disintegreres, dvs. adskilles i enkeltpartikler/ fibre. Papirets evne til at blive disintegreret afhænger primært af indhold af vådstyrkemiddel og vandafvisende overfladelag (plast/lak). Efter opslemning gennemløbes en række mekaniske renseprocesser og blegning.

Ved fremstilling/ anvendelse af finpapir på basis af UV-lakeret returpapir, kan blandt andet optræde følgende problemer: De ikke-vandopløselige typer forårsager isoleret set et stort materialetab og dårlig kvalitet af genbrugspapiret i form af mange store pletter. Bemærk, at vandopløseligheden refererer til opslemning af det lakerede returpapir.

Imidlertid vurderes det, at UV-lakeret papir kun i ringe grad forekommer i virksomhedens samlede råvarer. UV-lakken udgør derfor ikke et problem for nærværende for virksomheden, men over 0,5 vægt% vurderes de negative effekter at være uacceptabelt store /34/.

Brødrene Hartmann A/S fremstiller støbepapemballage baseret på returpapir. Hovedprodukterne er æg- og frugtemballage, hospitalsbakker, industiemballage til eksempelvis mobiltelefoner samt fødevareemballage til færdigretter. I produktionen af støbepapemballage ønskes en fibersammensætning på ca. 75% træmasse primært fra aviser samt 25% cellulosefibre primært fra ugeblade og tryksager mm. (dog ikke indbundne bøger, arkivpapir, hæfter med limet ryg, stærkt farvet papir, vådt stærkt papir eller pap, selvkopierende papir, bølgepap, sækkepapir samt laminerede og kacherede forsider).

Hartmann forsøger at minimere UV-lakerede tryksager i produktionen ved at frasortere dette papir inden fremstillingsprocesserne. Større mængder af UV-lakerede tryksager kan forårsage urenheder i pulpen, der er vanskeligt at fjerne ved flotation i de-inkingprocessen. Dette kan bevirke, at papirmassen efterfølgende bliver mindre hvid, hvilket forringer slutproduktets kvalitet. Et andet problem er, at Hartmann ønsker at reducere og fjerne bestemte kemiske stoffer, der sundhedsmæssigt kan være et problem i fødevareemballage. UV-lakker vil kunne give sundhedsmæssige problemer, hvis der findes reststoffer af monomere og benzopheron i emballagen, idet der er risiko for, at disse stoffer vandrer (migrerer) fra emballagen over i fødevaren. Hartmann forventer tillige, at der i fremtiden vil blive stillet krav fra myndighederne på dette område /35/.

SCA Packaging Djursland fremstiller råpapir til bølgepap primært ud fra blandet papir og bølgepap. Sekundært bruges aviser, ugeblade og tryksager kun for den del det måtte være indeholdt i blandet papir. SCA Packaging Djursland køber ikke aviser, ugeblade og tryksager, men bruger kun disse kvaliteter som indhold i blandet papir. UV-lakerede tryksager må ikke forefindes, idet disse giver pletter i papiret /36/.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager

Fremtidsperspektiver

Det kunne være ønskeligt, at returpapirfabrikkerne udviklede eller fremskaffede teknikker, som gjorde det muligt, at UV-lakerede tryksager uden yderligere krav kunne genanvendes til returpapir.

Der introduceres UV-lakker på markedet med en større sensibilitet til natriumhydroxyd, hvilket betyder, at lakker lettere kan genanvendes uden at give flager i papiret. Dermed "forbedres" produkterne til recirkulering, så vanskelige de-inkbare produkter holdes ude af returpapirstrømmen /37/.

For øjeblikket arbejdes der hos leverandørerne på tre områder for at gøre UV-teknologien mere rentabel og tilgængelig.

 1. Man prøver at imødese problemet med køling ved at udvikle "kolde" UV-lamper.
 2. Introduktion af en iltfri hærdezone ved hjælp af kvælstof. (hvilket vil betyde bedre gennemhærdning af lakken, nedsætte behovet for UV-stråling med 50% og dermed nedsætte energiforbruget.)
 3. Kationiske eller andre UV-hærdende bindere, der kræver mindre UV-stråling og giver bedre hærdning /37/.

19. Vandlak

Lakering med vandlak giver papirets overflade en middelgod beskyttelse og en pæn glans. Disse to egenskaber er dog ikke på højde med UV-lakkens egenskaber og dermed heller ikke så holdbar som denne.

Vandlak bruges til alle typer tryksager f.eks. etiketter, brochurer og emballage.

Omslag til hæfter og bøger og en del andre tryksager lakeres i voksende omfang in-line, det vil sige på trykmaskinen. Hvis der ønskes et særligt tykt lag lak og dermed meget høj glans, kan lakering foretages af firmaer, der har specialiseret sig i færdiggørelse, idet disse firmaer råder over specielt byggede lakermaskiner.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

Vandlakker kaldes også for "dispersionslakker" og består hovedsagelig af vand (ca. 60-85%). På grund af navnet vandlakker opfattes de ofte som miljømæssigt bedre end andre lakker, men udover vand indeholder vandlakkerne også varierende mængder af flygtige organiske opløsningsmidler og ofte er der et højt energiforbrug forbundet med tørringen af lakken.
Lavt indhold af flygtige organiske opløsningsmidler

Vandbaserede lakker repræsenterer et miljømæssigt fremskridt set i forhold til opløsningsmiddelbaserede lakker, fordi en del af de flygtige organiske opløsningsmidler er erstattet af vand.

Arbejdsmiljø

Vandlakker betragtes som miljøvenlige, eftersom de ikke afgiver organiske opløsningsmidler i større mængder. Vandbaserede lakker indeholder dog varierende mængder af organiske opløsningsmidler, som afdamper ved tørring. Man bør vælge en vandlak med så lavt opløsningsmiddelindhold som muligt.

Desuden kan lakkerne indeholde fyrretræsharpiks og rester af acrylater, som kan være allergifremkaldende /24/.

Energiforbrug

Der er ofte et højt energiforbrug forbundet med tørringen, hvis der benyttes IR-tørring eller varmluftstørring. I de fleste tilfælde er energiforbruget højere end ved UV-lakering /44/.

Produktionsbeskrivelse

Lakeringen i offset sker enten direkte i samme trykproces som trykningen eller i en separat proces. Lakken påføres trykarket via farveværket eller særskilte laktårne. Påføringen kan ske på våd eller tør farve.

Som regel er vandlakker acrylatbaserede lakker med et lille indhold af lavtflygtige organiske opløsningsmidler, f.eks. glycoler eller glycolethere. Vandlakker tørrer gennem afdampning af opløsningsmidler og vand.

Vandbaserede lakker tørrer meget hurtigt og behøver sædvanligvis ingen ekstra tørringsprocesser. IR-tørring kan dog anvendes for at fremskynde tørringen. Varmluftstørring bruges ved papir med lav absorptionsevne, eller hvis der er høj luftfugtighed. Hvis varme tilføres i for store mængder, risikerer man, at lakken bliver sprød og sprækker. Når vandet afdamper, bliver det tørre laklag ca. halvt så tykt som den tilførte våde lakfilm.

Vandlakker med en lav viskositet anvendes til tryksager, som kræver en god beskyttelse, mens vandlakker med en høj viskositet anvendes til produkter som kræver en høj glans. Højere viskositet medfører, at en større lakmængde kan påføres og giver dermed højere glans.

Varme sammen med lakken kan medføre, at reflexblå farver, hvis pigment ikke er alkalibestandig, bleges. Lignende fænomen kan optræde ved visse røde nuancer f.eks rhodaminrød.

Sprøjtepulver anvendes ofte, hvis pålægningen af laklaget sker vådt i vådt og på lavtabsorberende materiale samt ved påføring fra farveværket. Desuden også ved dobbeltsidet lakering.

Der kan være vanskeligheder forbundet med indsugning af vand i det trykte materiale. Sidstnævnte problem kan især være generende ved lave gramvægte af det trykte materiale. Dette gælder først og fremmest papir med gramvægt under 100g/m2 , bestrøget papir, og der hvor farvedækningen er lav.

Klik her, hvis du vil vide mere om vandlakkers indholdsstoffer (side 19.4)

Vandlakkers indholdsstoffer

Vandlakker består af acrylpolymerer finfordelt i vand. Vandlakker indeholder også en vis procentdel af lavtflygtige organiske opløsningsmidler som glykoler og glykoletere. Tørstofindholdet i lakken er lav (40-50%).

Herunder er vist den typiske sammensætning af vandlakker samt eksempler på nogle enkeltstoffer, som ofte indgår i vandlakker:

 

Vandlakker (eksempler på enkeltstoffer som indgår i vandlakken)

Bindemidler

10-40%
-harpikser (nitrocellulose)
-polymere (Acryl- og methacrylestere)

Fortyndingsmidler

60-85%
-vand
-organiske opløsningsmidler (1-20%) (glykoler eller glykoletere)

Additiver

2-8%
-voks (polyethylenvoks eller polypropylenvoks)
-antiskummiddel (poly (dimethylsiloxan))
-befugtningsmidler (tensider, phosphater eller phthalater)
-forsæbningsmidler (amoniak, monoethylamin,    dimethylethanolamin)
-biocider (hydroxylalkylaminer, morpholin)


De forskellige additiver tilsættes af forskellige grunde:
Voks

Tilsættes for at opnå en større glathed af tryksagen, beskyttelse mod beskadigelse og opnåelse af vandafvisning.

Antiskummiddel

For at hindre at lakken skummer under lakprocessen tilsættes antiskummidler.

Befugtningsmidler

Kan være tensider, phosphater eller phthalater. Tilsættes for at få en bedre fordeling i bindemidlet.

Forsæbningsmidler

For at stabilisere lakken før tørring.

Biocider

For at undgå vækst af svampe og bakterier /16/.

Miljøpåvirkninger

Der er en række uafklarede forhold omkring miljøbelastningen ved fremstilling og brug af lakerede produkter. Det skyldes, at der ikke er iværksat en egentlig miljøvurdering, der omfatter en livscyklusvurdering af såvel produktion som forbrug og bortskaffelse af tryksager, der er lakerede med vandlakker. Derfor vil der herunder blot blive nævnt de miljøpåvirkninger, der er ved brugen af vandlakker, men det fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Vandlakken

Glykoler og glykoletere, som kan findes i vandlakkerne, hører til en gruppe af stoffer, som kun i mindre udstrækning danner stoffer, som bidrager til drivhuseffekten og forringelsen af luftkvaliteten. Opløsningsmidlerne er vandopløselige med en relativ lav giftighed mod vandlevende organismer. Nedbrydeligheden varierer mellem de forskellige glykoletere, men de fleste nedbrydes let i naturen /44/.

Energi

Såfremt der benyttes IR-tørring er der et højt energiforbrug forbundet med lakeringen og ofte er det højere end ved UV-lakering /44/.

Affaldshåndtering

Lakrester indeholder konserveringsmidler. I flydende form er der derfor risiko for det ydre miljø, hvis det skulle komme i afløbet. Lakrester skal betragtes som farligt affald.

Klude fra rengøring og brugte afrensningsmidler skal behandles som farligt affald og destrueres.

Ikke-fornyelige ressourcer

De fleste bindemidler, opløsningsmidler og additiver i lakker stammer fra den petrokemiske industri. De er således fremstillet ud af, hvad der må betegnes som ikke-fornyelige ressourcer.

Genanvendelse af tryksager

Der diskuteres stadigt, hvilke miljøpåvirkninger genbrug af tryksager lakeret med vandlak udgør i forbindelse med returfiberfremstillingen.

Klik her, hvis du vil du vide mere om genanvendelse af vandlakerede tryksager

Arbejdsmiljø
Allergi

Vandlakker betragtes som miljøvenlige eftersom de ikke afgiver organiske opløsningsmidler i større mængder. De kan dog indeholde fyrretræsharpiks og rester af acrylater, som kan være allergifremkaldende /24/.

Flygtige organiske opløsningsmidler, (VOC)

Til at fjerne lakrester fra udstyret bruges afvaskere, som kan indeholde flygtige organiske opløsningsmidler. Rengøring af udstyr bør udføres på en måde, så emissionen af opløsningsmidler reduceres mest muligt. Våd lak kan ofte afvaskes med vand. Ved indtørret lak skal udstyret som regel afvaskes med opløsningsmiddelbaserede afvaskere, som kan afdampe til luften.

Klik her, hvis du vil vide mere om de sundhedskadende effekter af de komponenter, der indgår i vandlakken

Effekter af de komponenter, der indgår i lakken

Vandbaserede lakker er relativt nye produkter. Der findes en del erfaringer mht. deres sundhedsskadende effekter, men blivende effekter kan stadig være ukendte. Det anbefales derfor, at man arbejder forsigtigt med lakken og undgår alt for meget hudkontakt og indånding af lakkerne.

Herunder er nævnt nogle af de sundhedskadende effekter, som de komponenter, der indgår i vandlakken kan give anledning til.
Acrylater

Som bindemiddel i vandbaserede lakker anvendes acrylatpolymerer. I denne form er acrylater ikke allergifremkaldende. Der findes dog en risiko for, at acrylatmonomerer, som kan være meget allergifremkaldende, optræder, men disse findes i meget lave koncentrationer.

Opløsningsmidler

Selvom lakkerne kaldes vandlakker indgår der flygtige organiske opløsningsmidler. De mest anvendte er en eller flere glykoler eller glykoletere. Flygtige organiske opløsningsmidler kan bl.a. give hududslæt, irritation i øjnene og luftvejene, affedtning af huden, påvirke centralnervesystemet m.m.

Methyldiglykol (diethylenglykolmonomethyleter), som kan indgå i visse lakker, er desuden mistænkt for at være reproduktionsskadende. Eftersom koncentrationen af opløsningsmidler ofte er lav, og ventilationen i trykkerierne normalt er relativ god, ligger indholdet af opløsningsmidlerne i luften oftest betydeligt under gældende grænseværdier. Dette indebærer, at de ovennævnte beskrevne symptomer normalt ikke forekommer.

Additiver

I vandlakker findes en række additiver, og flere af disse har vist sig at være allergi-fremkaldende, hud- og øjenirriterende. I og med at flere af additiverne i lakken indgår i små mængder, at ventilationen i trykkerierne normalt er god, og at hudkontakt kan undgås, formodes sundhedsseffekterne ved arbejdet med lakken at være minimal. En undtagelse til dette er, hvis man i forvejen har allergi mod komponenter, som findes i lakken /44/.

Under normal produktion er kontakten med lakken størst ved rengøring. Ofte nedsættes kontakten med stofferne med automatiske afvaskningsprocesser. Både påfyldning og tømning af lakken kan automatiseres såvel som rengøringen.

Genanvendelse af tryksager

Generelt kan man sige, at tryksager altid kan genanvendes. Men da de enkelte returpapirvirksomheder ønsker at opretholde en ensartet kvalitet på de afsværtede fibre uden fór store procestab på deres anlæg, er der visse krav til returpapiret, der skal opfyldes.

Ved kontakt til tre af Danmarks store returpapirvirksomheder, som hver især fremstiller forskellige typer af genbrugspapir, er der herunder kort opridset, hvordan de enkelte virksomheder håndterer tryksager, der er lakeret med vandbaseret lak.

Dalum Papir A/S fremstiller genbrugsfinpapir. Råvaren for fremstilling af genbrugsfinpapir er med primært en blanding af kontoraffald og bogbinderi-/trykkeriaffald excl. ugeblade og aviser. Teknologien består i en vandbaseret proces (de-inking), hvor returpapiret slemmes op i vand, idet papiret disintegreres, dvs. adskilles i enkeltpartikler/ fibre. Papirets evne til at blive disintegreret afhænger primært af indhold af vådstyrkemiddel og vandafvisende overfladelag (plast/lak).

Efter opslemning gennemløbes en række mekaniske renseprocesser og blegning. Ved fremstilling/ anvendelse af finpapir på basis af vandlakeret returpapir, kan der blandt andet optræde følgende problemer: De ikke-vandopløselige typer forårsager isoleret set et stort materialetab og dårlig kvalitet af genbrugspapiret i form af mange store pletter. Bemærk, at vandopløseligheden refererer til opslemning af det lakerede returpapir.

Imidlertid vurderes det, at vandlakeret papir kun i ringe grad forekommer i virksomhedens samlede råvare. Vandlakken udgør derfor ikke et problem for nærværende for virksomheden, men over 0,5 vægt% vurderes de negative effekter at være uacceptabelt store /34/.

Brødrene Hartmann A/S fremstiller støbepapemballage baseret på returpapir. Hovedprodukterne er æg- og frugtemballage, hospitalsbakker, industiemballage til eksempelvis mobiltelefoner samt fødevareemballage til færdigretter. I produktionen af støbepapemballage ønskes en fibersammensætning på ca. 75% træmasse primært fra aviser samt 25% cellulosefibre primært fra ugeblade og tryksager mm. (dog ikke indbundne bøger, arkivpapir, hæfter med limet ryg, stærkt farvet papir, vådt stærkt papir eller pap, selvkopierende papir, bølgepap, sækkepapir samt laminerede og kacherede forsider).

Hartmann forsøger at minimere vandlakerede tryksager i produktionen ved at frasortere dette papir inden fremstillingsprocesserne. Disse tryksager kan danne en slags stickies, der kan tætte nettene i formene, samt de kan give urenheder i pulpen, der er svære at fjerne ved flotation i de-inkingprocessen. Dette kan bevirke, at der afsættes klæbrige urenheder i de-inkingprocessen. Desuden kan papirmassen efterfølgende bliver mindre hvid, og der kan komme pletter i slutproduktet. Dette forringer slutproduktets kvalitet /35/.

SCA Packaging Djursland fremstiller råpapir til bølgepap primært ud fra blandet papir og bølgepap. Sekundært bruges aviser, ugeblade og tryksager kun for den del det måtte være indeholdt i blandet papir. SCA Packaging Djursland køber ikke aviser, ugeblade og tryksager, men bruger kun disse kvaliteter som indhold i blandet papir.

Man ser helst ikke vandlakerede tryksager i processen, hvis de er ikke-vandopløselige.

Dette skyldes, at de ikke vandopløselige dele ruller sig sammen som en gummikage, som senere i papirfremstillingen tilstopper procesapparaturet, hvilket medfører processtop og rensning. Med de mængder, SCA modtager i dag af tryksager, der er vandlakerede, er der ikke tekniske problemer, men man kan ikke aftage disse tryksager i koncentrerede mængder /36/.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager

Fremtidsperspektiver

Det kunne være ønskeligt, at returpapirfabrikkerne udviklede eller fremskaffede teknikker, som gjorde det muligt, at vandlakerede tryksager uden yderligere krav kunne genanvendes til returpapir.

Desuden kunne det være ønskeligt, at der sker en substitution af uønskede stoffer, som indgår i vandlakker f.eks harpikser, biocider, aminer, tensider og blødgørere.

20. Opløsningsmiddelbaseret lak

Lakering med opløsningsmiddelbaseret lak giver en pæn glans og beskytter de trykte overflader. Disse to egenskaber er dog ikke på højde med UV-lakkens egenskaber og dermed heller ikke så holdbar som denne.

Opløsningsmiddelbaseret lak kan anvendes til alle typer tryksager, f.eks. etiketter, brochurer og emballage.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

Opløsningsmiddelbaseret lak kaldes også "solventlak" eller "tysklak".

De væsentligste miljøpåvirkninger for opløsningsmiddelbaserede lakker er afdampning af opløsningsmidler til luften.
Arbejdsmiljø

I arbejdsmiljøet kan der ske afdampning af flygtige organiske opløsningsmidler til luften og dermed risiko for, at medarbejderne udsættes for skadelige stoffer.

Det ydre miljø

I det ydre miljø kan de organiske opløsningsmidler være skyld i fotokemisk ozondannelse. Høje koncentrationer af ozon kan have skadelig effekt på mennesker og planter.

Så vidt muligt bør lakering af trykte papirprodukter gennemføres uden brug af opløsningsmiddelbaserede lakker. Som alternativ bør der anvendes vandbaserede dispersionslakker eller UV-hærdende lakker. Begge disse anses for renere teknologiløsninger, selvom der ikke er lavet en egentlig livscyklusanalyse, som sammenligner de forskellige miljøbelastninger, de forskellige lakeringsmetoder frembringer /11/.

Såfremt der vælges opløsningsmiddelbaserede lakker, bør vælges lakker med mindst mulig indhold af opløsningsmidler og opløsningsmidler med lav flygtighed og sundhedseffekt.

Produktionsbeskrivelse

Lakering med opløsningsmiddelbaseret lak kræver en separat off-line enhed, idet lakeringen ikke kan foretages direkte fra trykmaskinen. Påføringen kan ske på våd eller tør farve.

Opløsningsmiddelbaserede lakker består hovedsagelig af flygtige organiske opløsningsmidler (60-85%). Opløsningsmiddelbaserede lakker tørrer ved afdampning af de flygtige organiske opløsningsmidler, som indgår i lakken.

Idet tørringen af lakken sker ved afdampning af flygtige organiske opløsningsmidler (som kan være sundhedsskadende) kræves en effektiv ventilation, afskærmning eller indkapsling af lakværket. Ekstra udstyr til rensning af luften, før den ledes ud til atmosfæren, kan eventuelt være nødvendig.

Ved udsættelse for lys vil lakken med tiden gulne.

Klik her, hvis du vil vide mere om opløsningsmiddelbaserede lakkers indholdsstoffer

Opløsningsmiddelbaserede lakkers indholdsstoffer

Opløsningsmiddelbaserede lakker består hovedsagelig af flygtige organiske opløsningsmidler. Bindemidler i disse lakker kan være af mange typer, men der er oftest tale om nitrocellulose, modificerede fyrretræsharpikser eller syntetiske polyesterharpikser.

Herunder er vist en tabel over den typiske sammensætning af opløsningsmiddelbaserede lakker samt eksempler på nogle enkeltstoffer, som ofte indgår i opløsningsmiddelbaserede lakker:

 

Opløsningsmiddelbaserede lakker (eksempler på enkeltstoffer, som indgår i opløsningsmiddelbaserede lakker)

Bindemidler

10-40%
- polymerer (polyamid,polyurethaner, polyvinylbutyral)
- harpikser (nitrocellulose)

Fortyndingsmidler

60-85%
- flygtige organiske opløsningsmidler (ethanol, isopropanol, ethylacetat)

Additiver

3-7%
- voks (polyethylenvoks eller polypropylenvoks)
- blødgørere (dibutylphthalat, 2-ethylhexyl-diphenylphosphat)
- fikseringsmidler (triacetylacetonat)


De forskellige additiver tilsættes af forskellige grunde:
Voks

Tilsættes for at opnå en større glathed af tryksagen, beskyttelse mod beskadigelse og opnåelse af vandafvisning.

Blødgører

Anvendes til blødgøring af bindemidlet, hvorved opnås at tryksagen kan tåle stræk mv.

Fikseringsmidler

Anvendes for at skabe større modstandsdygtighed overfor fysiske/kemiske påvirkninger (f.eks. ved udendørs brug af tryksagen) /16/.

Miljøpåvirkninger

Der er en række uafklarede forhold omkring miljøbelastningen ved fremstilling og brug af lakerede produkter. Det skyldes, at der ikke er iværksat en egentlig miljøvurdering, der omfatter en livscyklusvurdering af såvel produktion som forbrug og bortskaffelse af tryksager,

der er lakerede med opløsningsmiddelbaserede lakker. Derfor vil der herunder blot blive nævnt de miljøpåvirkninger, der er ved brugen af opløsningsmiddelbaserede lakker, men det fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Flygtige organiske opløsningsmidler, (VOC)

De organiske opløsningsmidler, som afdamper, når opløsningsmiddelbaserede lakker tørrer, skal fjernes fra arbejdsstedet og derefter udledes til det fri. Miljøstyrelsens vejledning om "Begrænsning af luftforurening fra virksomheder" definerer krav til industrivirksomheders udledning af flygtige organiske opløsningsmidler. Flygtige organiske opløsningsmidler kan medvirke til dannelse af luftforurening i form af smog og fotokemiske ændringer.

Klik her, hvis du vil vide mere om flygtige organiske opløsningsmidler (VOC) og deres forurening af det ydre miljø

Energi

Det er meget forskelligt, hvad der etableres af udstyr i forbindelse med lakering af opløsningsmiddelbaserede lakker, dermed er energiforbruget også meget individuelt fra virksomhed til virksomhed.

Affaldshåndtering

Lakrester skal betragtes som farligt affald. Klude fra rengøring og brugte afrensningsmidler skal behandles som farligt affald og destrueres.

Ikke-fornyelige ressourcer

De fleste bindemidler, opløsningsmidler og additiver i lakker stammer fra den petrokemiske industri. De er således fremstillet ud af, hvad der må betegnes som ikke-fornyelige ressourcer.

Genanvendelse af tryksager

Lakerede tryksager kan give problemer i de-inking i forbindelse med genanvendelse af papiret, hvor lakken skal fjernes.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager lakerede med opløsningsmiddelbaserede lakker

Arbejdsmiljø
Flygtige organiske opløsningsmidler

Anvendelse af flygtige organiske opløsningsmidler udgør en sundhedsrisiko. Kulbrinter påvirker centralnervesystemet, og ved udsættelse af høje doser over grænseværdien kan der forekomme følelse af beruselse, hovedpine, svimmelhed og kvalme. En række opløsningsmidler virker irriterende på slimhinder i øjne og luftveje.

Det er derfor vigtigt at have en effektiv ventilation. Effektiv ventilation vil sige, at de flygtige organiske opløsningsmidler kun vil forekomme i luften i små mængder.

Desuden kan påvirkninger af arbejdsmiljøet begrænses ved at håndtere kemikalier med omtanke, det vil sige have lukkede beholdere, tørre spild op straks og anvende egnede personlige værnemidler som f.eks. handsker ved håndtering.

Forurening af det ydre miljø.

Flygtige organiske opløsningsmidler (VOC).

Når opløsningsmidler og andre flygtige organiske forbindelser udledes til atmosfæren, nedbrydes de ofte i løbet af få dage. De flygtige organiske forbindelser, VOC'erne, nedbrydes især i troposfæren, der er den lavereliggende del af atmosfæren. De væsentligste menneskeskabte kilder til udledning af VOC'er er dels vejtransporten med dens udslip af uforbrændt benzin og diesel, og dels brugen af flygtige organiske opløsningsmidler.

Nedbrydningsreaktionen af VOC'erne er en oxidation i troposfæren, der sker under medvirken af lys fra solen. Hvis der også er nitrogenoxider (NOx) til stede, som stammer fra f.eks. forbærndingsprocesser, kan der dannes ozon (O3) ved nedbrydningen.

Nitrogenoxiderne forbruges ikke ved ozondannelsen, men fungerer som en slags katalysator. Denne proces betegnes fotokemisk ozondannelse.

Fotokemisk ozondannelse opstår særlig hyppigt i trafikbelastede storbyer i sommerperioder med stille vejr og stærk sollys. Der er således risiko for, at ozonkoncentrationen ved jordoverfladen findes i så høje koncentrationer, at det er generende - især for mennesker med astmaproblemer.

Ozon kan angribe organisk stof i de planter og organismer, der udsættes for luften. Dette kan lede til en øget hypighed af luftvejslidelser blandt mennesker og et udbyttetab for agerbrug /51/.

Genanvendelse af tryksager

Generelt kan man sige, at tryksager altid kan genanvendes. Men da de enkelte returpapirvirksomheder ønsker at opretholde en ensartet kvalitet på de afsværtede fibre uden for store procestab på deres anlæg, er der visse krav til returpapiret, der skal opfyldes.

Tryksager med opløsningsmiddelbaseret lak kan i stor udstrækning bortskaffes/genbruges på samme måde som tilsvarende produkter trykt med andre lakker. Ved de-inking (afsværtning) af tryksager kan disse lakker give problemer, som ikke kendes fra oliebaseret overtrykslak. De problemer, som fremkommer, er tilsvarende de, som kendes ved de-inking af UV- og vandbaserede lakker, men i mindre grad /23/.

Ved kontakt til tre af Danmarks store returpapirvirksomheder, som hver især fremstiller forskellige typer af genbrugspapir, er der herunder kort opridset, hvordan de enkelte virksomheder håndterer tryksager, der er lakeret med opløsningsmiddelbaseret lak.

Dalum Papir A/S fremstiller genbrugsfinpapir. Råvaren for fremstilling af genbrugsfinpapir er primært en blanding af kontoraffald og bogbinderi-/trykkeriaffald excl. ugeblade og aviser. Teknologien består i en vandbaseret proces (de-inking), hvor returpapiret slemmes op i vand, idet papiret disintegreres, dvs. adskilles i enkeltpartikler/ fibre. Papirets evne til at blive disintegreret afhænger primært af indhold af vådstyrkemiddel og vandafvisende overfladelag (plast/lak). Efter opslemning gennemløbes en række mekaniske renseprocesser og blegning.

Ved fremstilling/ anvendelse af finpapir på basis af returpapir med opløsningsmiddelbaseret lak, kan der blandt andet optræde flg. problemer: De ikke-vandopløselige typer forårsager isoleret set et stort materialetab og dårlig kvalitet af genbrugspapiret i form af mange store pletter. Bemærk, at vandopløseligheden refererer til opslemning af det lakerede returpapir.

Imidlertid vurderes det, at opløsningsmidelbaseret lakeret papir kun i ringe grad forekommer i virksomhedens samlede råvarer. Opløsningsmiddelbaseret lak udgør derfor ikke et problem for nærværende for virksomheden, men over 0,5 vægt% vurderes de negative effekter at være uacceptabelt store /34/.

Brødrene Hartmann A/S fremstiller støbepapemballage baseret på returpapir. Hovedprodukterne er æg- og frugtemballage, hospitalsbakker, industiemballage til eksempelvis mobiltelefoner samt fødevareemballage til færdigretter. I produktionen af støbepapemballage ønskes en fibersammensætning på ca. 75% træmasse primært fra aviser samt 25% cellulosefibre primært fra ugeblade og tryksager mm (dog ikke indbundne bøger, arkivpapir, hæfter med limet ryg, stærkt farvet papir, vådt stærkt papir eller pap, selvkopierende papir, bølgepap, sækkepapir samt laminerede og kacherede forsider).

Hartmann forsøger at minimere tryksager lakerede med opløsningsmiddelbaserede lakker i produktionen ved at frasortere dette papir inden fremstillingsprocesserne. Det er muligt procesteknisk at vaske lakken ud af papiret og derved mindske eventuelle problemer. Større mængder af tryksager lakeret med opløsningsmiddelbaserede lakker kan forårsage urenheder i pulpen, der er svære at fjerne ved flotation i de-inkingprocessen.

Dette kan bevirke, at papirmassen efterfølgende bliver mindre hvid eller giver "lakpletter", hvilket forringer slutproduktets kvalitet. Ved arbejdet og håndteringen af tryksager med opløsningsmiddelbaserede lakker i produktionen kan afdampningen af opløsningsmidler en sjælden gang lugtes.

Et problem som afhjælpes ved udluftning, men som potentielt kan være et problem for sundheden og i arbejdsmiljøet. Desuden ønsker Hartmann at reducere og fjerne bestemte kemiske stoffer, der sundhedsmæssigt kan være et problem i fødevareemballage /35/.

SCA Packaging Djursland fremstiller råpapir til bølgepap primært ud fra blandet papir og bølgepap. Sekundært bruges aviser, ugeblade og tryksager kun for den del det måtte være indeholdt i blandet papir. SCA Packaging Djursland køber ikke aviser, ugeblade og tryksager, men bruger kun disse kvaliteter som indhold i blandet papir.

Man ser helst ikke tryksager med opløsningsmiddelbaserede lakker i processen, hvis de er ikke-vandopløselige. Dette skyldes, at de ikke vandopløselige dele ruller sig sammen som en gummikage, som senere i papirfremstillingen tilstopper procesapperaturet medfølgende processtop og rensning. Med de mængder, SCA modtager i dag af tryksager, der er lakerede, er der ikke tekniske problemer, men man kan ikke aftage disse tryksager i koncentrerede mængder /36/.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager

Fremtidsperspektiver

Det kunne være ønskeligt, at returpapirfabrikkerne udviklede eller fremskaffede teknikker, som gjorde det muligt, at tryksager lakeret med opløsningsmiddelbaseret lak uden yderligere krav kunne genanvendes til returpapir.

Opløsningsmiddelbaserede lakker anvendes ikke i særligt stort omfang. Anvendelsen af opløsningsmiddelbaserede lakker forventes at falde, mens anvendelsen af vandlakker og UV-lakker forventes at stige /16/.

Ifølge C. Jul. Uttenthal A/S /33/, som har specialiseret sig i udførelsen af forskellige typer af efterbearbejdningsteknikker, er der stadig et marked for opløsningsmiddelbaserede lakker, men de oplever, at mængden af tryksager, der lakeres med opløsningsmiddelbaserede lakker, stagnerer. En forklaring hertil er måske, at man ved UV-lak og vandlak opnår en større glanseffekt, og at man ved UV-lak har mulighed for partiellakering. Dertil kommer, at man indenfor de seneste år har fået endnu flere forædlingskombinationer med bl.a. folietryk og holografi.

At de opløsningsmiddelbaserede lakker i dag bruges mindre på bekostning af bedre glans-effekt af andre laktyper og nye forædlingskombinationer kunne være en grund til, at opløsningsmiddelbaserede lakker ikke efterspørges i samme grad som tidligere.

21. Overtrykslak

Overtrykslakker dækker over oliebaserede lakker dvs. vegetabilske lakker og mineralske lakker.

Lakering med overtrykslak giver den færdiglakerede overflade en middelgod beskyttelse og pæn glans. Disse to egenskaber er dog ikke på højde med UV-lakkens eller vandlakkens egenskaber og dermed heller ikke så holdbar som disse.

Overtrykslak bruges til alle typer tryksager, f.eks. etiketter, brochurer og emballage.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

Lakker baseret på vegetabilske olier antages for, set i en miljømæssig sammenhæng, at være at foretrække i forhold til lakker baseret på mineralske olier. Der eksisterer dog ikke en egentlig livscyklusanalyse, der dokumenterer dette /23/.
Olier

Brugen af lakker baseret på vegetabilske olier motiveres med to vigtige argumenter: I modsætning til mineralolierne er de modificerede vegetabilske olier fremstillet af fornyelige ressourcer, og det slam, der dannes ved deinking af tryksager, er lettere bionedbrydeligt. Det er dog værd at bemærke, at selvom de modificerede vegetabilske olier er fremstillet af fornyelige materialer, omfatter produktionen af olien, raffinering og den efterfølgende kemiske behandling (omesterificeringen) elementer, der udgør en belastning for miljøet /23/. I denne sammenhæng er det desuden værd at bemærke, at olien kun udgør ca. 22-35% af de samlede indholdsstoffer i farven.

I kriteriedokumentet for det nordiske miljømærke Svanen for tryksager betegnes lakken som vegetabilsk baseret, hvis indholdet af mineralolier er max. 2% og tildeles heraf 0 point. Hvis indholdet af mineralolier er over 2%, betegnes lakken mineralsk baseret og tildeles heraf 1 point. Igen er det vigtigt at bemærke, at der ikke eksisterer en livscyklusanalyse, der dokumenterer, at disse lakker udgør en renere teknologi, selvom de anbefales i henhold til kriterierne for den nordiske Svanemærkning /11/. Pointfordelingen er lavet ud fra den betragtning, at jo lavere point, jo lavere miljøbelastning.

Intet indhold af flygtige organiske opløsningsmidler

Tryklakker til arkoffset indeholder ikke flygtige organiske opløsningsmidler og bidrager dermed ikke til virksomhedens emission af flygtige organiske opløsningsmidler.

Arbejdsmiljø

Lakker til arkoffset belaster ikke arbejdsmiljøet med sundhedsskadelige opløsningsmiddeldampe. Der er næppe nogen arbejdsmiljømæssig forbedring ved at anvende lakker baseret på vegetabilske olier frem for mineraloliebaseret, idet de mineralolier, der anvendes i lakkerne, nærmest er ufordampelige ved stuetemperatur.

Både mineralolier og vegetabilske olier kan give irritation ved gentagen hudkontakt. Både lakker baseret på mineralolier og lakker baseret på vegetabilske olier kan indeholde bindemidler fremstillet af fyrretræsharpiks, som kan gøre dem allergene /24/.

Energiforbrug

Energiforbruget er ofte lavt i forbindelse med anvendelsen af overtrykslakker. Lavere end ved anvendelsen af UV- og vandlak.

Produktionsbeskrivelse

Lakeringen i offset med overtrykslakker sker direkte i samme trykproces som trykningen, eller pålægges efter farven er tørret. Lakken tilføres på trykarket via farveværket med en almindelig offsetplade, eller lakken tilføres via særskilte laktårne. Påføringen kan ske på våd eller tør farve.

Overtrykslakker har i princippet samme sammensætning som arkoffsetfarver, men indeholder ikke pigment.

Forskellen på vegetabilske lakker og mineralske lakker beror på forskelligheden af de olier, der indgår i lakkerne. I mineralske lakker vil der være 22-35% mineralolier som fortyndingsmiddel eller opløsningsmiddel. Mineralolierne består af petroleumsdestillater med et kogeinterval mellem 250° C og 290° C. I vegetabilske lakker er disse mineralolier erstattet med modificerede vegetabilske olier. De vegetabilske olier, der indgår i vegetabilske lakker, kan bl.a. være soyaolie, rapsolie og linolie, som dog ofte er kemisk modificerede.

Lakker til arkoffset tørrer i to faser. Først indsuges de flydende bestanddele (olierne) i lakkerne i papiret, hvorved trykket bliver nogenlunde afsmitningsfrit. Herefter sker der en langsom kemisk reaktion mellem lakkens indhold af tørrende olier eller alkyder og luftens ilt (oxidation), hvorved lakken hærder og efter et stykke tid får de ønskede egenskaber i form af hårdhed og glans. Det kan tage mellem 24 og 38 timer, inden olien helt er oxideret til et tørt lag. IR-tørring kan fremskynde tørringen noget, idet man ved hjælp af IR-lamper opvarmer papiret med yderligere ca. 10-15° C.

Klik her, hvis du vil vide mere om overtryklakkers indholdsstoffer

Klik her, hvis du vil have tekniske informationer om overtrykslakker)

Overtrykslakkers indholdsstoffer

Overtrykslakker indeholder pigmenter, bindemidler, additiver og fortyndingsmidler, som i mineralske lakker består af højt kogende petroleumsdestillater. I vegetabilske lakker er fortyndingsmidlerne vegetabilske olier, der som regel er kemisk modificerede.

Herunder er vist en tabel over den typiske sammensætning af en mineralsk baseret overtrykslak samt givet nogle eksempler på nogle enkeltstoffer, som ofte indgår i denne laktype:

 

Overtrykslak til arkoffset (eksempler på enkeltstoffer, som indgår i trykfarven)

Bindemidler

30-56%
- hårde harpikser (modificerede phenolharpikser)
-
flydende harpikser (linoliealkyder, soyaoliealkyder)
- tørrende olier (vegetabilske olier f.eks lin-, soya-, rapsolier)

Olier

22-35%
-petroleumsdestillater (kogepunkter: 250° C-290° C)
eller modificerede vegetabilske olier

Additiver

4-12%
-sikkativer (kobolt(II)octoat, manganoctoat)
-antioxidanter (f.eks.,hydroquinon)
-voks (polyethylen voks eller paraffin)
-rheologimodificeringsmidler (aluminiumisopropoxid)
-lithoadditiver (EDTA, oleater)


De forskellige additiver tilsættes af forskellige grunde:
Sikkativer

Fungerer som katalysatorer for at fremskynde den oxidative tørreproces.

Antioxidanter

Tilsættes for at hæmme oxidation i utide (skinddannelse på overfladen, tørring i lakkasse og på valser ved stilstand)

Voks

Tilsættes for at opnå en større glathed i laklaget på tryksagen samt beskyttelse mod beskadigelse og opnåelse af vandafvisning.

Rheologimodificeringsmidler

Tilsættes bl.a. for at opnå korrekt viskositet af lakken og dermed høj skarphed i det trykte motiv

Lithoadditiver

Tilsættes for at binde forstyrrende divalente metalioner (primært Ca++) /16/.

Tekniske informationer

Overtrykslakker tørrer langsomt. I arkoffset behøves som regel tørrepulver pga. den lange tørretid. Tørrepulver bør anvendes, hvis pålægningen af laklaget sker vådt-i-vådt. Når de færdiglakerede papirark stables, vil tyngden i papirstablen få arkene til at klæbes sammen. Derfor er man ved lakering med overtrykslak ofte tvunget til at anvende mere tørrepulver end ved andre typer af lak. IR-tørring kan dog anvendes for at fremskynde tørringen.

Ved lakering vådt-i-vådt kan man få tekniske problemer. Sprøjtepulver medfører, at overfladen bliver ujævn, hvilket forringer lakeringen på samme måde som et papir med ujævn overflade /45/.

Ved brug af en lak med høj glans, som er mere klæbrig og "sætter sig" langsommere, er der en øget risiko for smeltning og sammenbrænding mellem de lakerede ark. Dette sker først og fremmest på overflader med megen farve. Ved store overflader med høj farvelægning kan det være nødvendigt at anvende en farve, som tørrer hurtigere, hvis der efterfølgende skal lakeres med en lak med høj glans.

Ved udsættelse af lakken for lys vil der med tiden ske en gulning af laklaget. Dette sker p.g.a. naturlige forandringer i de tørrende olier og hærdere.

Miljøpåvirkninger

Der er en række uafklarede forhold omkring miljøbelastningen ved fremstilling og brug af lakerede produkter. Det skyldes, at der ikke er iværksat en egentlig miljøvurdering, der omfatter en livscyklusvurdering af såvel produktion som forbrug og bortskaffelse af tryksager, der er lakerede med overtrykslakker. Derfor vil der herunder blot blive nævnt de miljøpåvirkninger, der er ved brugen af overtrykslakker, men det fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Ingen afdampning

Vegetabilske og mineralske olier i overtrykslakker nærmest ufordampelige ved stuetemperatur og giver derfor ingen VOC-emission

Affald

Ved brug af lak opstår der to typer af affald, lakrester og emballage. Lakrester betragtes som farligt affald. Emballageaffald kan bortskaffes til genbrug eller som blandet affald, såfremt emballagen er skrabet tom for lak.

Fornylige og ikke-fornyelige ressourcer

Overtrykslakker indeholder ca. 22-35% olier. I modsætning til olierne i mineralske lakker udgør olier i de vegetabilske lakker en fornyelig ressource.

De fleste bindemidler og additiver i lakkerne stammer fra den petrokemiske industri. De er således fremstillet ud fra, hvad der må betegnes som ikke-fornyelige ressourcer. Bindemidlerne udgør 42-77% af indholdsstofferne i lakken.

Energi

Såfremt der anvendes IR-tørring, vil dette også bidrage til energiforbruget.

Genanvendelse af tryksager

Der diskuteres stadigt, hvilke miljøpåvirkninger genbrug af tryksager lakeret med overtrykslak udgør i forbindelse med returfiberfremstillingen.

Klik her, hvis du vil vide mere om tryksager med overtrykslakker og genanvendelse (side 21.10)

Arbejdsmiljø
Allergifremkaldende stoffer

Både mineralske og vegetabilske lakker kan indeholde stoffer, som kan være allergifremkaldende.

Klik her, hvis du vil vide mere om arbejdsmiljøet i relation til de komponenter, der indgår i overtrykslakker

Arbejdsmiljø

Herunder er nævnt nogle af de sundhedsskadende effekter, som overtrykslakken kan give anledning til. I og med at flere af de mest skadelige stoffer i lakken indgår i små mængder, samt at ventilationen i trykkerierne normalt er god, og at hudkontakt kan undgås ved brug af egnede handsker, formodes sundhedseffekterne ved arbejdet at være minimal. Undtagelsesvis til dette er, hvis man i forvejen har allergi mod komponenter, som findes i lakken /25/.
Bindemidler

De bindemidler, som indgår i overtrykslakker, kan være af typen modificeret fyrretræsharpiks og derivater af fyrretræsharpiks. Der er en risiko for, at uomdannet fyrretræsharpiks optræder i lakken i små mængder. Fyrretræsharpiks kan give kontaktallergi.

Fortyndingsmidler

I mineralske lakker til ark-offset anvendes mineralolier med et kogeinterval mellem 250° C og 290° C som fortyndingsmiddel. Disse mineralolier har meget lavt damptryk ved stuetemperatur, og fordampningen fra valserne på trykmaskinen er minimal. Olierne anses ikke for at være flygtige. Mineralolierne i ark-offset afgiver således ikke normalt dampe, der anses for at udgøre en risiko i arbejdsmiljøet /23/ /26/.

Additiver og tørremidler

I overtrykslakker findes også en række additiver og flere af disse har vist sig at være allergifremkaldende og irriterende.

Genanvendelse af tryksager

Generelt kan man sige, at tryksager altid kan genanvendes. Men da de enkelte returpapirvirksomheder ønsker at opretholde en ensartet kvalitet på de afsværtede fibre uden fór store procestab på deres anlæg, er der derfor visse krav, der skal opfyldes til returpapiret.

Materiale lakeret med overtrykslak behandles i genanvendelsesdelen på samme måde som materiale behandlet med trykfarver. I princippet er overtrykslakker sammensat af de samme kemiske stoffer som de tilsvarende farver, med undtagelse af pigmenter, som ikke findes i lakkerne. Det trykte materiale er let at genanvende og giver ikke udslag i nogle specielle problemer i genanvendelsen.

Mineralolier, som indgår i lakken, er et ikke-fornyeligt materiale, og det danner et slam efter afsværtning, som indeholder miljøbelastende komponenter, der hæmmer bionedbrydeligheden. De modificerede vegetabilske olier er fremstillet af fornyelige ressourcer, og det slam, der dannes ved de-inking af tryksager er mere bionedbrydeligt /23/.

Vegetabilske olier har i de fleste tilfælde vist sig at give god trykkvalitet, men de kan være til gene i afsværtningsprocessen /23/.

Ved kontakt til tre af Danmarks store returpapirvirksomheder, som hver især fremstiller forskellige typer af genbrugspapir, er der herunder kort opridset, hvordan de enkelte virksomheder håndterer tryksager, der er lakeret med overtrykslak.

Dalum Papir A/S fremstiller genbrugsfinpapir. Råvaren for fremstilling af genbrugsfinpapir er primært en blanding af kontoraffald og bogbinderi-/trykkeriaffald excl. ugeblade og aviser. Teknologien består i en vandbaseret proces (de-inking), hvor returpapiret slemmes op i vand, idet papiret disintegreres, dvs. adskilles i enkeltpartikler/fibre. Papirets evne til at blive disintegreret afhænger primært af indhold af vådstyrkemiddel og vandafvisende overfladelag (plast/lak). Efter opslemning gennemløbes en række mekaniske renseprocesser og blegning.

Ved fremstilling/anvendelse af finpapir på basis af overtrykslakeret returpapir, kan der blandt andet optræde følgende problemer: De ikke-vandopløselige typer forårsager isoleret set et stort materialetab og dårlig kvalitet af genbrugspapiret i form af mange store pletter. Bemærk, at vandopløseligheden refererer til opslemning af det lakerede returpapir.

Imidlertid vurderes det, at overtryks-lakeret papir kun i ringe grad forekommer i virksomhedens samlede råvare. Overtrykslakken udgør derfor ikke et problem for nærværende for virksomheden, men over 0,5 vægt% vurderes de negative effekter at være uacceptabelt store /34/.

Brødrene Hartmann A/S fremstiller støbepapemballage baseret på returpapir. Hovedprodukterne er æg- og frugtemballage, hospitalsbakker, industriemballage til eksempelvis mobiltelefoner samt fødevareemballage til færdigretter.

I produktionen af støbepapemballage ønskes en fibersammensætning på ca. 75% træmasse primært fra aviser samt 25% cellulosefibre primært fra ugeblade og tryksager mm. (dog ikke indbundne bøger, arkivpapir, hæfter med limet ryg, stærkt farvet papir, vådt stærkt papir eller pap, selvkopierende papir, bølgepap, sækkepapir samt laminerede og kacherede forsider).

Hartmann forsøger at minimere tryksager lakerede med overtrykslakker i produktionen ved at frasortere dette papir inden fremstillingsprocesserne. Det er muligt procesteknisk at vaske lakken ud af papiret og derved mindske eventuelle problemer. Større mængder af disse tryksager kan forårsage urenheder i pulpen, der er svære at fjerne ved flotation i de-inkingprocessen. Dette kan bevirke, at papirmassen efterfølgende bliver mindre hvid, hvilket forringer slutproduktets kvalitet /35/.

SCA Packaging Djursland fremstiller råpapir til bølgepap primært ud fra blandet papir og bølgepap. Sekundært bruges aviser, ugeblade og tryksager kun for den del det måtte være indeholdt i blandet papir. SCA Packaging Djursland køber ikke aviser, ugeblade og tryksager, men bruger kun disse kvaliteter som indhold i blandet papir.

Man ser helst ikke overtrykslakerede tryksager i processen, hvis de er ikke-vandopløselige. Dette skyldes, at de ikke-vandopløselige dele ruller sig sammen som en gummikage, som senere i papirfremstillingen tilstopper procesapperaturet, hvilket medfører processtop og rensning. Med de mængder SCA modtager i dag af tryksager, der er overtrykslakerede, er der ikke tekniske problemer, men man kan ikke aftage disse tryksager i koncentrerede mængder /36/.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager

Fremtidsperspektiver

Der anvendes i dag i større og større omfang overtrykslak, der er baseret på vegetabilske olier fremfor lakker baseret på mineralolier. Der er i branchen mange diskussioner om, hvorvidt det er rigtigt at gøre dette. For at det kan afgøres, skal der udarbejdes livscyklusanalyser, hvor der medtages miljøbelastningerne fra såvel produktion, brug og bortskaffelse.

Forskellige undersøgelser peger på, at der ved genanvendelse af tryksager lakeret med lakker baseret på vegetabilske olier kan opstå problemer. Dette er dog ikke endeligt afgjort.

22. Limning (Indledning)

Limning er en af de arbejdsprocesser, der foregår i efterbehandlingen. Hvilken lim, der bruges, afhænger dels af kravene til holdbarheden og dels af tryksagens sideantal.

Limindbinding

For tryksager som bøger, kataloger og manualer er limbinding den mest anvendte type af binding. Limbinding kan enten foretages på trykkeriet eller på bogbinderier.
Klæbebindingsmetode/fræset bog: Anvendes ofte til tryksager, der kommer fra rotationsoffset og til coated papir. Ved den såkaldte klæbebindingsmetode afskæres arkene i ryggen, således at bogen består af løse blade. Arkene gøres ru i ryggen (fræses) og limes sammen i en klæbebindingsmaskine. Metoden anvendes f.eks. til fremstilling af billigbøger, visse magasiner, telefonbøger o.l. Til denne metode anvendes ofte flere limtyper. Meget almindeligt er det at anvende en dispersionslim til sammenlimning af ryggen. Denne anvendes i et meget tyndt lag (ca. 0,1mm), som tørres ved belysning med UV-stråler. Derefter lægges et lag med hotmelt lim ovenpå, hvorefter omslaget limes på /38/.
Garnhæftning: Garnhæftning er en anden type af binding, og er den mest anvendte type til bøger med hårdt papomslag. Det er den mest holdbare limbinding og bruges derfor ofte til skolebøger (hvor der er krav til, at disse skal holde i mindst 5 år). Bøger hæftes normalt i trådhæftemaskiner, hvor hørtråde syes ind i hvert ark, hvorefter de samles til en færdig bogblok. Bøger kan enten indbindes manuelt eller på en maskine. Ved garnhæftning benyttes hotmelt lime /38/.
Fadensiegel: Er en speciel type af garnhæftning. Metoden er næsten ligeså god som garnhæftning og noget bedre end en fræset bog. Bindingen bruges ofte til årsberetninger og billige skolebøger (som ikke skal holde så længe). Selve garnhæftningen foregår ved, at der "skydes" et antal tråde ind i ryggen på arket. Tråd-enderne brændes fast på ark-ryggen og derefter falses det en sidste gang. Arkene limes sluttelig på et omslag. Der anvendes hotmelt lim /38/.
Stansperforeret/perfo-binding eller flexbinding: Anvendes ofte til bøger, hvor man ikke vil ofre en garnhæftning eller en fadensiegel. Metoden er mere holdbar end en fræset bog. Teknisk set foregår limbindingen ved, at falsede ark perforeres i falsningen. Der fremkommer herved nogle udstansede huller, som limen kan løbe ned i og sluttelig sammenlimes med et omslag. Ved denne bindingstype anvendes hotmelt lime /38/.

Limtyper

Der er ikke tale om, at hotmelt lim kan erstattes af dispersionslim i de tre sidstnævnte limbindingsmetoder. Dette skyldes, at en dispersionslim vil løbe ned mellem garnhæftningerne eller ned i perforeringerne og således skabe en ujævn limning /38/.

Ofte bruges flere lime i samme tryksag. Til indbinding af bøger bruges f.eks. 3 limtyper fordelt på de processer, der omfatter ryglimning, limning af det stive bind og samling af de to dele /44/.

De limtyper, der overvejende bruges indenfor arkoffset, er følgende:

Dispersionslim

Hotmelt lim

Opløsningsmiddelbaseret lim

Ingen af de lime, der normalt bruges inden for færdiggørelse af trykte papirprodukter i ark-offset, er baseret på opløsningsmidler, bortset fra dem der bruges ved visse typer af kachering af papir med et tyndt lag plastfilm til bogbind m.m.

Ud over disse limtyper kommer en vifte af speciallime, der kan tages i brug ved særlige opgaver f.eks: stivelseslim, dextrinlim, animalsk baseret varmlim, vandopløselig hotmelt lim, to-komponent lim og polyurethanlim (PUR).

I kriterierne for tryksager, som skal mærkes med Svanen bliver limene i efterbehandlingsdelen inddelt i 6 grupper og pointgivet efter nedenstående skema. Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke er tydeligt vist ved en fuldstændig livscyklusanalyse, hvilke lime der udgør den reneste teknologi, selvom de er prioriteret i svanemærkekriterierne. Limene er pointgivet fra 0 til 3 point. Pointfordelingen er lavet ud fra den betragtning, at jo lavere point limen opnår, jo mindre er miljøbelastningerne. De forskellige limtyper tildeles følgende point:
animalsk baseret varmlim – 1 point
dispersionslim – 1 point
hotmelt lim – 2 point
opløsningsmiddelbaseret lim – 3 point
vandopløselig hotmelt lim – 1 point
svanemærket lim – 0 point /11/.

23. Dispersionslim

Dispersionslime uden organiske opløsningsmidler. Der findes også limtyper, som er deciderede opløsningsmiddelbaserede lime. De opløsningsmiddelbaserede lime bruges normalt ikke til tryksager, bortset fra i forbindelse med visse kacheringsopgaver. De opløsningsmiddelbaserede lime er beskrevet for sig.

Til indbinding af bøger bruges ofte flere limtyper fordelt på de processer, der omfatter ryglimning, limning af det stive bind og samling af de to dele /45/.

Ofte vil en fræset bog være limet sammen med dispersionslim. Det er ofte også dispersionslim, der anvendes til limning af blokke og formularer. Til bøger med en længere levetid bruges hotmelt lim ofte sammen med en dispersionslim.

Dispersionslimen er dog ikke anvendelig til ryglimningen i perfo-binding, garnhæftning eller fadensiegel. Dette skyldes, at en dispersionslim vil løbe ned mellem garnhæftningerne eller ned i perforeringerne og således skabe en ujævn limning /38/.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

Dispersionslim er en syntetisk fremstillet lim og kaldes også for koldlim, da den anvendes uden opvarmning.

I dispersionslimene stammer miljøpåvirkningerne blandt andet fra indholdet af konserveringsmidler og eventuelle blødgører /46/.
Genanvendelse af tryksager

Dispersionslime er som regel vandopløselige og skaber som regel ikke problemer i genanvendelsen af fibrene.

Blødgørere

Der kan være anvendt phthalater som blødgører. Ved rengøring af udstyret med vand ledes limrester ofte til afløbet og rester af phthalater kan derved ledes til vandmiljøet /46/.

Produktionsbeskrivelse

Dispersionslimes typiske brugsområder er til limning af blokke og bogrygge, f.eks. ved limbinding af bøger og påsætning af kartonomslag på garnhæftede bogblokke. Hvis bogblokken skal skæres direkte efter limningen, tørres limen straks efter påføring med højfrekvens-tørrer eller IR-tørrer.

Dispersionslim er en opløsning af små plastpartikler, som er finfordelt i vand. Plasten, som indgår, er som regel polyvinylacetat eller en kombination af polyvinylacetat, polyether eller polyacrylat. De frigiver hurtigt vand, når de kommer i kontakt med porøse materialer så som papir. Når opløsningsmidlet eller vandet fordamper, fås en fast limfilm, der binder emnerne sammen.

Dispersionslime er som oftes hvide, når de er våde, men tørrer transparent op.

Klik her, hvis du vil vide mere om dispersionslimenes indholdsstoffer

Dispersionslimes indholdsstoffer

Herunder er vist en tabel over en typisk sammensætning af en dispersionslim til bogbinding:

 

Dispersionslim (eksempler på enkeltstoffer, som indgår i dispersionslimen)

Bindemidler

ca. 50%
Omdannet harpiks
Syntetisk polymere (polyvinylacetat)

Opløsningsmiddel

25-50%
Vand

Additiver

ca. 10-20%
Blødgører (ca. 10 % benzoater og glykolderivater, eller dibutylphthalater (DBP))
Konserveringsmidler (> 0,1% isothiazolinoler benzisotiazolione)
Fyldstoffer (dolomit, kaolin)
Fortykningsmidler (f.eks. cellulosederivat)


De mest anvendte bindemidler i lim er plast (polyvinylacetat) og latex ("gummimælk"). Det sidste bindemiddel kan enten være naturlatex (fra gummitræer) eller syntetisk latex, f.eks. SBR-latex /46/.

De forskellige additiver tilsættes af forskellige grunde:
Blødgørere

Forbedrer limens elasticitet og plasticitet ved anvendelse og under tørretiden samt den tørre limfuges elasticitet og plasticitet.

Fortykningsmiddel

Regulerer viskositeten. Fortykningsmidlet kan udgøres af f.eks. et polyakrylatbaseret emne.

Fyldstof

Fyldstoffer er uopløselige mineralbaserede pulverformige komponenter og hjælper til at forbedre limens brugsegenskaber, holdbarhed, styrke og andre kvalitetsegenskaber.

Konserveringsmiddel

I vandbaserede lime indgår konserveringsmiddel.

Af andre tilsætningsstoffer i lim kan nævnes: skumdæmpere, parfumer og farver /47/.

Miljøpåvirkninger

Der er en række uafklarede forhold omkring miljøbelastningen ved fremstilling og brug af limede produkter. Det skyldes, at der ikke er iværksat en egentlig miljøvurdering, der omfatter en livscyklusvurdering af såvel produktion som forbrug og bortskaffelse af tryksager, der er limede med dispersionslime. Derfor vil der herunder blot blive nævnt de miljøpåvirkninger, der er ved brugen af dispersionslime, men det fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Rengøring af udstyr

Rengøringen af udstyret gøres som regel med vand. Både mængden af lim samt vandmængden er relativt lille ved hver rengøringsproces. Ofte ender rengøringsvandet, som kan indeholde limrester, i afløbet. Dette kan resultere i, at limrester ender i vandmiljøet. Ved indtørret lim anvendes i visse tilfælde ethylacetat eller benzin til rengøring.

Affaldshåndtering

Limrester, der indeholder miljøfarlige emner, skal håndteres som farligt affald.

Phthalater

Der kan være phthalater i limene som blødgørere. Den oftest benyttede type phthalat i dispersionslime er DBP (dibuthylphthalat) /46/.

Klik her, hvis du vil vide mere om phthalater og deres miljøpåvirkninger

Energi

Disse lime kræver ikke opvarmning under pålæggelsen, men bruges koldt. Energiforbruget under pålægningen er derfor lille. I visse tilfælde anvendes IR-tørring eller UV-tørring for at fremskynde størkningsprocessen, hvorved energiforbruget øges.

Ikke-fornyelige ressourcer

De fleste bindemidler og additiver i limen stammer fra den petrokemiske industri. De er således fremstillet ud af, hvad der må betegnes som ikke-fornyelige ressourcer.

Genanvendelse af tryksager

Dispersionslime er som regel vandopløselige og skaber som regel ikke problemer i genanvendelsen af fibrene.

Klik her, hvis du vil vide mere om tryksager limede med dispersionslime og deres genanvendelse

Arbejdsmiljø
Hudkontakt

Limindustrien prøver at vælge de mildeste konserveringsmidler og dosere mindst muligt, og ved normal omgang med dispersionslim er der ingen risiko ved hudkontakt. Dog bør hudkontakt generelt undgås ved fornuftig indretning af arbejdspladsen og ved brug af passende arbejdshandsker.

Blødgørere (dibutylphthalat, DBP)

Phthalater var tidligere meget anvendt som blødgører i lim, men anvendes i ringe omfang i dag /47/.

De to mest anvendte bindemidler i lime er polyvinylacetat og ethylenvinylacetat copolymer. Polyvinylacetat skal tilsættes blødgører for at få en fleksibel limfilm. Ethylenvinylacetat er blød i sig selv og behøver normalt ikke tilsætning af blødgører. Dette bindemiddel er dog dyrere, da det kun kan fremstilles ved hjælp af højt tryk under polymeringsprocessen.

Der kan anvendes op til ca. 20% dibutylphthalat (DBP) i limen, men i dag skal lime med mere end 5% DBP mærkes sundhedsskadelige. Limindustrien arbejder på at finde alternativer til DBP og i dag anvendes ofte benzoater og glykolderivater som alternativer /46/.

Herunder er kort angivet de sundhedsskadelige effekter, der er ved DBP.

Flere phthalater er giftige for organismer, der lever i vand. Dibutylphthalat (DBP) er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer /18/.
Hudirritation

Phthalater har forholdsvis lav akut giftighed. På grund af den lave flygtighed forårsager de som regel ingen akutte gener bortset fra ved ophedning. En vis hudirritation kan dog forekomme ved hudkontakt. Enkeltstående rapporter foreligger om, at dibutylphthalat kan give anledning til allergisk kontakteksem.

Lever- og nyreskader

I dyreforsøg har phthalater givet anledning til leverskader. Dyreforsøg tyder også på, at der kan være risiko for nyreskader.

Forplantnings- og fosterskader

I dyreforsøg har dibutylphthalat vist sig at give anledning til alvorlig skade på testiklerne (testikelhenfald). Phthalater er under mistanke for at kunne udvise østrogenlignende effekter.

Genanvendelse af tryksager

Generelt kan man sige, at tryksager altid kan genanvendes. Men da de enkelte returpapirvirksomheder ønsker at opretholde en ensartet kvalitet på de afsværtede fibre uden for store procestab på deres anlæg, er der visse krav til returpapiret, der skal opfyldes.

Ved produktion af papir og karton ud fra genbrugsmateriale er det vigtigt, at eventuelle limrester kan opløses i returprocessen. Der er normalt ingen problemer med dispersionslime og opløsningsmiddelbaserede lime, hvorimod hotmelt lime kan give problemer som små klumper i genbrugspapiret /46/.

Ved kontakt til tre af Danmarks store returpapirvirksomheder, som hver især fremstiller forskellige typer af genbrugspapir og pap, er der herunder kort opridset, hvordan de enkelte virksomheder håndterer tryksager, der er limet med dispersionslim.

Enstemmigt siger de 3 returpapirvirksomheder, at limede tryksager kan give problemer at bruge i returpapirfremstillingen. Grunden er, at de ikke kan se på limen, hvilken limtype der er anvendt, og dermed heller ikke kan vide om limen er vandopløselig. Hvis man får en ikke-vandopløselig lim med i returpapirfremstillingen, kan det medføre, at hele batchen af papirfiber bliver ødelagt og efterfølgende må kasseres, hvilket siger sig selv er en kostelig affære. Hvis papiret ender hos trykkerierne, er det som regel med synlige pletter/prikker, såkaldte stickies, som i sig selv kan forringe trykkvaliteten. Stickies kan også sætte sig på trykmaskinen, og dermed være årsag til at trykningen skal afbrydes og trykmaskinen skal rengøres, da det ellers kan betyde forringet trykkvalitet. Som regel ender det med reklamationer fra kunderne, som kræver en bedre kvalitet. En masse ekstra ressourcer bliver hermed brugt.

Dalum Papir A/S fremstiller genbrugsfinpapir. Råvaren for fremstilling af genbrugsfinpapir er primært en blanding af kontoraffald og bogbinderi-/trykkeriaffald excl. ugeblade og aviser. Teknologien består i en vandbaseret proces (de-inking), hvor returpapiret slemmes op i vand, idet papiret disintegreres, dvs. adskilles i enkeltpartikler/fibre. Papirets evne til at blive disintegreret afhænger primært af indhold af vådstyrkemiddel og vandafvisende overfladelag (plast/lak). Efter opslemning gennemløbes en række mekaniske renseprocesser og miljøvenlig blegning.

Ved fremstilling/anvendelse af finpapir på basis af dispersionslimet returpapir, kan der blandt andet optræde følgende problemer: Limtyper, som ikke opløses i vand og let dispergeres (neddeles i mindre partikler under mekanisk påvirkning), giver isoleret set anledning til produktionstab og dårlig trykkvalitet. Bemærk, at vandopløselighed og dispergerbarhed refererer til opslemning af det limede returpapir.

Hvis limen derimod efter opslemning af returpapiret i vand, optræder som store (> ca. 0,2 mm i diameter) partikler, vil limen blive fjernet i filtreringsprocesserne. Alternativt er vandopløselig lim naturligvis uproblematisk.

Stickies er et stort problem. I virksomhedens kvalitetsspecifikation for returpapirråvaren udelukkes derfor principielt limede rygge og selvklæbende materialer (fra etiketter, konvolutter etc.).

I praksis er det umuligt at undgå mindre mængder, men over 0,5 vægt% vurderes de negative effekter at være uacceptabelt store /34/.

Brødrene Hartmann A/S fremstiller støbepapemballage baseret på returpapir. Hovedprodukterne er æg- og frugtemballage, hospitalsbakker, industriemballage til eksempelvis mobiltelefoner samt fødevareemballage til færdigretter. I produktionen af støbepapemballage ønskes en fibersammensætning på ca. 75% træmasse primært fra aviser samt 25% cellulosefibre primært fra ugeblade og tryksager mm. (ikke indbundne bøger, arkivpapir, hæfter med limet ryg, stærkt farvet papir, vådt stærkt papir eller pap, selvkopierende papir, bølgepap, sækkepapir samt laminerede og kacherede forsider).

Hartmann forsøger helt at undgå limede tryksager i produktionen ved at frasortere dette papir inden fremstillingsprocesserne. I støbepapproduktion benyttes såkaldte sugeforme og støbeforme til at suge vand ud af pulpen og formgive emballagen. Lim fra limede tryksager vil kunne sætte sig på disse forme og forringe afvandingen. Dette bevirker, at vandindholdet i emnerne er højere end normalt, og der skal derfor bruges forholdsvist mere energi på at tørre emnerne. Dette influerer i negativ retning på driftsøkonomien og på emballagens miljøprofil. Der skal desuden bruges mere tid på rengøring af formene. Indgår de limede tryksager i produktionen, kan en større klump af ikke frasorteret lim smelte ved høje temperaturer i tørreprocessen, og der er en lille risiko for brand /35/.

SCA Packaging Djursland fremstiller råpapir til bølgepap primært ud fra blandet papir og bølgepap. Sekundært bruges aviser, ugeblade og tryksager kun for den del det måtte være indeholdt i blandet papir. SCA Packaging Djursland køber ikke aviser, ugeblade og tryksager, men bruger kun disse kvaliteter som indhold i blandet papir.

Man modtager ikke på nuværende tidspunkt særligt store mængder af tryksager med lim. Man ser helst ikke tryksager med lim i processen, hvis de er ikke-vandopløselige. Også her frasorteres tryksager med lim og indgår ikke i returfiberfremstillingen /36/.

Da store mængder lim bruges til bogproduktion, f.eks. af paperbacks og telefonbøger, er disse produkter ikke gode i genbrugsprocessen.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager

Fremtidsperspektiver

Der arbejdes på /50/ at finde alternativer til phthalater (DBP), som tidligere har været meget brugt som blødgørere i lime /46/.

24. Hotmelt lim

Hotmelt limtypen finder stor anvendelse indenfor den grafiske branche. Dette skyldes bl.a., at en af fordelene ved hotmelt lim er, at den er nem at styre under pålæggelsen samt at den størkner hurtigt. Det faktum, at limen hurtigt størkner, gør den til den bedst egnede til ryglimning i perfo-binding, garnhæftning og fadensiegel. Der er ikke tale om, at hotmelt limen kan erstattes af dispersionslimen, idet dispersionslimen ved disse bindingstyper vil give en ujævn limning.

Til indbinding af bøger bruges ofte flere limtyper fordelt på de processer, der omfatter ryglimning, limning af det stive bind og samling af de to dele /45/.

Hotmelt bruges ofte alene til limning af billige paperbacks. Til bøger med en længere levetid bruges hotmelt lim ofte sammen med en dispersionslim.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

Hotmelt lim er en syntetisk fremstillet lim og kaldes også for smeltelim eller varmlim og skal, som navnet siger, varmes op, før den kan lime.

For hotmelt limenes vedkommende er nogle væsentlige miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger, nemlig de dampe der kommer fra den smeltede lim, samt den ulempe limene har ved returfiberfremstillingen, idet limen ikke er vandopløselig.
Genanvendelse af tryksager

Hotmeltlime kan skabe problemer, når trykte produkter gennemgår en de-inking, før fibrene genbruges.

Arbejdsmiljø

Hotmelt lime kan ved opvarmning afgive røg og dampe, som er en blanding af mange forskellige kemiske stoffer, som kan irritere åndedrætsorganerne. Under påførslen kan dette undgås ved god udsugning.

Produktionsbeskrivelse

Hotmelt lim leveres ofte til bogindbinding og kasselukning som små tyggegummi-lignende "pastiller" i sække. Til andre formål kan limen leveres i blokke. Hotmelt lim, som er voksagtig i kold tilstand, bliver flydende ved 150-190° C .Ved hjælp af påføringsudstyr med indbygget smeltekammer bringes den smeltede lim ud på papiret - i dråber eller "strenge" -og emnerne lægges sammen, inden limen når at størkne. Den smeltede lim danner en fast binding, når den afkøles. Det tager ca. 6-30 sekunder for limen at blive afkølet og størknet.

De typiske indholdsstoffer i hotmelt lim er bindemiddel, voks, hærdere, fyldstoffer og stabiliseringsmidler.

Klik her, hvis du vil vide mere om hotmelt limenes indholdsstoffer

Hotmelt limes indholdsstoffer

Herunder er vist en typisk sammensætning af en hotmelt lim til bogbinding:

 

Hotmelt lim

Bindemidler

EVA-plast (35-45%)
Omdannet harpiks (40-60%)

Additiver

Voks (10-20%)
Antioxidant (0,05-0,25%)


De enkelte stoffer tilfører limen de forskellige egenskaber:
EVA-plasten

Giver limen styrke og holder sammen på limen. EVA er en forkortelse for "Ethylen-vinyl-acetat" og er det kemiske navn for en plasttype.

Harpiks

Får limen til at klæbe og til at trænge ind i papiret. Harpiks klæber godt, og egentlig er der ikke stor forskel på den harpiks, vi får på fingrene, når vi rører ved et fyrretræ og den harpiks, der i hotmelt lim. Harpiksen er dog tit forarbejdet eller kemisk omdannet (modificeret), så den får præcist de egenskaber, der er brug for i hotmelt limen. Der kan også laves en kunstig harpiks ud af mineralolie.

Voks

Får limen til at flyde bedre, når den er varm og regulerer blødheden i limen.

Antioxidant

Modvirker, at luftens ilt ødelægger den varme lim.

Miljøpåvirkninger

Der er en række uafklarede forhold omkring miljøbelastningen ved fremstilling og brug af limede produkter. Det skyldes, at der ikke er iværksat en egentlig miljøvurdering, der omfatter en livscyklusvurdering af såvel produktion som forbrug og bortskaffelse af tryksager, der er limede med hotmelt lime. Derfor vil der herunder blot blive nævnt de miljøpåvirkninger, der er ved brugen af hotmelt lime, men det fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Ikke-fornyelige ressourcer

De fleste bindemidler og additiver i limen stammer fra den petrokemiske industri. De er således fremstillet ud af, hvad der må betegnes som ikke-fornyelige ressourcer.

Afdampning af flygtige organiske opløsningsmidler

Disse stoffer kan stamme fra limens indhold af voks, som er kulbrinter.

Energi

Under påførslen bruges energi til opvarmning af limen til 150-190° C.

Rengøring af udstyr

Ofte anvendes flygtige organiske opløsningsmidler. Rengøring af udstyr bør udføres på en måde, så emissionen af opløsningsmidler reduceres mest muligt. Se evt. afsnit om afvaskere, om hvilke der er de mest miljøvenlige.

Affaldshåndtering

Limrester skal, såfremt limen indeholder miljøfarlige stoffer, betragtes som farligt affald.

Klude fra rengøring og brugte afrensningsmidler skal behandles som farligt affald og destrueres.

Genanvendelse af tryksager

Hotmelt lime kan skabe problemer, når trykte produkter skal afsværtes før fibrene genbruges.

Klik her, hvis du vil vide mere om tryksager hotmelt limede og genanvendelse

Arbejdsmiljø
Luftveje og slimhindeirriterende stoffer

Ved høje indhold af røg og damp i luften kan øjne og luftvejenes slimhinder irriteres.
Kulbrinter

Ved opvarmning af limen, kan der afgives kulbrinter (stammende fra voksen som indgår).

Generne fra arbejdet med limen er kendte, men etablering af god ventilation forebygger i almindelighed de arbejdsmiljøproblemer, der er med hotmelt limene.

Klik her, hvis du vil vide mere om arbejdsmiljøet og de komponenter, der indgår i hotmelt lime

Arbejdsmiljø

Når hotmelt limene opvarmes, afgives dampe og synlig røg. Røgen og dampene er en blanding af mange forskellige kemiske stoffer som vinylacetat, eddikesyre, harpiksstoffer og kulbrinter. De nævnte stoffers sundhedsskadende effekter er herunder kort angivet. Sammensætningen af røg og dampe kan være forskellig fra lim til lim, selv om limene på papiret ser ud til at være ens. F.eks. kan harpikstypen og mængden af voks spille en stor rolle. Desuden vil limen ved længere tids opvarmning afgive nedbrydningsprodukter, som kan irritere åndedrætsorganerne. Men da hotmelt lime hærder ret hurtigt, betyder det, at det er forholdsvist nemt at suge røgen og dampene væk. I praksis afsuges røg og dampe direkte ved forsmeltekarret, limkarret og limvalserne.
Vinylacetat og eddikesyre

Dannes, når EVA-plasten opvarmes. Irriterer luftveje og slimhinder.

Harpiks-stoffer

Kan irritere luftvejene og slimhinderne og kan give allergisk astma. Astmaen kender man en del til fra elektronikindustrien, hvor der bruges harpiksholdigt flusmiddel. Derimod er der ikke mange, der har været opmærksomme på, at folk, der arbejder med hotmelt lim, kan få astma.

Kulbrinter - alifatiske og aromatiske

Kan påvirke nervesystemet, så man f.eks. kan få hovedpine og blive ukoncentreret. Irriterer også slimhinder og luftveje. En del af de stoffer, som er fundet ved analyse af hotmelt limenes dampe, minder om lampeolie (lugtfri terpentin). Disse stoffer kan stamme fra limens indhold af voks, der også er "kulbrinter".

Genanvendelse af tryksager

Generelt kan man sige, at tryksager altid kan genanvendes. Men da de enkelte returpapirvirksomheder ønsker at opretholde en ensartet kvalitet på de afsværtede fibre uden fór store procestab på deres anlæg, er der visse krav til returpapiret, der skal opfyldes.

Lime til tryksager medfører i sig selv ingen væsentlige problemer for miljøet og arbejdsmiljøet, men kan skabe visse problemer for genanvendelsen af papirprodukter. Ved produktion af papir og karton ud fra genbrugsmateriale er det vigtigt, at eventuelle limrester kan opløses i returprocessen.

Hotmelt lime forårsager normalt problemer ved, at de bliver bløde og klæbrige. Visse hot-melt lime f.eks. EVA (ethylvinylacetat) kan håndteres i visse genvindingssystemer, men forårsager problemer i andre. Man har forsøgt, og det er delvist lykkedes, at løse problemet på forskellige måder. En måde er at modificere en vinyllim, og derigennem øge dennes opløselighed i vand, og på denne måde lade limen indgå med de genanvendte fibre i de nye papirprodukter. En anden måde er at fremstille en lim, som det er muligt at filtrere fra og fjerne helt fra fibrene /24/.

Ved kontakt til tre af Danmarks store returpapirvirksomheder, som hver især fremstiller forskellige typer af genbrugspapir, er der herunder kort opridset, hvordan de enkelte virksomheder håndterer tryksager, der er limet med hotmelt lim.

Enstemmigt siger de 3 returpapirvirksomheder, at limede tryksager kan give problemer at bruge i returpapirfremstillingen. Grunden er, at de ikke kan se på limen, hvilken limtype der er anvendt og dermed heller ikke kan vide, om limen er vandopløselig. Hvis man får en ikke vandopløselig lim med i returpapirfremstillingen, kan det medføre, at hele batchen af papirfiber bliver ødelagt og efterfølgende må kasseres, hvilket siger sig selv, er en kostelig affære. Hvis papiret ender hos trykkerierne, er det som regel med synlige pletter/prikker, såkaldte stickies, som i sig selv kan forringe trykkvaliteten. Stickies kan også sætte sig på trykmaskinen og dermed være årsag til, at trykningen skal afbrydes og trykmaskinen skal rengøres, da det ellers kan betyde forringet trykkvalitet. Som regel ender det med reklamationer fra kunderne, som kræver en bedre kvalitet. En masse ekstra ressourcer bliver hermed brugt.

Dalum Papir A/S fremstiller genbrugsfinpapir. Råvaren for fremstilling af genbrugsfinpapir er primært en blanding af kontoraffald og bogbinderi-/trykkeriaffald excl. ugeblade og aviser. Teknologien består i en vandbaseret proces (de-inking), hvor returpapiret slemmes op i vand, idet papiret disintegreres, dvs. adskilles i enkeltpartikler/ fibre. Papirets evne til at blive disintegreret afhænger primært af indhold af vådstyrkemiddel og vandafvisende overfladelag (plast/lak). Efter opslemning gennemløbes en række mekaniske renseprocesser og blegning.

Ved fremstilling/ anvendelse af finpapir på basis af hotmelt limet returpapir, kan der blandt andet optræde følgende problemer: Limtyper, som ikke opløses i vand og let dispergeres (neddeles i mindre partikler under mekanisk påvirkning), giver isoleret set anledning til produktionstab og dårlig trykkvalitet. Bemærk, at vandopløselighed og dispergerbarhed refererer til opslemning af det limede returpapir.

Hvis limen derimod efter opslemning af returpapiret i vand, optræder som store (> ca. 0,2 mm i diameter) partikler, vil limen blive fjernet i filtreringsprocesserne. Alternativt er vandopløselig lim naturligvis uproblematisk.

Stickies er et stort problem. I virksomhedens kvalitetsspecifikation for returpapirråvaren udelukkes derfor principielt limede rygge og selvklæbende materialer (fra etiketter, konvolutter etc.). I praksis er det umuligt at undgå mindre mængder, men over 0,5 vægt% vurderes de negative effekter at være uacceptabelt store /34/.

Brødrene Hartmann A/S fremstiller støbepapemballage baseret på returpapir. Hovedprodukterne er æg- og frugtemballage, hospitalsbakker, industriemballage til eksempelvis mobiltelefoner samt fødevareemballage til færdigretter. I produktionen af støbepapemballage ønskes en fibersammensætning på ca. 75% træmasse primært fra aviser samt 25% cellulosefibre primært fra ugeblade og tryksager mm. (dog ikke indbundne bøger, arkivpapir, hæfter med limet ryg, stærkt farvet papir, vådt stærkt papir eller pap, selvkopierende papir, bølgepap, sækkepapir samt laminerede og kacherede forsider).

Hartmann forsøger helt at undgå limede tryksager i produktionen ved at frasortere dette papir inden fremstillingsprocesserne. I støbepapproduktion benyttes såkaldte sugeforme og støbeforme til at suge vand ud af pulpen og formgive emballagen. Lim fra limede tryksager vil kunne sætte sig på disse forme og forringe afvandingen. Dette bevirker, at vandindholdet i emnerne er højere end normalt, og der skal derfor bruges forholdsvist mere energi på at tørre emnerne. Dette influerer i negativ retning på driftsøkonomien og på emballagens miljøprofil. Der skal desuden bruges mere tid på rengøring af formene. Indgår de limede tryksager i produktionen, kan en større klump af ikke frasorteret lim smelte ved høje temperaturer i tørreprocessen, og der er en lille risiko for brand /35/.

SCA Packaging Djursland fremstiller råpapir til bølgepap primært ud fra blandet papir og bølgepap. Sekundært bruges aviser, ugeblade og tryksager kun for den del det måtte være indeholdt i blandet papir. SCA Packaging Djursland køber ikke aviser, ugeblade og tryksager, men bruger kun disse kvaliteter som indhold i blandet papir.

Man modtager ikke på nuværende tidspunkt særligt store mængder af tryksager med lim. Man ser helst ikke tryksager med lime i processen, hvis de er ikke-vandopløselige. Også her frasorteres tryksager med lim og indgår ikke i returfiberfremstillingen /36/.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager

Fremtidsperspektiver

Det kunne være ønskeligt, at returpapirfabrikkerne udviklede eller fremskaffede teknikker, som gjorde det muligt, at tryksager limet med opløsningsmiddelbaseret lim uden yderligere krav kunne genanvendes til returpapir.

Da der bruges store mængder lim til bogproduktion, f.eks. af paperbacks og telefonbøger, er disse produkter ikke gode i genbrugsprocessen. Nyudviklede lime, som ikke skulle give problemer ved de-inking, er godkendte til svanemærkning af tryksager. Disse mangler dog fortsat at blive introduceret generelt på markedet.

25. Opløsningsmiddelbaseret lim

Ingen af de lime, der normalt bruges inden for færdiggørelse af trykte papirprodukter, er baserede på opløsningsmidler, bortset fra dem, der bruges ved visse typer af kachering.

De få lime med opløsningsmidler kan udgøre en arbejdsmiljømæssig risiko, men den samlede udledning af flygtige organiske opløsningsmidler fra dette brancheområde skønnes at være minimal /26/.

Ofte vælges opløsningsmiddelbaserede lime til kacheringsopgaver fremfor dispersionslime på grund af, at opløsningsmiddelbaserede lime overfor visse papirtyper har en bedre klæbeevne /33/.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

De væsentligste miljøpåvirkninger fra opløsningsmiddelbaserede lime er afdampning af flygtige organiske opløsningsmidler til luften.
Arbejdsmiljø

I arbejdsmiljøet kan der ske afdampning af flygtige organiske opløsningsmidler til luften og dermed risiko for, at medarbejderene udsættes for skadelige stoffer. Der kræves derfor en effektiv ventilation, afskærmning eller indkapsling af limapperatet. Evt. kan det være nødvendigt med ekstra udstyr til rensning af luften, før den ledes ud til atmosfæren.

Det ydre miljø

I det ydre miljø kan de flygtige organiske opløsningsmidler være skyld i fotokemisk ozondannelse. Høje koncentrationer af ozon kan have skadelig effekt på mennesker og planter.

Så vidt muligt bør limning af trykte papirprodukter gennemføres uden brug af opløsningsmiddelbaserede lime. Som alternativ bør der anvendes vandbaserede dispersionslime eller hotmelt lime. Begge disse må anses for renere teknologiløsninger, selvom der ikke er lavet en egentlig livscyklusanalyse, som sammenligner de forskellige miljøbelastninger de forskellige limningsmetoder frembringer.

Såfremt der vælges opløsningsmiddelbaserede lime, bør der vælges lime med mindst muligt indhold af flygtige organiske opløsningsmidler og opløsningsmidler med lav flygtighed og sundhedseffekt.

Produktionsbeskrivelse

En lim betegnes som opløsningsmiddelbaseret, når limen har et indhold af flygtige organiske opløsningsmidler.

De opløsningsmiddelbaserede lime binder ved, at opløsningsmidlet fordamper. Nogle opløsningsmiddelbaserede lime er en-komponentlime, andre er to-komponentlime. To-komponentlime hærder kemisk ved tilsætning af en hærder og blandes på virksomheden kort før anvendelsen. Meget ofte er der et vist indhold af organiske opløsningsmidler i hærderen. Eksempler på stoffer, der anvendes som hærdere, er formaldehyd, isocyanater, peroxider og en del amider og aminer (f.eks. diethylentriamin, dipropylentriamin og triethylentetriamin).

Idet tørringen af limen sker ved afdampning af organiske opløsningsmidler (som kan være sundhedsskadende), kræves en effektiv ventilation, afskærmning eller indkapsling af limapparatet. Evt. kan det være nødvendigt med ekstra udstyr til rensning af luften, før den ledes ud til atmosfæren. Specielt for arbejdet med Polyurethan lim (PUR), som indeholder isocyanater, kræves, at limen faremærkes, og medarbejderne skal ifølge Arbejdsministeriet gennemgå en særlig uddannelse.

Opløsningsmiddelbaseret lims indholdsstoffer

En lim betegnes som opløsningsmiddelbaseret, når limen har et indhold af flygtige organiske opløsningsmidler.

Herunder er vist et eksempel på en sammensætning af en opløsningsmiddelbaseret lim:

 

Opløsningsmiddelbaseret lim (eksempler på enkeltstoffer, som indgår i opløsningsmiddelbaseret lim)

Bindemidler

10-40%
celluloseprodukter, stivelse eller kemisk fremstillede polymerer.

Opløsningsmiddel

50-85%
Opløsningsmidler (f.eks. ethylacetat, methylethylketon, isopropylacetat, trichlorethylen, perchlorethylen evt. formaldehyd)

Additiver

ca. 10%
Blødgørere (benzoater og glykolderivater, eller dibutylphthalater (DBP))
Fyldstoffer (dolomit, kaolin)
Fortykningsmidler (f.eks. cellulosederivat)


De forskellige additiver tilsættes af forskellige grunde:
Blødgørere

Forbedrer limens elasticitet og plasticitet ved anvendelse og under tørretiden samt den tørre limfuges elasticitet og plasticitet.

Fortykningsmiddel

Regulerer viskositeten. Fortykningsmidlet kan udgøres af f.eks. et polyakrylatbaseret emne.

Fyldstof

Fyldstofferne er uopløselige mineralbaserede komponenter på pulverform og hjælper til at forbedre limens brugsegenskaber, holdbarhed, styrke og andre kvalitetsegenskaber.

Af andre tilsætningsstoffer i lim kan nævnes skumdæmpere, parfumer og farver.

Miljøpåvirkninger

Der er en række uafklarede forhold omkring miljøbelastningen ved fremstilling og brug af limede produkter. Det skyldes, at der ikke er iværksat en egentlig miljøvurdering, der omfatter en livscyklusvurdering af såvel produktion som forbrug og bortskaffelse af tryksager, der er limede med opløsningsmiddelbaserede lime. Derfor vil der herunder blot blive nævnt de miljøpåvirkninger, der er ved brugen af opløsningsmiddelbaserede lime, men det fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Flygtige organiske opløsningsmidler

De flygtige organiske opløsningsmidler, som afdamper, når opløsningsmiddelbaserede lime tørrer, skal fjernes fra arbejdsstedet og derefter udledes til det fri. Miljøstyrelsens vejledning om "Begrænsning af luftforurening fra virksomheder 2000" definerer krav til industrivirksomheders udledning af flygtige organiske opløsningsmidler.

Klik her, hvis du vil vide mere om flygtige organiske opløsningsmidler og deres forurening af det ydre miljø (side 20.7)

Energi

Det er meget forskelligt, hvad der etableres af udstyr i forbindelse med limning af opløsningsmiddelbaserede lime, dermed er energiforbruget også meget individuelt fra virksomhed til virksomhed.

Affaldshåndtering

Limrester skal betragtes som farligt affald. Klude fra rengøring og brugte afrensningsmidler skal behandles som farligt affald og destrueres.

Ikke-fornyelige ressourcer

De fleste bindemidler, flygtige organiske opløsningsmidler og additiver i lime stammer fra den petrokemiske industri. De er således fremstillet ud af, hvad der må betegnes som ikke-fornyelige ressourcer.

Genanvendelse af tryksager

Limede tryksager kan give problemer i de-inking i forbindelse med genanvendelse af papiret, hvor limen skal fjernes.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager limede med opløsningsmiddelbaserede lime

Arbejdsmiljø
Flygtige organiske opløsningsmidler

Anvendelse af flygtige organiske opløsningsmidler udgør en sundhedsrisiko. Kulbrinter påvirker centralnervesystemet, og ved udsættelse af høje doser over grænseværdien kan der forekomme følelse af beruselse, hovedpine, svimmelhed og kvalme. En række opløsningsmidler virker irriterende på slimhinder i øjne og luftveje.

Det er derfor vigtigt at have en effektiv ventilation. Effektiv ventilation vil sige, at de flygtige organiske opløsningsmidler kun vil forekomme i luften i små mængder.

Desuden kan påvirkninger af arbejdsmiljøet begrænses ved at håndtere kemikalier med omtanke, det vil sige have lukkede beholdere, tørre spild op straks og anvende egnede personlige værnemidler som f.eks. handsker ved håndtering.

Arbejde med PUR-lim

Specielt for arbejdet med Polyurethan lim (PUR), som indeholder isocyanater, kræves, at limen faremærkes, og medarbejderne skal ifølge Arbejdsministeriet gennemgå en særlig uddannelse.

Forurening af det ydre miljø

Flygtige organiske opløsningsmidler (VOC)

Når opløsningsmidler og andre flygtige organiske forbindelser udledes til atmosfæren, nedbrydes de ofte i løbet af få dage. De flygtige organiske forbindelser, VOC'erne, nedbrydes især i troposfæren, der er den lavereliggende del af atmosfæren. De væsentligste menneskeskabte kilder til udledning af VOC'er er, dels vejtransporten med dens udslip af uforbrændt benzin og diesel, og dels brugen af flygtige organiske opløsningsmidler.

Nedbrydningsreaktionen af VOC'erne er en oxidation i troposfæren, der sker under medvirken af lys fra solen. Hvis der også er nitrogenoxider (NOx) til stede, som stammer fra f.eks. forbrændingsprocessen, kan der dannes ozon (O3) ved nedbrydningen.

Nitrogenoxiderne forbruges ikke ved ozondannelsen, men fungerer som en slags katalysator. Denne proces betegnes fotokemisk ozondannelse.

Fotokemisk ozondannelse opstår særlig hyppigt i trafikbelastede storbyer i sommerperioder med stille vejr og stærk sollys. Der er således risiko for, at ozonkoncentrationen ved jordoverfladen findes i så høje koncentrationer, at det er generende - især for mennesker med astmaproblemer.

Ozon kan angribe organisk stof i de planter og organismer, der udsættes for luften. Dette kan lede til en øget hypighed af luftvejslidelser blandt mennesker og et udbyttetab for agerbrug /51/.

Genanvendelse af tryksager

Generelt kan man sige, at tryksager altid kan genanvendes. Men da de enkelte returpapirvirksomheder ønsker at opretholde en ensartet kvalitet på de afsværtede fibre uden fór store procestab på deres anlæg, er der visse krav til returpapiret, der skal opfyldes.

Ved produktion af papir og karton ud fra genbrugsmateriale er det vigtigt, at eventuelle limrester kan opløses i returprocessen. Der er normalt ingen problemer med dispersionslime og opløsningsmiddelbaserede lime, hvorimod hotmelt lime kan give problemer som små klumper i genbrugspapiret /46/.

Ved kontakt til tre af Danmarks store returpapirvirksomheder, som hver især fremstiller forskellige typer af genbrugspapir, er der herunder kort opridset, hvordan de enkelte virksomheder håndterer tryksager, der er limet med opløsningsmiddelbaseret lim.

Enstemmigt siger de tre returpapirvirksomheder, at limede tryksager kan give problemer at bruge i returpapirfremstillingen. Grunden er, at de ikke kan se på limen, hvilken limtype der er anvendt og dermed heller ikke kan vide, om limen er vandopløselig. Hvis man får en ikke-vandopløselig lim med i returpapirfremstillingen, kan det medføre, at hele batchen af papirfiber bliver ødelagt, og efterfølgende må kasseres, hvilket siger sig selv er en kostelig affære. Hvis papiret ender hos trykkerierne, er det som regel med synlige pletter/prikker, såkaldte stickies, som i sig selv kan forringe trykkvaliteten. Stickies kan også sætte sig på trykmaskinen og dermed være årsag til, at trykningen skal afbrydes og trykmaskinen skal rengøres, da det ellers kan betyde forringet trykkvalitet. Som regel ender det med reklamationer fra kunderne, som kræver en bedre kvalitet. En masse ekstra ressourcer bliver hermed brugt.

Dalum Papir A/S fremstiller genbrugsfinpapir. Råvaren for fremstilling af genbrugsfinpapir er primært en blanding af kontoraffald og bogbinderi-/trykkeriaffald excl. ugeblade og aviser. Teknologien består i en vandbaseret proces (de-inking), hvor returpapiret slemmes op i vand, idet papiret disintegreres, dvs. adskilles i enkeltpartikler/fibre. Papirets evne til at blive disintegreret afhænger primært af indhold af vådstyrkemiddel og vandafvisende overfladelag (plast/lak). Efter opslemning gennemløbes en række mekaniske renseprocesser og blegning.

Ved fremstilling/ anvendelse af finpapir på basis af returpapir med opløsningsmiddelbaseret lim, kan der blandt andet optræde følgende problemer: Limtyper, som ikke opløses i vand og let dispergeres (neddeles i mindre partikler under mekanisk påvirkning), giver isoleret set anledning til produktionstab og dårlig trykkvalitet. Bemærk, at vandopløselighed og dispergerbarhed refererer til opslemning af det limede returpapir.

Hvis limen derimod efter opslemning af returpapiret i vand, optræder som store (> ca. 0,2 mm i diameter) partikler, vil limen blive fjernet i filtreringsprocesserne. Alternativt er vandopløselig lim naturligvis uproblematisk.

Stickies er et stort problem. I virksomhedens kvalitetsspecifikation for returpapirråvaren udelukkes derfor principielt limede rygge og selvklæbende materialer (fra etiketter, kuverter etc.).

I praksis er det umuligt at undgå mindre mængder, men over 0,5 vægt% vurderes de negative effekter at være uacceptabelt store /34/.

Brødrene Hartmann A/S fremstiller støbepapemballage baseret på returpapir. Hovedprodukterne er æg- og frugtemballage, hospitalsbakker, industriemballage til eksempelvis mobiltelefoner samt fødevareemballage til færdigretter. I produktionen af støbepapemballage ønskes en fibersammensætning på ca. 75% træmasse primært fra aviser samt 25% cellulosefibre primært fra ugeblade og tryksager mm. (dog ikke indbundne bøger, arkivpapir, hæfter med limet ryg, stærkt farvet papir, vådt stærkt papir eller pap, selvkopierende papir, bølgepap, sækkepapir samt laminerede og kacherede forsider).

Hartmann forsøger helt at undgå limede tryksager i produktionen ved at frasortere dette papir inden fremstillingsprocesserne. I støbepapproduktion benyttes såkaldte sugeforme og støbeforme til at suge vand ud af pulpen og formgive emballagen. Lim fra limede tryksager vil kunne sætte sig på disse forme og forringe afvandingen. Dette bevirker, at vandindholdet i emnerne er højere end normalt, og der skal derfor bruges forholdsvist mere energi på at tørre emnerne. Dette influerer i negativ retning på driftsøkonomien og på emballagens miljøprofil. Der skal desuden bruges mere tid på rengøring af formene. Indgår de limede tryksager i produktionen, kan en større klump af ikke frasorteret lim smelte ved høje temperaturer i tørreprocessen, og der er en lille risiko for brand /35/.

SCA Packaging Djursland fremstiller råpapir til bølgepap primært ud fra blandet papir og bølgepap. Sekundært bruges aviser, ugeblade og tryksager kun for den del det måtte være indeholdt i blandet papir. SCA Packaging Djursland køber ikke aviser, ugeblade og tryksager men bruger kun disse kvaliteter som indhold i blandet papir.

Man modtager ikke på nuværende tidspunkt særligt store mængder af tryksager med lim.

Man ser helst ikke tryksager med lim i processen, hvis de er ikke-vandopløselige. Også her frasorteres tryksager med lim og indgår ikke i returfiberfremstillingen /36/.

Da store mængder lim bruges til bogproduktion, f.eks. paperbacks og telefonbøger, er disse produkter ikke gode i genbrugsprocessen.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager

Fremtidsperspektiver

Opløsningsmiddelbaserede lime anvendes ikke i særlig stor omfang indenfor arkoffset. Anvendelsen af opløsningsmiddelbaserede lime bruges primært til visse typer af kacheringsopgaver. Her forventes forbruget at falde, mens anvendelsen af dispersionslime forventes at stige i takt med, at dispersionslimene videreudvikles og virksomhederne køber nye hurtigere limmaskiner, som er designet til dispersionslime.

26. Kachering (Indledning)

Kachering udføres ved, at der påklæbes en tynd plastfolie på arket, hvilket giver arket en rivstyrke, som arket ikke selv har, og som lakering ikke kan tilføre det. Derudover giver kacheringen tryksagen en forøgelse af glansen, og forbedrer tryksagens modstandsdygtighed (f.eks. overfor slid og modtagelighed for smuds).

Kachering er en meget holdbar form for overfladebeskyttelse af en tryksag. Den gode holdbarhed betyder, at tryksagen kan anvendes i længere tid. Kachering anvendes til bogomslag, brochurer, årsregnskaber, menukort og andre tryksager.

Efter kachering kan man foretage falsning, blindpræge og foretage andre efterbehandlinger.

Kacheringstyper

Der bruges en hel del forskellige plastfolier afhængig af de krav, man stiller til tryksagens kvalitet med videre. Blandt disse folier kan nævnes celluloseacetat, polypropylen, polyvinylacetat, polyvinylchlorid (PVC), polyester og polyethylen. Mest anvendt er orienteret polypropylen (OPP) med blank, mat eller strukturpræget overflade /15/.

De kacheringstyper, der bruges indenfor arkoffset, er hovedsagelig følgende:

Termofolie

Plastfolie + dispersionslim

Plastfolie + opløsningsmiddelbaseret lim

I svanemærkekriterierne for tryksager bliver kacheringstyperne i efterbehandlingsdelen inddelt i 3 grupper og pointgivet efter nedenstående skema. Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke er tydeligt vist ved en fuldstændig livscyklusanalyse, hvilke kacheringstyper der udgør den reneste teknologi, selvom de er prioriteret i svanemærkekriterierne. Kacheringstyperne er pointgivet fra 3 til 4 point. Pointfordelingen er lavet ud fra den betragtning, at jo lavere point kacheringstypen opnår, jo mindre er miljøbelastningen. De forskellige kacheringstyper tildeles følgende point:
termofolie – 3 point
plastfolie + dispersionslim – 3 point
plastfolie + opløsningsmiddelbaseret lim – 4 point /11/.

27. Kachering med Termofolie

Kachering med termofolie anvendes til bogomslag, brochurer, årsregnskaber, menukort og andre tryksager.

I princippet er der for tryksagens resultat ikke den store forskel på, om man kacherer med termofolie eller plastfolie + lim. Ofte vil det være afgørende, hvilken kacheringsmaskine der er til rådighed hos de enkelte bogbinderier.

Der kan være nogle produktionstekniske forhold, som gør, at termofolie ikke er egnet til store ark, idet arkene kan blive deformeret /52/.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

En termofolie er en tynd plastfolie af polypropylen (PP), som fra leverandørens side er pålagt et tyndt termoplastisk lag af polyethylen (PE), som fungerer som en klæber. Ved anvendelse af termofolie til kacheringsopgaver opvarmes termofolien, hvorved klæberen opløses, og under tryk hæfter termofolien med klæberen sig til trykarkene.

Der er ikke de store arbejdsmiljømæssige problemer ved kachering med termofolien, dog er der visse arbejdsmiljøpåvirkninger under fremstillingen af termofolien. Nogle væsentlige miljøpåvirkninger, der er knyttet til kacheringen af tryksager med termofolie, er nævnt her:
Energi

Energiforbruget formodes at være større ved kachering med termofolier end ved kachering med plastfolie + lim. Dette begrundes med, at kacheringen af termofolier foregår ved en højere temperatur end for kacheringen med plastfolie + lim.

Termofolier er som regel ikke-vandopløselige, og tryksager med kachering vil i returpapirvirksomhederne blive frasorteret under grovsorteringen og således ikke indgå i returfiberfremstillingen. Såfremt der kun findes små mængder af kacherede tryksager, vil de fleste returfiberanlæg kunne håndtere dette.

Genanvendelse af tryksager

Produktionsbeskrivelse

Termofolierne købes på ruller, hvor leverandøreren har påført et tyndt termoplastisk lag af polyethylen (PE), som fungerer som en klæber, når denne opvarmes. Termofolien, der anvendes inden for den grafiske branche, er næsten altid OPP folie (orienteret polypropylen folie). Det er et meget udbredt materiale, og det har mange fordele, såsom en fornuftig pris, en god glans og ret god bestandighed mod gnidning og ridser. Der findes materialer, der er stærkere og med endnu bedre ridsefasthed, men de er dyrere end OPP. I få tilfælde kan der bruges celluloseacetatfolie, hvis der er krav om limbarhed eller folietryk oven på kacheringen /53/.

Selve kacheringen med termofolie foregår ved, at rullen med termofolie fastgøres i kacheringsmaskinen. Ved hjælp af et transportbånd føres det enkelte ark ind under folierullen. Under tryk og opvarmning til ca. 100-120°C klæbes folien på arket og føres via rullebånd over til en kniv, som skærer de enkelte færdigkacherede ark fri fra folierullen. De kacherede ark ender via rullebånd i en stabel.

Miljøpåvirkninger

Der er en række uafklarede forhold omkring miljøbelastningen ved fremstilling og brug af kacherede produkter. Det skyldes, at der ikke er iværksat en egentlig miljøvurdering, der omfatter en livscyklusvurdering af såvel produktion som forbrug og bortskaffelse af tryksager, der er kacherede med termofolie. Derfor vil der herunder blot blive nævnt de miljøpåvirkninger, der er ved brugen af termofolie, men det fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Rengøring af udstyr

Rengøring sker med vand eller opløsningsmidler fra 1 gang om dagen til 1 gang om ugen.

Energi

Kachering med termofolier foretages ved omkring 100-120° C. (Kachering med plastfolier + lim sker ved temperaturerne 60-80° C for opløsningsmiddelbaserede lime og 70-100° C for dispersionslime).

Ikke-fornyelige ressourcer

Polymerene og additiver i plastfolien og klæberen stammer fra den petrokemiske industri. De er således fremstillet ud af, hvad der må betegnes som ikke-fornyelige ressourcer.

Genanvendelse af tryksager

Kacherede tryksager er normalt ikke-vandopløselige og sorteres som regel fra, hvis de havner i returfiberanlæggene.

Klik her, hvis du vil vide mere om bortskaffelse af kacherede tryksager

Arbejdsmiljøet
Der er ingen særlige arbejdsmiljøpåvirkninger under selve kacheringen med termofolie.

Bortskaffelse af kacherede tryksager

Brugte kacherede tryksager bortskaffes ved delvis materalegenanvendelse eller forbrænding. Nedenfor er nævnt hvilke forhold såvel produktionsmæssigt som miljømæssigt der gør sig gældende i forbindelse hermed.
Genanvendelse af papirfibrene i kacherede tryksager

Generelt kan man sige, at tryksager altid kan genanvendes. Men da de enkelte returpapirvirksomheder ønsker at opretholde en ensartet kvalitet på de afsværtede fibre uden fór store procestab på deres anlæg, er der visse krav til returpapiret, der skal opfyldes.

Ved kontakt til tre af Danmarks store returpapirvirksomheder, som hver især fremstiller forskellige typer af genbrugspapir, er der herunder kort opridset, hvordan de enkelte virksomheder håndterer tryksager, der er kacherede.

Dalum Papir A/S fremstiller genbrugsfinpapir. Råvaren for fremstilling af genbrugsfinpapir er primært en blanding af kontoraffald og bogbinderi-/trykkeriaffald excl. ugeblade og aviser. Teknologien består i en vandbaseret proces (de-inking), hvor returpapiret slemmes op i vand, idet papiret disintegreres, dvs. adskilles i enkeltpartikler/fibre. Papirets evne til at blive disintegreret afhænger primært af indhold af vådstyrkemiddel og vandafvisende overfladelag (plast/lak). Efter opslemning gennemløbes en række mekaniske renseprocesser og blegning. Ved fremstilling/ anvendelse af finpapir på basis af returpapir, der er kacheret med termofolie, kan der blandt andet optræde følgende problemer: Film af plast i returpapiret forårsager isoleret set stickies og dermed produktionstab og dårlig trykkvalitet. I virksomhedens kvalitetsspecifikation for returpapirråvaren udelukkes derfor principielt plast-belagt papir. I praksis er det umuligt at undgå mindre mængder, men over 0,5 vægt% vurderes de negative effekter at være uacceptabelt store /34/.

Brødrene Hartmann A/S fremstiller støbepapemballage baseret på returpapir. Hovedprodukterne er æg- og frugtemballage, hospitalsbakker, industriemballage til eksempelvis mobiltelefoner samt fødevareemballage til færdigretter. I produktionen af støbepapemballage ønskes en fibersammensætning på ca. 75% træmasse primært fra aviser samt 25% cellulosefibre primært fra ugeblade og tryksager mm. (dog ikke indbundne bøger, arkivpapir, hæfter med limet ryg, stærkt farvet papir, vådt stærkt papir eller pap, selvkopierende papir, bølgepap, sækkepapir samt laminerede og kacherede forsider).

Hartmann forsøger at minimere anvendelsen af kacherede tryksager i produktionen ved at frasortere dette papir inden fremstillingsprocesserne. Det er muligt procesteknisk at frasortere plasten, da denne ikke er vandopløselig, og derved mindske eventuelle problemer. Større mængder af disse tryksager kan forårsage urenheder i pulpen, der er svære at fjerne ved flotation i de-inkingprocessen. Dette kan bevirke, at papirmassen efterfølgende bliver mindre hvid, hvilket forringer slutproduktets kvalitet /35/.

SCA Packaging Djursland fremstiller råpapir til bølgepap primært ud fra blandet papir og bølgepap. Sekundært bruges aviser, ugeblade og tryksager kun for den del det måtte være indeholdt i blandet papir. SCA Packaging Djursland køber ikke aviser, ugeblade og tryksager, men bruger kun disse kvaliteter som indhold i blandet papir. Man modtager ikke på nuværende tidspunkt særligt store mængder af kacherede tryksager. Man ser helst ikke kacherede tryksager i processen, idet de er ikke-vandopløselige. Også her frasorteres kacherede tryksager og indgår ikke i returfiberfremstillingen /36/.

Genanvendelse af plastmaterialet i kacherede tryksager

De plasttyper der anvendes til termofoliering tilhører alle en plasttype, som ved opvarmning smelter og ved afkøling igen størkner, ligesom f.eks. stearin. Man kan således i princippet omsmelte kasserede plastprodukter til fremstilling af nye produkter. En betingelse for en vellykket genanvendelse af plastprodukter er, at man foretager en omhyggelig sortering, før man omsmelter en portion kasserede produkter. Der findes imidlertid mange forskellige typer af plast og additiverne er ukendte. Problemerne ved kacherede tryksager er, at de ikke er mærket med, hvilken plast der er anvendt, og derfor kan man ikke indsamle plasten i rene fraktioner. For kacherede tryksager findes der desuden papir eller pap, som skal fjernes før en evt. genanvendelse af plasten lader sig gøre. Man må derfor konkludere, at i dag findes der ikke tilgængelig teknologi, der kan bruges til genvinding af kacherede tryksager.

Forbrænding af kacherede tryksager

Herunder er omtalt nogle miljøpåvirkninger, som plasttyperne, der bruges til termokachering, giver anledning til ved forbrænding. Følgende plasttyper er omtalt: Celluloseacetat og polypropylen (PP) samt polyethylen (PE), som bruges som klæber.

Stoffer omdannes forskelligt ved forbrænding afhængigt af hvilke grundstoffer, de er opbygget af. Herunder er kort nævnt, hvilke stoffer der udvikles ved forbrænding af de enkelte omtalte polymerer.

Plast indeholder, ud over polymerer, også additiver, som kan være: fyldstoffer, pigmenter, stabilisatorer mm. De kacherede tryksager indeholder ofte komponenter af andre materialer f.eks. papir, pap og metal. Alle bestanddele bidrager til resultatet af forbrændingen hver på deres måde.

Celluloseacetat (CA)

Denne plasttype er ikke en ren syntetisk fremstillet polymer, men fremstillet ud fra naturstoffer. Ved forbrænding omdannes CA til CO2 (kuldioxid) og vand.

Polyethylen (PE)

Der anvendes mere energi til fremstilling af PE end til PVC. Ved forbrænding omdannes PE til CO2 (kuldioxid) og vand.

Polypropylen (PP)

PP minder om polyethylen, idet materialerne er grundstofmæssigt ens, men adskiller sig ved forskellige tekniske egenskaber. Ved forbrænding omdannes PP til CO2 (kuldioxid) og vand.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager

Fremtidsperspektiver

Tendensen inden for kachering af tryksager går i retning af at anvende termofolie og plastfolie + dispersionslim frem for plastfolie + opløsningsmiddelbaseret lim. Den tekniske udvikling af kacheringsmaskinerne foregår primært også inden for disse områder /52/.

28. Kachering med plastfolie + lim

Kachering med plastfolie + lim anvendes til bogomslag, brochurer, årsregnskaber, menukort og andre tryksager.

I princippet er der for tryksagens resultat ikke den store forskel på, om man kacherer med termofolie eller plastfolie + lim. Ofte vil det være afgørende, hvilken kacheringsmaskine, der er til rådighed hos de enkelte bogbinderier.

Der kan være nogle produktionstekniske forhold, som gør, at termofolie ikke er egnet til store ark, idet arkene kan blive deformeret. Ligeledes findes der nogle papirtyper, hvor opløsningsmiddelbaserede lime har en bedre klæbeevne end vandbaserede lime.

Læs mere her:

Væsentlige fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

Kachering betyder lagvis sammenklæbning. Processen foregår ved, at en lim (dispersion eller opløsningsmiddelbaseret) smøres på en plastfolie, som under tryk og varme samles med de trykark, der skal kacheres.

De arbejdsmiljømæssige problemer ved kachering med plastfolien afhænger i høj grad af, hvilken limtype der anvendes.

Nogle væsentlige miljøpåvirkninger, der er knyttet til kacheringen af tryksager med plastfolie, er nævnt herunder:

Klik her, hvis du vil vide mere om dispersionslime og deres miljøpåvirkninger

Klik her, hvis du vil vide mere om opløsningsmiddelbaserede lime og deres miljøpåvirkninger
Energi

Energiforbruget formodes at være mindre ved kachering med plastfolier + lim end ved kachering med termofolie. Dette begrundes med, at kacheringen af plastfolie + lim foregår ved en lavere temperatur end ved kachering med termofolier.

Genanvendelse af tryksager

Plastfolier er som regel ikke-vandopløselige, og tryksager med kachering vil i returpapirvirksomhederne blive frasorteret under grovsorteringen og således ikke indgå i returfiberfremstillingen. Såfremt der kun findes små mængder af kacherede tryksager, vil de fleste returfiberanlæg kunne håndtere dette.

Produktionsbeskrivelse

Selve kacheringsprocessen foregår ved, at plastfolien først påføres en lim (dispersion eller opløsningsmiddelbaseret), der ved varme og ventilation næsten helt tørres og derefter under tryk samles med de ark, der skal kacheres. Herefter skæres plastfoliebanen i stykker, der svarer til arkene. Der anvendes lime af forskellige typer til kacheringen, alt efter hvilke materialer (papir/karton) der benyttes.

Der bruges en hel del forskellige folier, afhængig af de krav man stiller. Blandt disse folier kan nævnes celluloseacetat, polypropylen, polyvinylchlorid PVC, polyester og polyethylen. Mest anvendt er orienteret polypropylen (OPP) med en tykkelse på 10-30 mikron, blank eller mat /15/.

Orienteret polypropylen er et meget udbredt materiale, og det har mange fordele, såsom en fornuftig pris, en god glans og ret god bestandighed mod gnindning og ridser. Der findes materialer, der er stærkere og med endnu bedre ridsefasthed, men de er dyrere end OPP /53/.

Ved kachering af plastfolie + vandbaserede lime foretages kacheringen ved temperaturer mellem 70-100° C.

Ved kachering af plastfolie + opløsningsmiddelbaserede lime foretages kacheringen mellem 60 og 80° C.

Klik her, hvis du vil du vide mere om dispersionslime

Klik her, hvis du vil vide mere om opløsningsmiddelbaserede lime

Miljøpåvirkninger

Der er en række uafklarede forhold omkring miljøbelastningen ved fremstilling og brug af kacherede produkter. Det skyldes, at der ikke er iværksat en egentlig miljøvurdering, der omfatter en livscyklusvurdering af såvel produktion som forbrug og bortskaffelse af tryksager, der er kacherede med plastfolie + lim. Derfor vil der herunder blot blive nævnt de miljøpåvirkninger, der er ved brugen af plastfolie + lim, men det fortæller ikke noget om, hvor miljøbelastningen er størst.

Det ydre miljø
Rengøring af udstyr

Rengøring sker med vand eller opløsningsmidler fra 1 gang om dagen til 1 gang om ugen. Både mængden af lim samt vandmængden og brugen af opløsningsmidler er relativ lille ved hver rengøringsproces. Rengøringsvandet kan indeholde små rester af limen og ledes ofte i afløbet. Forureningen af vandmiljøet må anses som svag.

Energi

Energiforbruget formodes at være mindre ved kachering med plastfolier + lim end ved kachering med termofolie. Dette begrundes med, at kacheringen af plastfolie + lim foregår ved en lavere temperatur end ved kachering med termofolier. Den anvendte temperatur ved kachering med plastfolier + lim sker ved temperaturerne 60 - 80° C for opløsningsmiddelbaserede lime og 70-100° C for dispersionslime (kachering med termofolier foretages ved omkring 100-120° C).

Ikke-fornyelige ressourcer

Polymerene og additiver i plastfolien og limen stammer fra den petrokemiske industri. De er således fremstillet ud af, hvad der må betegnes som ikke-fornyelige ressourcer.

Genanvendelse af tryksager

Kacherede tryksager er normalt ikke-vandopløselige og sorteres som regel fra, hvis de havner i returfiberanlægene.

Klik Her, Hvis du vil vide mere om kacherede tryksager og deres genanvendelse

Arbejdsmiljøet
De arbejdsmiljøpåvirkninger, der er under selve kacheringen med plastfolie + lim, afhænger i høj grad af hvilken lim der anvendes.

Miljøpåvirkninger

Herunder er omtalt nogle miljøpåvirkninger, som plasttyperne, der kan bruges til kachering, giver anledning til. Følgende plasttyper er omtalt: PVC, celluloseacetat, polypropylen (PP), polyester og polyethylen (PE).

Plast indeholder, ud over polymerer, en række stoffer som blødgørere, stabilisatorer og brændhæmmere. Det er især disse stoffer, der kan give problemer for miljøet og sundheden. Som eksempel kan nævnes brændhæmmere, phthalater og tungmetallerne bly og cadmium.

Affaldsbehandling.

Udtjente kacherede tryksager bortskaffes ved delvis materialegenvinding, deponering eller forbrænding.
Forbrænding af kacherede tryksager

Stoffer omdannes forskelligt ved forbrænding afhængigt af, hvilke grundstoffer de er opbygget af. Herunder er kun kort nævnt, hvilke stoffer der udvikles ved forbrænding af de enkelte omtalte polymerer.
Plast indeholder, ud over polymerer, også additiver, som kan være: fyldstoffer, pigmenter, stabilisatorer m.m. De kacherede tryksager indeholder ofte komponenter af andre materialer f.eks. papir, pap og metal. Alle bestanddele bidrager til resultatet af forbrændingen hver på deres måde.

Genanvendelse af kacherede tryksager

Alle de nævnte plasttyper (på nær polystyren) tilhører en plasttype, som ved opvarmning smelter og ved afkøling igen størkner, ligesom f.eks. stearin. Man kan således i princippet omsmelte kasserede plastprodukter til fremstilling af nye produkter. En betingelse for en vellykket genanvendelse af plastprodukter er, at man foretager en omhyggelig sortering, før man omsmelter en portion kasserede produkter. Der findes imidlertid mange forskellige typer af plast, og additiverne er ukendte. Problemerne ved kacherede tryksager er, at de ikke er mærket med, hvilken plast der er anvendt, og derfor kan man ikke indsamle plasten i rene fraktioner. For kacherede tryksager findes der desuden papir eller pap, som skal fjernes før en evt. genanvendelse af plasten lader sig gøre. Man må derfor konkludere, at i dag findes der ikke tilgængelig teknologi, der kan bruges til genvinding af kacherede tryksager.

PVC-plast:

PVC er den plasttype, der giver anledning til flest miljøproblemer. Der er registreret en række forskellige problemer både ved fremstilling af rå PVC, ved anvendelse af materialet og ved bortskaffelse ved forbrænding.
Fremstilling af PVC

De mest miljøbelastende forhold ved fremstilling af PVC er spildevandsemissioner af dioxiner samt risiko for spredning af klor/klorerede forbindelser og vinylchloridmonomere ved uheld.

PVC-råvaren udvikles af olie og salt. Dertil kommer en række forskellige tilsætningsstoffer. Tilsætningsstofferne tilsættes for at skræddersy PVC´s egenskaber til specifikke formål og produkter. Der er således ikke tale om, at man kun råder over én type PVC, men derimod at der findes mange forskellige typer. Dette betyder, at forskellige PVC-produkter har forskellige tekniske egenskaber og deres miljøpåvirkninger også er forskellige. Det er især stabilisatorer og blødgørere, der har betydning for, om der under brug og bortskaffelse af PVC-produkter kan afgives stoffer til miljøet i betænkelig form og mængde.

Stabilisatorer.

Stabilisatorer tilsættes for at give PVC-plast styrke og holdbarhed. I dag bruges i stort omfang letmetalforbindelser, men tidligere har man brugt tungmetallerne cadmium og bly. Stabilisatorerne er fast indlejret i plasten i hele produktets levetid. Der er således ingen sundheds- eller miljømæssige belastninger forbundet med anvendelsen af bly- eller cadmiumstabiliseret PVC. Men hvis bly- og cadmiumholdige produkter forbrændes, frigives bly- og cadmiumforbindelserne til asken. Herfra kan der ske en udvaskning til overflade- og grundvand.

Blødgørere

Blødgørere anvendes for at gøre PVC bøjelig og smidig. Den mest anvendte blødgører til PVC er phthalat. Nogle phthalater er mistænkt for at have østrogenlignende effekter /55/.

Forbrænding

PVC vil ved affaldsforbrænding med energiudnyttelse omdannes til CO2 , vanddamp og chlorbrinte (gasformig saltsyre). Alle affaldsforbrændingsanlæg i Danmark har røgrensning, hvilket betyder, at hverken saltsyre, flyveasken eller andet slipper ud i atmosfæren som luftforurening.
Godt halvdelen af Danmarks affaldsforbrændingsanlæg (ca. 55%) renser røgen med kalk ved en såkaldt tør eller halvtør proces. Røgrenseproduktet fra tør og semi-tør processen indeholder via flyveasken bl.a. tungmetaller og dioxiner fra affaldet som helhed. Ved forbrænding af 1 kg PVC dannes der mellem 1-2 kg restprodukt. Indholdet af den store mængde calciumchlorid medfører, at tungmetallerne kan udvaskes af f.eks. regn. Af den grund klassificeres røgrenseproduktet som kemikalieaffald, der skal deponeres som farligt affald.

De resterende 45% af Danmarks affaldsforbrændingsanlæg, der anvender ny teknologi, renser røgen ved en våd proces. Her bliver saltsyren neutraliseret til saltholdigt spildevand, der problemfrit kan udledes i havvand. Her opstår ikke røgrenseproduktaffald i fast form.

Det er således fornuftigt at frasortere PVC-produkter før almindelig affaldsforbrænding, idet halvdelen af de danske forbrændingsanlæg ellers ville producere store mængder af røgrenseprodukter, der skal deponeres som farligt affald /56/.

Celluloseacetat (CA)

Denne plasttype er ikke en ren syntetisk fremstillet polymer, men fremstillet ud fra naturstoffer. Ved forbrænding omdannes CA til CO2 og vand, og forårsager derfor ikke de samme problemer som PVC ved forbrænding.

Polyester

Er en hærdet plast. Plasten er opbygget af opløsningsmidlet styren (istedet for styren anvendes undertiden vinyltoluen eller diallylphthalat) og en hærder, der er en peroxid. For at fremskynde reaktionen tilsættes normalt også en såkaldt accelerator, hvor cobalt som regel indgår i den kemiske forbindelse. Ved forbrænding af polyester kan bl.a. styren, carbonmonooxid (kulilte) og acetaldehyd frigøres. Disse stoffer vil blive fanget i filtrene. Polyester vil således ikke give de samme problemer som PVC.

Polyethylen (PE)

Der anvendes mere energi til fremstilling af PE end til PVC. Ved forbrænding omdannes PE til kuldioxid og vand og forårsager derfor ikke de samme problemer som PVC ved forbrænding /54/.

Polypropylen (PP)

PP minder om polyethylen, idet materialerne er grundstofmæssigt ens, men adskiller sig ved forskellige tekniske egenskaber. Ved forbrænding omdannes PP til kuldioxid og vand og forårsager derfor ikke de samme problemer som PVC ved forbrænding /54/.

Miljøpåvirkninger

Genanvendelse af tryksager

Generelt kan man sige, at tryksager altid kan genanvendes. Men da de enkelte returpapirvirksomheder ønsker at opretholde en ensartet kvalitet på de afsværtede fibre uden fór store procestab på deres anlæg, er der visse krav til returpapiret, der skal opfyldes.

Ved kontakt til tre af Danmarks store returpapirvirksomheder, som hver især fremstiller forskellige typer af genbrugspapir, er der herunder kort opridset, hvordan de enkelte virksomheder håndterer tryksager, der er kacherede.

Dalum Papir A/S fremstiller genbrugsfinpapir. Råvaren for fremstilling af genbrugsfinpapir er primært en blanding af kontoraffald og bogbinderi-/trykkeriaffald excl. ugeblade og aviser. Teknologien består i en vandbaseret proces (de-inking), hvor returpapiret slemmes op i vand, idet papiret disintegreres, dvs. adskilles i enkeltpartikler/fibre. Papirets evne til at blive disintegreret afhænger primært af indhold af vådstyrkemiddel og vandafvisende overfladelag (plast/lak). Efter opslemning gennemløbes en række mekaniske renseprocesser og blegning.

Ved fremstilling/anvendelse af finpapir på basis af returpapir, der er kacheret med plastfolie + lim, kan der blandt andet optræde følgende problemer: Film af plast i returpapiret forårsager stickies, og dermed produktionstab og dårlig trykkvalitet. I virksomhedens kvalitetsspecifikation for returpapirråvaren udelukkes derfor principielt plast-belagt papir. I praksis er det umuligt at undgå mindre mængder, men over 0,5 vægt% vurderes de negative effekter at være uacceptabelt store /34/.

Brødrene Hartmann A/S fremstiller støbepapemballage baseret på returpapir. Hovedprodukterne er æg- og frugtemballage, hospitalsbakker, industriemballage til eksempelvis mobiltelefoner samt fødevareemballage til færdigretter. I produktionen af støbepapemballage ønskes en fibersammensætning på ca. 75% træmasse primært fra aviser samt 25% cellulosefibre primært fra ugeblade og tryksager mm. (dog ikke indbundne bøger, arkivpapir, hæfter med limet ryg, stærkt farvet papir, vådt stærkt papir eller pap, selvkopierende papir, bølgepap, sækkepapir samt laminerede og kacherede forsider).

Hartmann forsøger at minimere anvendelsen af kacherede tryksager i produktionen ved at frasortere dette papir inden fremstillingsprocesserne. Det er muligt procesteknisk at frasortere plasten, da denne ikke er vandopløselig, og derved mindske eventuelle problemer. Større mængder af disse tryksager kan forårsage urenheder i pulpen, der er svære at fjerne ved flotation i de-inkingprocessen. Dette kan bevirke, at papirmassen efterfølgende bliver mindre hvid, hvilket forringer slutproduktets kvalitet /35/.

SCA Packaging Djursland fremstiller råpapir til bølgepap primært ud fra blandet papir og bølgepap. Sekundært bruges aviser, ugeblade og tryksager kun for den del det måtte være indeholdt i blandet papir. SCA Packaging Djursland køber ikke aviser, ugeblade og tryksager, men bruger kun disse kvaliteter som indhold i blandet papir. Man modtager ikke på nuværende tidspunkt særligt store mængder af kacherede tryksager. Man ser helst ikke kacherede tryksager i processen, idet de er ikke-vandopløselige. Også her frasorteres kacherede tryksager og indgår ikke i returfiberfremstillingen /36/.

Klik her, hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager

Fremtidsperspektiver

Tendensen inden for kachering af tryksager går i retning af at anvende termofolie og plastfolie + dispersionslim fremfor plastfolie + opløsningsmiddelbaseret lim. Den tekniske udvikling af kacheringsmaskinerne foregår primært også inden for disse områder /52/.

29. Bortskaffelse af tryksager

Alt afhængigt af tryksagens anvendelsesformål skal tryksagen bortskaffes før eller siden. Bøger, kataloger o.l. har ofte en lang levetid, mens reklamer og brochurer som regel bortskaffes efter relativ kort tids brug.

I 1998 var det samlede papirforbrug i Danmark på ca. 1.304.000 tons /43/. Heraf blev 656.000 tons /43/ indsamlet som returpapir, hvilket svarer til 50,4% af det samlede forbrug.

Da indsamlingspotentialet (defineres som den maksimal opnåelige indsamlingsmængde) anslås til at være ca. 80% /43/ af det samlede papirforbrug, udgør det reelt ca. 63% i forhold til, hvad det vil være realistisk at indsamle.

De øvrige pap- og papiraffaldsmængder, der opstår (som f.eks. mælkekartoner, køkkenrulle og madpapir) går til forbrænding, da det bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald eller som blandet brændbart affald fra erhvervsvirksomheder.

Læs mere her:

Væsentligste fakta

Produktionsbeskrivelse

Miljøpåvirkninger

Fremtidsperspektiver

Væsentlige fakta

Bortskaffelse af papiraffald fra grafiske virksomheder og brugte tryksager udgør et potentielt affaldsproblem, som er forsøgt løst ved etablering af systemer for indsamling af de forskellige kvaliteter af returpapir. En af de væsentligste mål med at genbruge papirfibre er at begrænse affaldsmængderne, der skal forbrændes.

I Danmark indsamles mere end 50% /43/ af det papir- og papaffald, der opstår i den private husholdning og fra erhverv til genanvendelse. Resten går til forbrænding. Det er ikke tilladt at deponere forbrændingsegnet affald i Danmark.

Indsamling af papir og pap fra grafiske virksomheder er langt højere. For langt de fleste grafiske virksomheder er der tale om 100% af det papiraffald, der opstår i produktionen, går til genanvendelse. Specielle produkter, som f.eks. lud- og vådstærke papirkvaliteter eller selvklæbende etiketter, kan ikke genanvendes og går derfor til forbrænding. Mere end 90% af det grafiske papirspild indsamles til genanvendelse.

Af væsentlige miljøfakta ved bortskaffelse af papiraffald kan nævnes:
Transport

Der anvendes energi til transport af papiraffaldet. Miljøbelastningen ved transport af returpapiret vil overordnet set være den samme uanset om papiret går til genanvendelse eller indgår i det blandet brændbare affald og dermed ender i et affaldsforbrændingsanlæg. Dog eksporteres en den returpapir til genanvendelse, hvilket betyder mere transport end ved afbrænding på det lokale kraftvarmeværk.

Ressource- og energiforbrug

Genanvendelse af returpapir er både en ressource- og energikrævende proces. Dog skal dette ses i lyset af, at papirfibrene genvindes og indgår i nye papirprodukter, hvorved miljøbelastningerne fra skovbrug og papirfremstillingen reduceres.

Ved afbrænding af papir i et affaldsforbrændingsanlæg nyttiggøres papiret indhold af energi til el og varme. Fra forbrændingen fås forbrændingsrester, der kaldes slagge og restaffald fra rensning af røggasserne.

Produktionsbeskrivelse

Efter endt brug af tryksagen bortskaffes den. I Danmark har vi et veludbygget system til indsamling af pap og papir. I den danske affaldsbekendtgørelse er bortskaffelse af affald prioriteret i et såkaldt affaldshieraki. Det betyder, at affald så vidt muligt skal minimeres, og at det affald der bortskaffes skal først og fremmest genanvendes. Hvis genanvendelse ikke er muligt skal det nyttiggøres ved forbrænding, mens sidste løsning er deponering. Forbrændingsegnet affald må ikke deponeres.

I første omgang skal returpapiret indsamles og transporteres til et opbalningssted. For at opnå en fornuftig pris på returpapirmarkedet, eller for overhovedet at kunne afsætte returpapiret til genanvendelse kan det være nødvendigt at sortere det indsamlede papir.

Indsamlingen af pap- og papiraffald fra private husholdninger sker på to forskellige måder, enten som hente- eller som bringeordning.

Ved henteordninger stilles pap- og papiraffald ud til afhentning, når der i øvrigt hentes storskald i området. Andre steder har hver enkelt husstand sin egen beholder, som tømmes af renovationsselskabet på stedet.

Langt de fleste steder er der etableret bringeordninger, som fungerer ved at forbrugerne afleverer det genanvendelige affald i lokale genbrugcontainere eller på nærgenbrugsstationer, hvor der er opstillet containere til de forskellige typer af pap- og papiraffald. Det er kommunen der beslutter, hvilke papirfraktioner der indsamles.

De mest blandede fraktioner af returpapir kommer typisk fra de kommunale indsamlingsordninger. Derfor er det også typisk disse kvaliteter, der kræver megen sortering.

Indsamlingen af pap- og papiraffald fra erhversvirksomheder sker primært ved, at den enkelte virksomhed får opstillet særlige containere til dette affald.

Returpapir fra den grafiske industri er typisk af en ensartet og høj kvalitet, der egner sig godt til genanvendelse. Samtidig kan det normalt opballes uden forudgående sortering, fordi sorteringen naturligt sker på selve trykkeriet eller bogbinderiet.

Containerne med pap- og papiraffald afhentes fra genbrugsstationerne og erhvervs-virksomhederne og transporteres hen til en ballepresser, hvor det opballes og lagres til der er tilstærkkelig store mængder af en kvalitetet, der kan sendes videre til returpapirforbrugende virksomheder.

En stor del af det danske returpapir anvendes i Danmark på returpapirforbrugende virksomheder, hvor det anvendes til fremstilling af nyttige produkter som æggebakker, pap og andre produkter af pap- og papirmaterialer. Returpapir er en handelsvare, der handles på det internationale marked. Derfor eksporteres meget af det danske returpapir f.eks. til Tyskland og Sverige.

Den del af pap- og papiraffaldet, der ikke indsamles til genanvendelse, bortskaffes primært sammen med det øvrige husholdningsaffald eller erhversaffald. Husholdningsaffaldet eller erhvervsaffaldet afhentes direkte hos forbrugerne, hvorefter det transporteres til et nærliggende affaldsforbrændingsanlæg, hvor den energi, der dannes ved forbrænding af affaldet, udnyttes til el- og fjernvarmeproduktion.

Derudover bortskaffes fortroligt papir fra visse erhvervsvirksomheder ved forbrænding for at sikre en høj grad af sikkerhed. Lovgivningsmæssigt er enhver erhvervsvirksomhed i sin fulde ret til selv at vurdere, om og hvor meget papiraffald der af sikkerhedsmæssige årsager sendes til forbrænding. Udviklingen går dog mere og mere i den retning, at affald af denne type bortskaffes til genbrug. Dette sker f.eks. ved, at virksomheder, der har specialiseret sig i at bortskaffe fortroligt papiraffald til genbrug, makulerer papiret på virksomhedens domicil i specialbyggede lastbiler med indbygget makulatorer. Andre steder er der etableret særlige sikkerhedsforanstaltninger, så det fortrolige papir bliver indsamlet og makuleret et centralt sted, som kunden kan kontrollere.

Desuden findes der specielle papirtyper som f.eks lud- og vådfast papir og selvklæbende etiketter, der er fremstillet, således at det ikke kan genbruges og derfor forbrændes.

I Danmark vurderes det, at mængderne af papiraffald, der bortskaffes til deponi, er minimale.

Klik her hvis du vil vide mere om genanvendelse af papir
Klik her hvis du vil vide mere om forbrænding af papir
Klik her hvis du vil vide mere om deponi af papir

Genanvendelse af papir

Papiraffald klassificeres efter kvalitet. I Danmark bruges kun de reneste kvaliteter til fremstilling af genbrugspapir. Det drejer sig f.eks. om skæreaffald og makulatur fra trykkerier samt indsamlet papiraffald fra kontorer. Andre kvaliteter papiraffald (aviser, ugeblade) anvendes til fremstilling af støbepapemballage (f.eks. æggebakker) og billigere typer karton og bølgepap.

Returpapiret slemmes op i vand og papiret opløses i enkeltfibre. Efter opslemning gennemløbes en række mekaniske renseprocesser som de-inking og blegning. De-inking forløber normalt efter princippet flotation. Trykfarven løsnes her ved hjælp af en kraftig basisk opløsning. Der blæses luft gennem opslemningen, og farvepartiklerne hæfter sig til de dannede luftbobler og stiger til overfladen, hvor de kan fjernes sammen med skummet. Efter de-inking bleges fibermassen trinvis ved hjælp af hydrogenperoxid, natriumhydroxid, natriumbisulfit, m.v.

Oliebaserede ikke-oxidationstørrende trykfarver, som f.eks. avisfarver, kan let vaskes bort fra papirfibrenes overflade, når der anvendes relativt nytrykte aviser. Returpapirforbrugende virksomheder, der anvender aviser i produktionen, afviser typisk råvaren, hvis der er store mængder af aviser, der er mere end 3 måneder gamle.

Oxidationstørrende trykfarver (arkoffset), som sidder på bestrøget papir, fjernes let sammen med bestrygningslaget. Oxidationstørrende farver trykt på ubestrøget papir vil derimod sidde mere fast, specielt hvis tryksagerne er af ældre dato. De-inking kan generes af lakker og lime fra tryksagerne. Det er absolut nødvendigt at rense fibermassen grundigt for små lak- og limpartikler for at undgå problemer med stickies, dels på papirmaskinen, dels når trykkeriet senere skal benytte genbrugspapiret.

Ved oparbejdning af returfibre kan fibrene let blive beskadigede. Genbrugspapir er derfor generelt mere porøst og mindre stærkt end papir af jomfruelige fibre. Efter 7-10 ganges genbrug er fibrene blevet så beskadigede og korte, at de automatisk falder ud gennem viren ved papirfabrikationen. Op til 25% af den returpapirmasse, der indgår i processen, kan således ende i det reject, der er produktionsaffaldet fra disse virksomheder. Papircyklusen i samfundet er altså afhængig af en balance, der sikrer en vis tilførsel af jomfruelige fibre.

Der er gjort store fremskridt mht. genbrugspapirs hvidhed og styrke, bl.a. ved at lave produkter med en kombination af gamle og nye fibre. Hvis genbrugspapir bestryges, kan man opnå en overflade, der ligger meget tæt på jomfrueligt papir. Indsamling og oparbejdning af returpapir er forbundet med væsentlige omkostninger. Der er derfor sjældent noget direkte økonomisk incitament for at vælge genbrugspapir.

Klik her, hvis du vil vide mere om fremstilling af papir

Forbrænding

Papir i husholdningsaffaldet eller i det blandede brændbare affald fra erhvervsvirksomheder går til forbrænding i et affaldsforbrændingsanlæg.

Der er på nuværende tidspunkt ikke kapacitet nok til at brænde alt det forbrændingsegnede affald af i Danmark. Derfor er der stor opmærksomhed omkring af få mest muligt af de genanvendelige materialer ud af det forbrændingsegnede affald. En højere genanvendelse af papir har derfor høj prioritet for samfundet.

Deponi

Deponering af forbrændingsegnet materiale er ikke tilladt i Danmark.

Meget husholdningsaffald og erhvervsaffald bliver dog stadig deponeret i landene omkring os. Derfor vil nogle af de tryksager, som fremtilles i Danmark og eksporteres til udlandet, blive deponeret.

Miljøpåvirkninger

Bortskaffelse af tryksager er årsag tll en række miljø- og arbejdsmiljømæssige påvirkninger, hvadenten de indsamles og opballes til genanvendelse, eller går til forbrænding eller deponering.

Klik her hvis du vil vide mere om miljøforhold ved indsamling og opbalning

Klik her hvis du vil vide mere om miljøforhold ved genanvendelse af papir

Klik her hvis du vil vide mere om miljøforhold ved forbrænding af tryksager

Klik her hvis du vil vide mere om miljøforhold ved deponi af tryksager

Indsamling og opbalning

Der anvendes foreskellige former for indsamlingsmateriel for at indsamle returpapir.

Grundlæggende er der et forbrug af energi i form af brændstof til lastbiler og privatbiler, afhængigt af om returpapiret bliver indsamlet direkte hos forbrugeren eller erhvervsvirksomheden, eller om det er afleveret til en genbrugsstation.

Jo mere affaldet er komprimeret ved afhentningen eller kan komprimeres i lastbilen, jo færre transporter er der behov for. Derfor vil der overordnet set blive anvendt mere energi til indsamling af returpapir til genanvendelse frem for til forbrænding.

Genanvendelse af papir

Generelt kan man sige, at tryksager altid kan genanvendes. Men da de enkelte returpapirforbrugende virksomheder ønsker at opretholde en ensartet kvalitet på de afsværtede fibre uden for store procestab på deres anlæg, er der derfor visse krav returpapiret skal opfylde.

Klik videre og se hvilke krav tre af Danmarks største returpapirvirksomheder, som hver især fremstiller forskellige typer af genbrugspapir og -produkter, stiller, afhængt af hvordan tryksagen er færdiggjort.

Klik her hvis du vil vide mere om genanvendelse af UV-lakerede tryksager

Klik her hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager med folietryk

Klik her hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager lakeret med vandlak

Klik her hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager lakeret med opløsningsmiddelbaseret lak

Klik her hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager lakeret med overtrykslak

Klik her hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager limet med dispersionslim

Klik her hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager limet med hotmelt lim

Klik her hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager limet med opløsningsmiddelbaseret lim

Klik her hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager kacheret med termofolie

Klik her hvis du vil vide mere om genanvendelse af tryksager kacheret med plastfolie

Forbrænding af papir

Når papiraffald bortskaffes ved afbrænding, dannes der en række skadelige stoffer, der slippes ud som røggas, som ender i røgrensningsprodukterne eller i slaggen. Ved forbrænding ved høj temperatur, som i forbrændingsanlæg dannes der CO2 (kuldioxid) og aske ved forbrænding af tryksager. Ved afbrænding ved lavere temperatur, kan der desuden dannes sod og en lang række skadelige tjærestoffer. Papir, som er bleget med klor kan udvikle små mængder af de meget giftige dioxiner og saltsyre. Hvis der i forbindelse med tryksagen er PVC-plast, som for eksempel kan findes i kacheringsfolier eller i tape og strækfolie, vil der også være risiko for dannelse af såvel saltsyre og dioxin. Begge dele bliver dog i høj udstrækning fanget i røgrensningsprocesserne på affaldsforbrændingsanlæggene.

De danske affaldsforbrændingsanlæg anvender typisk kalk til rensning af klorforbindelser som saltsyre og nogle særlige dioxinfiltre til rensning for dioxin.

Miljøstyrelsen har vurderet, at det samlede udslip af dioxin fra affaldsforbrændingsanlæggene i Danmark ligger på ca. 20 gram pr. år, hvor ca. 35% af affaldsmængernes røggas renses for dioxin. Alligevel anses det for et højt tal, og inden år 2004 skal alle affaldsforbrændingsanlæg have etableret dioxinfiltre.

Det er uhensigtsmæssigt at afbrænde PVC, da 1 kg PVC forbruger 5 kg kalk i forbindelse med røgrensningen.

Slagge fra affaldsforbrændingsanlæggene kan udgøre op til 25% af den vægt, der er fyret ind i anlægget. Derfor er affaldet stadig et problem, og en del af de miljøfremmede stoffer er ikke blevet brændt af, men er nu blevet koncentreret op. En del slagge bliver anvendt som underlag ved vejbyggeri og ved etablering af nye deponier. Det kræver dog for eksempel at indholdet af tungmetaller i slaggen overholder kravene.

Der kan være risiko for, at tryksagen bidrager med et beskeden tungmetalindhold, som stammer fra trykfarvens pigmenter.

Deponi

Deponering af forbrændingsegnet materiale er ikke tilladt i Danmark.

Ved deponering på lossepladser vil papiret efterhånden nedbrydes biologisk og kemisk CO2, metan og en lang række andre stoffer, der nærmest er umulige at gøre rede for, men som for det meste indgår i naturens kredsløb.

Det væske der løber fra en losseplads kaldes perkolat. Det "fanges" af den membran af plast, som de fleste nyere lossepladser er foret med. Der tages jævntligt prøver af perkolatet for at kende påvirkningerne til den omgivende natur. Desuden bliver perkolat fra nogle lossepladser ført til et rensningsanlæg, hvor en stor del af de miljøfremmede stoffer kan oprenses, hvorefter det rensede perkolat ledes ud i vandmiljøet.

Både CO2 og metan er drivhusgasser, der bidrager til drivhuseffekten. Enkelte lossepladser er etableret, så metangassen opsamles og anvendes til at producere energi af.

Der findes på nuværende tidspunkt kun ganske få data for, hvordan deponering af affald skal vægtes i et produkts livscyklus. Der eksisterer ingen data specifikt for tryksager. De data der således vil være tilgængelige vil være gennemsnitstal for udslip til luft, vand og jord fra et gennemsnitsdeponi.

Der vil altid være nogle generelle miljømæssige problemer forbundet med lossepladser. Et af dem er den landskabsødelæggelse, som en losseplads er årsag til. I Danmark der kun ganske få steder tilbage, hvor det er muligt at etablere nye lossepladser.

Fremtidsperspektiver

Der er generelt ikke store problemer med at genanvende tryksager. Det væsentligste problem er overordnet set, hvis for meget genanvendeligt papir og pap ender i affaldsforbrændingsanlæggene, øges de kapacitetsproblemer, der er her, yderligere.

For i fremtiden at løse de opgaver, der er forbundet med bortskaffelse af tryksager, er der flere områder at sætte ind på.

Miljøstyrelsen har sat som mål, at indsamlingen af papir og pap fra private hustande øges. Målet er at minimum 60% indsamles og genanvendes i 2004. Dette er foreløbig sket ved at udsende en bekendtgørelse om indsamling, som forpligter kommunerne til at indsamle flere returpapirkvaliteter end hidtil. Desuden er kommunerne forpligtet til at optimere de indsamlingssystemer, der er i dag. Derudover øges oplysningen til forbrugerne om vigtigheden af at sortere pap- og papiraffald til genanvendelse, så mindst muligt ender i husholdningsaffaldet, der skal forbrændes.

Gennem kravene til svanemærkede tryksager bliver der allerede nu fokuseret på, hvilken type af færdiggørelse, der har negativ indflydelse på den efterfølgende genanvendelse af tryksagen. Da kriterierne for svanemærkede tryksager bliver revideret hver 3. år, bør ændret viden om tryksagernes genanvendelsesmuligheder afspejle sig i kravene. Det er dog ikke blot valg af færdiggørelse, der kan have betydning for genanvendelsesmulighederne. Valg af trykfarver, papir og hjælpemidler har også betydning for tryksagens genanvendelsesmuligheder, men der eksisterer ikke megen viden om det.

Det er vigtigt med yderligere undersøgelser af, hvilke forhold der skal inddrages ved genanvendelse af tryksager. Derigennem kan de grafiske produkter forbedres, samtidig med at processerne på det returpapirforbrugende virksomhed kan optimeres. Det forventes, at der i fremtiden igangsættes projekter, f.eks. i form af et netværk, som sætter fokus på disse forhold.

30. Referencer og øvrige kilder

Referencer

1. T. Drivsholm, J. Maag, S.V. Christensen og E. Hansen: "Ressourceforbrug og miljøbelastning for tre grafiske produkter i et livscyklusperspektiv". Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 63, 1996 [Tilbage]
  
2. Materiale hentet fra Den svenske Naturfredningsforenings hjemmeside september 1999 (Svenska Naturskyddsföreningen): www.snf.se/index.htm [Tilbage]
  
3. Informationer hentet fra Internettet "træ er miljø" november 1999. Adresse: http://www.trae.dk [Tilbage]
  
4. "Dansk Skovforening, Miljøledelse i private skove – en håndbog", 1999 [Tilbage]
 
5. Den svenske Naturfredningsforening (Internetsider) [Tilbage]
  
6. Leverandørbrugsanvisninger for Lithostar LAB B & LAP O, Lithostar Developer og Lithostar Finisher, Agfa [Tilbage]
 
7. Telefonisk oplysning fra E. Bisgaard, Agfa, oktober 2000 Skriftlig fra samme, december 2000 [Tilbage]
 
8. Telefonisk oplysning fra John Kejlhof, Fujifilm Danmark A/S, november 2000 Skriftlig fra samme, december 2000 [Tilbage]
  
9. Telefonisk oplysning fra Frank Stevn, Agfa, november 2000 [Tilbage]
 
10. Anlæg til reduktion af kemikalie- og spildevandsudledninger fra fotoprocesser Miljøstyrelsen, 1997 (katalog) [Tilbage]
 
11. Miljømärkning av trycksaker, Kriteriedokument, 15. juni 1998-14. marts 2002, version 2.2 [Tilbage]
 
12. Leverandørbrugsanvisninger for LP-D Pladefremkalder og HD-P2 RW Pladefremkalder, Fujifilm [Tilbage]
 
13. Tilslutning til industrispildevand til kommunale spildevandsanlæg, nr. 6, 1994 [Tilbage]
 
14. "Spar på ressourcerne! Fotobranchen". Pjece fra Miljøkontrollen, Københavns Kommune. 1994 [Tilbage]
  
15. Håndbog i grafisk produktion. Ole Brinch og Thomas Bo Jensen. Grafisk litteratur 1999 [Tilbage]
  
16. Larsen, H.F. , Tørslev, J., Damborg, A., Miljø og Energiministeriet, Miljøstyrelsen: Indsatsområder for renere teknologi i den grafiske branche spildevandsvurdering, Miljøprojekt nr. 284, 1995 [Tilbage]
  
17. Materiale fra Kristian Ekvall, Schneidler Danmark A/S, november 2000 Tilbage]
 
18. Materiale hentet fra Internettet juli 2000. Adresse: http://mstex03.mst.dk/199906publikat/87-7909-095-8/kap12.htm [Tilbage]
  
19. "Denne plade var engang ..." Pjece fra H.J. Hansen [Tilbage]
  
20. Telefonisk oplysning fra E. Bisgaard, Agfa, november 2000 [Tilbage]
  
21. Harboe, Henrik m.fl.: Afvaskere til offset. Projektrapport, GRAKU, 1998 [Tilbage]
  
22. VOC-reduktionsplan for Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation, Grafisk Arbejdsgiverforening og Emballageindustrien. Opfølgning 1997. December 1999 [Tilbage]
  
23. Silfverberg, E., Larsen, H.F., Virtanen, J., Webjørnsen, S., Wriedt, S.: "Bedste tilgængelige teknikker (BAT) i den grafiske industri" TemaNord 1998: 592 [Tilbage]
  
24. Miljøanpassad produkutveckling inom den grafiska mediebranschen – förutsättningar och interesse. M. Enroth, A. Strömberg, A. Widing, S. Wriedt, Teknikrapport nr. 2/98 [Tilbage]
  
25. "Lackering i grafisk industri, teknik – ekonomi – miljø", Arbetarskyddsnämnden, 1996 [Tilbage]
 
26. Møller, S., Silfverberg, E., Gladding, G., Dreyer, R.: "VOC-reduktion i grafisk industri", Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 339, 1996 [Tilbage]
  
27. "Survey of azo-colorants in Denmark", Miljøprojekt nr. 509, 1999 [Tilbage]
  
28. Europa-parlamentet og rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald [Tilbage]
 
31. Fugtevand,. Pjece fra Erfagraf, 1991 [Tilbage]
 
32. Barfod, Troels: Nedbringelse af alkoholprocenten i fugtevand. Projektrapport, GRAKU 1999 [Tilbage]
  
33. Telefonisk oplysning fra Torben Jacobsen, C. Jul. Uttenthal A/S, februar 2000 [Tilbage]
 
34. Telefonisk oplysning fra John Tang, Dalum Papir A/S, maj 2000 [Tilbage]
 
35. Telefonisk oplysning fra Jacob Strandbygaard Nyborg, Brødrene Hartmann A/S, maj 2000 [Tilbage]
  
36. Telefonisk oplysning fra Poul Bach, SCA Packaging Djursland, maj 2000
37. Miljø og Energiministeriet, Miljøstyrelsen: "Vurdering af UV-hærdende trykfarver og -lakker i et miljøperspektiv". Miljøprojekt nr. 439, 1998
 
38. Telefonisk oplysning fra Tom Sandersen, Sandersens Bogbinderi ApS, juli 2000 [Tilbage]
 
39. Brev fra SICPA til Grafisk BAR UV-udvalg, januar 2000 [Tilbage]
 
40. Vejledning om UV-farver og –lakker Grafisk BAR, 2000 [Tilbage]
 
41. Annelie Jansson og Eva Hagberg, Miljöaspekter vid lackering av konventionell trykfärg, Grafiska Forskningslaboratoriet, mars 1994 [Tilbage]
 
42. Øyvind Omland og Christian Libak Pedersen: Hudproblemer ved anvendelse af (meth)acrylatbaserede UV-hærdende trykfarver og –lakker i Danmark. Arbejdsmiljøfondet, projekt nr. 1992-21, 1995 [Tilbage]
  
43. "Statistiske data om papir og pap i Danmark i 1998" Teknologisk Institut, Affald og genanvendelse [Tilbage]
  
44. "Lackering i grafisk industri, teknik – ekonomi –miljø@ Arbetarskyddsnämden, 1996 [Tilbage]
  
45. Personlig samtale. Chr. Hendriksen, Chr. Hendriksen & Søn A/S, november 1999 [Tilbage]
  
46. Miljøkatalog, Kartonnageindustriens Brancheforening, DTI, udgave 1996-1 [Tilbage]
  
47. Nordisk Miljömärkning, Lim 024/2.0, 10. december 1997 [Tilbage]
 
50. "Kortlægning og vurdering af substitutionsmuligheder for phthalater i udvalgte produkter", Miljøstyrelsen 2000 [Tilbage]
 
51. Miljøstatistik 1998, Danmarks Statistik [Tilbage]
 
52. Telefonisk oplysning fra Torben Jacobsen, C. Jul. Uttenthal A/S, juni 2000 [Tilbage]
  
53. Materiale hentet fra Internettet juli 2000. Adresse: www.atlak.dk [Tilbage]
  
54. Materiale hentet fra Internettet august 2000. Adresse: http://www.aaa.dk//pvc/typer.htm [Tilbage]
  
56. Materiale hentet fra Internettet den 18.08.2000. Adresse: http://www.pvc.dk[Tilbage]

Øvrige kilder

Skogindustrierna: "A search for sustainable forestry – the Swedish view". Annual Publication 1993

Skogindustrierna. "In balance with nature". Annual Publication 1995

Nephenthes: "Skovbrugets grønne alternativ – en debatbog om naturnær skovdyrkning". Nephentes Forlag 1995

Materiale hentet fra Sustainable Forestry & Certification Watch januar 2000. Hjemmesiden indeholder information om bæredygtigt skovbrug. Adresse: www.sfcw.org

Nordisk Miljømerkning, Miljømerkning av trykkpapir, Kriteriedokument, 3. desember 1999-31. januar 2004, Versjon 2.0

Materiale hentet fra Internettet FSC april 2000. Adresse: http://www.fsc.dk

Silfverberg, E., Larsen, H.F., Virtanen, J., Webjørnsen, S., Wriedt, S.: "Bedste tilgængelige teknikker (BAT) i den grafiske industri". TemaNord 1998: 592, side 134-136

Drivsholm, T., Maag, J., Christen, S.V., Hansen, E.: "Miljøeffekter og ressourceforbrug for tre grafiske produkter i et livscyklusperspektiv". Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 341, 1998, side 7-9

Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen: "Miljøbevidst design af grafiske produkter", Miljønyt nr. 29, 1998

Nøgletalsprojekt, arbejdsrapport, Grafisk Arbejdsgiverforening 1999, side 15

"Printing and the environment". Guidance on Best Available Techniques (BAT) in Printing Industries, Intergraf/EGF, januar 1999

Lauritsen, K.B.: Renere teknologi i den grafiske branche". Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen. Miljøprojekt nr. 169, 1991

"Miljøvejledninger, arkoffset". Miljøstyrelsen 1990

Miljøøkonomi for papir- og papkredsløb. Miljørapport nr. 294

"Fakta om papir og miljø". Noahs Forlag 1996

"Printer and the environment". British Printing Industries Federation, 1993

"Miljøanpassad produktutvikling inom den grafiska mediebranschen – förutsätningar och interesse". M. Enroth, A. Strömberg, A. Widing, S. Wriedt. IMT Teknikrapport nr. 2/98

Bäste tilgängliga teknik i grafiska branchen (BAT). Vägledning och praktisk tillämpning. December 1999

"Recycling of printed products". Marie Silfverstolpe, The environmental council of the Swedish printing industries, 2000

Nordisk Miljømærkning: "Miljømærkning af trykpapir". Kriteriedokument. Version 2.1

BSR3: Vejledning om fotokemikalier. (Pjece, 1992)

Sven Ove Hansson og Eva Hellsten, Arbejdsmiljø fra A til Ø. Opslagsbog om arbejdsmiljø, 1999

Henrik Wenzel, Michael Hauschild, Elisabeth Rasmussen: "Miljøvurdering af produkter", UMIP. Miljø- og Enbergiministeriet, Miljøstyrelsen, marts 1996

Minimering af kemikalie- og vandudledninger fra fotoprocesser i grafiske virksomheder. Arbejdsrapport nr. 60. Miljøstyrelsen, 1997

Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet

Erhvervsaffald og udvalgte affaldsstrømme. Debatoplæg fra Miljøstyrelsen, 1997

Miljøvurdering af fotokemikalier. Miljøprojekt nr. 218. Miljøstyrelsen, 1993

Sørensen, Poul Halling: Vandfri offset i dansk grafisk industri. Den Grafiske Højskole, 1999

Dalsgaard, Bo m.fl.: Computer to Plate. Projekt udarbejdet af Hold 3, GTØ 97/99, 1998

"Optiske eller termiske offsetplater?" Artikel i Tidningsteknik, februar 1999

Diverse artikler bragt i magasinet Newspaper Techniques, tema om CTP, maj 2000

Håndbog i grafisk produktion. Ole Brinch. Grafisk Litteratur, 1991

Film fremkaldes uden kemikalier. Artikel fra Ingeniøren/net, 40/1995

Barfod, Troels: "Bedre arbejdsmiljø med tøroffset". De Grafiske Fag, nr. 1, 1995. Grafisk Arbejdsgiverforening, Odense

Telefonisk oplysning fra Kristian Ekvall, Schneidler Danmark A/S, 28.11.2000

Vegetabilske afrensningsmidler. Folder fra ERFA-GRAF, 1993

MAL-koder – om kodenummererede produkter. Pjece fra BSR3, 1997

Miljøstyrelsen, Organiske opløsningsmidler. Miljøprojekt nr. 70, 1986

Smeltelime og arbejdsmiljø. Dansk Bogbinder- og Kartonnagearbejder Forbund

Allan Astrup Jensen. "Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet". Fokus nr. 32, 08/96

Telefonisk oplysning fra John Bagh, Miljømærkesekretariatet, juni 2000

Materiale hentet fra Internettet juni 2000. Adresse: http://www.ecolabel.dk/varer

Nordisk Miljömärkning, Tryksager 41/2.2, 22. marts 1999

"Orientering om plastforarbejdning i grafisk industri", BSR3, Det Grafiske Branchesikkerhedsråd, 1990

| Indhold |